ıl"AŞTlRMA 0ENizciıil( VE HABERLEŞME 3A(ANLlĞl
Deniz Ticareti Geİe] Miidiirliiğü
Sa!.1
KoOu
: 53900483,/]5 5.o8
]
2i.|0,7Da|1
f4iÇÇ)8
MüeZZinoğ]Lı isiİr]i gemi
NüERsiN ü)I.NiZ TİCARE], ol)AsINA
ıPiü rei\ \1_n_ı e,l lsnlJ_ inöl Li LJul\.ırl i\oI i \,1llR5lN,ı
iügi
:
DıŞişleIi Bakan lığı'n ln 21l07120l 4 tarihli vc 6752954 sa],1h ),azls1.
Dlşişleli Bakanlığlndan alınan ilgi },azlda. 7 Ekiın 20l2 tarihindcn brı vana lcı,ıerile (Kaı,ıary,a
.Aclalaı,ı) 1iıı]aı1ııda telk edi]miş ha]de bullman, Beşeı,leı, Denizcilik A.Ş. lirnrasına ait
]\,üı]ü.ZZiNaJĞi-U isiı,ı,ıli kurrı _Yiik gemrsil]ll] ispanloI lıakanılırncı \atr>rnx ilişkin o1alak
Icncrifc i,]n,ıaı İdaresiırin N{adljd Bül,ilkelçiliğiınizc gönderdiği _vazısında, anılan gcminiı,ı 26
Eylül 20l4 tarihindc açlk afittfma Lısrılii ile satıŞa cıkarıln,ıasıı,ıın öngörüldüğtj. bu çerçevede
LİlUsal çapta ya\ln vapan ve tildı 50 biııı]eıı ı üLsgk bjı Iürl gız<ttsi ile isplnı,:ıl nıeı,zuatına
ul,guır bir biçiırrde bil ispanyol gazetesi vasltastJla satlştn dü},rıIu]acilğı belirtiln]ektc olup
clı,ı,rıınrıır İstıınlıul 22. Aslil,e Ticaret Mahkcııcsiırc dc ilctildiği hususrı ),e],a]maktadır.
Söz koiiüsLı geüniıriü1 !,urldüşında salüşüıra ilişkill geılli |'ızeı,iırdeki ajactk saiıipleiııin heıh.ıngi
ka_vbına rığIaıniıma]an teınirıen gerek1l tedl,ıirleı,iıi alııiı,ı,ıası lıı.ısusutıda bilgilcıiı,ıizi
vc gcrcğiı,ıi ıica cderiı,ı,ı.
biı,hak
DAĞlTlMI
İstaııbrıl Limıın Başkanlığı
iMIAü( DTC)
Mcrsin l)'l o
Beşerler Deırizcilik A.Ş.
tq
o 6.0x.rrtü-ı
{.}
H.kt, lira]]j. ('.dd.j \. j 06]-]ı ]:i].k/Ç.nLixra/^\K,\R^
1
le].lnn (! ]]]l ]0j laü01]]j_r]7
e posra safiyeteceneUdhb
go! 1r
A\nİü, r bilsirçün nüibjı
ü-].tr 7c
Eek-"ikAğ ww!, udhb.goV,tr
<i)
]..-
sai). l'LCl\
,}}
ış
]i].l]znr.nü
Download

Eki : İlgi Yazı