T.C.
TARSUS KAYMAKAMLIGI
ilge Milli Efitim Miidtirliilii
1
Sayr :605e 3420-1001
I
7 iytiit
2014
hgSC
Konu: DynED
TARSUS
.... VTUIUTtJGUNT
Mersin Valili[i It Milli Egitim Miidiirliigiintin
2610812014
gdnderilmigtir.
61961361 I 100 I 3 556967 saytlt "DynED" konulu yazrsr ekte
tarihli
ve
ilgemiz ilkogretim Kurumu idarecilerinin Temel Efitim Hizmet $ubemizden
22 Eyliil2014 Pazartesi giinii mesai bitimine kadar DynED DVD'lerini imza karqrhfrnda
teslim almalan, ingilizcetfretmeni norm kadro saylslnca gdnderilen DVD'lerin ingilizce
dersi okutacak oSretmenlerimize imza kargrh[rnda teslim edilmesi, 24 Eyln|2014 Qarqamba
gtinii mesai bitimine kadar ekte gdnderilen formun l(bir) ni.ishastntn
[email protected] adresine e-posta ile gonderilmesi aynca MtidUrltigtimtiz
Timel Efitim Hizmet $ubesine tmzah mtihiirlti olarak teslim edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim.
Miidtir a.
$ube Miidiirti
EKLER:
7-YazrOrn.(1 Sayfa)
2-Teslim Tutanapr( I Sayfa)
DAGITIM:
Resmi ilkogretim Kurumu Md.ne
ilkokullar-Ortaokullar)
1
Krzrlmurat Mah.Adana cad.No:l Kaymakamlrk Binasr Girig Kat 33400 Tarsus/MERSIN
Faks rc324) 613 94 96
Telefon : (0324) 613 52 53
e-posta :[email protected] Elektronikag :tarsus.meb.gov.tr
Ayrrntrlr bilgi iqin irtibat: Temel E!itim B0rosu dahili hat ll7
tt
.
T.C.
varilici
MERsiN
fr Miln E gitirn Mii diirliiiii
L!Y
Sayr : 61961 -?6 l/i00/3
Konu: DynEd
2608120r4
5559 67
YNIAK,AMLIGINA
(iiee Milli Efitim Miidiirliigiine)
itgi, a) Milli Efitinr
Bakanhfrna
-
Sanko Tekstil isletrneleri Sanayi ve Ticaret A.$. Tarafindan
Ba[rplana'ak Lisanslanmastttu ilipkitt 24 Ocak 2013 tarihli Protokol,
saytlt
Temel E[1i'r Genel Miicliir.liifiiniln I3logl20l3 tar-ihli ve 4376979112012476532
E[itirniyazrlmlarrnrn
b)
bafh R.:lt . Orgiin Okullara DynEd ingilizce Dil
OnaYt.
Bilindifi iizere 2008- 2009 egi
kur-trrrlar-urrn 4, 5,6,7 ve B. su.uflan1cla
protokol kapsamtnda 2014- 2015 efitim
olrencileri tarafindan da kullanrlacaktrl'
il, ilg" v" Okul b
o
E[it
kullanrct udt u. pifreleri
oynealngiiizce Dil
gonderilecektir'.
itgi (b) o'ay
uygul arn a kaP samltr
yrhndan itibaren tiim resmi ilkti[retim
ilgi (a)
ynEd ingilizce Dil Efitirni
-Sistemi, 12' smti
an itibaren ortaofiretiilr 9' l0' lI ve
6
Miidiirlii
na riayet
tizere Ba
Okul v
iizere en
oktttan
r'
yiirirtiileu
dofrultusunda Temel Efitim Gene{ Miidiirliifii Koordinatorlii$inde
c1a;
ilgeletinize
nr
or.taoTgietimiGenftineballrr.esmiokullarda
2014 tarlhi
og
inqiliz
j
;;'ji;;
DVD'letin Temel Efitim'
en irnza karprhft
sorunsuz
rektroni
2014 Cuma giin'li rnesai bitinine
saklanrlast, fazla olan DVD'lerin i19e kanahyia
rica ederim'
iade edifinesi, ihtiyag dut'umundailgeler tarafinclan talep edilmesini
26 EyftI
Hasan
ilgili
Efitim
GiiL
Vali a.
Milli Efitim Miidiirii
[,KLER:
l- Teslim Tritanafir
z- ilge Okul Listeleri
l-ilge Sorumlu Listesi (iiqe tarafindan clold'rulacaktrr.)
DACITIM:
.
ilge Kaymakamltklanna (ll9e METvI)
Bigi iqin :DynEd il Koordinatiirii M.Zahit KUTLU
Elektronik
Tel:506 g2g 5715 e-mail:[email protected] belge, 5070 sayrh
imzalanmrpttr
ile
imza
i*rn t<nnunlrnun 5 inci madtlesi gere{ince giivenli elektronik
9*
N
rv
=Tt
e
5
E
-
!,9
ulE
EE
E3
.*
Pie
II
o
=
(!.=
:>P
'E ;-bo
-C LlJ
Bte;,= gC
h 6
E
>:?^
.:3 el
i-Io;]
'Fr
,@
z
F
\ d1
-,r N
-==
=m
V-c
.eiA
==
rq E
e:
5Ei8E EE E3
to)
;
!.='; AEL
?;l
5s
c, '.= Effi:t c;il
H E;E Hi
=
F
E
I
v)
llJ
F
l.LJ
==
E '8== EE
o
o
z
lJ.l
)(, d
:J )19
J
:='E
t1
N=
tr>
o
.-- >.9
tJ)
-
'tr>
t(t
'Y
el!
'f .=
E'r
,9
.=N
z'.2
'-rh l9
it^
>o
ia
r<
i)
tz
ul .-
I Lt:
z
i.-
!<
i>
tl
=
t
!c,
F
IJ.J
,(9
:Q
F
;o
UJ
rn
F{
o
N
I
Fl
N
6yz
OP
>[
ir|'9
?,O
>ul
*lJ
.=N'-i
'JnJ
:f,(9
>.=
--t
v1 tt
ff
JJ
f,f
*e
"oo
=vtvl
Op-o
a) Lu ul
iicc
>oo
-i?jj
E5?55
'E
ufi
-?
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı