T.C.
YENiSEHiR KAYMA
LIGI
il~e Milli Egitim Miid · rliigii
Say• :65497314-200- {~ bo3
Konu : "UYEP" Teknik Destek Projesi
0 5 Kas1m 2~14
DAGITIM
e e . e e e e e e e e e e e e e e e e e e . e e e e e e e e e e e e e e e e . I eee e e ee e e e e eee
lJDURLUGUNE
eni~ehir/MERSiN
ilgi: il Milli Egitim Mlidiirliiglinlin 27.10.2014 tarih ve 48
il Milli Egitim Mlidlirliigiiniin ilgi yaziian geregi, ""U P" Teknik Destek Projesi" konulu
yazt ili~ikte gonderilmi~ olup, soz konusu yazt ogrultusund hareket edilmesi husu~unda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
EKLER
Yazt ve Ekleri
( 2 Adet)
DAGITIM
Mesleki ve Teknik Egitim Okul Miidiirliiklerine
Egric;am Mahallesi G.M.K. BuiV"Irl 12. Cadde No:S YENi!jEHiR/ MERSiN
0.324.325 43 25 - 26
0.324.325 43 27
Fax
Mesleki ve Teknik Egitim !jubesi
Birim
[email protected]
E-Posta
Web Sitesi : http:/jyenisehir33.meb.gov.tr
Ad res
Telefon
:
:
:
:
:
T.C.
MERSiN VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 19131572/30/4851672
27110/2014
I
Konu: "UYEP" Teknik Dest~ Proj ~si ~ )
~~~·
....~(.l(AYMAKAM
GINA
(ii~e Milli Egitim Miidiirlii ~ ii)
Mesleki Yeterlilik Kurumunun faydalantctst oldugu ve WYG Tlirkiye liderligindeki
konsorsiyum tarafmdan yurutlilmu~ olan "TUrkiye'de M sleki Yeterlilik Kurumunun ve
Ulusal Yeterlilik Sisteminin Guylendirilmesi (UYEP)" 'eknik Des~~k Projes~ 5 Ekim
2010-24 Haziran 2013 tarihleri arasmda uygu l anmt~tir. Pr je Katthm Oncesi Ya~dm1 Arac1
kapsammda Avrupa Birligi ve Tlirkiye Cumhw-iyeti tarafmd n finanse edi lmi~tir. /
Projenin genel hedefleri; i~ piyasas1 i tiyaylanna ygun 6rgtin ve yaygm mesleki
egitim ve 6gretim verilmesinin saglamak, h· yat boyu 6 renmeyi desteklemek, / egitim ve
istihdam arasmdaki ili~kiyi gtiylendi11Ifek ve Avrupa
eterlilik (:eryevesi lle uyumu
kolayla~tlrmakt1r. Aynca UYEP kapsamm a ytirlitlilei yall ~malardan biri de Ulusal
Yeterlilik Sisteminin onemli bile~enlerinden olan ulusal meslek standartlannn1 ve ulusal
yeterliliklerin geli~tirilmesidir. Bu ~.ah~malann yapllma . ac1 bir meslegin ba1an ile icra
edilebilmesi i9in gerekli bilgi, beceri, tav1r ve tutumlann ammlanmasmm yam stra bireyin
sahip olmas1 gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile 6lyme ve degerlendirme krit~rlerinin de
tammlanmas1dtr.
Bu kapsamda, UMS ve UY kitaplan ,aynca CD olarak da haztrlanmt~ olan kitap
iyeriklerinin ilyeniz btinyesinde bulunan Me~;leki ve Te 1ik Egitim okullanna dagttimmm
yaptlmast ve gtincel ulusal meslek standard! e ulusal yete ·lilik Jistelerinin Mesle i Yeterlilik
Kurumunun web sitesinde (www.myk.gov.t) yer alan eritabamndan takibinin yap1lmasi
hususunda;
I
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ahmet TURKKAN
Vali ~.
~ube Miidiirii
1
EK:
1-ilgi yaz1 (1 sayfa)
2-CD
(.3 ..adet)
3- Kitap ( ...
adet)
?J...
A#)
Mustafa~L
$ube
Muduru
1-
DAGITIM:
1-Ttim ilye Kaymakaml
(il9e Milli Egitim Mlidtirlugii)
Dumlupmar Mah. GMK.Bulvan 33130 Yen i~ehir!MERSiN
Elektronik Ag: http://mersin.meb.gov.tr
. Ayn nt th bilgi i9in: Semra OZKA N Sef
Tel (0 324) 329 14 ~ I-84Dahili Tlf: 303
1
WYG Turkiye
•
I
MERSiN tL MiLLi Ec';ITtM MUDURlUG Nf
l'<leslekl Yeterlilik Kurumunun faydalamcJSI aldugu ve WYG Tllrkiyc Ude !i~indeki kansorsiyum tarafmdan
ytiruti.ilmU!; olan "Turl<.lye'de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Ye lilik Sisteminin Gu9endl~ lmesi
(UYEPr TeknikDestek Projesi 5 Ekim 2010- 24 Haz:iran 2013 t:uihteri ara nda uygulanrrH~r . Proje, A'vrupa
Blt1i~i Katlhrn Oncesi Yard1m Arao kapsammda Avrupa Birfigi ve Tilrkiy Curnhuriyeti taraf1odan finan5e
edilmi~tir.
\
Projenin geoo hedefielii i~ plyasaSI ihtiyal)iar1na · IJY9Uii orgun ve ya m meslcki ~ltim ve t>Oretim
verilmesini saglamak, hayat boyu ogrerm~i destel<lemek, e~itim ve rstihda aras.ndakl m~l<lyt gU~enJ'irmek
ve Avrupa Yetetiililder (;c~~evesi ile uyum1.1 kolayla~Jrmaktlr.
UYEP kapsam~nda y(jrutUien ~atJ~alardan biri dE': Ulusal YctcrliUk Siste inin tinem1i bile~enlerinde alan
ulusal meslek standartlanmn ve. ulusal yetertiliklcri~ ge!i ~:iril!Tiesidir. 8u \;ah~rnalann yapdma arnoo bir
mes.l~in ba$ifn ile icra e.dilebilmesi it;in gt:rckll bilgi, beceri, tavtr ve tutu lann tammtanmasfntn yarl1 s1ra
bireyin sahip olmas• gereken bHgi, beceri ve yetkinHk ile tilgne ve d~erlendirme kritcrlerinl r de
tarumtanmas~dtr.
~1es1eki YeterliHk Kurumunca hal!rlanan ulosal meslek s.tandartlan (UMS) c ulusal yeterlilik1er {UY) Ptoje
destegi ife sektorel baz.da kit!pla~tJnlml~ olup1 Ulusal \'eterlilik Siste I He ilgili taranaun bilg isine
s.unulmaktadlr. Bu kapc...amda, UMS ve UY kit:aplan, ~lgi li mesld c;i vc teknik eg ·m kurumlonmtZJI'1 fayclala ~masl
amaayli:l yoz1m1z ekinde gtloderilmektedir. Map ~rilderi aynca CD olarak d hatltlanm~~ ()]up, gO !"'Ce! u!usal
meslek standard! ve ulusal yeterHiik lis.teleri Mcs!ekl Y ?ter1iiik Kurum mm web sitesinde yer
vcrltab~nlndan (www.nwk,gov.tr) ~akJp edilcbHme.ktedir. SeHorel bazda ha lr~nan ulusal meslek stani::lard,
ve ulusal yeterlilik kitaplanrHn ve ldtap ir;eriklerinin yer 3ld1g1 CD1erin .· llgiti mesleki vc tcl<.nik cgftlm
okuUanrmza ula~tmlmas.1 korlU~llnda desteklerinizi talep ed ~r 1 yay1nta~ li~malanmzda faydah ot as1n1
\ala,
/
~~.
lAf'ent ~. £rkan 1 PMP ®
/''WYG Group
.-..._
.·
iiJrkt'!·e, Ortadogu ve Kuzey Afrika BOigesel Direktori.i
(:r11<1tive mind$ S<tfP
,
•
,
,
I
+
i
Mtt-;;t<~f<t i<etnal ~1;;h<>llP~i, MKN !~ ~erkeli. 2 L) 1. ~ok~k No: JBj7, <;a11l:ay~. A ~~·a, 065?.{}. Turkoty
Tel: +-90 312 ll9 77 sr. Fmc: t'JO ) 1.2 2D 77 Sb i: ma•l: nfnt!i•wyg com .tf ww .wy•J··~nm.1r
h.:~ncls
•
_\
•
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı