T.e.
MUS VALiLIGI il Milll EgitimMiidiirliigii I
SaYI : 73174402110/4477897
.
10110/2014
Konu: Tiki Bayragmm Korunmasl
I
......................................................KAYMAKAMLIGINA
iIyeMilli Egitim Mudurlugu
............................. ~ ............................. MUDURLUGUNE Ilgi
I
.
.
:MilliI Egitim Bakanhgl
. Rehbetlik ve Denetirrt BaJ3kanhgmm 02.10.2014 tarih ve
4400003 saYlh yazlSl.
.
1
•
I
Ilgi *azlda belirtilen Turk Bayragl Kanunu ve Turk Bayragl Tuziigunde yer alan amir
hukiimiere riiayet edilmesi konusundagerekii dikkat veozenin gQsterilmesi hususunu;
·I ·Il .. nCa
. ed·
enm.
B 1 gl
~nmze
.
I
Mahmut KARAKAYA
Vali a.
it Milli Egitim Mudur V.
!
:1 Yail
Ek
!
i
I
D. agltlm : i
w
.
I
Ilye Kaymakrmhklanna
Tum Okul Mud.
[
I
I
I
I
Ii '
Bu evrak giivel'lli elektrqnik
irnza ile
1
irnzalanrnl~ttr. http://evraksorgiI.rneb,gov.tr adresinden
557f-bfcd-300c-b91c-8ad9
kodu ile I"vit p,Ji1ph;(;r
T.e.
.
~.~...
.
MiLL! EGitiM BAKANLIGI
Rehberlik VeDenetim Ba~kanhgl
\~\\\ ~~~
~~W4-~~
.
I
Say. : 17619000/10/4400003
02/10/2014
R~nu: TiirkBiyragu,m Kotunmasl
t
.Ilgia) 2419/t 983 tarihli ve .2893 saYth Tiirk Bayragl Kanunu. b) 17/3/\985 tiirihli ve 2893 saYlh IiirkBayraglTiirngu. t
•
.
I
I
,.
.
.
Ilgi (a) [iirk Bayragl Kanunu ve ilgi (b) Tiirk Bayragl Ti.iziigunde, Tiirk Bayragmm
~e~li,. ,yaplml1e .korunma~.l ile i1~iliesas ve usullerbelir~enmi~ olup Bayragm; nereler~e"
dalO11 olarak 9~kllmeyecegl, hangl kapah yerlere konulacagl, nerelere fon olarak takIlacagl
veya. asdacagl, lki:@u k:urum ve kurulu~lanndal1ba~ka yerlerde, ne. zaman ve nasdgekilecegi,
Turk Silahh Kluvvetleri yiizeJ: birliklerirtde ve Tiirk Bandlrah ticaret gemilerinde Bayrak
gekme ve indifme zamanlan ile Bayrak yekilirken ve indirilirken yapIlacak torene ili~kin
hususlar, TuziiJ.{Je belirltmmi~tir.
,!
.
,. Kanunutr; Yasaklar b3,$lIkh 7.niaddesinde; "TUrk·, Bayra-g1, Ylrtlk, sokiik, yamall,
delik, kirli,solrlk, bUfll$uk veya laYlk oldugu manevi degeri zedeleyecek hethangi biro ~ekilde
kullamlamaz. ~esmi yemin" torenleJi dl~mda, her ne rnaksatla: olursaolsun, . masalara
kiirsiilere,. (jrtU !olarak se~ilemez .. Oturulan )eya~yakla basII.an yerlere ~onula~~z. Bu,yefle~e
ve benzene~y~ya Bayragm ~ekh yapda111ar:. .plblse veyaumforma ~ekhnde glydemez. H19bu
siyasi pani,' te~ek:kiU, demek, vaklf ve .tpziilcte belirlellecek kamukurum ve kurulu~lan
dI~mda Kalan *urum ve kurulu~un 3l11bleW,flaw-a,. sembol ve 'bew;erlerinin on veyaarka
yiiziinde esas veya fOIl te~kil .edecek. ~ekil?e kul1amh~maz .. Turk: Bayragma sozle, yazi. veya
hareketle veyal herhangi hir ~ekilde hakaret e4ilemez, .sayglSIzhkta bulunulamaz. llayrak
YlrtIlamaz, yak.\lamaz, . yere at11amaz, gerekli ozen gosteribneden kullamlamaz. Bu Kanuna ve .
tUziigeaykm fiiller yetkililerce derhalonlellir ve gereklisoru~turma yap!hr. "htlkurnleri yer
alrnaktadu, An~ak; gerek: Kanun gerekse 'Ti.iZilkte ~yeralaff-nilleimllei~'"uYUl"inadlgh yoniinde
. !
__
B, ak,,',an11lhmli~raUV11m.lar. '.0',1elmelcted, ir,",,~,_
., ..' '--~-~'--''''~--"-''"''_'''''_"''_..~ __
,. _":...._.. --:'-:;,~.:._.._".,-.'~'~.u_:'
__ , __
. .•B,,,,,·,?,"",,,,,,"__
'-"'-,
,_
~~~_""'_.,.""_~,--"
.'
"'""J''''-y,~''',:r-,,J,,,,~4'V'''=-<;-''Y>''_~''
~-".--.,-B~ itib~la;
~_',
<~'~''-'''--:'''''''V_."''''",! •• " ..
,_
_
>.,
TiirkB.yragl Kanunu ve Tiirk
.. -~:'-'
-,
'"
~ayrajjl
14'1"giinde
yer alanai))i.
hUkiimlere riay~tedilmesi konusunda gerekli dikkat veozeningosterihnesinirica ederim.
NabiAVCI
I3akaft
DAGITIM:
i
Geregi : A ~ B Planl .
. I
I
MEB Rehberlik: ve ~e",etilJl Bll.~kanhgl AtaturkBlv.NQ:98 06648
BakanliktartANKARA
I
....
.ElektrortikAg: www!.ll\eb,gov. tr '
ecposta: [email protected]
.'
I
AynnuhBilgi: Kubra KAYA VHKi
.
Tel: (0312) 4.131522 Faks: (0.312) 4171437 B~~~(~kt,;ovenli elektronik irnza ile irn~a1anml~t[r. http://evr~ksorgu.rneb.gov'tr adresinden0736-70ca-3a05-95a8-793d koduile teyit edilebilir.
Download

Yazı İçin Tıklayınız