T.C.
,.
'
\J
.ilh
"'i..
!.. -,J
i.i
,
1':rl
**r^!
,:
:
u$AK vALrLiGi
Il Milli Egitim Mtidiirhigii
to
Sayr : 48684385 134911084760
Konu : 21 Mart 2014 Nevruz Etkinlikleri
1310312014
Kutlama Prosramr Gorev DaErhmr
MUDURLUGLNE
Ilgi:
1
1.03.2014 Tarih ve 4996964513671700 saylh yazl
ll Kiiltiir ve Turizm Miidfirlii$inrin ilgi yaztsr ekinde gonderilen 21 Mart 2014
Nevruz etkinlikleri kutlama programl gergevesinde gergekleqtirilecek etkinlikler igin gorev
da!rhmr aga!rya grkarrlmrqtrr.
Bilgilerinizi ve 21.03.2014 Cuma giinii saat 10.30 da Kent Meydanrnda yaprlacak
torende gorevlilerin hazrr bulunmalan ve okullanmtzda hafta boyunca Nevruz konusunun
iqlenmesi hususunda gerefini rica ederim.
Ali
QETINKAYA
Mlidiir a.
Sube Mtidiirti
$en
GOREV VE SORUMLULUKLAR:
1- UEak Lisesi, Orhan Dengrz Anadolu Lisesi , Uqak Teknik ve Endristri Meslek Lisesi,
Uqak Krz Teknik ve Meslek Lisesi Mridtirhiklerinden 50'qer ofrencinin bir yonetici
nezaretinde 2I.03.2014 grinti saat 10.30 da Kent Meydanrnda hazrr bulundurulmast,
2- Besim Atalay Ortaokulundan bir krz bir erkek ofrencinin birer adet Nevruz konulu giir
okumalarr igin bir ofretmen nezaretinde 21.03.2014 giinti saat 10.30 da Kent
Meydanrndahazt bulundurulmasl ve qiir okuyacak o[renci isimleri ile giir metinlerinin
17 .03.2014 gtinr.ine kadar eiden Il Krilttir ve Turizm Mridtirltifrine teslim edihnesi.
3- Ugak Lisesi Mrizik ogretmeni Kayhan ERTUGRUL'un 21 .03.2014 giinti saat 10.30 da
istiklai Margr'run okunmasr igin hazrr bulundurulmast
DAGITIM:
Merkez ilkokul, Ortaokul ve Lise Miidlirhiklerine
f -\
r '\
{.) i,i
t r
lyY
I
t
Bu belge, 5070 sayrlr Elektronik Inza Kanununun 5 inci maddesi gerelince giivenli clektronik imza ile imzalanmtStrr
Evrak teyidi htlp://evraksorgu.meb.gov.tr adrcsinden 2841-a4b9-3 197-b2ad-c93b kodu ile yaprlabilir.
iMilli Egitim Mtidiirlilgii- U$AK
E.lektroni k Ai:http/Lrsak.meb.gov.tr
E-posta: tcmclegir im64 rDmeb.gor.tr
Ayrrntrh Bilgi Igin: Ramazan YILDIRIM-Bilg.l;lt
Iel: (0 2t6)22,1 56 53
raks: (0 276
)223 39 89
Download

{.) i,i lyY