,,
,
"""""""""
,
,,
,
,,
'­
,
,,
,
,
,' ­ ,, ~ ,, ,,
,
,
,,
,
,
,,
,, "
,, ,,
ERZiN KAYMAKAMLIGI
iL(:E MiLLi EGiTiM MUDURLUGU
2014-2015 EGiTiM- OGRETiM YILI
iLKOGRETiM HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI
(15 EylUl 2014 Pazartesi)
A- CELENK SUNMA TORENi: (15 Eyliil2014 PazartesiAnttonande Saat:09.45)
- (:elenk Sunma,
(i1fe Milli Egitim Madarliiga (:elenk Sunacaktlr .(:elenk Sunuculart Klltk Klyafet
Yonetmeligine uygun giyineceklerdir.)
- Saygl duru$u,
- istiklal Mar$l,
B-KUTLAMA PROGRAMI: (15 EylUl2014 Pazartesi Saat :10.00 Zekiye Cavidan ilkokulu
- Saygl Duru$u,
- istiklal Mar$l,
- Ganan Onemini Belirten Konu$ma, (i1fe Milli Egitim Madara)
- Ogrenci KonU$maSl ,( Zekiye Cavidan ilkokulnndau Bir Ogrenci) - Siir,( Zekiye Cavidan ilkokulundan Bir Ogrenei)
-Zekiye Cavidan ilkokulu 4.StntJ Ogrencilerinin Zekiye Cavidan ilkokulu anastntji ve l.Stn~ -­
ogrencilerine hO$ geldiniz fifegini sunmalarl,
'­
-Kapant$.
'­
C-DiGER ETKiNLiKLER
:(16/09/2014 Salt Saat :14.00)
-Kaymakamllk Makamtnl ziyaret, Zekiye Cavidan ilkokulu ogrencileri taraftndan) -Garnizon Komutanllglnt ziyaret, (Alirtza Bayaker Ortaokulu Ogrencileri taraftndan) -Belediye Ba$kanltgtnl ziyaret, (Sekizocak ilkokulu Ogrencileri taraftndan) -Cumhuriyet Ba$SaVclSlnt ziyaret (Mehmet A kif ilkokulu Ogrencileri taraftndan) -ilfe Emniyet Madarliigana Ziyaret (sakrapa$a ilkokulu Ogrencileri taraftndan) -ilfe Milli Egitim Madarliigana ziyaret,
(Muzaffer Tugsavul ilkokulu Ogrencileri taraftndan)
KUTLAMA KOMiTESi
~
,
2014-2015 EGiTiM- OGRETiM YILI
iLKOGRETiM HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI
15 EylUl 2014 pazartesi giinU saat 09A5'te Atatiirk Amtl oniinde diizenlenecek olan <;elenk
Sumna tOrenine ih;e Milli Egitirn Miidiirii, Sube Miidiirleri, rnerkez okul ve kururn rniidiirleri ve
rnerkez ilkogretirn okullanmn tilm dersi olrnayan slmf ve bran~ ogretrnenleri katdacaktlr.(Tilm
gorevliler tOren alamnda tOren saatinden 15 dakika once hazlr olacakiardu.)
A-CELENK SUNMA TORENi
I-iI<;e Milli Egitirn MiidiirlUgii tarafmdan <;elenk sunulacakttr. Zekiye Cavidan ilkokulundan
bir bay bir bayan ogretrnen <;elenk sunrnada il<;e Milli Egitirn Miidiiriine e~lik edecektir.(<;elenk
sunucular Klhk Klyafet Yonetrneligine uygun giyineceklerdir.)
2-Amt oniinde:<;elenk sunrna,saygl duru;m ve istiklal Mar~l
3-Amt oniindeki torenden sonra ilkogretirn Haftasl kutlarnalanna Zekiye Cavidan ilkokulunda
devarn edilecektir.
B-KUTLAMA PROGRAM}
:(Zekiye Cavidan ilkokulu.Saat 10.00)
-Saygl duru~u,
-istiklal Mar~l,
-Giiniin Onernini belirten konu~rna (iIye Milli Egitirn Miidiirii)
-Ogrenci konu~rnasl(Zekiye Cavidan ilkokulu bir ogrenci duygu ve dii~iincelerini dile
getirecek)
-Siir (Zekiye Cavidan iIkokulu bir ogrenci)
- Zekiye Cavidan iIkokulu 4.Slruf Ogrencilerinin Zekiye Cavidan ilkokulu anasmlfl ve l.sImf
ogrencilerine ho~ geldiniz <;iyegini sunrnalarl,
-Kapanl~
C-DiGER FAALiYETLER
Tilm okul oncesi, ilkokul ve ortaokul kurumlannda hafta boyunca giiniin onernine uygun
prograrnlar yapilacaktlr.
I-Merkezdeki tilm okuloncesi ,ilkokul ve ortaokul rniidiirliikleri ozellikle <;ar~l rneydanmda
veya kendi okulu ile yakm <;evredeki kav~aklara " ilirn,egitim ve ogretrnen" ile ilgili sozler yazdI
biiyiik bez afi~ler asacaktu.
2-16/0912014 Sah giinii saat 14.00'da
-Kaymakamhk Makamml ziyaret,
Zekiye Cavidan ilkokulu ogrencileri tarafmdan)
-Garnizon Komutanhgml ziyaret,
(Alinza Biiy'liker Ortaokulu Ogrencileri tarafmdan)
-Belediye Ba~kanhgml ziyaret,
(Sekizocak ilkokulu Ogrencileri tarafmdan)
-Cumhuriyet Ba~savclsml ziyaret
(Mehmet Akif ilkokulu Ogrencileri tarafmdan)
-ilc;e Emniyet Miidiirliigiinii Ziyaret
($iikriipa~a ilkokulu Ogrencileri tarafmdan)
-ilc;e Milli Egitim Miidiirliigiinii ziyaret,
(Muzaffer Tugsavul ilkokulu Ogrencileri tarafmdan)
iki~er ogrenci bir ogretmen nezaretinde ziyaret edeceklerdir. Yapllacak olan ziyaretlerdeki c;ic;ekleri
de ziyarete gidecek okul miidiirliikleri hazlrlaYlp sunacaklardu.
3-ilkogretim Haftasl boyunca tiim okul miidiirlerimiz iki ogretmen e~liginde birlik ve
beraberlik olu~turmak ic;in okullar arasmda kar~lhkh ziyaretler gerc;ekle~tireceklerdir. Aynca ilc;e
Milli Egitim Miidiirii ve $ube Miidiirleri de okullan ziyaret edeceklerdir.
4-ilc;emizde haftahk ve aylIk olarak C;lkan yazlh basm biiltenlerinde ilkogretim Haftasmm
onemi belirtilecek dayam~ma ve yardlmla~ma konularl
i~lenerek bu konuda halklmlz
aydmlattlacaktlr.( Zekiye Cavidan ilkokulu Miidiirliigii tarafmdan)
5-<;evredeki emekli ogretmenler,egitim-ogretime hizmeti gec;enler okul yaptlran
hayuseverler,koy yada mahalle muhtarlarl ziyaret edilecek,flrsat egitimi ic;in canh kaynak olan bu
ki~ilerin okula ve smlfa davet edilerek konu~malar yapmalarl saglanacaktlr.
6-$ehit olan ogretmen aileleri ziyaret edilerek onlarm onure edilmeleri saglanacaktu.
7-Hafta siiresince c;evrede bulunan haYlrsever vatanda~larm ekonomik ko~ul1arl yetersiz olan
ogrencilere kitap,defter,kalem,9anta ve okul klyafeti gibi yardlmlarm yaptlmasma c;ah~tlacaktlr.
8-ilkogretim Haftasl Siiresince klrtasiye ve kitap satt~l yapan yerlerin belli oranda indirim
yapmalannm saglanmasl ,
9-Biitiin
okullarda 15 EylUl 2014 tarihinden itibaren kendi
diizenlenecek,~enlige veliler,emekli ogretmenlerin katlItml saglanacaktrr.
biinyelerinde
~enlik
D-GOREVLER
I-Amt onundeki torende toren yoneticiligini Hiirriyet Ortaokulu
Tayyar KURT yapacaktlf.
Beden Egitimi Ogretmeni
2- Amt oniinde ve okuldaki tOrende istiklal Mar~l Hiirriyet Ortaokulu Hurriyet Ortaokolu
tOren alanmdaki ogrenciler
tarafmdan
Ogretmeni Hamdiye KIZILKAP<;i
yonetiminde
soylenecektir. Bayragm gondere c;ekilmesinde Hiirriyet Ortaokulundan 4 ogrenci gorevlendirilecektir.
3-Amt oniinde ve Zekiye Cavidan ilkokulundaki tOrende sunuculugu, okul ogretmenlerinden
Ash YiOiT yapacaktu.,
4-Merkez okuloncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaogretim kurumlanmn ogleye kadar dersi
olmayan slmf ve bran~ ogretmenleri , Atatiirk Ortaokulu, Htirriyet Ortaokulu Stikrtipa~a Ortaokulu,
Erzin Ortaokulundan 30 ki~ilik ogrenci gurubu ve ttim merkez okullar bayrak ve flama ile anlt
ontinde saat 09.30'da hazlr bulunacaklardlr. Celenk sunma toreninden soma tUm Merkez okul
mudiirleri ogretmenler ve ogrenciler saat 10.00' daki Zekiye Cavidan ilkokulundaki Wrene
katllacaklardlr.
5-iIye Milli Egitim Mtidtirltigtintin yelenginin ahnmasmdan Zekiye Cavidan ilkokulu
Mtidiirltigu sorumlu olup bir bay bir bayan ogretmen ilye Milli Egitim Mtidiirtine yelenk sunmada
e~lik edeceklerdir.
6- Zekiye Cavidan ilkokulundan bir ogrenci ~iir okuyacak bir ogrencide Andlmlzl okutacaktlr.
7-6grenci Konu~masl(Zekiye Cavidan iIkokulu bir ogrenci duygu ve dti~tincesini dile
getirecek)
8- Zekiye Cavidan iIkokuIundan bir gurup 4.s1mf ogrencisi , anasmlfI ve I.slmf ogrencilerine
ho~ geldiniz yiyegini sunacaklardlr.
9-Koy ilkogretim okullan koy muhtarlan ile i~birligi yaparak kendi aralannda kutlama
yapacaklardir.
10-Yapllan etkinIiklerin ve programm birer omegi ilye Milli Egitim Mtidtirlugiine
gonderilecektir.
f'
°nr/Oi4
Erdog~~RKAYA
ilye MinlEgitim Mudiirii
I
J
i
Download

Zekiye Cavidan ilkokulnndau Bir Ogrenci