T.C
AKDENIz KAYMAKATULTGT
ilge Milli E[itim Miidiirliigi
SAYI : 88816796-100/ l?jtP
o2r .'t'(.zo
11n
KONU
: TEOG Rehber O[retmeni
Bilgilendirme Toplantrsr
K.KODU:967611
okulunuzda gorev yapan bir rehber o[retmenin belirlenmesi, belirlenqn rehber o[retmeni ipin,
TEOG Rehber Ogretmeni Bilgilendirme Toplantrsmakatiaaa[rna dair peblif+ebelliig belgesfnin
dtizenlenerek 0511112014 Qargamba giinti saat 12.00 a kadar Mtidihlii[rimtiz Temel Egltim
$ubesine elden teslim edilmesi hususunda;
$rM$EK
Efitim M iidiirii
DAGITIM:
Tiim Ortaokul Miidiirliiklerine
Adres
Tel
: ilge Milli Efitim Miidiirlii$ii Akdeniz/MERSN
z (324) 336 1.4
45-46
I'ax
Web : http://akdeniz.meb.gov.tr E-posta
: (324) 336 14 44
z [email protected]
itgiti gule Miidiirii: Mustafa DURAN Biiro E-posta: [email protected]
Ayrrntrh Bilgi igin: pGiriV-OCRETiM Dahili hat :27131
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı