T.C.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
insan Kaynaklan Genel Miidiirliigii
•
A
•
...,
Say• : 41289672/100/2716639
Konu: Okul Miidfuii Degerlendirme
30/06/2014
Siireci I~lem Takvimi
.................... VALILIGINE
{it Milli Egitim Miidiirliigii)
.
.
Ilgi: Bilgi I~lem Dairesi Ba~kanhgmm 27/06/2014 tarihli ve 65968543/100/2686739 sayth
yaz1s1.
01/07/2_014 - 15/08/2014 tarihleri arasmda yapllacak olan Okul Miidiirleri ~egerlendirme
Takvimi ve ba~vuru ekranlanmn kullamm a~amalanna
Ba~kanhgmm ilgi yaz1s1 ve eki i~lem takvimi ekte gonderilmi~tir.
Si.ireci
I~lem
ili~kin
Bilgi I~lem Dairesi
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Fethi Fahri KAYA
Bakan a.
Daire Ba~kam V.
EK: Ilgi yaz1 ve eki
i~lem
takvimi.
DAGITIM:
81 i1 V aliligine
Bu beige, 5070 sayth Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza ile imzalanmt~tlr
Atatiirk Blv. 06648 Ktzllay/ ANKARA
Flektronik Ali:: www.meb.gov.tr
Aynntl11 bilgi iyin: xxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxxx
OKUL M0D0R0 DEGERLENDiRME SURECi i~LEM TAKViMi
Ba~lama
Zaman
4GON
2 GUN
Surer; Ad•
S1ra
Tarihi
1
il~e Milli Egitim MuduriUkleri tarafmdan degerlendirmeye
almacak Okui/Kurum Yoneticilerinin MEBBIS Ba~vuru Modi.ili.i
uzerinden belirlenme i~lemleri
2
ih;:e Milli Egitim Mi.idurll.ikleri tarafmdan belirlenen
degerlendirmeye alinacak idarecilerin MEBBIS Ba~vuru Modi.iiU
uzerinden il Milli Egitim Mi.idi.irlukleri Tarafmdan Onaylanmas1
3
Degerlendirilmeye alinacak ilgili Okui/Kurum mi.idurleri
listelerinin il Milli Egitim Mudurli.ikleri resmi web sitesinde ilan
edilmesi
Okui/Kurum Mudurlerinin gorev suresi ile ilgili
degerlendirmeye kat11ip kat1lmamas• ile ilgili itirazlann il/il~e Milli
Egitim MudiiriUkleri tarafmdan degerlendirilmesi ve gerekli
duzeltmelerin tamamlamas1
Degerlendirmeye alinan Okui/Kurumlarda tl.irlerine gore
4
01.07.2014
07.07.2014
Biti~ Tarihi
04.07.2014
08.07.2014
degerlendirmeye kat1lacak ki~ilerin (Ogretmenler, Okul Aile Birligi
Ba~kam, Okul Aile Birligi Ba~kan Yard1mc1s1 ve Ogrenci Meclis
Ba~kam}
5
belirlenerek MEBBIS Ba~vuru Modi.ili.i altmdaki "Kurum
Yoneticilerinin Degerlendirmesini Yapacak
Ki~ileri
Belirleme
(BS040002} "ekramna Okui/Kurum Mudiirleri tarafmdan
girilmesi ve il~e Milli Egitim MuduriUkleri tarafmdan
5 gun
onaylanmas1
09.07.2014
il~e Milli Egitim MiidiiriUkleri tarafmdan degerlendirmeye
kat1lacak idarecilerin (il~e Milli Egitim Muduru, insan
Kaynaklarmdan sorumlu il~e Milli Egitim Sube Muduru ve Egitim
Kurumlanndan sorumlu il~e Milli Egitim ~ube Muduru)
belirlenerek MEBBIS Ba~vuru ModuiU altmdaki "Degerlendirmeye
Almacak Okul Kurum Mudurlerini Belirleme (BS040001}" ekranma
girilmesi
il/il~e Milli Egitim MuduriUkleri tarafmdan degerlendirme
yapacak MEBBIS Personeli d1~mdaki ki~iler i~in (Okui/Kurumlarda
tl.irlerine gore degerlendirmeye kat1lacak ki~iler: Okul Aile Birligi
Ba~kam, Okul Aile Birligi Ba~kan Yard1mc1sl ve Ogrenci Meclis
Ba~kam} kullamc1 olu~turma ve olu~turulan KullaniCI Ad1 ve
~ifrelerin ilgililere teslim edilmesi. (idareci ve Ogretmenler ki~isel
~ifreleri ile sisteme girecekleri i~in tekrar ~ifre verilmeyecektir.
Okul Aile Birligi Ba~kanlan ve Okul Aile birligi Ba~kan Yard1mc1lan
MEBBIS Personeli ise bu ki~ilere yeni ~ifre verilmeyecektir.
MEBBIS Personeli d1~mdaki Okul Aile Birligi Ba~kanlan, Okul Aile
birligi Ba~kan Yard1mc11an ve Ogrenci Meclis Ba~kanlanna TC
14.07.2014
Kimlik Numaralan ile sisteme girebilecekleri yetkisiz kullamc1
tammlanacakt1r.}
6
7
30Gi.in
Degerlendirme i~lemleri http://yonetici.meb.gov.tr internet
adresi uzerinden yap1lacakt1r. (Degerlendirme sureci boyunca
degerlendirme ekranlan a~1k olacak ve son gune kadar
degerlendirmeler degi~tirebilecektir. En son kaydedilen
degerlendirme uzerinden puan hesaplamasl yapllacaktlr.)
8
14.07.2014
15.08.2014
1. A~AMA: il~e MEM' ler Tarafmdan Degerlendirmeye Ahnacak Okui/Kurum Yoneticilerinin
Belirlenme i~lemleri {iu;e MEM EKRANI)
--
gsoo4oOot
0
&
listele
il<;:e Milli Egitim MUdUriUkleri bu ekran1 kullanarak il~elerinde bulunan kurum mUdUrlerinden
gorev sUresi 4 y1hn1 dolduranlan Onay Durumu boiUmUnden se~erek, ilgili mUdUrlerin
degerlendirmeye katllmalarm1 saglayacaklard1r. Gorev sUreleri ki~inin MEBBIS bilgileri esas
ahnarak hesaplanm1~ olup onay verme i~leminde ki~inin oziUk dosyasmdaki gorev sUreleri
esas ahnacakt1r. Gorev sUresi boiUmi.inde hata bulunan Kurum MUdUrleri varsa, MEBBIS
kay1tlan incelenerek Go rev ve Gorevlendirme kay1tlannm dUzeltilmesi durumunda gorev sure
hesaplan yukandaki ekrana yans1t1lacakt1r. Go rev si.iresi hesabmda Gorevlendirmeler ve
mahkeme karan ile eski kurumuna mudur olarak geri donenlerin gorev sUresi bu kurumda ilk
goreve baslad1klan sUreden itibaren hesaba katllmaktad1r.
Onay verilmeyen idarecilerin ise onay verilmeme nedenleri a~1klama boiUmune yazllmas1
zorunludur. (Onay verilmeyen idareciler reddedilmi~ say1lacakt1r)
Onay durumlan ve a~1klamalan girildikten sonra 'Kaydet' butonu t1klanarak ekrandaki
bilgilerin kaydedilmesi ile i~lem il onay1 a~amasma ge~ecektir.
DiKKAT: Kaydetme i~leminin ardmdan onay verilen idarecilerin onay1 il~e tarafmdan
kaldmlmaz. Onay verilmeyen idareciler varsa sure~ son una kadar tekrar onay verilerek
kaydedilebilir. Hatah onay verilen idareci olursa durum il Milli Egitim MUdUriUgUne
bildirilerek il onay1 verilmemesi istenecektir.
DiKKAT: Bu a~amada 'Onay Durumu' i~aretli olan adaylar onaylanm1~, 'Onay Durumu '
i~aretli
olmayan 'A!;Iklama' girilen adaylar ise reddedilmi~ olarak kaydedilecektir.
2.
A~ama: il~e MEM'Ier Tarafmdan Olu~turulan Oegerlendirme Listelerinin il MEM'Ier
Tarafmdan Onaylanmast{il MEM EKRANI)
ilqe MEM tarafmdan onay veril•n okul/ kurum mudi.irlerine il MEM tarafmdan onay verilebilir.
n
A
Lmele
il Milli Egitim Mudurlukleri bu ekram kullanarak ilc;elerin onaylam•~/reddetmi~ oldugu kurum
mi.idurlerini inceleyerek, Onay Durumu boli.imi.inden sec;ip, ilgili mudurlerin degerlendirmeye
kat1lmalanm saglayacaklardtr. Gorev sureleri ki~inin MEBBIS bilgileri esas ahnarak
hesaplanm1~
olup onay verme
i~leminde ki~inin
oziUk dosyasmdaki gorev si.ireleri esas
almacakt1r. Gorev si.iresi boiUmi.inde hata bulunan Kurum Mi.idi.irleri varsa, MEBBIS kay1tlan
incelenerek Gorev ve Gorevlendirme kay1tlannm duzeltilmesi durumunda go rev sUre
hesaplan yukandaki ekrana yans1tilacakt1r. Gorev si.iresi hesabmda Gorevlendirmeler ve
mahkeme karan ile eski kurumuna mi.idi.ir olarak geri donenlerin gorev si.iresi bu kurumda ilk
goreve baslad1klan sureden itibaren hesaba kat1lmaktad1r.
Onay verilmeyen idarecilerin ise onay verilmeme nedenleri ac;1klama boli.imune yazllmas1
zorunludur.(Onay verilmeyen idareciler reddedilmi~ say1lacakt1r)
Onay durumlan ve ac;1klamalan girildikten sonra 'Kaydet' butonu t1klanarak ekrandaki
bilgilerin kaydedilmesi ile
i~lem
il onay1
a~amasma
gec;ecektir.
3.
ASAMA: ilgili Okui/Kurum Mudurlerine Degerlendirilmeye Ahnacaklannm Bildirilmesi (iLC;E
MEM EKRANI)
i'K 0 ,LF1M 'f':ifi~~\!j~,,:;,lt{',•' ,,.Jl;;',;,,,!]' !';• T,C~lMllKC,NQ ,AQ,$ig,YAQ;;,• ,,,,,"':{!]:~ Qt\V~ ~~isJ;)Ji~t;
5YIL10AY
MODOR
11111111111 AHMET YILMAZ
A iLKOKULU
36YIL2AY
MOOOR
B ANADOLU LiSESi
11111111112 FATiH KARA
C ORTAOKULU
11111111113 OMiTCOSKUN
MODOR
7YILS AY
DiLKOKULU
11111111114 HAKAN iLKER
MODOR
18YIL4AY
E <;OK PROGRAMLI LiSESi
11111111115 MEVLUDE DURU
MODOR
9YIL9AY
F ANADOLU l..iSESi
11111111116 HiLALESAT
MUDUR
12YIL 1AY
G ORTAOKULU
11111111117 YAVUZ ZEN GiN
MUDUR
11 YIL 10AY
H ANADOLU LiSESi
11111111118 AYSE <;UBUK
MUDUR
5YIL4AY
t< iLKOKULU
11111111119 GOK<;E TURGUT
MUDUR
7YIL 7 AY
1.. ANA DOW USESi
11111111120 YAL<;IN DUZVATAN MUDOR
10YIL2AY
M ORTAOKULU
11111111121 YAGIZAKiF
MUDUR
8YIL8AY
N <;OK PROGRAMLI LiSESi
11111111122 KAOiRDoGRU
MODOR
16VIl3AY
0 ilKOt<UlU
11111111123 iHSAN YILDIRIM
MODOR
11 Yll1 AY
ilr;:e ve il Onay i~lemlerinin tamamlanmasmm ardmdan Onay verilen okul/kurum mUdUrlerinin
istesi almarak ilgili Okui/Kurum Mudurlerine duyurulacak il Milli Egitim MuduriUgU resmi web
sayfasmdan ilan edilecektir.
4.
ASAMA: Okui/Kurum Mudurlerinin Gorev Suresi ile ilgili itirazlarm it/it~e MEM' ler
Tarafmdan Degerlendirilmesi:
Bu surer;:te ilan edilen Okui/Kurum Mudurlerinden hatah onaylanan veya onaylanmas1
gereken Okui/Kurum Mudurlerinden onaylamayanlar olursa itirazlar il/ilr;:e Milli Egitim
MUdUriUklerince incelenerek gerekli
i~lem
yaptlacakttr.
s.A$AMA: Degerlendirmeye Alman Okui/Kurumlarda, Okui/Kurum Turune Gore
Degerlendirmeye Kat1lacak Ki~ilerin Belirlenerek Sisteme Girilmesi ve il~e MEM' ler tarafmdan
onaylanmas1:
BS0400t
Kurum Yoneticilerinin Degerlendirrnesini Yapacak Ki~tleri Belirleme Ekrant
•
5\,f
•
0
--
ilt;e
v
Kurum
Egrum Kurumundaki En Kldemfi
Qgretmen
Eqitim Kurumundaki En Klde..i)Oretmen
Okul Aile BirfiOi Batkaru YardllllOSI :
Bu
a~amada
kurumlar, degerlendirmeye katllacak
ki~ileri
kurum tUrlerine gore belirleyeceklerdir.
Okul/ Kurum tUri.ine gore degerlendirmeye ahnacak ki~iler a~ag1da belirtilmi~tir.
A GRUBU Okui/Kurum Ti.irlerinde Degerlendirme Yapacak Ki~iler
./
./
./
./
./
./
./
./
il~e MEM Muduru
insan Kaynaklanndan sorumlu ill;:e MEM ~ube Muduru
Degerlendirilecek Egitim Kurumundan sorumlu il~e MEM ~ube MudUru
Kurumdaki En K1demli bgretmen
Kurumdaki En K1demsiz bgretmen
bgretmenler Kurulunca se~ilecek 2 (iki) ogretmen
Okul Aile Birligi Ba~kam, Okul Aile Birligi Ba~kan YardJmc1s1
Ogrenci Meclisi Ba~kam
B GRUBU Okui/Kurum Ti.irlerinde Degerlendirme Yapacak Ki~iler
./ il~e MEM Mudi.iri.i
./ insan Kaynaklanndan sorumlu il~e MEM ~ube Muduri.i
./ Degerlendirilecek Egitim Kurumundan sorumlu il~e MEM ~ube Mi.idUru
./ Kurumdaki En K1demli Ogretmen
./ Kurumdaki En K1demsiz bgretmen
./ bgretmenler Kurulunca se~ilecek 2 (iki) ogretmen
./ Okul Aile Birligi Ba~kam, Okul Aile Birligi Ba~kan Yard1mCISI
C GRUBU Okui/Kurum Ti.irlerinde Degerlendirme Yapacak Ki~iler
./ il~e MEM Mi.idUrU
./ insan Kaynaklanndan sorumlu il~e MEM ~ube MUdUru
./ Degerlendirilecek Egitim Kurumundan sorumlu il~e MEM ~ube Mi.idi.iru
./ Kurumdaki En K1demli Ogretmen
./ Kurumdaki En K1demsiz Ogretmen
./ Ogretmenler Kurulunca se~ilecek 2 (iki) ogretmen
..
~hl<l
D GRUBU Okui/Kurum Turlerinde Degerlendirme Yapacak Ki~iler
./
./
./
il~e MEM Mi.idi.iri.i
insan Kaynaklanndan sorumlu il~e MEM ~ube Mi.idi.iri.i
Degerlendirilecek Egitim Kurumundan sorumlu il~e MEM ~ube Mudi.iri.i
6. il~e MEM' ler den Degerlendirmeye Kat1lacak idarecilerin Belirlenerek Sisteme Girilmesi
./ il~e MEM Mi.iduri.i
./ insan Kaynaklanndan Sorumlu il~e MEM ~ube Mi.idi.iri.i
./ Degerlendirilecek Kurumdan Sorumlu il~e MEM ~ube Mi.iduri.i
yukanda gori.ilen ekranda belirlenerek, Okui/Kurum Mi.idi.irli.ikleri ve il~e MEM' ler Tarafmdan
Okui/Kurum Ti.irlerine Gore (ABCD) Belirlenen Degerlendirme Yapacak Ki~ilere KullanJCI Ad1 ve ~ifre
Olu~turma i~lemlerine ge~ilecektir.
7. il/il~e MEM' ler Tarafmdan Degerlendirmeye Yapacak Ki~iler i~in Kullamc1 Olu~turma ve
Olu~turulan KullanJCJ Ad1 ve Sifrelerin ilgililere Teslim Edilmesi
MEBBiS'de kayd1 bulunan ki~iler Mevcut MEBBiS KullanJCI Ad1 ve ~ifreleri ile i~lem
yapacaklard1r .
./ MEBBiS'de kayd1 bulunmayan ki~iler i~in ise (Okul Aile Birligi Ba~kan1, Okul Aile Birligi Ba~kan
Yard1mc1SI ve Okul Ogrenci Meclisi Ba~kam Olan Ogrenci) "Yonetici Degerlendirme Grubu"
ad1 altmda yetkisiz KullaniCI Ad1 ve ~ifre olu~turutacakt1r.
./ il~e MEM'Ier tarafmdan MEBBiS'de kayd1 bulunmayan ki~iler i~in (Okul Aile Birligi Ba~kam,
Okul Aile Birligi Ba~kan YardlmCISI ve Okul Ogrenci Meclisi Ba~kam Olan Ogrenci) olu~turulan
KullanJCI Ad1 ve ~ifreler sahiplerine imza kar~1hg1 ve kapah zarf i~erisinde teslim edilecektir.
./
Download

Okul Miidfuii Degerlendirme