T.e...
MU$VALiLiQi
il MllliEgitim Miidurliigii
iSaYl: 32026198/10;06/1585240
,Ktmu: Se9meli Dersler
12/0212015
........................ ;.......,........... KAYM,AKAMLIGINA
Ilge MilliEgitim Miidtirliigu
.............. ,~ .....................................MUDURLUGUNE pgi :Milli Egitim BakaphglT~mel Egitim Gepe1Miiq.iirliigii'niin 06/021Z015tarih ve .',
1320756 sayIlI yazlS1.
2014-2015 egitim-ogretim ,Yilt . 19m ogretmen ve', ogrencjlerimizin, 'clets kitabl
ihtiya91an, 02-27Subat 2015 taribleri arasmda a~dacak "Kitap SC9im Mpdiilii"neoIcul
~iidtirliiklerince girilecektir.
: B u baglamda;2014-2015 egitim-ogretim yilmda ilkokul 4 ilb ortaokul' 5.,6. ve 7.
smlflarda okuyanogtencilerimiz ilgi, istek ve yeteneklerini dikk~te ,a.hlrak 2015-2016
egiti-ogretim yllmda okumak istedikleri se9melidersleri ilgi yazt ekinde yera1an dilekge
orneklerine gore okut miidiirliiklerine 20 Subat 2015 tarihine kadar tesl~m edeceklerdir. .
.
Konuyla ilgili ogrenci' ve velllerimizinbilgilendirilmesi"dilekgeorneklerinin
pkullardagoriilebilecek yerlerde bulu1l,durulmasl, 20 Subat 2015 tarihine ka~r tiim, i$ve
l$lemlerin yapllmaSl hususunda; ,
'
I
•
I
, '
\
Bilgilerinizi ve gereginirica ederim.
, 'Cevdet ARSLAN
Valj·a·
Milli Egitim Miidiirii
E,kler: 1,-Yazl (2 Sayfa) ~';Di1ekge Ornekleri (8Sayfa) I
Qaglt1m:
, iige Kaymakanihklarma
(i1ge MilliEgitim Miidiirliigu)
Tiim .ilkola,J.I ve Ortaokulve
iJ;IlamHatip' Qrtaokulu Miid.
Bu ekak
guvenlielektronik
ill)Za ileimzalannn~tlr. http://evraksorgu,meb:gov.tradresinden
i
,,-
-
\
9f3b-dddf-3b?b-b346-5a.5c
kod\l He . teyit edilebilir,
;
'.
T.C.
MiLLiE&iTiM'BAKANLIGI.
TemelEgitim Genel MudiirIiigii
SaYl : 43769797110.06/1320756'
Konu: Secmeli Dersler
06/0212015
..... , .... :...... : ... ~ .. V ALiLiGiNE
(ilMilli Egitim Miidfirliigu)
a) TalimveTerbiye Kurulu Ba~kanhglIilrt28/05/2()13 tarihli ve 22 saYlh :Kurul Karan
eki ilkogretim Kurumlari(ilkokuJ ve OrtaOkul) HaftaltkDers' Gizelgesi',.
b) 04/09l2014tarihli ve.86 sayllt Talim ve TerbiyeKutulu Karan ekiimarnHatip
OnaokuluHaftahk Ders Cizelgesi,
c) Destek ,Hizmetleri GenelMiidiirliigiiniin 12/0112015 tarihli ve 76198665/1151
305476 sa~dl (Gene1ge No:2015/l) Genelgesi.
\
I
I
,Bakanltgimiza baghortaokullar ve imam hatip ortaokulla.:t:mda iIgi (a) ve (b)
•~izelgeler uygulaninakta olup,bu Cizelgelerde zorunlu derslerinyamnda sccmeli derslere de .
yer veriImi~tir.
.
: i l g i (c) Genelge dogrultusunda;.2015-2016 egitim ogretim YIlt icinogretmcn ve
pgrencilerirnizinderskitahl ihtiyac1an, 02-27 $ubat 2015 tarihleriarasmda actlacak"Kitap
Secin1 ModUlii"neokul miidiirliiklerinCegirilecelctir.
1
13ashsI, ihalesi ve dagItrnu UZUli birzamart dilimi gerektiren ders kitaplan/ogretim
Inat~ryallerinin .. ogretmenve 'ogrencilerimize 2015-2016 .egitini .' ogretim '. Ylhba~mda
·sunuiabillJlesi aroaclyia veokullardakiogretmen rtormkadrolanna yonelik yapilacak
giincelleme' Cah~m(llarlda dikkate .ahndIgtnda secrne1i derslerin !secimiyle ilgilii~ ve
l~lemlerin 2014-2015egitimogretim ytlmm ikinc1 donemin ba~mda yaptlmaslmn uygun
qlacagl
degerlendirilmelctedir.
.
.
Bubaglamda;
-2014-2015egitim ogretimytlmda ilkokul 4 ile ortaokul 5, 6 ve 7. smlflitrda okuyan
·5grencilerimizilgi,istek v:e. yeteneklerini .dikkatealarak 2015-2016 egitim ogretim YIhrtda
~kumak istcdikIeri secmeli' dersleriEk'de. yeralan dilekce arneklerinegore okul
. fuiidiirliigiine 20$ubat2015 tarihine kadar teslimedeceklerdir.
.1.
-Okul miidiirliiwme yazdI olafa]{heyanedilen deI'S secimieri
kadare-Qkul sistemine okul yonetimieri tarafindan i~lenecektir.
Atatihk Blv. 06648KlZIlay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
. e~~o!;ta: 'tegm_ [email protected]~ov. tr
i
20$ubat~2015
tarihine
Aynntill bilgi i~in: ~enay KOSE
Tel; (0 312)4l31608
Faks:(O 312)4254049
Bil e'vra!<glivenHelektronik ifil?,aile irnzalaI1mi.~r. http://~vraksorgu.meb.gov.tr adresinden fccO-f7e4-3d6~-87de-43<;:ekodu Be teyit edilebilir.
I
-2015-2016 egitim ogreti1ll ytlmda ortaoku15, 6,7 ve8.S1mflarda okuyacak ogrenciler
haftadatoplam 6 saat, imam hatiportaok:i1llannrn 5, 6 ve T slmflanndaokuyacak olan .
ogrenciler haftada toplam 2· saat,. imam hatiportaokllllannm 8. ~nD1f1annda okuyacak olan
'ogrenciler isehaftada toplatl11saat se~meliders se~eceklerdir.
-2015-2016egltim i:)gretimyllmda ortaoklll ve imam hatiportaolrulu, 5, 6, 7 ve 8.
smlf1annda . okuyacak ogrenciler iyin' ·ayn ayn .hazulanan dilek~e omekleri ekt,e ,yer
almaktadu. 6grenciler~kendileriyle ilgili dilek~e omegini kullanarak ders se~iJ:nlerihi
yapabileceklerdir.
. , . ..
-Seymeliderslerin hangilerinin oldugu, ka~ kez ve kaC saalse~ilebilecegi gibi konularda
: ilgi (a) ve (b) Cize1ge'lerin a~lklamalar'bolijmUnde yer alanhususlar dikkateahnarak ilkokul
,i4: slmfogrencileri ve veUleri i~in, Silllf ogrettnenleri rehberlik edecek, okUl mudurliUderi
i se~meli derslerin amac 1, tanltiri)l ve sec imine yonelik yapdacak i\i1emler konusundaogrenci
\ve velilere yonelikbilgilendinne yapac;aklardlf.
.
·OJmllardaen az 100grencinin aym dersi se~mesidurumunda ilgHi se~meli clers
:okutulabilecekttr.
•ilgilialandaogretmen yoklugugerek~esiyleokul yonetimlerinye ogren~i1er ve veliler
•;,
:belli derslereyonlendirilmeyecektir.
. .
,
·Okuldailgilialanda yeterli .saY1daogretmen bulunmadlgl derslerin se~ilthesi hftlinde
'oncelikle diger ok:ullardan maa~/ekders kar\ifbgl gotevlendinneler yoluyla' ogretmen temil1
¢dilecek,bununda miimWnolmadlgl haHerde iicretli,ogretmen temill edilrp.~k suretiyle bu
..
"
4ersler a~llacak ve okutulacaktlr. ' . '
i
.Konuyla ilgiliogrenci ve ve.liierimizin bilgilel1dirilmesi,
dilek~e,omeklerihin 'okullarda
iOriilebilecek yederde bulundurulmasl, . 20~ubat· 2Q15 tarihinekadarogrencilerimizin
!;e~meli 'den~se~irniAe ili\ikin tum', i~ ve i~lemlerih .yaptl¥akZOI5:-2016 egitim,ogretim yilt
lyinilgi (c) GeneIge dogrultusunda ,kititpihtiyaylaimm belirlenrilesi'amaclyla gC;':rekli
tedbirlerlnV~liliginizce ahnm~~l hususunda b~lgi1erinizi .ve getegini ricaederim:
Yu~ufTEKiN
Bakan a.·
Muste~ar
.
. EK: Dilek<;eornekleri (8 sayfa)
DAGITIM Geregi
B,PJaDl
. Bilgi APlaDl ,.'
I
Atatiirk Blv, 06648 Kl~lay/ANKARA
, ElektronikAg: www.meb.gov.tr
e-~osta: [email protected]~ov.tr
Aynntthbilgi i9in: ~enay KOSE
Tel: (0 312)4131608
,Faks:(O 312) 4254049
BUe~akgiiVenlieiektrOnikimzaile imzalarum~tJr. ilttpJ/evral(sorSu.meb,gov.tradresinden fccO- t7 e4-3d67~8 7qe-4 3ce kodu He teyit edilebilir
I
2015-2016 EGiTiM OORETiM VILI ORTAOKUL 8. SINIFTA OKUVACAK OGRENCiLER i~iN SE~MELI DERS DiLEK~E ORNEGi ............................................... ORTAOKULU MUDURLUGUNE Velisi bulundugum okulunuz .... J..... Simfl ............................................................ T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2015-2016 egitim ogretim Ylhnda a~aglda
belirtilen toplamda 6 saatlik se~meli dersleri almasml istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci:
AdlSoyadl:
Tarih ve imza:
Sira
No
•
Se~meli
Veli:
Adl Soyadl:
Tarih ve imza:
ORTAOKULLAR i~iN HAFTALIK SE~MELI DERS SE~iM TABLOSU
DersinAdl
Haftahk
Ders
Saati
Se~ilecek
Ders ve Saati
derslerin ortaokul olrenimi suresince ka~ kez allnabllecell dersln adlnln yamnda parantez i~lnde
belirtilmi~ir •
• Tabloda yer alan uSe~lIecek ders ve saatl" bolumune se~ilen ders i~in X i$8retl konulacaktlr.
• Gorsel sanatlar, muzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden blrinin ~ilmesi durumunda, dersin 2 veya 4
saat ~ildili ilgin sOtunda belirtllecektir.
2015-2016 EGiTlM OGRETIM YILI ORTAOKUL 7. SINIFTA OKUYACAK OGRENCILER ICiN SECMELi DERS DiLEKCE ORNEGI ............................................... ORTAOKULU MODORLOGONE Velisi bulundugum okulunuz ...../..... Simfl ............................................................T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2015-2016 egitim ogretim Ylhnda a~aglda
belirtilen toplamda 6 saatlik se~meli dersleri almaslnl istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci: Adl Soyadl: Tarih ve imza: Veli:
Adl Soyadl:
Tarih ve imza:
ORTAOKULLAR ICiN HAFTALIK SECMELi DERS SECIM TABLOSU
Sira
No
Haftahk
Dersin Adl
Ders
Saati
Se~ilecek
Ders ve Saati .
• Se{;meli derslerin ortaokul olrenlmi sureslnce ka{; kez ahnabilecell dersin adlnln yanlnda parantez i~inde
belirtilmi$tlr.
• Tabloda yer alan uS~ilecek ders ve saati" bolumune se~ilen ders 1{;ln X iJareti konulacaktlr.
• Gorsel sanatlar, muzik, spor ve flziki etkinlikler derslerinden birinin ~lImesi durumunda, dersin 2 veya 4
saat ~ildlii ilgill sutunda bellrtllecektlr.
2016-2016 E~iTiM OGRETiM YILI ORTAOKUL 6. SINIFTA OKUYACAK OGRENCILER h;iN SEC;MELI DERS DiLEKC;E ORNEGI ............................................... ORTAOKUlU MUDURlUGUNE Velisi bulundugum okulunuz .....f..... Simfl ............................................................T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2015-2016 egitim ogretim Ylhnda a~aglda
belirtilen toplamda 6 saatlik ser;:meli dersleri almasml istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci: Ad. Soyadl: Tarih ve imza: Veli:
Ad. Soyadl:
Tarih ve imza:
ORTAOKULLAR IC;IN HAFTALIK SEc;MEU DERS SEc;iM TABLOSU
Sira
No
DersinAdl
Se~ilecek
Ders ve Saati
derslerin ortaokul oirenimi suresince ka~ kez allnabileceii dersin adlnln yamnda parantez i~inde
belirtilmi$tir.
• Tabloda yer alan uSe~ilecek ders ve saati" bOlilmilne ~ilen ders i~in Xi$«lreti konulacaktlr.
• Giirsel sanatlar, muzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden birinin se~ilmesi durumunda, dersin 2 veya 4
saat se~ildiii ilgili siltunda belirtilecektlr.
•
Se~meli
Haftahk
2015-2016 E~iTiM O~RETiM YIUNDA ORTAOKUL 5. SINIFTA OKUYACAK ~RENciLER h;IN SE(;MELi DERS DiLEK(;E ORNE~I ...............................................iLKOKULU MODORLOGONE Velisi bulundugum okulunuz ...../.•... Simfl ............................................................ T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2015-2016 egitim ogretim Ylhnda a~aglda
belirtilen toplamda 6 saatlik se.;:meli dersleri almaslnl istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci: AdlSoyadl: Tarih ve Imza: Veli:
Adl Soyadl:
Tarih ve imza:
ORTAOKULLAR l(;iN HAFTAUK SE(;MELi DERS SE(;IM TABLOSU
Sira
No
Se,ilecek
Ders ve Saati
derslerin ortaokul OIrenimi suresince ka~ kez ahnabileceli dersin admm yamnda parantez i~inde
belirtilmi$tir.
• Tabloda yer alan "~ilecek ders ve saati" bolUmune se~ilen ders i~in X i~retl konulacaktlr.
• Gorsel sanatlar, muzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden birinin ~ilmesi durumunda, dersin 2 veya 4
saat se~ildili ilglll siitunda belirtilecektir.
•
Se~meli
DersinAdl
Haftahk
Ders
Saati
2015-2016 EGiTIM Oc1RETIM YILI
iMAM HATip ORTAOKULU 8. SINIFTA OKUYACAK OGRENCiLER itlN SEtMELI DERS DiLEKtE ORNEGi
............................................... ORTAOKULU MUDURLUGONE Velisi bulundugum okulunuz ...../..... Simfl ............................................................T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2015-2016 egitim ogretim yllmda
a~aglda
belirtilen toplamda 1 saatlik se~meli dersi almaslm istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci: Adl Soyadl: Tarih ve imza: Veli:
Adl Soyadl:
Tarih ve imza:
iMAM HATlp ORTAOKULLARI itiN HAFTALIK SEtMELi DERS sEtiM TABLOSU
Dersin Ad.
•
~meli
Haftahk
Ders
Se~ilecek
Ders ve Saati
derslerin ortaokul oirenimi suresince ka~ kez ahnabileceii dersin ad.nln yamnda parantez i~inde
belirtilml~tir •
• Tabloda yer alan uSe~ilecek ders ve saatl" b61ilmilne ~lIen ders I~in X Ipreti konulacak ve dersin 1 veya
2 saat se~ileceii ilgili sutunda belirtilecektir.
i
2015-2016 E~iTiM ~RETIM YILI
IMAM HATip ORTAOKULU 7. SINIFTA OKUYACAK O~RENCiLER i~iN SE~MELi DERS DiLEK~E ORNE~I
......••.............................•.•••..... ORTAOKULU MODORlOGONE Velisi bulundugum okulunuz ...../..... Sin IfI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2015-2016 egitim ogretim Ylhnda a~aglda
belirtilen toplamda 2 saatlik se!;meli dersleri almaslnl istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci: Ad. Soyadl: Tarih ve imza: Veli:
Ad. Soyadl:
Tarih ve imza:
iMAM HATlp ORTAOKULLARII~IN HAFTALIK SE~MELI DERS SE~IM TABLOSU
DersinAdl
•
Se~meli
Haftahk
Ders
Se~ilecek
Ders ve Saati
derslerin ortaokul oireniml silreslnce ka~ kez ahnabileceli dersin adtnm yanmda parantez i~inde
belirtilmi~ir .
• Tabloda yer alan "~ilecek ders ve saati" boliimilne ~ilen ders i9n X Ipretl konulacak ve dersln 1 veya
2 saat ~lIecell IIgili siltunda bellrtilecektlr.
2015-2016 ECiITiM OGRETIM YIU
iMAM HATiP ORTAOKULU 6. SINIFTA OKUYACAK OGRENCiLER ICIN SECMELi DERS DILEKCE ORNECii
............................................... ORTAOKULU MODORlO~ONE Velisi bulundugum okulunuz .... ./..... Smlfl ............................................................T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2015-2016 egitim ogretim yJlmda a§agrda
belirtilen toplamda 2 saatlik se~meli dersleri almasml istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci: Adl Soyadl: Tarih ve imza: VeJi:
AdlSoyadl:
Tarih ve imza:
iMAM HATlp OORTAOKULLARllCiN HAFTAUK SECMELI DERS SECiM TABLOSU
Haftahk
Sira
Dersin Adl
No
•
Se~meli
Se,ilecek
Ders ve Saati
derslerin ortaokul oirenimi silresince ka~ kez allnablleceii dersin admm yanlnda parantez i~lnde
belirtilmi~lr.
• Tabloda yer alan uSe~lIecek ders ve saatl" bolilmilne s~ilen ders i~in Xl$<ireti konulacak ve dersin 1 veya
2 saat se~ileceii ilgili sutunda belirtilecektlr.
2015-2016 E~ITfM OGRETIM VILI
iMAM HATip ORTAOKULU 5. SINIFTAOKUVACAK O~RENCiLER iCiN SECMELi DERS DiLEKCE ORNE~i
...............................................iLKOKULU MOOORLOGONE Velisi bulundugum okulunuz ...../ ..... Smlfl ............................................................T.C. Kimlik No'lu
................................................................ isimli ogrencinin 2015-2016 egitim ogretim yllmda a~aglda
belirtilen toplamda 2 saatlik se~meli dersleri almasml istiyorum.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Ogrenci: AdlSoyadl: Tarih ve imza: Veli:
Adl Soyadl:
Tarih ve imza:
iMAM HATip ORTAOKULLARI iCiN HAFTALIK SECMEU DERS SECiM TABLOSU
Haftahk
Sua
Dersin Ad.
No
•
Se~meli
Ders
Saati
Se~ilecek
Ders ve Saati
derslerin ortaokul oir'enimi suresince ka~ kez ahnabilecegi dersin adlnln yanlnda parantez i~inde
belirtilmi~tir •
• Tabloda yer alan "~lIecek ders ve saatin bolumune se9len ders i~in X i~retl konulacak ve dersin 1 veya
2 saat s~ilecegi ilgiJi sUtunda belirtilecektir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız