,
,
"rı
:';'
ı"
.
T.C
i' ' Iq {*,
ğ3a
r--\
ı"
"
d
2
Jt'.
'qİ
.:
')
'İ:ş
bEg
\Wewğ"ğüğ
ta. ı
.rü
*ü.
,
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
İtçe MilliEğitim Müdürlüğü
,*9
"ai!ı ü,ir"
Sayı
15l]ü2l20l4
: 24355941133016474052
Konu: Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yanşması
vıününrüĞtrNp
ERGANi
TRT Ankara Radyosu Müdilrlüğü tarafindan 2015 yılı yaym döneminde TRT
Nağme'de yayınlanacak olan Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması ön elemeleri
18 Aralık 2014 tarihinde 09.00-17,00 saatleri arasında Diyarbakır Radyosunda yapılması
ile ilgili İl l<tllttlr ve Turizm Müdürlüğünnn 05.12,2014 tarih ve 4|99 sayıh yazısı ekte
sunulmuş olup, ilgilenen adaylann belirtilen yer, tarih ve saatte hazır bulunmaları hususunda;
Gereğini rica ederim.
Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Müdilrü
EKLER:
Eki:Yazı ve Duyuru (2 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm okul ve kurum Müdürlüklerine
üüvenli Elektronik İmzalı
A_slı lle Avnıdır.
t| "I.. ı .. /.2.i zo."l.
$.
,-.r,or*r,iffiUUOU
u:v"aFffi
$errıurıı
Kemertaş Mah,Hükümet Konağı Kat 3 ERGANİ
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: ergani2 l @meb. gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet İsmail YAPICI V.H.K.İ.
Tel: (0 412) 61 15023-1 l 8
Faks: (0412) 61|5730
adresindenO9d6-55 c6-3ee5-a26d-6ede kodu ile teyit edilebilir
.;;ıi'|,|Ş
J' üu
,-,\r1.
T.C.
a**
-'1.
DİyARBAKIR vALiLiĞi
iı vrııı Eğitim Müdürlüğü
lu
tr,iu-=ğ*J,f
\*'uığ
08l1ü2120|4
Sayı : 99316390630/6180684
Konu:Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarrşması
KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü)
-Ses
TRTAnkaraRağosuMüdürlüğütarafindan20l5yllıyayndönemiı§TRT
yarışması ön elemcleri
Amatör
Müziği
Saİat
Türk
oıan
Nağme,de yayınlanacak
yapılması
arisında Diyarbakır Rl{vosulda
18 Aralık 20|4 tarihınde 09.00-17.00 saatleri
tarih ve 4199 sayılı yazısı ekte
ile ilgili İl Ktııttır ve Turizm Mtıdtirltığtıntin 05.|.2.2014
yer, tarih ve saatte hazır bulunmaları hususunda;
sunulmuş olup, ilgilenenadayların belirtiLn
Gereğini rica ederim,
Hüsamettin ATLI
Vali
a.
Milli Eğitim Müdür Yrd,
Eki:Yazı ve Duyuru (2 Sayfa)
uı.Ğıııivı:
1Z ilçe Kaymakamlığına (ilçe MEM)
Ş,9,"i_ _ . __,_
Faktıltesi-Binası Yenişehir DİYARBAKIR
M,llt EğttffM,rdürlüğü
-gJtİBğri.
e-posta :ortaogretim2
l
Bu evrak güvenli elektronit
Orta Öğretim
Memur
Ayrınfih bilgi için: MehmetNurTURAN
Tel: (0 4l2) 226 58 50
Faks: (0412) 226 5828
Dahili:183
Pmeb,gov,tr
i.IT
lrr_ıunmıştır. http://evraksorgu,meb.gov.tr
adresiiden
e-87e7-73a9 kodu ile teyit edilebilir.
ü(İü!İJ§l,iı
İL KuL TuR
1,1Lü
aüğKİrİ
ı}U1,{jt{ı,
,fuıç;t"3i
,İ,8T ;tııl;,aı"ıı R*ıİ3*ıu ltr{üıliİrİiiğ{i tırıfınılıııı İttl§ yılı 1-al'ın çjiiıı*ıııirırlı:,'TTl'§:
-,'l,§'L,1,
Aııııtör §ıl-t Yıırışm ıbı" ürügİııİllıııırl \..Ni3'ııı'İı*2;ır'ıja
3ı[ıııı,ıleıı ı, ;ı},ıııİaııİçıılı. çl;ııı
t}9.tX}-1.7,İ}|İ ıııat|eri *ı"ırÇıııtlx
gr.ı.ç*lılıışf iı,iiııı:tk iiıı ç}ııçııılı:ri 18 krıılılı 7{.i.t,{ ııı,ilıinılr
l_J
i}
ı
r i; »
kı ı,
H. a
ıl
_ı,
ııs
ıı'
rı
ü|
ı
_ı'
ıı
{ı ı
1
;ıcı kıı r"
İıgiıentn ıııiıı1.1ırıu beiirtilçn gün ıt §*ürif I}i_ıaı,bıl«ı, Rirıİ3,ııtıı'Çıİa i.ıııİı.ılı,rıtııİıı't
;r.ı,,,1< ıı ı t,k
[,}
t
u ı,
t,el ı ı,
ıı ı,u
lıı ı,.
İ,
,,
\-Jü. |,1|-i*, L}üÇ\l.,rç:,
i}4 L";l2.3yçç,:Ç}
?) çlç,|çü. ;i:,rr4
,l\2l2ı}lğ
;İİ;k; *.;1lo;;:ffil'.ffiili[
ıltıvıııı_ını"ııı. *yı.ı{,i
g*ıı,k}i
ılıyıırıi
ile llgiti
t},adyıısııııdiı işulunııgl;ırı
L)iyarlılkıl
ve
ıııaıı*
çiin
iıi*ıu Y*rel ç;tıcle l*riııı}*
ııurlu,riii|i
v*iiıı,şır,ii* iı ııa*,ii ,-
;;rff;;işnii-;
}ııı*ıısı,ııiİn:
ı",,,*ı,rı r,iır';,,ıtyıı,ıiııı'ı}ırıı*ı
'"'tın
ri*ıı sıl*riırı
i3ilgi}*ıiı,ıiı.c v* g*ı*ğiırl
l;.}i:
-
l
lJııı ııı"u }"iıiııi l
l, ı\ı}ı:t,
'i
_-,,,İi,,,* ı 1 Rtı5ıİ1 çç 1_1ıı ltrıiıı i ıış ııiı*r
Z- 1}ii,|ç İ_:ııi"ı:rsilçıi 1ltkıürliiğiit,ıe
1
1.1
iiılıj rlüğiinıl
Ççıişıhirll}
ı'lnıııxırı
Download

yazı için tıklayınız - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü