2014 YILI ERZiN iL~ESi 19 EYLUL GAZiLER GUNU PROGRAMI (19 Eylul 2014 Cuma )
SAAT
OB.OO
11.00
•
II
-Tum resmi kurum ve kurulu$lann Turk Bayrag/ ve
Ataturk Posterleri ile donatJlmas/
-Atat{jrk An/tIna r;elenk Sunma Toreni
-Sayg/ duru$u ve istiklal Mar$l,
-GunOn anlam ve onemini belirten konu$ma,
-$iir,
-$iir,
-Kapan/~.
ANMA KOMiTESi
NOT:-Atatiirk Anttlna Kaymakamllk, Garnizon Komutanllgl, Belediye
Ba~kanltgl,Hatay Muharrip Gaziler Dernegi Erzin Temsilciligi tarafmdan ~elenk
sunulacaktlr r.;elenkler en ge~ saat 10.30'da Atatiirk Anttl oniinde hazlr
bulundurulacaktlr.
-Torene tOm resmi kurum ve kurulu~/ann temsilcileri bizzat katllacaktlr.
2014 YILI ERZiN iLCESi 19 EYLUL GAZiLER GuNfJ PROGRAMI iLE iLGiLi OKULLARIN GOREVLERi 1- Sunuculugu Mehmet Akif Ortaokulu Sosyal Bilgiler Ogretmeni H. C;igdem UZEL
yapacaktu.
2- Mehmet Akif Ortaokulundan 2 ogrenci gunun anlam ve onemine uygun birer ~iir
okuyacaklardu. GUniin Anlam ve onemini belirten konu~maYI Mehmet Akif Ortaokulu
Siirler 16 Eyliil 2014 sall gUniine kadar
ogretmeni Serkan KAYA yapacakhr.
Miidiirliigiimiize gonderilecektir.
3- Merkezdeki tiim okullar bayrak ve flama He aynca ,Ye~ilkent Anadolu Lisesi,Klz Teknik
ve KIZ Meslek Lisesi ,Akenerji Sehit Ugur Ekiz End. Meslek Lisesinden 20 ki~i1ik bir
ogrenci gurubu ,Hiirriyet Ortaokulu,AtatUrk Ortaokulu,Siikriipa~a Ortaokulu ,Erzin
Ortaokulundan 30 ki~ilik bir ogrenci gurubuyla toren alanmda hazlr olacaklardlr.
4- C;elenk Sunma tOreninde istiklal Mar~l Mehmet Akif Ortaokulu Ogretmeni Me1tem
Songiil SARIASLAN yonetiminde toren alanmdaki ogrenciler tarafmdan soylenecektir.
Toren yoneticiligini Akenerji Sehit Ugur Ekiz Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi Beden
Egitim Ogretmeni GUntac; YILMAZ yapacaktlr. Akenerji Sehit Ugur Ekiz Teknik ve
bayrak c;ekmek ic;in
Endiistri Meslek Lisesinden 4 ogrenci Amt onUnde
gorevlendirilecektir.
5- Tiim merkez okul miidiirleri ve gorevliler saat 10.45'te tOren alanmda hazlr bulunacaklardlf.
09/091:,14
Erd~~ARKAYA
ilc;e
Egitim Miidiir V.
Download

2014 YILI ERZiN iL~ESi 19 EYLUL GAZiLER GUNU PROGRAMI