S!EMENS
lD numarasr: TH034/1 3/S
GeliEim Alan Giivenlik Bildirimi
Konu: syngo@ RT Dosimetrist siiriim 2.7 Yazlllm Giincellemesi
Dikkat: Radyasyon Onkoloja Departmanl
Degerli mugterimiz,
Bu mektup sizi syngo RT Dosimetrist cihazrnrzrn sanal simiilasyon yazlhmlna yaptlacak
olan bir guncelleme ite itgiti bilgilendirmeyi amaglamaktadtr. Aqaoldaki guvenlik konusu bu
yeni yazrhm silrUmil ile adreslenmigtir:
Yapr islemi fonksivonunun kullantlmast durumunda vaot adt ile ilqili oroblemler
Yapr lglemleri fonksiyonu dahilindeki ozel senaryolarda sistem 0nceden tanlmlanmll
adtann listesinden seqilen adt saklamamtgtrr. Veri yeniden y0klendikten sonra bu yapt adt
sistem tarafrndan deoigtirilmigtir.
Bu sorun, kullantct yaptntn adtnr tugladr$rnda meydana gelmemektedir'
Ek olarak agaotdaki performans sorunlarr bu yeni yazlllm s0riimi.i ile adreslenmiltir:
DlcoM verisi igeren bir cD bir kez donanrm silrtlctisu agrlarak grkarttldt$tnda bu cD'nin
yeniden okunmast momkun olmamrgtrr. cD gimdi glkaflhp ve manuel olarak taklldl0lnda
tanrnacaktu.
Yaor setinin cevrimdtstna allml basarlsz
Bir DlcoM RT Yapr Seti dahilindeki bir yaprnln 65534'ten daha buyuk bir deoer igerdioi
durumda, bu verinin gevrimdrgrna almr bagarrsrz olmugtur. gimdi, daha biiyiik degerler
iqeren Yapr Setleri'nin dlga ahml mi.imkiindtir.
VSim, imailar dider DICOM dudumlerinden oelirken kapandl
vsim igerisinde gahgtrken sistem, veriler dager DlcoM diioumtrnden sisteme geldi0inde
belirli aralrklarla kapanacaktl. Bu dtizeltilmigtir.
Siemens AG
Healthcare Sector
Radiation Oncology
Doris-Ruppenstein-Str. 4
DE-9'1052 Erlangen
Almanya
Sayfa 1 I 2
Baskr numarasr: : TH02-550 691.03.01.34
SIEMENS
lD numarasr: TH034/13/S
Ozel karakter iceren CD verisinin okunmast basaflstz
Bir CD'nin etiketinin 6zel bir karakter igerdigi durumlarda sistem, CD'nin
tarayrcrsrnrn igerisinde alamryordu. Bu dUzeltilmigtir.
Liltfen bu Geligim Alan Giivenlik Bildirimini kalmast gereken yer olan syngo
Dosimetrist Sistem Kullanrct Ktlavuzunuzun 'Giivenlik Tavsiye Mektuplan' b
edin.
ilgili Ulusal Yetkili Merci, bu guncelleme ile ilgili olarak bilgilendirilecektir.
Ortaya grkan herhangi bir rahatstzhktan dolayr 6zUr diler, anlaylglnlz igin
Saygrlartmzla,
imza Rene Lennert
QM&RA Muduru, Radiation
imza Gabriel Haras
Genel MUdUr, Radiation Oncology
Bu belge orijinal irnza olmadan ge9edidir.
Siernens AG
Heahhcare Sedor
Radiation Oncology
Doris-Ruppenstein-Str. 4
OE-g'1052 ErlarEen
Almanya
Sayta 2 I 2
Baskt numarast:
Download

S!EMENS