T.C.
TARSUS KAYMAKAMLIGI
ilge Milli Efitim.Miid ii rlii$i
Sayr : 19628549190311101574
Konu:Bilgi Talebi
TARSUS..
30/01/2015
....-TvTUoURLUGIINE
Miidi.irliigiimtizde yaprlacak bir gahgmaya esas olmak izere;
ekteki listede belirtilen krtiterlerden birine ya da bir kagrna uyan okul/kurumunuz
cipretmenlerinin bilgilerine ihtiyag duyulmug olup; istenilen bilgileri ekteki formata gdre
dtizenlenerek 0i6/0212015 tarihine kadar Miidtirliigtimiiz insan Kaynalqlan Bi.irosuna
grlnderilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
Kadir KARAKU$
Miidiir a.
$ube Miidiirii
EK:Form
$
't
a
Krzrlmurat Mah. Adana Cad. No:l Kaymakamhk Binasr
Girig Kat 33400 Tarsusilvlersin
Tel: (0 324) 613 52 53 Dahili 134
Faks: (0 324)613 9496
Aynnhh bilgi igin:D<indii ARAS Unvan VHKI
Elektronik
Ai:
www.tarsusmeb.gov.tr
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2d 8e-
l0fe-3
6I
0-b9d6-cfe3 kodu ile teyit edilebilir.
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı