2014
Ylğ,I ARALIK AYI ÖĞRETMENLİK İçİN
rr
ATAMA DUYURUSU
Oğretmenlik için 2014yılı Eylül ayı içinde 40.000 öğretmen kadrosuna atama yapılması
Planlanmış ve atama|ar sonucunda 39.642 öğretmen ataması yapılmış olup 358 kontenjan boş
kalmışt,r,
Bu bağlamda 2014 Yılı Eylül Dönemi Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusu
ÇerÇevesinde ilk atama kapsamında başvuruda bulunan aday|ar arasında 26 ncı seçenek
olarak "Tercihlerim dışındaki başka bir eğitim kurumuna atanmak istiyorum." seçeneğini
iŞaretleyenlerden boş kalan 358 kontenjana 15 alanda öğretmen ataması yapılacaktır.
Adaylardan 1-5 Aralık 2014 tarihleri arasında
ve
adreslerinden Elektronik Başvuru Form ile beyan alınacaktır. Adaylar
milli eğitim müdürlüklerine onaylattırılacaktır.
bu formlarını ise süresi içerisinde il ve ilçe
Atanıalar Elektronik Başvuru Formunda evet seçeneğinin işaretleyenler arasından a|an|ar
itibarıyia KPSSlO ve KPSS121 puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralama sonucunda
Bakanhkça öğietmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına kur'a ile 8 Aralık 2014 tarlhinde
yapılacaktır.
iNSAN KAYNAKLARI GENEL vıÜ»ÜnrÜĞÜ
EK ATAIVIA
s.No
].
2
:ü
YApjıACAK ALANtAR VE KoNTENJAN LisTEsİ (2014 ARAL|K)
AIAN KoDU ALAN ADı
2265 Beden Eğitimi
1119 Bilişim Teknolojileri
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil.
4
1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloii
5
7o44 Gıda Teknolojisi
7045 6rafik ve Fotoğraf/G rafik
L7L5 lköğretim Matematik Öğr.
1524 lngilizce
1822 Müzik
6
B
9
ltK ATAMA
97
3
80
19
I
t
42
30
3
10
4429 3kulÖncesiÖğrt
4
12
7Io5 OzelEğitim
7Io3 Reh be rlik
8
1:j
7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri
fl
L4
15
25lo SosyalBilgiler
2I43 Türkçe
GENEL TOPLAM
2
1
46
27
358
Download

Aralık 2014 İlkatama (Ek Başvuruları)