JE\,
T.C.
MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI
iıçe Mİtli Eğitim MüdürIüğü
(*ıİ
Sıyı
06/03/2015
: 2883573 3 1903.03.0l l 253038'7
Konuı 2015
Şubat
Ayı Derece Terfi
(TELEFON
ziNciRi)
ııününıüĞüxn
Mezitıi/MERsiN
Müdürlüğümiize bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve diğer
personelden 20l5 Şubat ayı içerisinde derece terfisi almaya hak kazananlara ait
Kaymakamlık Onayı ekte gönderilmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica edenm.
KamilDURDU
Müdür a.
Şube Müdürü
EK:
l-
Şubat Derece Terfi Onayı (3 sayfa)
DAĞITIM3
iıgiıi okuı,ıKurum Müdiirliiklerine
Glhenli
Ebkfinil
irnıal,
Adıilffynıdır,
.06.J.Flj4JJ-.
Mezitli ltç€ Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Bü.osu / Funda ALP
Adres: GMK. Bulvan Mezitli sanayi sitesi Girişi Çelik Apı. Kat2 Mezitli,MERSIN
T'elcfon:358 54 74-358 54 64 Faks: 359 74 44 lntemet Adresi: http'/mezitli,rneb,gov,tr
meb,govtradresindenl9d8-a4b.399b-b7a2-765ckoduileteyltedllebilir.
Download

ııününıüĞüxn - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü