FAKTctFtiNGt A.s.
@
GENEL KURUL TopLANTrsr gAGRt ILAN METNI
lzmir Ticaret Sicil MUdurlugu
:
Ticaret Sicil No
164887
:
:
Ticaret 0nvant
Ticari Adresi
Ce-Sa Faktoring Anonim $irketi
lsmet Kaptan Mahallesi Sezer Dolan Sokak Selvili
Konak - lzmir
19
Merkezi No: 18/408
Genel Kurul Toplanttstna Davet;
yukanda bilgileri yazth girketimizin yonetim kurulunun 02 Haztran 2014 larihli almlg oldugu karara
istinaden 27 Hazian 2014 tarihinde saat 14:00' de "lsmet Kaptan Mahallesi Sezer Dogan Sokak Selvili
19 Merkezi No: 18/408 Konak - lzmir ( Tel 0232 484 85 85, Faks: 0232 4842121)" adresinde, aiagrdaki
g0ndem maddeleri gergevesinde 2013 yth olaoan genel kurul toplantlsr gergeklegtirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, ydnetim kurulunun yllhk faaliyet raporu, denetleme
raporlan ve yonetim kurulunun kar dagthm Onerisi, genel kurul toplantlslndan en az onbeg gun once
girket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazlr bulundurulacaktlr.
Genel kurul toplantlmtza, ortaklarlmlzln asaleten veya agaglda 6rnegi bulunan vekaletname ile
temsilcilerinin katthmtntn saglanmasl hususu ilan olunur.
Saygtlaflmtzla,
YdNETiM KURULU
BA9KANI
CENGIZ SANI
UYE
DIN9ER GUNE9
CE-SA FAKTORING ANONiM gIRKETI'NiN
27 HAZIRAN 2014 TAR|HLI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GUNDEMI
1- Agrlrg ve Toplanh Balkanhgl'nrn Seqilmesi.
2- Toplantr Bagkanlr!rni, Genel Kurul Toplantt Tutanaornrn lmzalanmast Hususunda YetkiVerilmesi.
3- 20i3 YrI Yonetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmasl, muzakeresi ve onaylanmasl
4- 2013 Yrlr Hesap Donemine lligkin BaOlmslz Denetim Rapor Ozeti'nin Okunmasl
5- 2013 Yllr hesap d6nemine iligkin Finansal Tablolarrn okunmasl, muzakeresi ve tasdiki.
6- Yonetim Kurulu Uyelerinin $irketin 2013 yllr faaliyetlerinden dolayr ayrr ayrl ibra edilmesi.
7-2}fiynt kanntn kullantm gekli, kardaOttrmrnrn yaprhp yaptlmamast hususlartnda karar verilmesi.
g- yonetim Kurulu uyelerinin segimi, suresi ve ucreti hususlannda karar verilmesi.
9- Yeni Denetginin Segilmesi.
genel kurul toplantllarlna
10- T0rk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi geregince hazlrlanan,
sunulmasl
genel
onaylna
kurulun
ig yonergenin okunmasl ve
ililkin
11- Dilek ve Temenniler.
12- Kapanrg
- izMiR
ismet Kopton Moh. sezer DoQon sok. No:18/408 Selvili i5 Merkezi 35210 eonkoyo
21
4A4
21
232
O
Fox
Tel: O 232 484 85 85 - 483 08
'
70
ile|rb llo: 6.1045-5143-2793590
-,r,r...rofohoiing.com / [email protected]
CE-SA FAKTOR|NG
A.5.
-
KONAK VD : 203 O3T 4/'66
'
T|CARET
Sicit NO: 164887
FAKToFtiNGt A.F.
@
VEKALETNAME
cE€A
FAKToR|NG A.g.
Hlssedan olduoum Ce-Sa FaKoring Anonim girketinln 27.06.2014 tarihinde Saat 14:00 'de ismet
Kaptan Mahatlii Sezer Dolan Soiak Selvili ig Merkezi No: lUrOS Konak - izmir adresinde 2013
yrlina iligkin gergeklegtirilecek olagan genel kurul toptant6tnda beni temsil etmeye ve giindemdeki
nu vekil tayin ottim'
maddolerin klraia ballanmasr igin oy iullanmaya
""""""""".'"
Vekaleti Verenin
Adr Soyadt
Semaye MiKarl
Pay Adedi
Adresi
vekaletnamenin noter tasdiksiz olmasl hallnde
Not: Vekaletnemenin noterden tasdlk edilmesi,
vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir'
vekaleti verenin noter tasdikli imza sirkiileri
-.*"".-^t:.'.,ptrr-'$;f
il3'J"'?,:";:iiff^+:1'#'t,:_fl,;;T,*.27s35!0
/ [email protected]'com
",ill.."oiof.r"ting.com
- T|CARET SiciL Nor 154887
KONAK VD :203 0314466
A.5.
CE.SA FAKTORING
Download

Genel Kurula Davet - CE