F
-fH\
ffi#ğ
T.C.
MUT KAyMAKAvrr,ıĞr
İlçe Milti Eğitim Müdürlüğü
02l|212014
Sayı : 17858819/82|.05l 5940109
Konu: Yılın Genç Yeşil Beyin Yarışması
.......
ıvıü»ünı,ü
Ğ
üN
n
vııi
Eğitim Müdürlüğünün |8l11ı12014 tarih ve 5435950 sayıh "Yılın Genç Yeşil
Beyin Yarrşması" ile ilgili yazı|arı ekte gönderilmiştir.
İı
t
Bilgilerinizi ve ya^ doğrultusunda yarışmaya katılacak eserlerin,
doğrudan
şartnamedİ belirtilen adrese gOnderilmesini rica ederim.
Adem SEZER
Müdür a.
Şube Müdürü
_*
EKLER:
|-Yazıve Ekleri
DAGITIM:
Resmi ve Özel Lise Müdürlüklerine
Adres:
Müdürlüğü
Konağı
33600 Mut/Mersin
Strateji/Destek Şube Müdürlüğü
Te|:0324'7741030 Faks:0324 '7741707
Mut İlçe Milli Eğitillı
Dogancı ıvıuır.rıiittı..tCad.Hükümet
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb,gov,tr
Bilgi için:
Şet Mehmet DEVAM
Memur: Fadime ÜvıÜr Şnv
İrtibat,Tel;03247741030
E-Posfb: [email protected]
Web:http://mut.meb.gov.tr
adresindenl6f4-72ab-36Ç7,ae6C-a995
kodu fle teYit edilebilir
:,._ry=octrtr=E
?^
4 i
s uıE ==riiŞ
ş-E
ı§ğ
ş. EE§
ğ;=E
rl?E -=EE
*§z
§
o
d
r
|5
q:lOc:3"
ıo
z6
<o
Y.<6
.Hi=_
D c
u\
=
c==c
=
a
E:.g
===> -İ"ş
i=
tE
d
)ü
ıiE
Ag
N,-
n, _!i
6\>
6o
O
iO
öi
ü
J
oq
O
5
N
€
,YjjEş-9
i)M,=
<,=
9=
?E
E >
ğ:
,=
-=
E
^İ
6ii
nc
.1 'i,
h.x
\H
>İı
ffi\
,:.6ş:_$*:
-,.ü
*."
'''o,,f,İ
,5
-^
-O
cı
Qo
)*
au
cntr
3i
hj
>!
üy
H
ş
d
,ı
i=
:5
2-,
iF
o
o
ö
ğ.j
-.i^
l,i'=
i=H
,a'İ
cE
.g.9
'EO
'iE
9
_E
(7
b
*
Fa
:-.ğ,5U06
E:
J,5
.Ofu
-y,
tr-^=
iğ§
i.=_ ,ı9
:t* 9i
: *§
N
i::Jt=
uL..<
,.
=ai
=,ü=
Oj
Or
>;(9
>=.=
:6 s
k3>
< lj
Cj öcA
,.
§
--TğÇ
}
gi
=
>:E
Nİ
No
Eo
F=
§il
qH
=
,:p3
,5on
i
-= §
tro\
§s
..
=-a9q
§,ğd€
H!G
;E+
;E-*
:]"-
.:ş
ş=-
:=
2O
§§
E_c
^
.-?
Oc
O
c
EEE
tr
O
ŞlE
H-E:
ı,6'i
Z
|:o
6
=,şoE
i3
Y
,şo
:
\^
(\
€E
=Ç
o
ü
Z,a
bA
+
,P^H
g
İ
a=
.gJ
_Oe
-c
H+
a'
Ea
.f
'=e
§ ş;ş
şş
!E,5
ğ* 3ğr
.E
= ş .i-
E
r
ğs
3€
:
'ç-j
Ep.,9
:>a"--
F,in;
)(J
..
\./
6
F='ğ,F"
)ı.-c
9.§
Nx
b'P
,}:
<i
z;
<,6
>€
O
x j,ğ
iğic
'=
.d
ıco
!
a.=
E
<!-o
Ya{!
: t-] zğ
a,3
,]t
;Şo
zj2
'd2
.=J
Ol
!.-d
j
aE
.i.=
6i
Ntr
=
!
ıt->-
<|
7=:=
c
o
9,ğğ
!
Y>
I zEE
:İ
5= öE22F=:§ei!
_i E+E EiEE
9
sg;T
=
,ğ!
E
E
!:=E+i
;
<Fr
.E
,ai ,a9E.söEş* :
3*
EriğEEEE E
-i el,ğiŞ*"ğ,ı.E
F
:-;
E E.=,5,g,D
t,o
3
9€
s
a Ö O >,osho
iE'9"
ğ,;*ifr
>,
.. Eo,H
,i.gşİşağ$
,/o
->r
N
§j
Z
:9E
ü.E a
Ç:=dUe
Z.
İf
)
E.ET;§
Ea iEI;€ğ?ş
üv
E
:>
6rEğVV
(?.i.o
c
trİEş
ğ#=
,1
tç,r
iaE,§
§'gi =iğE
:§
€i:
.- :5
,OE
:J,üÇOi
,s
E,ği_q
üa#
ğ-3
,5-
rc
mo
b
2
ülb6ı -,.;E:z
lz
:i .=
i:ğE,Es,**i
i= E ._=:.atrET"H
ii ı gğğtŞe[ğ
>
:=
iEa
Et=6
a;=a E Eıp;
€
i]?9
.3
]a4 :=
:J,ğ
= - !
_Y=.=6\/
ts > )b0= i_t!]
ğ 9
.oe==!
-aVPE
)Do
..=6r)-===9:
'Y li
i
=
FL.!E ;ji_!E
jeE=
iŞ
,,i :5
},:>;
!.]
ov]=
T > ğ
ı3a6
';
.Zi*
'::E
,O-
ı-g,=>
>
:
!
6,,:,=
{,İ
§
,ğ!
>.=
ft
6E
Ee
Eii a>
,: E
--Ei<oo
ENi-lqğ
.r! 6
Y>'C^
:=
5
=E
=2E
=
E=
g,bo
§l!
.. F=
iğ>
,v.H.-
{oe
A..i
\§ş:
ra
ş\ \
§
§g
3,9
E*
\Şi,
9do
.e
.4,
ş-A
2i
c
.:+f
i:f* ?
.=-o
ğx:ğ
2o
O
O't
Y".n
<Lm
(}
nİKİöİLüx
9n€§ıoaör,§ 0Fİlc!
RsxTğı !^NışXAffı
rİİ İnE§loEilT
A§§lşT^ilTTo
ıl;ıı,J^i;ı,lT,i,.lj:l,;,;ii;ıi;,,,
{:lijıli.ı].,!ijt|t
1]i li 1;iq]] ,j,,ii-::
| :ii!i ,
ı.i!;-,ı
.^ ]|lji;ı-ı
i r'"|. .],'
l, ,iı,i,l
-.
İ.,,',;.:.,:,i.}-l:
Say:9l0595.1 1-2ÇÇ7 l a?3
Konu: OD'[U Kuzey Kıbııs Kampusu
Yılın Cenç Yı:şil i}el,iıı Yarışnıası lıh.
yıNıL ı K, u u&şıİ
30
tİlİtJ$İ ffilHİİ,
ııı
[kiııı 20l4
ı ıı t nı. te ı;
İ)ilıyanıızın 21. yüz.v-.ıldakİ cn (inem|i sorrınİanndan biıisi olan süıdüri.ilcbilirlik
kııııusrında iarkıntlalığı arlımıak vc bilinçlenmeyi geliştirnıck amıcıyla Üniversiıcmiz Kuz.ey
Kıbrıs Kanıprısu tarallndan bu yıl dördilncü kez düuen]enen Lise Oğreucilerinc 1,önelik "Yıhn
i'tşil Bıyin
yarrşrnnsı" 20l5 1ılında da lekrar edilşçcktir,
Kuey Kıbııs
Kampusu
Sürdüüıilebilb ()evrt ve Enerji Sisıenıleri Yiilüsek l,isans Prograını tarafından orgaııize edilen
yanşıüa5 Y«şıııısat Üçlı? olarak nilclcndirdiğimi z Siirılürülebiiir Çevıe, Siirdüriitebitir §,nerji
ve S ürıiiir üt ebilir S u Kayı«kia rı koı-ıularını kapsnınaktadır.
İlgileııen yanşmacıların önce iki kişilik bir takım oluşturmısı. )'rışaııısııI Üçlü ile ilgilı
sorununa çtizünı oluşlurabilecck özgün bir kavram gelişıinnesi ve bu
kaıranrı yaklaşık lıin kelimelik'l'ürkçc veya İııgilizce bir yıızı, cn fazla üç şekil ve bir ıablo ile
anlııunalan bcklcnmekledir. Şekilleı. hcdef alıııan problcnıi. kuıgulınan kawamsal çtizünıü
vc/yeya işlcnı üışını görse l oliırak aıJatıııak için kullarulabilecekıir. Wcb oıtamınıla toplanaçak
pmjelcr. biıjiiri paneli ıara§ndan aşağıdaki ölçütler şrçevesinde değerlendirilecekıir:
ProbleıninSürdürülebi]jılikteİlişk,isi,
Kavraın Çözüıııün Özgünliiğü, Yapılabilirliği vc [ıkinlik Dergcesi,
Yaa ve Çiz-inı Kalitesi.
biı sürdüülebilirlik
i.
ii,
iii.
Beş finalisı ıakını Evlü| ?0l5'de projeleıini jilri önüıde sunmak üz.eıe üç güniüğtlne
ODTÜ Kuzı:1, Kıbrıs Kampusu'na lüm maşra{Ian uraiimız<l*n }iaışıtanmak üzere davst
edileceklerdiı. Birinci geleı ıakını üyelcıi "Yılın Genç Yeşil l}eyni, 2015" ünvanını
kaz-anacaklardır. Yarışmada biıinci, ikinci ve üçüncü olan takıııları sırasıylı, l 000, 750 vc 500
Avro tutarında parıısıl ödül verilecektir. Yarışmayla ilgili avıntı.lara, başvrıru kılavueuna ve
elektrrınik pıoje bEvuru sayitısına qıcenbrain,ncc.ıııetrı.edu-tr adresindcn ulaşılabilir.
Yeteııekli lise öğencilerİııi bu yarışmaya kaulnıaya vc giiıel dünyamıza sürdürültbilir
bir gelecek sağlamak için fikirleıini §ülmıya dıı,et ediyoruz..
Söz konıısu "yanşnıailn (araünızdan öğıencilere duyurulnıak ilzerc lüm Lisc
Miidürliiklcrinc ileti]ııesiııi dileı, saygılanmı sunanm.
tt,niIilı ır: tğitlnı
_
lııibat No: 0 392 66l 2l
li-Posta:
n
ccıbiri.]m
e
t
u
Gu,ei
ü
"
1çıııııtulilcri 1
ıııaıi,ııgtı
ü iısııı
ço6 jje,3.§
|
DoÇ, Dr, tlanş SÜRL {'l"'
I{ckı;q Dınışmanı
Download

ffi#ğ - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü