T.C.
TARSUS
Lqnsi
10-16 MAYIS 2014 ENGELLILER HAFTASI KUTLAMA PROGRA]VII
A) HALK nGiriu MERKEZIveASo wtUoUnlUGUoNtjNnn ropLANt\lA vE
KoRTEJ vUnUvU$U
(Saatt 09.15'te)
1) Qelenk royq? Trjrenine katrlacahEngelli Demekleri, Ozel Elitim Uygulama
okulllar:iyle,6zel Elitim ve RehabilitasyonMerkezleri kortej-yiiriiytigii igin
1310512014
sah gtinti en geg saat:09.00'daYarenlik alanrndaHalk Egitim Merkezi
ve ASCI M[dtirltifii rintinde yerlerini almrg olacaklardrr.
2) Ytiri.iytigHalk Egitim Merkezi ve ASO Mridtirliigti oniinden baglayrp,kortej eqlilinde
yarenlili alam gljzerg6hr takip ed:ilerek,eski adliye binasmm kdqesindensoia
dcintilerek Cumhuriyet Meydanrndabitecektir.
3) Yi.iriiytil;; Protokol'ti.n, Qelenk Ko'yma T<ireninekatrlacak olan Engelli Derneklerinin, Ozel
Elitim rOkullarrile Ozel Egitim ve RehabilitasyonMerkezlerinin, sivil toplum
Kuruluqllarrruntemsilcilerinin, 6[r:etmenlerin,<ifirencilerinve halkrn katrhmlariyle
gergekk:qtirilecektir.
B) CELEI{K KOYMA TORENi (Siaat:09.30'da)
1) Qelenklcoymatcireni,kortejin Curnhuriyet alannaintikali ile birlikte 13 Mayrs 2Ct14
sah gtini.isaat: 09.30'da CumhLuriyetMeydanr'nda yaprlacaktr.
2)Ttim Engelli Dernekleri adrna lnzrlanan gelenk; saat: 09.00'da Cumhuriyet Meydant
"Qelenk Toplanma Yeri" nde hazr bulundurulacakhr.
.3)Qelenk;saat:09.30'daEngelli DerneklerininyetkililerinceAtatiirk Arutrnakonulacaktrr.
4) Saygrdurugunumiiteakiben istiklil Margr'run okunmasrve ganh Bayraprmrzrngdndere
gekilmesi.
1i)TarsusK.entKonseyi Engelliler Komisyonu BagkanrDursun ASLAN'rn giiniin anlam ve
cinemiyleilgili konugmasr.
5) ilgemizNlehmetAkifErsoyilkokulurOzelEgitimSmrfindanbir ci[renciningiir okumasr.
(i) ilgemizYenice6zel E[itim ve UygulamaMerkezinden
bir rilrenciningiir okumasr.
7) ilge Milli Egitim Miidtirlti[ii HEM ve ASO Miidiirlii[ri
Halk Oyunlarr Ekibinirr
Folklor lgristerisi.
8) Kapamq.
() coRE\zSoLUMU
I) BELEDiVEn,t SKaNLIGrNINCORrVr,nRi:
1) Belediye BandosununKortej Yiirti'ytigri ve akabindeyaprlacak Qelenk Koyma ve $utlama
Tdreni igin 13.05.2014sah giinii saat:09.00'daYarenlik alarunda hazr bulundunilmasr
2)Ytiriiytiq gldrzergdhtijzerinde
bulunan Yarenlik alam baglanglclve bitigindeki "Yol
Engelleri"'nin, tekerlekli sandalye'yle
gegigikolaylagtrrmakigin saat09.00-10.00arasr
kaldrrrlmasr.
3) Cumhuri'yetMeydanr'nda sesdrizernininve ktirstintin hazrlanmasr
gekilecek
4) Gondere
Bayra$tntemini,Cumhuriyet
Meydanmrnbayraklarla
stislenmesi.
5) Engellilere; ilgili kurum, okul ve merkezlercetalep edilmesihalinde otobiistemini ve tahlis
edilmesiv,e sallanmasr
6) Ilge Milli E[itim Miidiirlii$.i HEM ve ASO Mi.idtirlii[ii halk oyunlarr miizisyen ekibinin ii$retinin
ddenmesi.
7) Programrnhalka duyurulmasr igin bekldiye hoparlcirlerindenyayrn yaprlmasr
TDILCEEMTNIvET
vrUnUnr,UGtiNiiNcOnnvr,nRi:
l) 131051201,4
sahgiini.iKortej'in YiiriiyiJgGiizerg6hrnda
ve CumhuriyetAlanrndayaprlacakOrende
emniyetve trafik onlemlerininalmmasl
2) Okullarrngeligve gidiggiizergdhrnrn
trafik emniyetininsaglanmasr
rrDiLqE vriu,i nciriu nnUniinr,ticUNUN
connvr,nni:
l-Toreny<ineticisi
ve t<irenyoneticisiyiardrmcrlannrn
gorevlendirilmesi:
SonerPEHLiVAN - TdrenY<jneticisi- (TarsusAnadoluLisesiBIIO)
MruhteremKURT- Tcirensunucusu(IMKB ilkokulu srnrf<ifretmeni)
qAKITLIER-'fdren Yon.Yar.(MehmetAkif ERSOYOrtaokuluBEO)
$yS"n
Ismail NIIJMCU-TdrenYon.Yar..(.Rasim
DokurAnadoluLisesi BEO)
Biinyamin YILMLZ- TcirenYdn.Yar..(KurtulugOrtaokuluBEO)
VollkanQAGLAR- istiklAl Margrsorumlusu(M.istemihanTalayYBO Mi.izikogretmeni)
2- Engellik:rHaftasrKutlamaProgramrnmsekreterya
hizmetleriniyapmasl,"Kutlama
,Okullar,Kurumve Kuruluglaraelektronikposta(e.mail)ile
Engelli
Dernekleri,
.Progralnr"'nrn
iletilmesi
3-Gcjrevli
OzelE$itimOkul ve Rehabilritasyon
Merkezleriokul isim levhalarroldu$uhalde.,
kerrdilerininkararlagtrrdt$r
sayrdakiolrenci grubuylakortejyiiriiyi.igiineve torenekatrlac4klardrr.
4-Tcirene;
g;ruplarr
temsilenCumhuriyetEML ve BarbarosHayrettiniHL OzelEgitim smrllanbayrak
ve flamallanyla
katrlacaktrr.
5-TarsusArnadoluLisesiMiidiirlii[ii BedenElitimi Olretmeni SonerPEHLIVAN'rn organipesinde
uygungc,ri.ilen
sayrdad$enciyle korrtej'deTi.irkBayra[mrntaqmmasr.
l-ZnbeydeHantmOzelEfiitim UygulamaMerkezio[retmenve o[rencilerincehanrlananresimlerin
05-06M:ryrs2014tarihlerinde75.Yr1Ktiltiir MerkeziFuayesalonundasergilenmesi.
6- Giirevli r6zetEEitim Okullarr ve Rerhabilitasyon
Merkezleri:
a) BarbarosHayrettiniUL OzetElitim isrnrfi
b) CumhuriyetEML OzelESitim Srnrfi
c) FevziQakmakilkokulu OzelEgitim lirnrfi
d) ZnbeydeHanrmOzelESitimUygularnaMerkezi(Okulu)
e) YeniceCrzelEgitim ve UygulamaMerkezi(Okulu)
f) FatihSultanMehmetOrtaokuluOzel E[itim Srnrfi
g) Kerim QeliktaqTi.irkocagrilkokulu OzelEpitim Srnrfi
S)MehmetAkif ERSOYilkokulu6zel EgitimSrnrfi
h) OzelMal<bule
OlgenOzelEgitimve llehabilitasyon
Merkezi
Merkezi
| )zelEmin Adrmlar lzelElitim ve Rehabilitasyon
i) OzelGiinegOzelEgitim UygulamaMerkezi(Okulu)
.j) OzelKrrrq;larOzelE$itim Uygulamal\lerkezi (Okulu)
k) OzelYine de SevgiOzelEpitimve R.ehabilitasyon
Merkezi
l) inci 6zel Egitimve Rehabilitasyon
Mrorkezi
nDiLeEs,A.GLrK
vrUnUnr,UGUNtn
connvr,nRi:
12 Mayrs 2014 pazartesi giinii saat: 0!1.15'tebaglayacakkortej ytiriiyiigii ve Cumhuriyet
Meydanrrrdayaprlacaktdrende gerekli tam tegekktillii ambulansve salhk ekibinin hazrr
bulundumlmasr
D nicnn.HUsuSLARveETKiNr,ixr,nn
1)"Yi.irtiyiig"ekattlacak resmi ve ozel kurum ve kuruluqlar yriri.iyiigesnasmdaintizam ve
kontroliin sa$lanmastagrsmdang<irevli o[retmenler eqli[inde begerli iig sra halinde
yiiriiyecelilerdir.
2) Yiiri.iyiig',ekahlacak resmi ve cizelkurum ve kuruluglar; sorumlu olduklarr dlrenci veya
bireylerirr muhtemel saflrk problemlerine kargr ilag, enjektdr ve ilkyardrm gantalarryla
olrenci veya bireylerin salhk durumu hakkrndabilgiye sahip olan gorevli personel
bulunduracaklardrr.
3) Tciren alarunda diizenin sa[lanmas.Ligin tdrene katrlacak resmi ve ozel kurum ve kuruluqlar
tciren ycineticisi tarafindan belirlenen yerlerde programda belirtilen saattehz:ll.
bulunacaklardrr.
4) 1010512014
cumartesigtintisaat:14.00'te
Gdremeve OrtopedikEngellilerDerneklerince,
GrirmeEngellilerDemekMerkezindeFizyoterapistYusuf Bey'e Konferansverdiriftecektir.
5) Il/05/20l4Pazargiintisaat:14.00'te
G<irme
EngellilerDernekMerkezindeaskeregidecek
olanengelligenglerigin "krna tiireni" yapiacaktff.
pazartesi
6) 1210512014
grintiengelligenglerigin Mersin'de"Asker ufurlama tiireni"
yaprlacalktrr.
| 4I05l20l 4 gar$amba
giinti
MiidiirliiEii
ci[renci ve
) 14/0512014gargambagiinii
y<ineliksagkesimive
1510512014
pergembe
giinti
)
GdrmeEngellilerOkulu
:10.00'daZibeydeHanrm6zel EgitimUygulama
lerinin diizenledigi etkinfligin yaprlmasr
rt: 11.00' de gdrme engBlliler demek merkezinde
(bay- bayan) yaprlacafrrtrr.
engellilermtizik toplulu[u AdanaOpuzKa[an
riSretmenve velilerinekonserverecektir.
VA MUHALEF'ETI O
I DURUMT]NDA:
Havagartlanrunuygun
durumunda;tOreningelenkkoyma bdltimii
bttliimleri ilge Kutlama Kom tesi Bagkam (Kaymak4m) tarafindan iptal edilir.
BUPROGRAM GO
0znnrE$EKKtTLLERE ve
iqiN rnnin, KAMfI KURUM ve KTJRUL
DAVETiVE wirrcr-iciNlEDiR
OS
diger
Download

Program