2886 sayrh Devlet ihale Kanununun 3l inci veya76 ncr maddelerine grire onaylanan
ihale karanntn yukanda agrklanan gekilde teblifinden itibaren onbeq gtin igind-e mrigteii
ihale
bedelini peqin odeyebilece[i gibi, Bakanhkga belirlenecek parasai ynt.lu. dikkate ahnarak
taksitle de cideyebilir.
Pegin odeme halinde, miiqteri bu stire igerisinde ihale bedelini yatrrmak, varsa ihale ile
ilgili difer giderleri
odemek zorundadtr. Bu zorunluluklara uyulmadrfr takdirde protesto
gekmeye ve hiiktim almaya gerek kalmaksrzrn ihale bozulur ve gegici terninat Hazineye
irat
kaydediilir' Satrg bedelinin tamamlnln ddenmesinden sonra mtigteri, taqrnmazr adrna tescil
ettirmelt zorundadtr. Aksi takdirde, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli iggal ve di[er
sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.
Miigteri, taksitle 6deme talebinde bulundu[u takdirde; sozlegme drizenlemek suretiyle
ihale bt:delinin dortte birini peqin, kalanrnr en fazla iki yrlda, taisitlerle ve hesaplanacak
kanuni laizi ile birlikte yatrrmak zorundadrr
'faksitle cideme halinde, satrg bedelinin tamamr
iidenmeden tapuda fera! verilmez.
Ancak, taksit tutarlannt ve kanuni faizlerini kargrlayacak miktarda kesin ve si.iresiz banka
teminat mektubu verilmesi veya satrgr yaprlan tagrnmazrn rizerinde 22lIll200l tarihli ve 4721
sayrlr 'l i-irk Medeni Kanunu htikiimleri uyannca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi
halinde. tagrnmaz ahcrsr adrna devredilir.
)\4i.igterinin sozlegme hiiktimlerine uymamasr durumunda, sozlegmenin feshedilecefi
bildirilir' 'Iebligata raSmen borcun ddenmemesi halinde, tagrnmaz Hazine mi.ilkiyetinde ise
scizleqme feshedilerek, gegici teminat olarak belirlenmiq tutar, Hazineye irat kaydedilir ve
satrg berleli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanr faizsizolarak alicrya aynen
iade edilir. Taqtnmaz, banka teminat mektubu veya ipotek tesis eclilerek alcr adrna tescil
edilmiq ise teminat mektubu veya ipotek paraya gevrilerek, kalan borg faizi ile birlikte tahsil
edilir.
ldare de bu stire iginde fera[ iglemlerini tamamlamak, qartnamede belirtilen slnrr ve
nitelige gore satrlan tagrnmazr miigteriye teslim etmekle ytiktimlildtir.
iWADDE 8- Tagrnmazrn fuzuli iqgal altrnda bulunmasr halinde; Hazine, fuzuli qagili
bu tagtnmazdan tahliye igin hig bir sorumluluk yiiklenmez ve mtigteri bunu Hazineden
isteyem,:2. Tagtnmaz, iggal edilmiq hali ile ahcr adrna idarece tescil ettirilmek suretiyle
mahallinde satrgr yapan idare yetkilileri ile ahcr arasrnda bir tutanak dtizenlenerek ahciya
teslim edilir. Taqtnmaz ile birlikte satrga konu muhdesat varsa teslim tutana[rnda bunlar da
ayn ayn be'lirtilir.
IWADDE 9- ihtilaflartn gciztim yeri istanbul icra daireleri ve mahkemelerdir.
rr- ozEL $ARTLAR
MADDE l0-Taqrnmaz mahn tapu kayrtlarrndaki ipotek, hacizlerle ve vakrfla iligik
kesme .konusundaki taviz bedeli ve dolabilecek vergi resim harg ve difer gorev ve
ytikiimliili.ikler ahcrya aittir.
MADDE I l-Uzerine ihale yaprldrlr halde usultne gore satrg iglemlerini
sonuglandrrmayarak ihale f-eshi yapan istekliler sdz konusu tagrnmazrn yaprlacak sonraki
ihaleleri ne katrlamazlar.
Download