» 1
i
OrnekNo: 25*
T.C.
ADANA
1. ICRA DAIRESi
2014/9445 ESAS
T A§INIRIN AQK ARTIRMA ILANI
Apagida cins, miktar ve degerleri yazili mallar satisa 9ikarilmis olup:
Birinci artirmamn asagida belirtilen giin, saat ve yerde yapilacagi ve o giin kiymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadigi taktirde, yine asagida belirtilen giin, saat ve ayni yerde 2. artirmamn
yapilarak satilacagi; su kadar ki, artirma bedelinin malm tahmin edilen degerinin %50'sini
bulmasmin ve satip isteyenin alacagma ru9ham olan alacaklann toplammdan fazla olmasmm ve
bundan baska paraya cevirme ve paylann paylaptirma giderlerini ge9mesinin part oldugu; birinci
artirmadan on giin once baplamak iizere artirma tarihinden onceki giin sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecegi, birinci artirmada istekli
bulunmadigi takdirde elektronik ortamda birinci artirmadan sonraki bepinci giinden ba^lamak
iizere ikinci artirma giiniinden onceki giin sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecegi,
mahcuzun satis bedeli iizerinden asagida belirtilen oranda KDV.'nin ahciya ait olacagi ve satis
sartnamesinin icra dosyasmdan gorulebilecegi; gideri verildigi takdirde ^artnamenin bir orneginin
isteyene gonderilebilecegi; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazili dosya/^umarasiyla
dairemize basvurmalan ilan olunur. 31/10/2014
Isjiay.ILGAZ
IcraXMiidur. Yardimcisi
* : Bu ornek, bu Yonetmelikten onceki uygulamada kullanilan Ornek 63'e kar^ihk gelmektedir.
Uhale Tarihi
: 16/12/2014 giinu, saat 11:00 ~ 11:10 arasi.
2 Jhale Tarihi
: 06/01/2015 gunii, saat 11:00 - 11:10 arasi.
ihale Yeri
: KOKSAL YEDIEMIN DEPOSU DO§1EME MAH. 60099 SOK.
MARSA KADIN DOGUM HASTANESI GUNEY CEPHESI SEYHAN ADANA - null null /
null
No
Takdir Edilen
Degeri TL.
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Onemli Nitelikleri)
1
2.000,00
1
%18
1 Adet HIZAR MAKINASI MARKASI YAZIH
OLMAYAN YESILRENKLI HIZAR MAKJNASI
2
25.000,00
1
%18
1 Adet SUNTA KESMI MAKINASI AYZA MIZRAK
MARKA YATAR SUNTA KESME MAKJNASI 3,60 LIK
3
12.000,00
1
%18
1 Adet KENAR YAPISTIRMA MAKINASI
KONYALILAR MARKA BSK 400 TIPLI KIRMIZI -GRJ
RENKLI KENAR YAPISTIRMA MAKINASI
4
5.000,00
1
%18
1 Adet BASK! MAKINASI UNLEVER MARKA KLAS
63TIPLIBEYAZ RENKLI BASKI MAKJNASI
5
2.000,00
1
%18
1 Adet PLANYA MAKINASI OZHUR MARKA YES. IL
RENKLI PLANYA MAKINASI
6
10.000,00
1
%18
1 Adet SUNTA KESME MAKINASI TURKMAK
ACXD1500 CINSI SARI VE BEJ RENKLI YATAR
SUNTA KESME MAKJNASI
7
1.500,00
1
%18
1 Adet KOMPOSER ARAS AIR MARKA CIFT KASA
TRIPOZERKOMPROSER MAKINASI
8
3.000,00
1
%18
1 Adet PVC KESME MAKINASI MARKASI SILJNMIS
VAZIYETTE MAVIBEYAZ RENKLI PVC KESME
MAKINASI
9
3.000,00
1
%18
1 Adet PVC KAYNAK MAKINASI DINCTUR MARKA
MODELI YAZILI OLMAYAN PVC KAYNAK
MAKINASI
10
1.500,00
1
%18
1 Adet ZIVANA DELME MAKJNASI UZERINDE
MARKA VE MODEL! OLMAYAN YESIL RENKLI
ZIVANA DELME MAKINASI
11
3.000,00
1
%18
1 Adet KILIT ACMA MAKINASI AEG MARKA MAVI
B,EYAZ RENKLI KILIT ACMA MAKINASI
12
3.000,00
1
%18
1 Adet KESIM MAKINASI DINCTUR MARKA ACK-400
B MODEL ALTTA CIKMA KESIM MAKINASI
(IIKm.114/1,114/3)
5
* : Bu oraek, bu Yonetmelikten onceki uygulamada kullamlan Ornek 63'e kar^ihk gelmektedir.
Download

ta§ınırın aqk artırma ılanı