iggi Safll!l ve tg Gi,ivenlisi Editimi Sertifika Programtnda Yapllmasr
Gerekenler
Universitemiz, hizmet-igi sertifika programr olan i5 Sadllil ve iSCi
Giivenli!i Personel Efitimini duzenlenmigtir. Yasalar gere!i, tum idari ve
akademik personellerin katrlrmrnrn zorunlu oldu!u bu elitime kattlmamantz
halinde, tazminat 6demeniz gerekmektedir.
itgiti editim, 18 Kasrm 2OL4 saat 12:00 tarihinde baglayacak ve 18 Araltk 2OL4
saat 17 : 0b'de bitecektir
hfito://,uzem.,rnermarA.*€dr!,1..,t!'/,prrw,rei-rin,La,rltffi:q$4ffi
linkine
vE egitimiiii'nasii:ffilanaca$rnr blrenebilirsirliz.
ffi-13k-
On de{erlendirme sorulan ve 4 modulden olugan e$itim setinde, her konudan
sonra 10 soruluk bir delerlendirme srnavrna girmeniz gerekmektedir. 10 sorudan
olugan bu srnavlarda en az 7 soruyu (o$ru yanttlamantz halinde bir sonraki
konuya gegebileceksiniz. Her konu srnavrnr bagart ile tamamlamak igin 5 defa
srnava girme hakkrrrrz bulunmaktadtr.
Elitimi bagarryla tamamlamanrz halinde adrnrza duzenlenecek olan ig Sa{lr$r ve
Guvenli!i Sertifikasr ozluk dosyantza eklenecektir.
UZEM sistemine girmek igin kullanro adrnrzr, T.C. kimlik numarantztn bagtna
kUgUk"s" koyarak; gifrenizi ise "Marmara." kelimesinin bitimine yine T.C" kimlik
numaranrzrn son 4 rakamlnt yazarak girig yapabilirsiniz.
6rnedin
T.C.
nr:marasr Kullanlcl Adr : s1234,56789O1 .
12345678901 gifresi
: Marmara.890l
kimlik
olan bir
personelimizin
girig bilgileri
I
$eklinde
olacakttr.
Download

: Marmara.890l $eklinde