HAVA KUVVETLERI KOMUTANLlё
l
YARDIMLAsMA DERNEC!
ANKARA
YRD DER
2015rO
KONU
Hv K K 1lol Yardinnla,ma Derneoi
YIllk Olagan Genel Kurul Toplantisl
13 subat2015
DERNEK UYELERININ DIKKATINE
ILG 1
4721 Sayll Turk Medeni Kanunu
1.
Hava Kuvvetleri Komutanlrgr Yardrmlagma Derneli yrllrk olagan genel kurul toplantrsr 10 Nisan
2015 Cuma gunu saat 14.00'de Hava Kuvvetleri Komutanhgr Karargahr Albay Salim iLKUQAN
Salonunda, EK-A'da gonderilen gtrndeme gore icra edilecektir.
2.
Toplantr, ilgi kanunun 78'inci maddesi uyannca Uye tam sayrsr olan 22.735'in yarrdan bir fazlasr
(11.368) Uyenin katrlrmryla yaprlacagrndan, bu sayrnrn toplantrya katrlmamasr halinde f inci toplantr
yaprlmayacak ve 2'nci toplantr go0unluk aranmadan 17 Nisan 2015 Cuma giinU aynr yer ve saatte
yaprlacaktrr.
3.
Butun Uyeler genel kurula katrlma hakkrna sahip olup, ilgi kanunun 69'uncu maddesi geregince
her Uyenin bir oy hakkt bulunmaktadrr. Hig bir uye bagkasrnr temsil edememekte ve bagkasr adrna
oy kullanamamaktad rr.
4.
Hava Kuvvetleri Komutanlrgr Yardrmlagma Dernegine Uye personelin toplantrya katrlmalannrn
saglanarak, toplantrya katrlacak Uye personel kimlikleri (kattlmak isteyen personel oldu$u takdirde)
30 Mart 2015 tarihine kadar Hava Kuwetleri Komutanlr0r Yardrmlagma Derneoine gonderilecektir.
5.
Toplantrya kattlacak personelin belirtilen gUn ve saatte hazrr bulundurulmasrn t ve konunun
Hava Kuvvetleri Komutanlr0r Yardrmlagma Derneoine uye buttrn personele tebli! edilmesini az
ederim.
EKI
:
EK― A(Toplantl
Gundemi)
TASNIF DiSI
1.
2,
3-
EK― A
AQrLr9.
SAYGI DURU$U VE |ST|KLAL MAR$I.
HAVA KUWETLER| KURMAY BA$KANI HAVA KORGENERAL MEHMET $ANVER'|N
GENEL KURULU A8I$ KONUgMALARI, (EMiRLERiNE MARUZDUR,)
4,
5.
6,
7,
D|VAN BA$KANLIGI SEQiMi,
YONETiM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI.
DENETLEME KURULU FAALIYET MPORUNUN OKUNMASI.
YONETiM VE DENETLEME KURULLARINA AIT FAALIYET RAPORLARININ AYRI AYRI
GORU$ULMES| VE iBRASI,
8,
2014 YILI GENEL KURUL TOPLANTISINDA GENEL KURUL TARAFINDAN iNCELENMESi
iSTENEN HUSUSLAR HAKKINDA BiLGi ARZI.
9.
ONERGELERiN GORU$ULEREK KARARA BAGLANMASI,
10, YENi YONETiM KURULU VE DENETLEME KURULU UYELER|NiN SEQILMESi.
11,
2015 YILI TAHMiNI BUTQES|NiN GORUSULEREK OYLANMASI.
12
KAPANT$
TASNIF DiSI
Download

KONU ANKARA 2015rO