T.C
AKDENIZ KAYMAKAMLIGI
ilge Milli Efiitim Miidiirliigi
SAYI
:16410337-100/
KONU
t \tt-
]j.06.?olq
: Mesleki Cahsmalar
K.KODU,:967611
nnUnUnIUGUNn
ilgi
(a)BakanltprmrzDin Ofiretimi Genel Mtidtirhi[iinin23l}5l2}I4 tarrhve
0l 607 23 17 7 4.01 1207 3327 sayfi y azrs;r.
' 7(b)
Bakanh$rmrz Din O[retimi Genel Miidiirlii[iinnnCf.10612014 tarih ve
7 0 | 607 23 I 7 7 4.0 I I 2246 13 7 sayir y azLSL.
(c)0310612014 tarih ve 8535 say:Jr yaztmtz.
:
Bakanhfrmn Din O$retimi Genel Miidiirltigiiniin mesleki gahqmalarla ilgili ilgi (a)
ekinde gonderilmiq ve ilgi (b) yan ile ilk defa uygulanacak bu
galrqmalarrn verimli gegmesi ve 2014 Mesleki Eyltil Qahqma Programrna da bir on hazrrhk
olmast baktmrndan ilgi (c) yazrmrz ile belirtilen mesleki gahqmalarmm ilgemiz Akdeniz
Anadolu imam Hatip Lisesinde uygulanacak olup; okulunuzdanmesleki gahqmalara katrlacak
yansr
ilgi (c) yazrmrzrn
ofretmenlere gerekli duyurunun yaprlmasr hususunda;
Bilgilerinizi ve gere$ini rica ederim.
ustafa DURAN
Ilge
Milli E[itim Miidiir V.
EK:
Yazrve Ekleri
DAGITIM:
Tiim Okul Miidiirliiklerine
Adres
Tel
I*b
Ilgili
Milli ESitim Miidi.irliigi Akdeniz/MERSiN
(324) 336 14 4546
Fax
: Ilge
t (324) 336 14 44
: http://akdeniz.meb,gov.tr E-posta t [email protected],tr
Biiro E-posta: [email protected]
$ube Miidiirti: Mustafa DURAN
z
Ayrrntrh Bilgi igin:
BGIIIU-OGRETIM
DAhili
hat z 2it3l
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı