T.C.
TERME KAYMAKAMLIGI
is MART SEHITLER GUNI) TOKEN VE ANMA PROGRAMI
18 Mart §ehitler GUnii Anma Komitesi 26.02.2015 Pers.embe gunu saat 10.00'da
Kaymakam Ilyas GIJN Bas.kanhgmda Garnizon Komutani Per.Yzb. Vedat TOPAK, Terme
Belediye Bas.kam §enol KUL, lice Jandarma Komutani J.Yzb. Haci GULMAN, lice Emniyet
Miidurii Ahmet £ELIK ve lice Milli Egitim Miiduru Ozer ERSOY'un is.tiraki ile Kaymakamhk
Makammda toplanarak asagida belirtilen kararlar ahnmistir.
KARARLAR
1- §ehitler Gunu Anma Toreni 18 Mart 2015 Qarsamba gunii saat 08.00'de ba§layacak ve
ayni giin saat 24.00'de sona erecektir.
2- §ehitler Gunii Anma Toreni Cumhuriyet Meydamnda bulunan Atatiirk anitinm ontinde
yapilacaktir. Alanin temizligi Terme Belediye Baskanhgmca saglanacaktir.
3- £elenkler 18 Mart 2015 (^arsamba gunu saat 09.30'da Belediye Meydamndaki Ataturk
aniti onunde hazir bulundurulacaktir.
4- Anita; Kaymakamhk, Garnizon Komutanhgi ve Belediye Baskanhgi ^elenkleri
sunulacaktir. Qelenkler 05 Mayis 2012 tarihli ve 28283 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak
yiirurliige giren 2012/3073 sayili "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtulu§ Gunleri Ataturk
Giinleri ve Tarihi Giinlerde Yapilacak Toren ve Kutlamalar Yonetmeligi" esaslarma gore
hazirlamp sunulacaktir.
5- Saygi Duru§unu miiteakiben Istiklal Mars.i okunup, Bayrak Garnizon Komutanhgmca
gorevlendirilecek personel tarafmdan gondere ^ekilecektir.
6- Toren alamndaki ses duzeni Terme Belediye Ba§kanhgi tarafmdan hazirlanacak ve kursii
temin edilecektir.
7- Terme Imam Hatip Lisesinden 4xll'lik ogrenci grubu, 18 Mart 2015 ^ar?amba gtinii
saat 09.30'da toren alanmda hazir bulundurulacaktir. Lise ve dengi okullardan 30'ar kisilik ogrenci
gruplan, ogretmenleri nezaretinde Belediye Kiiltur Merkezinde saat 10.00'da hazir
bulundurulacaktir.
8- Toren alanmda program sunuculugunu Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Edebiyat Ogretmeni Ahmet KU§LUOGLU yapacaktir.
9- Giinun anlam ve onemi ile ilgili konusma Jan. Uzm. £vs,. Selcuk UGUR tarafmdan toren
alanmda yapilacaktir. Konu^maci tarafmdan hazirlanan konusma metni 13.03.2015 tarihi saat
15.00'e kadar Anma Komitesi Baskanhgina sunulacaktir. Havamn yagisli olmasi halinde giiniin
anlam ve onemine iliskin konusma Belediye Kultiir Merkezinde yapilacaktir.
10- tlce Garnizon Komutanhgi ve lice Jandarma Komutanhgmca ilcemizdeki §ehit
yakmlan tespit edilecek ve bir plan dahilinde ziyarct edilecektir.
11 - lice Jandarma Komutanhgi ilcemizdeki §ehit yakmlan ile irtibata gececek, torene
katilmak isteyenler 18 Man 2015 £arsamba giinu saat 09.30'da torenin yapilacagi alanda hazir
bulunmalan konusunda bilgilendirileceklerdir.
12- Okullar gruplara aynlarak §ehitler Giinii ile ilgili programlar hazirlanacak, siir,
kompozisyon, resim ve benzcri yansmalar duzenlenecektir.
13- Cuma hutbesinde §ehitler Giiniine yer verilmesi i9in din gorevlileri tlce Muftiilugunce
bilgilendirilecektir.
14- §ehitlerimizin isimlerinin cadde, sokak ve meydanlara verilmesi ipin Belediye
Baskanliginca 9ahsma yapilacaktir.
15- Anma gununian basjayis ve bitis saatleri arasmda Resmi Daireler, Turk Bayragi ve
Ataturk Resimleri ile donatilacaktir.
16- Cumhuriyet Meydanindaki toren alaninin Turk Bayragi ve Atatiirk resimleri ile
donatilmasi Belediye Baskanligmca saglanacaktir.
17- Cumhuriyet Mcydamnda yapilacak torene ttim daire amirleri ile kamu kurum ve
kuruluslarmdan azami personel katilacaktir.
18- Il9e Milli Egitim Mudiirlugiince (Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 18
Mart $ehitleri Anma Giiniinun anlam ve onemini belirten program hazirlanmasi saglanacaktir.
Program Belediye Ktiltiir Merkezindc icra edilccektir.
19- life Milli Egitim Miidiirliigunce duzenlenecek olan 18 Mart §ehitleri Anma Giinii
konulu siir yansmasmda dereceye giren ogrencilerin siirleri Belediye Kiiltur Merkezindeki
programda okunacaktir.
20- Belediye Baskanhgi ses yaym cihazlarmdan giin boyunca kahramanllk turkuleri ve siir
yayini yapacaktir.
21- Toren yerlerinin giivenligi i^e Emniyet Mudurliigunce saglanacaktir. 26/02/2015
aymakami
omitesi Baski
Haci GULMAN
J. Yzb.
Jandarma Komutani
Vedat TOPAK
Per.Yzb.
Garnizon Komutani
K
4. Smif Emniyet Mudiiru
tlce Emniyet Miidiirii
ERSOY
lice Milli Egitim Mudiirii
PROGRAM
Toren vc Anma Programi A§agida Belirtilen Sckilik- icra Edilecektir.
10.00 - Celenklerin Anita sunulmasi ( Kaymakamlik, Garnizon Komutanhgi ve Belediye
Ba§kanhgi celenkleri)
10.10 - Saygi Duru§u ve Istiklal Marsi
10.20 - Giinun anlam ve onemi ile ilgili konusma (havamn yagish olmasi halinde Belediye
Kiiltiir Merkezinde)
10.30 - Belediye Kiiltiir Merkezinde, Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafmdan hazirlanan 18 Mart $ehitleri Anma Programi sunumuna gecis.
2/2
Download

buradan