T.C. MEziTLi KAYMAKAMLIGI il~e MiUi Egitim Miidiirliigii 967617 Say.
:8241891O/399/-g:35 0
f2 9 rVT
~014
Konu :"Belletmen Egitimi Farkmdahk Kursu"
ziNciRi)
.........
MUDURLUGUNE
..•.......•.......•.....(TELEFON
.........•..............•.••.....••••.
MEZiTLi
iIgi:
a) M.E.B Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Mtidtirltigtintin 04/09/2014 tarih ve
3720061 sayth yazlSI.
b) Valilik Makammm 16/09/2014 tarih ve 3961044 saylh Onayt
itgi (a) ve (b) emir geregince~ II((emiz Halk Egitim Merkezinde 13/10/2014- 23l1012014 tarih
ve 15.00-17.00 saatIeri arasmda dtizenienecek oIan 2014330609 nolu "Belletmen Egitimi Farkmdahk
Kursuna" ait 24/0912014 Tarih ve 8251 saYlh Kaymakamhk Onayt ekte gonderiImi~tir.
Bilgilerinizi ve ekli listede adt gegen egitim gorevlileri ile kursiyerlere iIl1za kar§lhgl
duyurulmasml onemle rica ederim.
EK
l-Kaymakamhk Onayt
2-Kursiyer Listesi
3-Egitim Gorevlileri
DAGITIM
l-Anadolu imam Hatip Lisesi
2-Davutepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3- i9el Anadolu Lisesi
t ,,~~.,......
Mezitli il~e Milli Egitim Miidiirliigii insan Kaynaklan-2 Hizmetleri Biirosu
•
(ihy)Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i ~elik Apt. Kat:2 MezitlijMERSINllhY)
IlIf.{~,
Telefon:357 5474-3585464 Faks: 359 7444 internet Adresi: http://mezitli.meb.gov.tr
. ,..........
irtibat : N.ULA~
T.e.
MEZITLi KAYMAKAMLIGI
il~e MilliEgitim Miidiirliigii
(967617)
Say. : 28835733-903-022 2.51
Ii 4 Ell. 2014
Konu :"Belletmen Egitimi
Farkmdahk Kursu"
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
ilgi:
a) M.E.B Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel MiidiirIiiguniin 04/09/2014 tarih ve
3720061 saYlh yazlSl.
b) Valilik Makammm 16109/2014 tarih ve 3961044 saYlh OnaYI
Bakanhgtmlzm ilgi (a) emirleri, Valilik Makammm ilgi (b) onaYI geregince; ili~ikteki
program dogrultusunda 13/10/20 14-23/1O/20l4 tarih ve 15.00-17.00 saatleri arasmda ilyemiz
Balk Egitim Merkezinde 2014330609 nolu "Belletmen Egitimi Farkmdahk Kursu" aydacaktlf.
Ekli listede aill geyenlerin Egitim Yoneticisi, Merkez MiidurU ve Egitim Gorevlisi olarak
gorev lendirilmesi,
Egitim gorevlisi olarak gorevlendirilen personele girdikleri ders saatleri kadar ek ders
ucretinin kadrosunun bulundugu okul/kllrum tarafindan odenmesi, ekli listede adl geyenlerin
kursa katllmalan ve kursta gorevli egitim gorevJileri ile ekli listede ad! geyen kursiyerlerin
kursa kattldlklan tarihlerde gorevli-izinli sayllmalarl Mudurliigumuzce uygun gorulmektedir.
Makamlanmzca da uygun goruldiigii takdirde Olur' lanmza arz ederim.
1- Kursiyer Listesi
2- Egitim Programl
~
Mezitli il\=e Milli Egitim Mudurlugu Bilgi l§lem ve Egitim Teknolojileri Hizmetleri Biirosu
(lhy)Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Si~esi Giri~i C;elik Apt. Kat:2 MezitlijMERSiNtihY)
Telefon:357 5474-3585464 Faks: 359 7444 Internet Adresi: http://mezitli.meb.gov.tr
{~\~
fii
C'-\II.
~
MEZITLI iL~ESi BELLETMEN E~iTiMi FARKINDALIK SEMiNERiNE KATILACAK O~RETMENLERiN LisTESi S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
-"
ADI-SOYADI
BRANSI
GOREVYERi
AdnanTOP
iHL Meslek Dersleri
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
Ayhan KAYA
Turk Dili ve Edebiyatl
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
B.Bahadlr BOZCA
Biyoloji
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
CernaI ALPARSLAN
Beden Egitimi
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
Cemal KOR
iHL Meslek Dersleri
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
Erdal SEviN~
Cografya
Mezitli Anadolu imam Hatip Uses;
Ibrahim KILI~
Cografya
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
Maruf DURAN
iHL Meslek Dersleri
Mezitli Anadolu imam Hatip Lisesi
Muhammet Mehdi YAZAR
iHL Meslek Dersleri
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
Mustafa ACAR
Matematik
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
Nedim ~EN
Fizik
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
Orhan MAZAK
iHL Meslek Dersleri
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
Orhan TEKiN
lngilizce
Mezitli Anadolu imam Hatip Lisesi
Ozan DAGTEKiN
ingilizce
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
Selahattin YAL~INKAYA
Matematik
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
Slddlk KOSKA
Cografya
Mezitli Anadolu imam Hatip Usesi
Suphi OK~AK
Turk Dill ve Edebiyatl
Mezitli Anadolu imam Hatip Uses;
YusufYARAN
.... ­
iHL Meslek Dersleri
Mezitli Anadolu imamHcltip Lis_esi
--
-­
._­
0
BEllETMEN EtliTiMi FARKINDALIK KURSU
z
t:i
>
.:::;
Kursun A~lacail il,e:
~
~
~
e"
0
N
I
Mezitli
Kurs Merkez! Okul/Kurum
Gorevlilerin
Gorev Yerl/Gorevi/ill/il~esi
Kurs Gorevi
Adl-Soyadl
Kurs Yonetlclsl
Kamil DURDU
Mersin Mezitli il~e Milli Egitim MudurlUgu
Kurs Miidurti
Ali TURNA
Mersin Mezitli Halk Egitim Merkezi
Mezitli Halk Egitim Merkezj
Ba$lama
Tarihi
o::t
.-I
0
Oiretim Gorevllsi
Rehber Oiretmen
Mithat KUC;UK
Oiretim Gorevlisl
Saihk,.
Abdullah
BAHADIR
Mersin Mezitli Daultepe Mesleki ve Teknik
Anadolu Usesi
Oiretlm Gorevlisi
Ahmet VALKIN
Mersin Mezitli ih;e Milli Egitim Mudilrlugu
Mersin Mezitli ic;el Anadolu lisesi
N
ci
.-I
Blti$
Tarihi
Kurs Stiresi
Toplam Toplam
gun
saat
Ba$lama
saati
Kursiyer
saYlsl
15.00
18
o::t
.-I
0
N
ci
.-I
("t)
("t)
.-I
N
9
18
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı