'Ğe
T.(..
KOC]ASİ NAN KAY Nl AKA Nt L I (-; I
İlçe Milli Flğitim Müclürlüğü
Salı
-{1]_ilj01-16()-,/İÜÇ
:
AC]t-
Konu : Ilehbcrlik ve l'sikolo.jik I)anışırıa
Ilizı-ı-ıclIcı:i Yı llık Ç'erçcvc I)ı,ı.ıgı,aı-ııları.
i ı-
çuM
i t. L
i
t,,
Lt] VF-
29
(; i T i NI ı,ı [ı
ıı
[_ı
ıt
ı . t'l (-; [I N
(; []N t-[_iDÜj
ti
ıiuls ?l1|,
ı]
ivcffi+/...
İiçe nıİz tlcl,ıhcrlik rc Araştırı,ı,ıa ]Vlcı,kczi N4ı_icitirlıiğıiııiiı-ı ]()1,1-2()1_5 cğitinı-(iğretiı,ıı
ılı tıkııl (jnccsi. ilkcıkı-ıl. cıı,ıatıkııl vc ]iselcı, içiıı iıazırlaııaı-ı "llel,ı[ıe ılik i,e Psiktılcıjik Daııışı-ııa
}lızıııctlcı,i Yıllık Ç'cı,çcrc I'ı,tıQraıı-ıı" ıııiı |rttp://krıcasinanram.meb.k.l1.tI acircsiı-ıde
tlıırııı,ıılcltığıı ilc ilgili ]tJ ()ll 2()l:{ ttırih ı,c ](,ı() l7l siırılı 1azılaı,ı ilisiktc giıııdcııilnıişıir.
r
()kııl (')ııeesi. llkt,kiıl" ()rtıokııl r,,c Liseleriı,ı 2()14-20i,i eğirin-ı(iğrcliııı rılı Rcl-ıl-ıcı,lik ıe l'sikolcıiik I)ııı,ıışıı,ııı }Iizı,ııctlcı,i I)riıgraı-ıılarIııı \a\ıı,ıltiı,ıaı-ı
çcrçcvc
pltıııları dtığrultıısı-ıncia lııızırlararak 30/09/2()1-1 tırihinc kaciar Ktıcasiı-ıaı-ı T{chLıcrlik vc
\4iidıirlüğiiı,ıı_iz_c l-ıığ|ı
,\ı.aştıl.ıı-ıaMerkczi\4ıidiiı.lti!tillıiIlkom"nclcktrtıı-ıike-pOStitadrcsiııe
gi j ıı d c ı,i i ıı,ı c s
i ı-ı i
ı-ı sa ğ l aı,ı
ııı as
ı
l-ı
ı_ı
s ıı s
ıııı cla
:
l}ilıilcı,iııizi ıc teı,eğiııi ııız c.lcı,iııı
IM
.\ l Lltl Lll'
DA(;I-tlM:
Gere ği;
z. I'ı ı-ıaı,[-ıaşı. Sat,ırığlaıı.
.\kkışla. I:clal-ıir c" ()zr ataıı r c
ljtiıır.ııı. l lııeı|ııı,, c İııce.rı |Içc
Sııı,ı
\lilli
l
ığiı
i
ııı
l\1
ıitltirl iik lcri ı,ıc
ı^3LL
nğşğEİ
Fi.t"
ğ,{{§d"
OÇ ıO4 -*"JL
"-...,|,,":- . ./,
ı<,*u(4;;:
\l.Ktııııl l'ısıı [itılr ıı,ı Kııcısiııııı Kır ıırıliaııılık 1}iııısı
l'el : (()J52)JJ9rJ1.1 |iar : {(lJS])]J9r]?J
ltilgi İçiıı : Özel l._ğitiııı rt llchhtrlik Stı,ı isi ' 0ı)l)sfa
kııcasiııı ııJ8 ıı ıııtlı.gıı.lr
:
T.C.
.\tÖlı'r
ş&
KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Sal,ı
:
Konu:
51434963-160-
3a1
28l08l20I4
Rehberlik ve Psikolo.|ik
Danışma Hizmetleri Yıllık
Çerçeve Programları
iı,çB nrirı,i pĞiriu nrününrüĞüNn
KOCASİNAN
İıgı: l]10312001 tarih ve 24316 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanhğı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,
2014-2015 eğitim-öğretim yılı okul öncesi ilkokul,oılaokul ve lİseler İçİn hazırlanan
,,Rehberlik ve psikolojik Öanışma Hizmetleri Yıllık Çerçeve Programı" kurumumuz internet
adresinde (http //kocasi nanram. meb. k 1 2.tr) duyurulmuştur,
:
iıgiiigorevbö1gesindeyera1anokulöncesi,ilkokul,
ve Psikolojik
ortaokul ve oılaöğretim kuİumlarının 20142015 eğitim-öğretim yılı-'R.ehberlik
programlarını inteınet adresimizde yayınl4nan çerçeve planları
Danışma Hizmetleri
doğrultusunda hair|ayaruk 30l0gl2014 tarihine kadar
Merkezimizin
husunda
sağlanması
göndermelerinin
[email protected] elektronik posta adresine
gereğini arz ederim.
§\.
'
ııı, ıAil^ı
Muh*rt IŞIKGÖZ
Merkez Müdürü
ı
Fatih İ\4ah Fevzi Fevzioğ]u
Kocasinan / Kayserl
cad Açlk Sk No:2i'aK
Telefon] (352) 23,1 68 07
BelgegeÇer: (352) 231 76 96
internet Adresi; www.koca5 jnanram,meb.k1 2.tr
e-posta: [email protected] k12.k
3üo1o
iiıöl
-tr,lr,
€ğitifiin
ğüçl8ndirillilıri
A-ü
ı:tiırr riiiı,,,ıl
pİojOİi
,:uÇ
l
Download

ivcffi+/... - incesu ilçe millî eğitim müdürlüğü