Ornek No: 25*
T.C.
ADANA
7. JCRA DAJRESJ
2014/228 TLMT.
TASIMR1N ACIK ARTIRMA ILANI
A§agida cins, miktar ve degerleri yazili mallar satisa 9ikanlmi§ olup:
Birinci artirmanm a§agida belirtilen giin, saat ve yerde yapilacagi ve o gun kiymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadlgl taktirde, yine asagida belirtilen giin, saat ve aym yerde 2. artirmanm yapilarak satilacagi; su kadar ki,
artirma bedelinin malm tahmin edilen degerinin %50'sini bulmasmin ve sati§ isteyenin alacagma rufhani olan
alacaklann toplammdan fazla olmasimn ve bundan baska paraya cevirme ve paylarm paylastirma giderlerini geftnesinin
sart oldugu; birinci artirmadan on giin once baslamak iizere artirma tarihinden onceki giin sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecegi, birinci artirmada istekli bulunmadlgl takdirde
elektronik ortamda birinci artirmadansonraki besinci gunden baslamak iizere ikinci artirma giiniinden onceki gun
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecegi, mahcuzun sati§ bedeli iizerinden asagida belirtilen oranda
KDV.'nin ahciya ait olacagi ve sati§ sartnamesinin icra dosyasmdan goriilebilecegi; gideri verildigi takdirde
sartnamenin bir orneginin isteyene gonderilebilecegi; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazili dosya numarasiyla
dairemize basvurmalan ilan olunur. 24/03/2015
Mehmet §AHJN
icra Mudur Yardimcisi
115012
l.IhaleTarihi: 14/04/2015 gunu, saat 11:30- 11:40 arasi.
2.1hale Tarihi: 29/04/2015 gunu, saat 11:30- ll:40arasi.
Ihale Yeri: Yesiloba mahallesi oto galericiler sitesi karsisi toki yam koksal yediemin Seyhan / Adana - null null /
null
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Onemli Nitelikleri)
No
Degeri TL.
1
25.000,00
1
33CEE58 Plakah ,2012 Model , SEAT Marka , 6J Tipli ,
%1
CGGA007 1 5 Motor No'lu , VSSZZZ6JZDR1 1 1 884 Sasi
No'lu , 33CEE58 plaka sayih arac 2012 model Seat ibiza
cinsi 1.4 motor 16 Referance beyaz renkli, on tampon yok,
sag on lastik patlak, muhterif yerlerinde 9izikler mevcut.
i
airbag beyni, hiz gostergesi, km ve akii sokiik vaziyette
aracin ifinde mevcut, airbag beyni anzah, aracin kontak
anahtan mevcut, ruhsat yok. MOTOR NUMARAS1 :
CGGA00715 SASi NUMARASI : VSSZZZ6JZDR1 1 1884
: Bu ornek, bu Yonetmelikten onceki uygulamada kullanilan Ornek 63'e karjilik gelmektedir.
Download

Ornek No: 25* ADANA 7. JCRA DAJRESJ 2014/228 TLMT