T.C.
ADANA
l.ICRADAIRESi
2013/6120 ESAS
TASINMAZIN A£IK ARTIRMA ILANI
Satilmasma karar verilen tapinmazm cinsi, niteligi, kiymeti, adedi, onemli ozellikleri:
1 NCVLU TASINMAZIN
Ozellikleri
: Adana II, Seyhan lice, 1572 Ada No, 3 Parsel No, REgATBEY
Mahalle/Mevkii, Yukanda tapu kaydi gosterilen gayrimenkul Adana ill seyhan IlQesi Resatbey
mah. 62006 sk. 13 kapi numarah Gormus apartmanmm bulundugu adreste olup, parsel iizerindeki
5 kath yapinm zemin katl betonarme karkas tarzmda insa edilmis, 167 m2 burnt (135m2 net)
oturum alam olup 3 oda 1 salon 1 antre banyo rnutfak ve tuvaletten ibarettir. zemini karo duvarlan
plastik badana kapilan ve pencerelen ahsaptir. Biiro rnalzemeleri tamir atolyesi olarak kullamhyor
5 kath yapimn 1 kati betonarme karkas tarzmda insa edilmis 167 m2 biiriit (135m2 net) oturum
alam olup 3 oda 1 salon 1 antre banyo mutfak ve tuvaletten ibarettir. Zernini karo duvarlan plastik
badana kapilari ve pencelereleri ahsaptir muhasebe burosu olarak kullamhyor 5 kath yapinm 2 kati
betonarme karkas tarzmda insa edilmis 167 m2 biirut (135 m2 net) oturum alam olup 4 oda 1 salon
1 antre banyo mutfak ve tuvaletten ibarettir. zemini parke duvarlan plastik badana kapllan ve
penceleri ahsaptir. muhasebe biirosu olarak kullamhyor. 5 kath yapinm 3 kati betonarme karkas
tarzmda insaa edilmis, 167 m2 biiriit (135 m2 net) oturum alam olup 3 oda 1 salon 1 antre banyo
mutfak ve tuvaletten ibarettir. zemini karo duvarlan plastik badana kapilan ve penceleri ahsaptir.
TMMOB cevre miihendisleri odasi adana bolge temsilciligi olarak kullamhyor 5 kath yapinm 4.
kati betonarme karkas tarzmda insa edilmis, 167 m2 buriit (135m2 net) oturum alam olup 3 oda 1
salon 1 antre banyo mutfak ve tuvaletten ibarettir. zemini karo duvarlan plastik badana kapilari ve
pencereleri ahsaptir. Ziilkan demirQelik LTD £>Ti. biiro olarak kullamhyor. yapilann hali hazirr
durumu ile mahalli raislere gore 400.000,00 TL edebilecegi...ZEMIN DEGERL Yukanda tapu
kaydi gosterilen gaynmenkulbulundugu yer mevkii hahhazir kullamhs durumu goz oniinea
almdlgmda beher M2 sinin 3500 Tl.si edebilecegi buna gore arsamn tamami olan 320 M2 sinin
yukaridaki degerden 320x3500= 1.120,00 Tl. ettigi parsel iizerindeki yapi ve zeminin toplam
degerinin 1.520,000,00 Tl.si dir.
Arsa Payi
: 320 M2
Imar Durumu
: Adana ili Seyhan Belediyesi Fen Isleri miidurliigunun Imar paftasmda
konu gayrimenkuliin 2.40 yogunluklu yapi nizami oldugu bildirilmistir.
Kiymeti
: 1.520.000,00 TL
KDV Oram
: KDV.DEN MUAF
Kaydindaki §erhler : Tapu kaydindaki gibi
1. Sati? Gunii
: 11/11/2014 giinii 11:00- ll:10arasi
2. Sati^Gunii
Sati? Yeri
: 11/12/2014 giinii 11:00- ll:10arasi
: Adliye Sarayi Ek-2 Bina Asma kat 107/A nolu ihale odasmda
Sati^partlari :
1- Ihale a9ik artirma suretiyle yapilacaktir. Birinci artirmamn
yirmi gun oncesinden,
artirma tarihinden onceki gun sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artirmada tahmin edilen degerin %50 sini ve riichanh alacakhlar varsa
alacaklan toplammi ve satis giderlerini gegmek parti ile ihale olunur. Birinci artirmada istekli
bulunmadigi takdirde elektronik ortamda birinci artirmadan sonraki besinci giinden, ikinci artirma
giiniinden onceki giin sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artirmada da
malm tahmin edilen degerin %50 sini, riishanh alacakhlar varsa alacaklan toplammi ve satis
giderlerini gecmesi sartiyla en ?ok artirana ihale olunur. Boyle fazla bedelle ahci cikmazsa satip
talebi diisecektir.
2- Artirmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranmda pey akcesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazimdir. Satis pepin para iledir, ahci isteginde
(10) giinii gecmemek iizere siire verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harci ile teslim
masraflan ahciya aittir. Tellaliye resmi, ta^mmazm aynmdan dogan vergiler sati£ bedelinden
odenir.
3- Ipotek sahibi alacakhlarla diger ilgilerin (*) bu gayrimenkul iizerindeki haklanm
ozellikle faiz ve giderlere dair olan iddialanm dayanagi belgeler ile (15) giin i?inde dairernize
bildirmeleri lazimdir; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadikga paylasmadan hari^
birakilacaktir.
4- Satip bedeli hemen veya verilen miihlet i^inde odenmezse Icra ve Iflas Kanununun 133
lincii maddesi geregince ihale feshedilir. Ihaleye katihp daha sonra ihale bedelini yatirmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tiim ahcilar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasmdaki farktan ve diger zararlardan ve ayrica temerriit faizinden miiteselsilen mesul
olacaklardir. Ihale farki ve temerrut faizi ayrica hiikme hacet kalmaksizm dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa oncelikle teminat bedelinden ahnacaktir.
5- JSartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi icin dairede aQik olup gideri
verildigi takdirde isteyen ahciya bir ornegi gonderilebilir.
6- Sati^a istirak edenlerin ^artnameyi gormup ve munderecatmi kabul etmip sayilacaklan,
bapkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/6120 Esas sayih dosya numarasiyla miidiirlugumuze
ba^vurmalan ilan olunur.24/09/2014
(IIKm.126)
(*) Ilgililer tabirine irtifak hakki sahipleri de dahildir.
Download

T.C. AD ANA - Seyhan Belediyesi