T.C
.,,*'"|'8r* *1.
+*
.
fu.
,,,
L.,
, "qi?''' ı
nncaNi KAyMAKAvrr,rĞr
İlçe Milli Eğitim Müdüriüğü
j,§
\k*w
(ı.
,
-Y
{Ö.
-'ıq,ı' üfr,ü,r
Sayı
|6l|2120|4
: 23387 I90l77 4.0|.061 6492063
Konu: Adaylık Eğitimleri
vıü»ünrüĞCıNp
ERGANİ
İıgi:
a)
İı
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İliştin Yönetmelik.
MEn Ögretmen yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 1Il|2/20|4 tarih
ve
342277
631 77
4.061637 0876
sayılı yazıları,
gereği
MEB Öğretmen yetiştirme ve Geliştirme Genel]vlüdiirlüğü'niin ilgi (b) yazılıarı
verilmesi
Son
I4l03l20:l4 tarihinden soma atanan aday öğretmenlerin adaylık eğitimlerine
diizenlenen
öğretmenlere
atanan
gerektiğinden okulunuzda söz konusu tarihten soffa
dıŞı
öğretmen
eğitimlerin ise iptal edilmesi
Egiti*Ğri, sona erdirilmesi, planlanmasl yapılan
yönetmelik
pirsoneı ile I4l03l20I4 taiihinden <ınçe atanan öğretmenlere ise ilgi (a)
yetiştirme ve
İıtiktımıerinin uygulanmasına devam edilmesi ile ilgili MEB Öğretmen
Geliştirme cenei ıvıtıdiirlüğünün ilgi (b) sayılı yazısı ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
EK-l İlgi (b)yazı
(1 Adet)
naĞıııırrı
:
Ti.im Okul Müdürlükleri ile
üuvenli Elektronlk lmıalı
Aşlı İle Aynıdlr..
Bağlı Kurum Müdürlüklerine
"/.b.ı..{.t.ı2o.{-Y.
fı
/l
{::{W
Kemertaş Mah.Hükümet Konağı Kat/3/ERGAN
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: ergani2 l @meb. go!.tr
İ
Ayrıntılı bilgi için: NesihaBOZKURT Şef V,
Tel: (0 4l2) 6l15023-1l8
Faks: (0 4|2) 6115730
-tşo+.ıgıs-s8e0.8564koduiıeteyitedilebilir.
.\:.''ı
B,
.t"\, ffi
T.C.
-t
|1 ",ı'
şğ
ç:l
DİyARBAKIR vALiLiĞi
iı vrııı Eğitim Müdürıüğü
!,llk-.tç:,-.*ı
Ş
ıy
ıe"
ütı!ş. 4ğ"9
Sayı
15l12120|4
: 35390477 l77 4.061 6444555
Konu: Adaylık Eğitimleri
KAYMAKAMLIGINA
(İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İliştin Yönetmelik.
b) MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 1ll1.220l4 tat',h
ve
342277 63 l71 4.061637 0876
sayılı yazılıarı.
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü' nün ilgi (b) Yazıları
gereği l4l03l20|4 tarihinden sonra atanan aday öğretmenlerİn adaylık eğİtİmlerİne Son
İeril|1esi gerektiğinden ilçenizde söz konusu tarihten sonra atanan öğretmenlere dtizenlenen
eğitimleriıİ sona İrdirilmesi, planlanması yapılan eğitimlerin ise iptal edilmesi öğretmen dıŞı
pİrsonel ile l4l03l20l4 tarihinden önce atanan öğretmenlere ise ilgi (a) Yönetmelik
hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim,
Hüsamettin ATLI
Vali a.
Milli Eğitim MüdürYardımcısı
EKLER
EK-l: İlgi
i
b
Yazı (1 Adet)
DAĞITIM:
17 İlçe
Kaymakamlığına
Mehmet Akif Ersoy Cad. 2 l 000 Yenişehir/DİYARBAKIR
Elektron ik Ağ: diyarbaki r.meb. gov.tr
e-posta: hizmeticı2 l @meb. gbv.tr
Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmtştır. http://evraksorgu.meb,gov,tr
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet BAMN
Tel: (0 4l2) 2265850 l l27
Faks: (0 4|2) 2265842-28
-7 l
cf -399b-b52 9-2f8
8 l<o0u ile tey it editebil ir
.*.ı,tıtr3İ?ı
§'
ıır
a\"
ry}
",.ı ''1f
T.C.
"s,
ı
u,.
pĞiriv BAKANLIĞI
ıı,ıiı.ı.İ
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
\i*"*:a=rş
§
itA.
n1\i|#r'"ıir
Sayı
:
11/12120|4
342277 63l77 4.061637087 6
Konu : Adaylık Eğitimleri
İlgi:
a) I4l7l|965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b)
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İliştİn Yönetmelİk,
c)2611112014 tarihli
ğ lafi3l
ve29|87 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan 6569 sayılı Kanun,
2014 tarihli ve 28941sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6528 sayıh Kanun.
Bilindiği gibi Bakanlığımız öğretmen kadrolanna atanan aday öğretmenlerin adaylık
eğitimleri ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre yürüttilmektedir.
maddesinin 11 inci fikrası
1c; Kanunun 24 inoü maddesi ile ilgi (a) Kanunun 43 üncü
,,ğu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak l4l7l|965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan
Kanununun aday memurluk ile ilgili hiikilmleri aday öğretmenler hakkında uyglılanmaz"
şeklinde değiştirilmiştir.
İıgi
yapılan bu değişiklik
ile
yıh Eylül
döneminde atanarak göreve başlayan aday
öğİetmenler hakaİnda ilgi (a) Kanunun adaylıkla ilgili hükümleri ve ilgi (b) Yönetmelik
2014
uygulanam az hale geldiğinden;
1) Valiliklerce halen sürdürülmekte olan adaylık eğitimlerine son verİlmesİ, planlanan
eliitimlerin iptal edilmesi, bu kapsamdaki öğretmenlerin adaylıklarına ilişkin iş ve iŞlemlerin
yiirütülebilmesi için de hazırlanmakta olan yönetmeliğin beklenmesi,
2) Ilgi (ç) Kanunun yürürlüğe girdiği |4103120|4 tarihinden önce atanan aday öğretmenler
hakkİnda ilgi (b)Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasrna devam edilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
n
'
Doç. Dr. Ali YILMAZ
Bakan a.
Genel MüdürV.
DAĞITIM:
8l il Valiliğine
(İl
Milli Eğitim Müdürlüğü)
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Milli Müdafaa
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
Posta:
[email protected]'
I
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Cad.6 13 06648
KızılaYlANKARA
Ayrıntılı bilgi için:
Tel: (0 312) 4|7 50 7014167
Faks: (0 3l2) 42530 94
-l d36-333
4-93 l a-2feb kodu ile teyit edilebilir
Download

yazı için tıklayınız - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü