TUDD
:
DoGRUDAN TEMiN TEKLtr MPrrueu
eoLcE vruounlucu vrRr- vE HIZMET ALIM KOMISYONU BA$KANr-tCtNn
Alsancak/iZMiR
Teklif Sahibinin Adr Soyadr lTrcaret Unvanr
Agrk Tebligat Adresr
BaEh BulunduEu Vergi Dairesi ve Numarast:
T.C.Kimlik numarasl
Telefon ve Faks Numarast
Kurulugunuzcakapah zarf usuhi Do[rudan Temin Yontemiyle gergekleqtirilecek olan
sTAKIM BAYAN TAYYOR 6ADET BAYAN YAZLIK
rANTALoN sADET BAvAN KI9LIK c6ulrr sADET BAYAN TRiKo KAZAK(vyAKA)n(tiFT BAvAN yAZLtK AYAKKABI 1l qiFT BAYAN KI$LIK BOT vE ls
ADET BAYAN KABAN trnrin iqi'ne iliqkin dosya kapsamrndaki buttin $artname ve ekleri rle
I9O ADET KT]MA$ PANTALON
diger belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazrm olmaylp peErnen kabul ediyorum ve
teklrfinri buna gore veriyorum.
ifi
[
(rakamla), ...
,vanyla\ yapmayr kabul ve taahhtit ederim/ederiz.
I ) Soz konusu
..
.
.
...
... Tiirk Lirasr
2) Teklifime (KDV harig) btitrin vergi ve masraflar dahildir.
3) Teklif tutannln en azo/o3'i kadar gegici teminat yatrrdr[rma dair belge ekte sunulmugtur.
4) Teklifimrz 30 (otuz) giin stire ile gegerlidir
5) Verilen tekliflerin en dtiqrik olanr bile avantajh teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu
peginen kabulleniriz.
6) Yukarrda belirtilen iq tizerimde kalrrsa, teklif bedelinin Yo6'y kadar kesin teminat vermeyi ve
sozleEme imzalamayt kabul ve taahhrit ederim lederiz
Not.
*Teklif
mektuplan 12 /A2/2014 tarihi ve saat I7:00'a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslrm
edilecektrr. Bu saatten sonra gelen teklifler deperlendirmeye ahnmayacaktrr.
* * Tek I i f zarfi n rn
rizeri ne i gin adt y aziacaktr
xxxGegici teminat yatrrmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alnmaz.
****Yaprlan tercih sonunda, Mal/Hizmet ahmr iizerinde kalan isteklinin mricbir
sebep halleri
drqrnda usuliine gore sdzleqme yapmamasr ve ve ytiktimltiliigtinti yerine getrimemesi durumunda
geqici teminatlan irat kaydedilir.
.
BiRiM FIYAT TEKLIF CETVE,LI
Teklif Ildilen
Birim
Srra No Mal Kalcminin Adt ve Krsa Agtklamasr
Ilirim Miktan birimi belirtilerek)
ITRKEK KIrMA$ PANTOLON
AI)
190
BAYAN',TAY YoR(CEKtr1'+PANTOLON)
AI)
5
BAYAN YAZI,IK PANTOLON
AI)
6
ISAYAN GOMLLK(RIIYAZ)
AI)
8
BAYAN TRIKO KAZAK(VYAKA)
AI)
4
AI)
lt
AI)
15
AI)
l1
}]AYAN
Y
A7,I,IK AYAKKABI
BAYAN KN]NN
]]AYAN KI$LIK
T]OT
Fiyat (Para
'l'utart
(Para hirimi
belirlilerck)
NOT :'I'tISI-IM }'DiLECtrK MALZEMEI,EIT
'Il rKN IK
$ARI'NAMEDEKI BEDEN
oLqULIlRlNli GoRE TESLIIUEqIIEqEK'rIR
Toplam Tutar (K.D.V Harig)
\i\r - -il)\ ,\i.\l , i':i:itir:i iirt,, -li
i..t,:.' r.' itit..'.I '
TCDD 3.BoLGE vrUuUnr,UGU
ERKEK KUMA$ PANTOLON
rnrNir glnrN,Lunsi
I - KONU :
Bu Teknik $artname, TCDD personeli iEin erkek kumaq pantolon rizelliklerini,
muayene metodlarmr ve diger bdltimlerini igerir.
vrixran vn nnonN oLcuLrRi :
1. Bcilge Miidtirlii$imtizce gartname kogullarrnda,
z-
igyerlerimizin ihtiyacr olan 190 adet
erkek kumaq pantolon satrn ahnacaktrr.
2
Satm ahnacak 190 Adet erkek kumag pantolon beden ve Miktar driktimleri aga[rdadrr.
ERKEK KUMA$ PANTOLON BEDEN
BEDEN NO
OLqul,rni
vrixranr
(ADEr)
38
40
10
42
L2
44
18
46
15
48
35
50
32
52
34
54
t7
56
14
58
I
60
2
TOPLAM
190 Adet
3- TEKLiFLE iIciI,i
SARTLAR
1,.
Firmalar teklifleri ile birlikte, teklif ettikleri pantolon igin numune vereceklerdir.
2.
Numunesi olmayan firmanm teklifi defierlendirilmeye ahnmayacaktrr.
m4ffi
3.1ihale tizerinde kalan firmarun numunesi
gahit numune kabul edilecektir.
0A
41. Pantolonun kumagr
2. Pantolonlar tek
siYAH renk olup,
4 mevsim
giyilebilir kumaqtan olacakttr'
pileli ve astarlt olacaktrr.
3. Cepleri yanlarda ve arkada gift yarma cep olmak i.izere toplam 4 adet cep olacaktrr.
Arka cepler dii[meli olacaktrr.
4. Kemer kopriileri yeterli olgtide olup, kemer onde kancah ve paletli olacaktr.
5. pantolon kemerinin arka ek krsmrnda daraltma ve genigletmeye uygun yeterli pay
olacaktrr.
6. Pagalal krvllmayacak, overlokla dikilecektir. Paga geniqli[i 24 cm. olacaktrr.
7. Pantolonlar fermuarh olacaktrr.
8. Dikigler kumagrn renginde polyester iple dikilecektir.
9. Beden numaralan kemer iginde
5-
yazir olacaktrr.
GENEL HUSUSLAR
1- Teslim edilen pantolonlar qahit numuneye gore uygunlufiu tespit edilecektir. Farkh
olanlar firmaya iade edilecek olup, firma 5 gtin igerisinde yenilerini teslim edecektir.
2- Her pantolon ayrr bir geffaf naylon poget igine konarak beden numaralan
poqet
iizerine yaprgkan etiketle yaz:Jr olacaktrr.
3- Pantolonlaln teslim yeri TCDD 3.Bolge Malzeme Mtidilrlti$i/Alsancak'dtr.
6- TESLiM SURESi
Pantolonlar, Sdzlegmenin imzalanmastnt mtiteakip 30 (Otuz) takvim giinti
igerisinde teslim edilecektir.
AMLI
TCDD 3.BOLGE tvtUot-tru,UGu
BAYAN Civitvt E$YASI
rrxxix glnrNavtnsi
I-
KONU:
Bu teknik gartname, TCDD igletmesi 3.Bdlge Miidiirlii$i ihtiyacr olan aqa[rda teknik
ozellikleri yazit olan Bayan tayy6r (ceket+pantolon), bayan gdmlek, bayan triko kazak
bayan yazlikpantolon, bayan yazhk ayakkabr ve bayan krghk botu teknik gartnamesidir.
II- MIKTAR:
A) Bayan Tayyor
B) Bayan Gomlek
C) Bayan Triko Kazak
D) Bayan Yazhk Pantolon
E) Bayan Yazhk Ayakkabr :
F) Bayan Bot
III. TEKN IK OZELLII<LPR
l0 Takrm.
22 Adet
l0 Adet
10 Adet
21 Qift
21 Qift
:
A-BAYAN TAYYOR (CEKET+PANTOLON):
l. Tayyor kumagr mevsimlik olacaktrr
2. Kumagta ytin oraru asgari%70 olacaktrr
3. Tayyorlerde l.srnrf igqilik ve l.srnrf kumag ve astar kullantlacakttr.
4. Tayyor Ceketi iki dii[meli iki yan cep bir mendil cebi bulunacakttr.
5. Tayydr ceketi yakasr erkek yakasr geklinde. pantolonlar astarlt olacakttr.
6. Tayyorlerin dikigleri kumag rengine uygun l.kalitede ve hatastz olacaktrr.
7. Tayyorler kqru laciverl renkte olacakttr'
8. Beden numaraliln hem ceket iizerinde hemde pantolon tizerinde yaz:,J olacak.
9. Kapah naylon ambalaj ile teslim edilecektir.
B- BAYAN PANTOLON :
l. Pantolonun kumagr koyu I acivert renk (Bayan tayyor rengi ile aynr olacaktrr) olup, 4
mevsim giyilebilir kumaqtan olacaktrr'
2. Pantolon kemerinin arka ek krsmrnda daraltma ve genigletmeye uygun yeterli pay
olacaktrr.
3. Pagalal krvrrlmayacak, overlokla dikilecektir. Paga genigli[i 20-22 cm. olacakttr.
4. Pantolonlar fermuarlt olacaktrr.
5. Dikigler kumagrn renginde polyester iple dikilecektir.
6. Beden numaralart kemer iginde yanh olacaktrr.
7. Kapah naylon ambalaj ile teslim eclilecektir.
8. Ambalaj tizerinde beden nolan yazh olacakttr.
C-
l.
2.
3.
4.
5.
6.
BAYAN KISLIK
GOMLEK
:
Gomlek rengi beyaz olacaktrr.
Gomlek kumagr ve iggilifii I .stnrf olacaktrr.
Gomlek dikigleri kumag rengine uygun l.kalitede ve hatastz olacaktrr.
Gomlek yakasrnda beden nolan yazir olacaktrr.
Kapah naylon ambalaj ile teslim edilecektir.
Ambalai i.izerinde beden nolan yazrh olacaktrr.
wP
D.BAYAN TRIKO KAZAK :
1. Kazak, ytin, dtiz ve k-oyu lacivert renkte olacaktrr.
2. Y yakaolup bel ve kol uglan lastikli olacaktrr'
3. Dikiglerikazakrengine uygun l.kalitede ve hatastz olacaktrr.
4. Kazakyakasrnda beden nolan yazir olacaktrr.
5. Kapah naylon ambalaj ile teslim edilecektir'
6. Ambalaj tizerinde beden nolart yazrlt olacaktrr.
E. BAYAN YAZLIK AYAKKABI VE BOT :
L Ayakkabr/Botlar 1. srnrf videla deriden imal edilmig olacaktrr.
2. Ayakkabr/Botlar da falgata ve iggilik hatalan olmayacakttr.
3. ig taban astart tam ve ince deriden olacakttr'
4. Ayakkabrlarrn tabanr kauguk, hakiki kosele veya Japon kciseleden topuklu veya
topuksuz olabilir. Topuk ytikseklifi enfazla 6(altr) pount olacaktrr. Topuk ses
vermeyecektir.
5. Botlann tabant kauguk olacaktrr.
6. Onti ve arkast kapah olacaktrr.
7. Ayakkabr/Botlartn arkastnda ayak nolarr yanh olacaktrr.
8. Ayakkabr/Botlar kutu iginde teslim olacaktrr. Kutularrn iizerinde ayak nolarr yazir
olacaktrr.
IV- GENEL HUSUSLAR :
L Firmalar teklifleri
ile birlikte teklif verdikleri giyim e$yaslna ait numune
vereceklerdir.
2. Numunesi olmayan firmantn teklifi defierlendirilmeye ahnmayacaktrr.
3. ihale i.izerinde kalan firmanrn numunesi qahit numune olarak kabul edilecektir.
4. Beden ve ayak nolart ekli listede verilmiqtir.
5. Teslim edilen malzemeler gahit numunelere gcire uygunlufiu tespit edilecektir.
Farkh
(beq) takvim gtinii igerisinde
6.
V-
olanlar firmaya iade edilecek olup, firma en geg 5
yenilerini teslim edecektir.
Teslim yeri TCDD 3.Bdlge Malzeme Mtidiirlii$i/Alsancak'drr.
TESLIM SURESI
Giyim eqyalan, S<izleqmenin imzalanmastnt miiteakip
igerisinde teslim edilecektir.
EK:
l.
Beden ve Ayk. Nolarr
(l
30 (Otuz) takvim
gtinti
SaYfa)
2
BAvAN
BED.
BAYAN
NO
tayyOR
(TK.)
BAYAN
KABAN
(AD)
TCDD 3. BOLGE l,tuounruGu
EgyASr BEDEN vE AvAK NoLART
ciyiu
BAYAN
BED.
PANTOLON
(AD.)
NO
BAYAN
coursr
BAYAN
V YAKA
AYK
(AD.)
KAZAK
NO
YAZLIK
BOT
AYK.
(QF.)
(QF.)
(AD.)
36
I
1
38
1
1
2
2
4
3
4
2
36
37
40
1
J
42
2
5
4
39
44
T
5
40
46
2
48
2
2
I
1
1
5
15
6
56
TOP
LAM
2
8
38
4
5
4
J
4
J
J
11
11
0
TCDD 3.BoLGE naUuUnrUCU
BAYAN KABANI
rnxNir g.lnrxnursi
I-
KONU:
Bu teknik qartname, TCDD iqletmesi 3.Bdlge Miidiirlii$i ihtiyacr olan aga[rda teknik
ozellikleri yazir olan Bayan Kaban teknik gartnamesidir.
II-
MiKTAR:
Bayan Kaban : 15 Adet
III-
TEKNTK OZELLjTTER
:
A.BAYAN KABAN:
1. Kumagta ytin oranr asgari oh70 olacaktr.
2. Kabanlarda l. Srnrf iggilik ve l. Srnrf kumag kullanrlacaktrr.
3. Kabanlar koyu flime renkte olacaktrr.
4. Kabanlann dikigleri kumag rengine uygun ve 1. Kalitede hatasrz olacaktrr.
5. Kabanrn yakasr ve <in klapa krl telah, omuzlar pamuk vatkah olacaktrr. Kullanrlacak
vatka ve telalar kesim ,dikim, iggilik ve beden Olgtileri 1. Kalite ve standartlara uygun
olacaktrr.
6. Kabanlar kapah naylon ambalajr ile teslim edilecektir.
IV- GENEL HUSUSLAR :
L Firmalar teklifleri
ile birlikte teklif verdikleri giyim e$yasrna ait numune
vereceklerdir.
2. Numunesi olmayan firmantn teklifi defierlendirilmeye altnmayacaktrr.
3. ihale iizerinde kalan firmanrn numunesi gahit numune olarak kabul edilecektir.
4. Beden ve ayak nolart ekli listede verilmigtir.
5. Teslim edilen malzemeler qahit numunelere gore uygunlu[u tespit edilecektir.
Farkh
(beq) takvim giinii igerisinde
6.
V-
olanlar firmaya iade edilecek olup, firma en geg 5
yenilerini teslim edecektir.
Teslim yeri TCDD 3.Bolge Malzeme Mtidtirlti$i/Alsancak'dtr'
TESLIM SURESI
Giyim egyalarr, Sozleqmenin imzalanmasrnr miiteakip 20 (Yirmi) takvim gtiniidtir.
Maizenre
i,
iudurti
Xaya
AyxeN
Malzeme Mtidiir yrd
'eki
Download

17.03.2015 UKOME Toplantısı Gündem Maddeleri