SIEMENS
Acil Saha Gtivenlik Uyarrsr
10819217, Rev. A
Haziran 2014
ADVIA Gentaur@ CP
038172 No'lu Reaktif Lotuna Y6nelik BNP Ana Egri Kartr Hatast
Kayrtlarrmrza gdre tesisiniz agagrdaki UrUnU siparig etmig olabilir:
Tablo
fTest
Etkilenen ADVIA Centaur CP UrUnleri
Katalog Numarasr
02816138
(100 test)
Siemens Materyal
Numarasr (SMN)
Kit Lotu
sonu
Son
Kullanma
Tarihi
10309044
(100 test)
't72
BNP
02816634
(500 test)
17 Nisan 2015
10309045
(500 test)
Dtizeltme Nedeni
Siemens Healthcare Diagnostics,lT2ile biten BNP kit lotlarr kullanrldr$rnda ADVIA Centaur@
CP sisteminde kalibrasyonlartn bagarrsrz oldu!una dair gikAyetler almaktadlr. Siemens,
baganslz kalibrasyonun ADVIA Centaur CP ana e$ri kartrndaki bir hatadan kaynaklandrglnl
do$rulamaktadrr. Ana e$ri kartr hatasr, ADVIA Centaur CP'de 172lle biten kit lotlarr
kullantldt$tnda belirlenen kalibrasyon delerlendirme arah!r drgrnda dUgUk kalibrasyon sapmast
ile sonuglanmaktadrr. Gegersiz bir kalibrasyon durumu, BNP sonuglarrnln olugturulmasrnl
engelleyecektir.
172 ile biten kit lotlannda yer alan ana elri kartrnrn ADVIA Centaur ve ADVIA Centaur XP
platformlartnda etkilenmedi$inive bu sistemlerde 172ile biten BNP kit lotlannrn kullanrlmasr
srrasrnda herhangi bir kalibrasyon problemi yaganmadr$rnl lUtfen unutmayrnrz.
Saghk Agrsrndan Riskler
Bagartstz kalibrasyon, BNP'nin sonuglanma sUresini geciktirebilir. E$er kalibrasyon bagarrh
olursa, sonuglar gegerli olacaktrr. Sa$hk agrsrndan herhangi bir risk olugturmamaktadrr.
Miigteri Tarafr ndan
o
.
At
r
n
masr Gereken 0n lem ler
'172 ile biten BNP kit lotlarryla bagarrlr bir kalibrasyon gergeklegtirilirse ve kalite kontrol
sonuglart de$er arah$r igerisindeyse, hasta sonuglarrnr bildirmeye devam edebilirsiniz.
E0er 172ile biten BNP kit lotlarryla ADVIA Centaur CP sisteminde bagarrh bir
kalibrasyon gergeklegtiremiyorsanrz, lUtfen alternatif bir BNP lotuna gegin.
Siemens Healthcare Diagnostics lnc. Tiim haklan sakldrr.
Acil Saha Guvenlik Uyaflsr 10819217, Rev. A
-
Haziran 2014
Sayfa
1
/3
Download

sıemens