DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU
TCDD 3.BOLGE MODORLO6f1 MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLI6INA
Alsancak/IZMIR
Teklif Sahibinin Adi Soyad ► rricaret Unvani
Acik Tebligat Adresi
:
.•
Bag ► Bulundugu Vergi Dairesi ye Numarasi:
T.C.Kimlik numaras ►
.
Telefon ye Faks Numarasi
.•
Kurulusunuzca kapa ► zarf usulti Dogrudan Temin Yontemiyle gerceklestirilecek olan Cer
Miidfirlfigii Minyesindeki MT 5700/55000 Unitelerde Kullamlmak Uzere 9 Kalem iveco Motor
Malzemesi Alum isitne iliskin dosya kapsam ► ndaki bUtiin sartname ye ekleri ile diger belgeleri okuyup
inceledim. Herhangi bir itiraz ► m olma ► p pesinen kabul ediyorum ye teklifimi buna gore veriyorum.
1) Soz konusu isi
t (rakamla),
(yaziy1a) yapmay ► kabul ye taahhtit ederim/ederiz.
TUrk Liras'
2) Teklifime (KDV haric) biitiln vergi ye masraflar dahildir.
3) Teklif tuta
►n► n
en az %DI kadar gecici teminat yatirdig ► ma dair beige ekte sunulmustur.
4) Teklifimiz 30 (otuz) gun sure ile gecerlidir
5) Verilen tekliflerin en dustik ola
pesinen kabulleniriz.
►
bile avantajl ► teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu
6) Yuka ► da belirtilen is Ozerimde kalirsa, teklif bedelinin %6'si kadar kesin teminat vermeyi ye
sozlesme imzalamay ► kabul ye taahhtit ederim /ederiz.
Not :
*Teklif mektupla ► 18/08/2014 tarihi ye saat 17:00' a kadar, yuka ► da belirtilen adrese teslim
edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler degerlendirmeye al ► nmayacakt ► r.
**Teklif zarfir ► n Uzerine isin ad ► yaz ► lacakt ► r.
***Gegici teminat yat ► rmayan teklif sahibinin tekli ► dikkate a ► nmaz.
****Yap ► lan tercih sonunda, Mal/Hizmet Mimi Lizerinde kalan isteklinin nylicbir sebep halleri dIs ► nda
usultine gore sozlesme yapmamas ► ye ye yukilmlUltigUnil yerine getrimemesi durumunda gecici
teminatla ► irat kaydedilir.
BIRIM FIYAT TEKLIF CETVELI
Sira
No
Tasnif
Katalog
No
Teklif Edilen
Mal Kaleminin Adi ve Kisa Actklamast
(Para
Tutu'
Birimi Miktan Birim Fiyat (Para .
birimi belirtilcrck)
birimi belirtilerek)
62.11.002.0041
4622379
Gomlek 0,25 Payli(goetze)
Adet
72
2 62.11.037.0011
4801102
Komple Piston Takunt(goetze)
Adet
72
VPM91741- Ana Yatak Talcum Std(1 motorluk)
4682166 Iveco
Adet
12
I
,
62.11.034.0076
4 62.11.036.0008
4682190
Kol Yatak Takimt Std(1 motorluk)
I veco
Adet
12
62.11.041.0015
4762054
Itici kovan Iveco
Adet
200
6 62.11.034.0088
1901203
Gezinti Yarim Halkalari(1 motorluk)
.
Iveco
Adet
10
7 62.11.027.0019
4618680
Subap Sapkast Iveco
Adet
200
8
4787170
Biyel Kol Burcu Iveco
Adet
50
9
99484354
Silindir Ba*lik Alt] Conta-Lema
Adet
50
Toplam Tutar (K.D.V Flaric)
SOYAD1 / Ticaret unvani
Kac vt Irma
TCDD
3. BOLGE MUDURLtot
FIAT UNiTELERiNE
AiT
MALZEME TEMIN
TEKNiK SARTNAMESi
HAZ I RLAYANLAR
ADI VE SOYADI
ONAY
IMZA
ADI VE SOYADI
H.Ali FAKIR
3/II LOKO BAKIM
A TL.MOD.
Alpaslan KARA 3/II
SER.MD.V
Alim cELiK
TEKNIKER
Arif GOgiviO* 3/II
DEPO SEFI
IMZA
4
AleP7
SAYFADIR
Tarih : 24.07.2014
(NZ
1.
KAPSAM
Bu teknik §artname atelyemize tahsisli Fiat Onitelerinde
kullanilan ozel tretime giren ve teknik ozellikleri
belirlenemeyen malzemelerin temini ile ilgili istekler, muayene
ve garanti konularini kapsar.
2.
iSTEKLER
2.1. Talep listesinde yer alan malzemeler orijinal
imalatgilarina ait resim numaralari ve tanlm1ari ile
belirtilmitir. EK 1-3,4,5,6,7,8 Teklif edilecek malzemeler
kesinlikle orijinal olacaktir.
Teklif edilen malzemelerin TCDD'nin talebine, kalite
2.2.
boyut ve tolerans, kullanim yerine uygunluk ve gali§ma
fonksiyonu itibariyla aynen uygun olduiju teklife
belirtilecektir.
2.3 Malzemelerin Uzerine, imalatgi firma adi veya sembolU ve
parga numarasi markalanacaktir. Ytklenici tekliflerinde
vereceg- i malzemelerin markalarini belirtecek uluslararasi
standartta olmayan malzemeler deerlendirmeyi alinmayacak,
malzemeler teslim edilme a§amasinda uluslararasi standartta ve
§artnameyi uymadliji anlaildigi taktirde kabul ilemleri
yapilmayacaktir.
2.4 Ek1 deki malzemeler §artnameye uyulmak kaydiyla en ucuz tek
Lif de4'erlendirmeye alinacaktir.
3.
MUAYENELER
Temin edilen malzemelerin kalite kontrol belgeleri teslimat ile
birlikte TCDD'ye verilecektir. Teslim edilen malzemelere ait
kalite belgeleri incelendikten sonra a§,Oida belirtilen
fiziksel muayeneleri yapilacaktir. Bu muayenelerden elde edilen
sonuglara gore tUm partinin kabulU yapilacak, sonuglardan
herhangi birinin uygun bulunmamasi halinde biAtUn parti mallari
ret edilecektir.
3.1. Fiziksel Muayeneler
Muayene ve kabul komisyonunca malzemeler igersinden ,artnamenin
maddesine gore segilecek numuneler Uzerinde aacjidaki
muayeneler yapilacaktir.
3.1.1 Gortinus Muayenesi
Malzemelerin gorU§ muayenesinde markalamanin eksiksiz ve uygun
olducju muayene edilecektir. Malzemelerde hasar, deformasyon,
korozyon vb. kusurlar ile imalattan kaynaklanan artik, bo§luk,
gatlak vb. hatalar bulunmayacaktir.
3.1.2. Boyut Muayenesi
Malzemelerin kullanilmakta oldOu orijinal malzemelere gore
boyut ve tolerans muayeneleri yapilacaktir.
3.1.3. Kullanim yerine Uygunluk ye Fonksiyonel Muayene
Malzemelerin en geg 10 takvim gUnU igersinde kullanildigi yere
montaji yapilarak, yerine uygunlugu ile galima fonksiyonu
muayeneleri yapilacaktir.
3.2. Numune Alma
Numuneler, TCDD muayene ve kabul komisyonunca teslim edilen
malzemeler igersinden gerek gorUlecek miktarda (1 araglik)
geli§igUzel olarak secilecektir.
TCDD muayene ve kabul komisyonu muayeneler gerek duydugu
takdirde muayene sayisini arttirabilecek veya azaltabilecektir.
4.
GARANTi
nklenici tarafindan temin edilen bUtUn malzemeler atolyemize
tesliminden sonra ig bUnyesinde ve di§ gorUnU§Unde meydana
gelecek imalat hatalarina kari en az bir (1) yil mtddetle
garantili olacaktir. Bu muddet igerisinde gorUlecek hatali
malzemeler yUklenici tarafindan, kendisine bilgi verilmesinden
en geg 20 gUn igerisinde bedelsiz olarak degitirecektir.
nklenici bir sure igersinde ariza mtdahale etmedigi takdirde
temin ettigi malzemenin onarimi TODD tarafindan yapilacak (veya
yaptirilacak), onarim masrafi yUkleniciden alinacaktir,
nklenici bu masrafi odemedigi takdirde TODD bunlari
yUklenicinin alacaklarindan veya teminatlarindan tahsil etme
hakkina sahiptir.
5. AMBALAJ VE TESLIM YERI
5.1. nklenici firma temin ettigi bUtUn malzemeleri, karton
kutular, oluklu mukavva kutular veya sandik igersinde
paketleyecektir.
5.2. Ambalaj Uzerine igersinde bulunan malzemelerin tanitmaya
yeterli bilgiler ve miktari yazilacaktir.
5.3. nklenici temin ettigi bUtUn malzemeleri, i§letmemizin
ukdesinde bulunan TesellUm Mahallinde teslim edecektir.
5.4. Di§ hava ile temasi onleyemeyecek §ekilde bir ambalajlama
yapilmi ise malzemeler korozyona kar§i koruyucu yag ile
yaglanacaktir.
5.5. Yiiklenici stizlesme tarihinden itibaren 30 gun icersinde ek 1 listesindeki mal
zemeleri loko bakim atelyeye teslim edecektir.
•e
EK 1: TALEP EDILEN MALZEME LiSTESi
SIRA
NO
TASNIF
KATOLOG NO
MALZEMENIN ADI VE OLcULERI ADET
1
62.11.002.0041
4622379
GOmlek 0,25 payli(goetze)
72
2
62.11.037.0011
62.11.034.0076
4
62.11.036.0008
4682190
Komple piston takimi(goetze)
Ana yatak takimi std(1 motorluk)
iveco
Kol yatak takimi std(1 motorluk)
iveco
72
3
4801102
VPM917414682166
5
62.11.041.0015
4762054
6
62.11.034.0088
7
62.11.027.0019
12
12
200
1901203
Itici kovan-iveco
Gezinti yaw halkalan(1 motorluk)
iveco
4618680
Subap §apkasi iveco
200
8
4787170
Biyel kol burcu-iveco
50
9
99484354
Silindir ba§lik alts conta-lema
50
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10
Download

DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE