22 MART 2015 TARiHiNDE YAPILACAK OLAN ACIKO6RET|M ORTAOKULU 2. DONEM SINAVINDA
"SINAV YAPILACAK BiNALAR" LisTESi
lladl
2701
gEHiTKAMit (MERKEZ)
GAZiANTEP
l.Oturum
Kurum Xodu
Salon Sayrsr
9723L9
2L
103
1168
1163 1163
z,Oturum
OgrenciSayrsr Salon Srvrn OErenc
2t
HACI SANI KONUKO6LU MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU
Sayrsl
324
400
GAZTANTEP AErK C.i.K.
GAZIANTEP H TIPI KAPALI C.i.K.
32
22 Mart 2015 tarihinde Agrkiigretim ortaokulu, MTSAS ve BiLSEM srnavlan aynr giinde yaprlacagrndan, bu srnavlarda
kullanrlacak binalar Bagkanhirmrzca A0L l.diinem srnavrnda kullanrlan binalardan seqilmistir, Bu nedenle kesinlikle
bina deligiklipi yaprlmayacaktrr.
dLCME, DEGTRLENDiRME
VE YERLESTiRME
DAiRT 8A'{ANLIGI. AdiI EUAOT/ Cii'EYI A(CAPINAR
Sayfa 153
/ 433
Download

Şehitkamil