T.C.
T.C.
AD ANA
9. ICRA DAIRESI
2014/11273 ESAS
TASESMAZIN ACIK ARTIRMAILANI
Satiliaasma karar verilen tasmmazin cinsi, niteligi, kiymeti, adedi, dncrali dzcllikleri :
1 NO'LUTASINMAZIN
Ozellikleri
: Adana 11, Seyhan Il9e, 2263 Ada No, 1 Parsel No, SARI HAM2ALI MAH. Mahalle/Mcvkii, 57 Bagimsiz
Boliim 161/137024 Arsa Payli, B-Blok, Zemin Kal, 57 nolu bagimsiz bo'liim Isyeri; Kamyon Garaji icinde Kuzey Bati kisimda bulunan B-Blok
kitlcnin kuzcy tarafinda garaj ipi ccphcli tek kath betonarmc karkas tarzmdainsa cdilmis, 191 disi sivali, yapidir. 50 m2. olurum alanlidir-Bagimsiz
boliim sehrin gelisen bdlgesindc, Kamyon Garaji ipindc olupBagimsiz bolumiin bulundugu Yapimn mcvcut hali ile Baymdirhk vc Iskan Bakanligi
Yapi Yaklasik Maliyctlcri tablosuna gore III-A Smifi yapi oldugu kanaatine vanlmistir. Bagimsiz Boliimiin yapilan yenilcstirme ilc durumumm
iyilestirildigi bakimh durumda oldugu goriilmiis olup Yipranma payi % 10 olarak dcgerlendirilmistir. Sanhamzali Ko'yii, 2263 Ada, I Parselin
Nakliyatpilar/Kamyon garaji vc isyerleri olarak kullamldigi goriildii.Bugiinku rayiplerc gore dcgcri: Yapi kiymeti :50 m2. x 550,00 TL./m2. (2014
yiliB.F.jx 0,90 - 24.750,00 TLArsa kiymeti :137.024 m2. x 161/137024 Arsa payi x 350,00 TL./m2. (Arsamn 2014yili piyasa rayic birim
fiyati) = 56.350,00 TL.Yapive Area kiymeti toplami =81.100,00 TL. Etmektedir.Tasinmaz bu bedel iizcrindcn satisa pikartilacaktir.
Adrcsi
: Sanhamzali Koyii, Adana Mersin Karayolunun 800 M. Kadar Giineyinde Bulunan Nakliyatpilar/Kamyon Garaji
Icinde Kuzey Bati Tarafinda " Ray-Nak Aytckinler " Nakliyat Ofisi Olarak Kullanilan Yer Seyhan / ADANA
Y(izolc.iimu
: 50 m2 oturum alanh.
Arsa Payi
:161/137024
imar Duruimi
: Seyhan lice Belediyesi Harita Miidiirliigiinun 29.08.2014 tarih 21-9315 Sayili yazisma gore TAKS=0.25
KAKS=0.50 Hmax=9.50 yogunluklu kamyoncular sitesi olarak goriilmektedir..
Kiymeti
: 81.100,00 TL
KDVOram
: %18
Kaydindaki §erhler
: Tapu kaydmdaki gibidir.
1. SatifGiinu
: 29/01/2015 giinii 11:30 - Il:40arasi
2. SatijGunu
: 23/02/2015 giinii 11:30- ll:40arasi
Satij Yeri
: Adana adliycsi Ek-2 Binasi Asma Kat:107/B nolu ihalc odasi-T.Cemal Beriker Butv.Sakarya mah.No:16/A
(Shell petrol yam) SEYHAN/ADANA
Sati? jartlan:
1- ihale apik artirma surctiyle yapilacaktir. Birinci artirmamn yirmi gun 6'ncesinden, artirma tarihinden onceki giin sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adrcsinden elektronik ortamda teklif verilebilccekttr. Bu artirmada tahmin edilen degerin %50 sinive riifhanli alacakiilar varsa
alacaklan toplamini ve sati? gidcrlerini ge9mek jarti ile ihale olunur. Birinci artirmada istekli bulunmadigi takdirde elektronik ortamda birinci
artirmadan sonraki be^inci giinden, tkinci artirma giiniinden onceki giin sonuna kadar elektronik ortamda teklif vcrilebilecektir. Bu artirmada da
malm tahmin edilen degerin %50 sini, riiphanh alacakiilar varsa alacaklan toplamuit ve salis giderlerini gecmesi $artiyla en pok artirana ihale
olunur. Boyle fazla bedelle ahci pikmazsa satis talebi diisecektir.
2-Yeteri kadar sati? ilaninm hazirlanarak ilgililere tebligine,(llK 127.madde (Degi§ik: 2/7/2012-6352/30 md.Jllanm birer
sureti bor?luya ve alacakliya ve ta$mmazin tapu siciline kayitli bulunan ilgililerinin tapuda kayith adresleri varsa bu adreslerine teblig
olunur. Adresin tapuda kayith olmarnasi halinde, varsa adres kayit sistemindeki adresieri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Buniarm
di§mdaayncaadres tahkiki yapdmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapilan satis ilani tebligat yerine ge?er)
3- Artirmaya istirak edeceklerin, talimin edilen degerin % 20'si oranmda pey ak9esi veya bu miktar kadar hanka teminat
mektubu vermeleri lazimdir. Satis pcsin parailedir, ahci isteginde (lO)gunii gepmemek iizere siire vcrilebilir. G.menkullerin a§agida,ilanda ve
sartnamede belirtilen mahiyeti itibariyle % 18 KDV + damga resmi+ leslim.tescil ve tahliye masraflanyla 1/2 tapu harci ihale
ahcismca, aynmdan dogan emlak vergi borcu + 1/2 tapu harci + tellaliye ise sati§ bedelinden karsilanmasma,
4- Ipotek sahibi alacaklilarla diger ilgilerin (*) bu gayrimenkul iizerindeki haklanni ozelliklc faiz ve giderlcre dair olan iddialanni
dayanagi belgcler ile (15) giin ipinde dairemize bildirmeleri lazimdir; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadikca paylajmadan harip
brrakilacaktir.
5- Satis bedcli hcmcn veya vcrilcn miihlet ipinde odenrriezsc Icra ve Iflas Kanununun 133 iincii maddcsi geregince ihalc fcshcdilir.
lhaleye katilip daha sonra ihale bedelini yatirmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tiim ahcilar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedelf arasindaki farktan vc digcr zararlardan vc aynca temerriit faizindcn miitcselsilcn mesul olacaklardir. Ihale farki ve tcmcrriit faizi aynca hiikme
hacet kahnaksizm dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa oncelikle teminat bedelinden ahnacaktir.
6- Sartnamc, ilan tarihinden itibaren herkesin gdrebilmesi icin dairede a?ik olup gidcri verildigi takdirde isteyen ahciya bir 6'rnegi
gdnderilebilir.
7- Satisa istirak edcnlcrin sartnameyi gdrmu's ve mundcrecatim kabul etmis sayilacaklan, baskaca bilgi almak isteycnlerin 2014/11273
Esas sayih dosya numarasiyla mudu'rliigiimuze basvurmalan ilan ohmur.24/11/2014
Download

Staj ve Sınav