cTRAKLIK 16irinnirue KAytT stRAstNDA isrerurru
gtRAKL|K
BELGETER
BETGELER
l.ikametgah ilmuhaberi
f .ikametgah ilmuhaberi
2.4 adet Vesikahk Fotofraf
2.4 adet Vesikahk Fotofraf
fotokopisi
3. N0fus hiiviyet ctizdanr ash ve 1 adet
agrk
ve fotokopisi
16iriruinir KAyrr
srRASrNDA
isftrurnr
3. N0fus hi.iviyet cUzdanr aslr ve 1 adet fotokopisi
4. O$renim belgesi(Diploma,tasdikname veya
4. Ofrenim belgesi(Diploma,tasdikname veya agrk
ofretim lisesi kayrt belgesi)ash
ofretim lisesi kayrt
S.SaEhk
raporu
6.1 Paket a4 fotokopi
S.Saflrk raporu
kaprdr
T.Ustalrk ve Egitici ustahk belgelerinin
6.1 Paket a4 fotokopi kafrdr
fotokopileri
8. grraklrk sozlegmesi ( OKULDAN ALINACAK
9.sgk durumu ( Dilekge
)
)
T.Ustahk ve Egitici ustahk belgelerinin fotokopileri
8. gtrakltk sozlegmesi ( OKULDAN ALINACAK
9.sgk durumu ("Dilekge
10.Daha once bir meslekiefitimden mezun
dair
belgesi)aslr ve fotokopisi
olmadr$rna
dilekge
)
)
1O.Daha once bir mesleki
e[itimden mezun olmadrfirna
dair dilekge
g!RAKUK e6irirVrirue KAyrr srRAsrNDA isteruenr
ctRAKL|K eGiriruirue KAyrT srRAsrNDA isrrrueru
BELGELER
EETGELER
f.ikametgah
ilmuhaberi
2.4 adet Vesikahk
f.ikametgah ilmuhaberi
Fotofraf
3. Niifus htiviyet c0zdanr ash ve 1 adet
2.4 adet Vesikaltk Fotofiraf
fotokopisi
3. NUfus htiviyet ctizdanr aslt ve 1 adet fotokopisi
+. Ofrenim belgesi(Diploma,tasdikname veya
agrk
ofiretim lisesi kayrt belgesi)aslr ve fotokopisi
4.O[renim belgesi(Diploma,tasdikname veya agrk ofiretim
lisesi kayrt belgesi)ash ve fotokopisi
5.Saflrk raporu
5.SaEirk raporu
6.1 Paket a4 fotokopi ka$rdr
6.1 Paket a4 fotokopi ka$tdt
T.Ustahk ve E$itici ustalrk belgelerinin fotokopileri
T.Ustalrk ve Egitici ustahk lbelgelerinin fotokopileri
8. Erraklrk sozlegmesi ( OKULDAN ALINACAK
8. grrakhk sozlegmesi ( OKULDAN ALINACAK
9.sgk durumu ( Dilekge
dilekqe
g.sgk.durumu ( Dilekge
)
l-O.Daha once bir mesleki e$itimden mezun
dair
)
olmadr$rna
)
)
lO.Daha once bir mesleki efitimden mezun olmadrfrna
dair dilekge
T.C-
:
;.4.
'
dap
,&BA,*AZA-{i{ KAVfvfA}L'{}'{LIdE
gi. &,.{ti dti i-tr-tisii, n e
az *-r i P,{es lgki' egitim il4 erke
{ 27{}899 }
I
I
t'.,
BOlDmii
G,S,X,'{iTelNg:
Tarih,
,.
Adapazarr Mesleki Efitim Merkezi Miidiirltifiiine
Daha cince herhangi bir mesleki E[itim Merkezi programmr bitirmedim.
Beyarumm eksik ve hatah olmasr halinde maddi ve manevi kayrplarrn ve yasal
sorumlulufun tarafima ait oldufunu kabul ediyorum.
.../....../20t4
Imza
Adr Soyadr
Tc kimlik
Gsm
sa""q,-€(Ej
T.C.
uirri nGiriu BAKANLIGI
qrRAKrrK soztE$MESi
QTRAK oGneNciruiru
1 - Kimlik Bilgileri
;
T.C. Kimlik No.
Nlifusa Kayrth Oldu$u
Adr
ir
Soyadr
itge
Do$um Yeri
ve Tarihi
Mahalle- Kiiy
Baba Adr
Cilt No.
Ana Adr
Aile Srra No.
Cinsiyeti
Srra No.
2 - Qrra$rn
3 - Qrra$rn Velisi veya Vasisinin
Merkez Numarasr
Adr
Sigorta Sicil No.
Soyadt
O$rencinin Durumu
Meslegi
Alan
Meslek
Dalr
Akrabahk
Derecesi
Ev Telefon No.
Ev Telefon No.
ikametgah
ikametgah
Adresi
Adresi
sozLEgME yApAN iqvenrru VEVA igveReru vEKiLiNiN
Adr Soyadr
ig Yerinin
Dogum Yeri
ve Tanihi
Adr
{Jsta Ogretieilik
Belge Tarihi ve No.
Kayrtlr Bulundugu
Adresi
flJIeslek KuruEuqu
Dernek veya
Oda Sie il No.
lg Yerinde
Yaprlan !sler
Telefon
Faks No,
roroGRRr
5t u[4,--.- af )
GENEL uUxUnttIen
TARAFI-ARIN GOREV VE SORUMLU LUKLAR.I
Madde 8 - lgyeri sahibiveya vekilinin
Madde 1- Bu sozlegme 3308 sayrh Mesleki E$i-
grra$a kar-
tim Kanunu ile bu kanuna gore hazrrlanan yonetme
9r gorev ve sorumluluktan
likler ve konuyla ilgili Milli E$itim Bakanlr$r'nca alrnan
kararlara uygun olarak grrak adayrnrn kendisi, velisi
veya vasisi ile igyeri sahibi veya yasaltemsilcileri arastnda imzalanrr. Sozlegmeye yazlt bilgilerin do$rulu$undan sozlegmeyi tanzim eden ve imzalan bulunan
kigiler sorumludurlar. Duzenlenen bu sozlegme merkez mudurlu$rinrin onayladr$r tarihten itibaren yrirrirlu$e girer.
a - Qtra$tn milli, ahlaki, insanive manevi de$erlerinin geligtirilmesine yardrmcr olmak.
b - Qrragr meslegi ile ilgili iglerde qalrgtrrmak,
meslegi ile ilgili pratik egitim programrn eksiksrz uygularayak kalfalrk srnavlarrna hazrrlamak ve egitim
sonunda agrlacak ilk kalfalrk srnavrna girmesive pratik srnav igin gerekli ortamt ve malzemeyi saglamak.
c - Qrra$rn
Madde 2 - Doft adet duzenlenen
grraklrk sozleg-
mesi merkez mudUrli.i$Unce onaylandrktan sonra birer adedi ilgili taraflarda (veli / vasi - igveren / vekili,
igverenin kayrtlr oldugu oda veya meslek kurulugu
grra$rn teorik e$itim gorecegi merkez mudLir[i$ri)
bulunur. Sozlegmelerin her ogretim yrlr bagrnda ilgili
merkez mridur[lgrine onaylatrlmasr gerekir. Sozlegme
fesih halinde 6 (Altr) iggunu igerisinde ilgili merkez
mUdilr[i$Line teslim edilir.
Madde 3 - Doneme donemi............aydrr. Bu sLire
sozlegmenin yururlu$e girdi$i tarihte baglar. Deneme
doneminin sona erdigi tarihten itibaren en geg 10 grjn
iginde, taraflardan birinin sozlegmeyi deneme donemi
iginde feshetti$ ni ilgi i merkez mridtirhi$tjne bildirmemesi halinde sozlegme kesinlegir.
i
I
izitt ve UcRer
-
Madde 4
-Qrrak o$renciye teorik e$itim igin ilgili
merkez mudrirhi$unrin hazrrlayaca$r programa gore
haftada 'l grin, teorik e$itimin yo$unlagtrrrlmrg yaprlmasr durumunda e$itim suresi kadar ricretli izin verilir. Ayrrca ilgili merkez mudrirki$Linde duzenlenen toren, sosyal ve sportif galrgmalarda gorevlendirilen grrak o$rencilere gorevli olduklart gunler igin ucretli izin
verilir. Teorik e$itimin igyerinde yaprlmast halinde grraklar teorik egitimin yaprldrQr gun ucretli izinli sayrlrr.
Madde 5 - Qrra$a her yrlteorik
egitim yaprldr$r
zamanlar drgrnda bir ay ucretli izin verilir. Ayrrca mazereti kabul edilen grrak o$rencilere merkez mudrirlLigtinUn goriigri alrnarak bir ay ricretsiz izin verilir. Do$al afetler, ola$anristti durumlar, anne, baba veya
kardeginin dlumri nedeniyle e$itime devam edemeyenler bu srirelerde ozrirlti izinli sayrlrrlar.
pratik e$itiminden sorumlu usta ogre-
ticigorevlendirmek.
d - Qrra$rn aylrk
Bu sozlegmenin 13 rincri ve 14 uncu
maddeleri htlkrimlerine gdre sozlegmenin feshi halin-
de 15 inci maddede belirtilen esaslar gergevesinde
gtrak o$renciye haftada bir gtin ticretli izin verilir. Qrrak isterse bu izninitoplu olarak kullanabilir.
Madde V - Qnak o$renciye sozlegmenin yrlrrir[j$e girdigi tarihten itibaren yagrna uygun asgari Licretin % 30'undan az olmamak rlzere ticret odenir. 3308
saytlt Mesleki E$itim kanunu'nun 25 inci maddesine
gore odenecek rjcretler her trirlrj vergiden muaftrr.
devam - devamsrzlrk durumunu,
takip eden aytn '10'una kadar ilgili mesleki e$itim merkezi mtjdLirlu$ilne bildirmek.
Madde 9 -
Qrra$rn igyeri sahibi veya temsilcisine
kargr olan gorev ve sorumluluklarr;
a - Mesle$ini pratik e$itim programrna gore olanca
dikkat ve gaba ile o$renmeye ve kalfa olmaya galrgmak.
b - igyerindeki pratik ve egitim merkezlerindeki teorik e$itime dtizenli olarak devam etmek ve deneme
srnavlarr ile teorik e$itimin sonundaki ilk kalfalrk srnavrna
grrmeK.
c - igyerine ait makine, arag ve gereci korumar,
igyerine ait ticari, mesleki srr ve ozellikleri bagkalarrna
aktarmamak.
d - Merkez ve igyerinde disiplin hukumlerine uymak.
Siyasi ve sendikal etkinliklere katrlmamak.
sozLEgMENiN FESHi
Deneme Diineminde Fesih
Madde
1O
-
Sozlegmenin yunirlil$e girdigi tarih-
inden itibaren deneme donemi iginde taraflar bu
sozlegmeyi bildirimsiz olarakfesh edebilirler. Ancak,
feshin 10 gtin iginde merkez mridUrlugune yazrlr olarak bildirmesi zorunludur.
'Kargrhklr Anlagarak Fesih
Madde 11
-Taraflar Kargrlrkh anlagmak suretiyle
bu sozlegmeyi fes edebilirler. Ancak, mrigterek kararrn fesih tarihinden itibaren 3 (UE) i9 gunu iginde ilgili merkez mudurlU$rine yazrlr olarak bildirmesi zorunludur.
Si.lre Bitirninde Fesih
Madde 12
Madde 6 -
,
-
Bu sozlegme gra$rn teorik ve pratik
e$itim sriresinin tamamlanmasrndan sonra girece$i
ilk kalfaltk srnavr sonunda mesleki pratik uygulama
srnavtndan bagarrlr olmasr halinde fesih olur. Ancak,
ilk srnav hakkrnda bagarrlr olmayanlarrn sozlegmeleri
bir sonraki srnav donemi sonuna kadar uzatrlmrg sayrlrr. Bu srnav doneminde bagarrlr olup olmadrklarrna
baktlmakstztn sozlegme fesih edilir.
Tek Taraflr Onceden Bildirnnek Suretiyle Fesih
Madde '13 - Qrra$rn velisi, vasisi veya regit ise
kendisi agagtdaki belirtilen durumlarda bu sozlegmeyi onceden bildirmek gartryla bozabilir.
-65<-lar
*LU
)
a-
Qrra$rn zorunlu sebebler nedeniyle ikametga-
hrnrn veya igyerinin gidig geliginin engelleyecek veya
zorlagtrracak gekilde uzak bir yere tagtnmast, ulagtmtn
grrak o$renciye a$rr bir yuk getirmesi.
b - Qrra$rn uzun stire mesle$i ile ilgili olmayan
iglerde galrgtrrrlmast veya igyerindeki makina arag ve
gerecin'meslegini ogrenmesini engelleyecek gekilde
azatmasl
Madde 14 - igveren veya vekili aga$rdaki belirtilen durumlarda bu sozlegmeyi onceden bildirme garttyla
bozabilir
a - Qrra$rn bir o$retim doneminde yonetmelikte
belirtilen surenin yarrst kadar teorik e$itime mazeretsiz
olarak devamstzltk yapmast.
b - Qrrak o$rencinin
bir ytlda araltklt olarak 5 (Be9)
aralrkstz olarak 3 (UC)gtin mazeretsiz olarak igine
haysiyetine dokunacak sozler sarf etmesi veya davranrglarda bulunmast.
b - Qrra$rn bir yrlda aralrklr '10 veya aralrksrz 5
grin mazeretsiz olarak i9 yerine gelmemesi.
c - Qrra$rn aralrkstz ikiay veya daha fazla devamsrzlr$rna sebep olan yahut igyerinde galrganlann
sa$lr$r bakrmrndan tehlike arz eden bir hastalrga yakalanmast.
d- Qrra$rn igverene kargr sorumlulu$unu yerine getirmemesi.
e- Qrra$rn igveren veya vekillerinin veya ustalarrn koydu$u i9 duzenini bozucu hareketlerde tsrar
etmesi.
Madde 18 - 16. ve 17. rnadde huktimlerine gore
alrnacak fesih karart sebepleri ile birlikte kargt tarafa
ve merkez mridurlU$une Ug gtin iginde bildirir.
Merkez
gitmemesi.
c - Qrra$rn kendi hatast sebebiyle igyerine verdigizarartn 3 ayltk ticretin tutartnda fazla olmast.
Madde 15 - '13. ve 14. Madde hukumtine gore
kullanrlacak fesih hakkrntn olaytn meydana gelmesinden itibaren en geq 1 ay iginde kullantlmast gerekir,
Bu madde htlkumleri geregi yaptlacak feshin kargt
taraf ile merkez mudUrlu$tine 3 gtln igerisinde bildirilmesi zorunludur.
Buna gore, merkez mtidurlLigtine bildirimin yaprlmasrndan itibaren; igyerinde 6 aydan az galtgmtg
grraklar igin 2 hafta, 6 aydan 1,5 ylla kadar galtganlar igin 4 hafta, 1,5 ytldan 3 ytla kadar galtgmtg olanlar igin 6 hafta, 3 ytldan fazla galtgmtg olanlar igin B
hafta sonra sozlegme fesih edilmig olur.
Bildirim gartlarrna uymayan taraf yukartda yazrlr srjrelere iligkin ucret tutannda tazminat odemekzorundadrr.
Bildirimsilz Fesih
lVladde 16- Qrra$rn
velisi / vasisi veya regit ise
a - Qrra$rn hastalrk ve di$er sebeplerle sanattnt
ogrenmesini engelleyici bir halin meydana gelmesi.
b - Qrra$rn, yaptrgr igin onun sa$lt$t veya ahlaki geligimi agrsrndan sakrncalr oldugunun sonradan
anlagrlmas r.
c - Qrragrn usta o$reticisinden igten ayrtlmast
veya iki aydanfazla srlren hastalr$r nedeniyle igyerin
den uzak kalmasr veya yilz ktzarttct bir sugtan htiktlmgiymesi nedeniyle pratik egitim sorumlulugunun bagka
bir usta ogreticiye verilmemesr.
d - igveren veya vekilin grra$a kargr gorev ve
m lu I u
klarr
nr
yerine geti rmemesi veya ona koti.i
davranmasr.
e - igyeri sahibi gergek kigi ise oltimti, tuzel kigi
ise da$rlmasr, iflasr veya herhangi bir sebeple igyerinin
iki aydan fazla srlre ile faaliyetini tatil etmesi.
Mladde
17-
iid ii rl i.i gi.i nce Fes i h
Madde 19-
Agagrda belirtilen durumlarda mer-
kez mLldtirrl bu sozlegmeyi fesheder durumu tarafla
ra yazlt olarak bildirilir.
a- Qrra$rn teorik egitime olan devamstzlt$lntn
bir donemde yonetmelikle belirlenen ust stntrt gegmesl
b- Qrra$rn bir ytlda igyerine araltklt 15 aralrkstz
5 i9 g0nu mazeretsiz olarak devam etmediginin anla9ilmasr.
c- Qrra$rn sozlegmede belirtilen igyerinden
farklr bir igyerinde galtgtr$rntn tespit edilmesi.
d-
Qrra$rn galrgtrgr igyerinde usta ogreticisinin
bulunmamasr veya igyerinde mesle$in ogrenilmesi
igin gerekli makina, arag ve gereglerin yetersiz olmast.
e-
Qrragrn igledi$idisiplin sugu sebebiyle aldr
gr ceza sonucu, ilgili merkez mtidurltigtine devam etti
rilmesi ne imkan kalmamast.
kendisi agagrda belirtilen durumlarda bu sozlegmeyi
bildirimsiz fesih edebilir.
soru
M
igveren veya vekili aga$rda belirtlen
durumlarda bu sozlegmeyi bildirimsiz fesih edebilir.
a - Qrra$rn, igyeri sahibi, temsilcisi, usta o$retiicisi veya bunlarrn aile uyelerinden birinin geref ve
gEgirli
HUKUMLER
Madde 20-
Bu sozlegme 3308 Sayrh Mesleki
Egitim Kanunu ve bu Kanun,a gore grkarrlan yonetmelik hukumlerini de kapsar.
Madde 21-
Qalrgma gartlan ile grra$a sa$lana-
cak ozel h0kumler ve sosyal odemeler agagrda belirtilmigtir.
Qalrsma Saatleri
ige Baglama Saati
Yemek - Dinlenme Saati
i9 Bitig Saati
Ara Dinlenme Saati
Not : 4857 saytlr ig Kanunu'nun ilgili maddelerincle
belirtilen hususlar dikkate alrnacaktrr.
Dider imkanlan
Yemek :,........,........
Giyecek:.....
-3E1j4.*.
Bu sozlegmede adr gegen gtrak o$renci.............,.....
merkezi,ne
..................numaray|a kaydedilmigtir. Yururluluk tarihinden itibaren gtrak o$renci 3308
sayrlr Mesleki E$itim Kanunu,nun sagladt$t haklardan faydalantltr.
Merkez Muduru
imza - Mrihur
Sozle9menin ........../........../..........tarihinde
So21e9menin ..........1........../..........tarihinde
yururlukte oldu$u tastik olunur.
yururlukte oldu$u tastik olunur,
Merkez Mudtiru
imza - Muhrir
Merkez Mtiduru
lmza - Muhur
Sozlegmenin ..........1 ........../..........tarihinde
Sozlegmenin ..........1.... ... /..........tarihinde
yururlukte oldugu tastik olunur.
yururlukte olduQu tastik olunur.
Merkez Mrlduru
lmza - Muhur
Merkez Mrlduru
imza - Muhtir
Download

dair dilekge dair dilekqe