T.C.
KAYMAKAMLIGI
SINCAN
llqe MiUi Egitim Mudi~rliigu
Sayr :66293070182 1.051207 1010
Konu: Lise ve Dengi OLullar
Aras~Deneme Y a n ~ r n a s ~
ilgi: a) I1 Milli Egitim Miidiirliigniin 22/05/20 14 tarih ve 6397 1525/82 1.0512052207 say.yaz.
b) 24104120 14 tarih ve 46294070182 1.05;1641 897 say111yazmiz.
Bakanhii;~mlzile Tiirk Dil Kunlmu, Tiirkiye Dil ve Edebiyat Dernegi, toplumun diyalog
ve ileti8iminde onemli bir nlecra haline gelen "Sosyal RledyaWyl,dili tahrip etmeden insanln
ve toplumun yarmna bir ortam haline getirmek ve bu konuda genqlerin duyarhl~giniart~rmak
amac~ylaiilke genelinde Iise ve dengi okullar arasl "Sosyal Medya ve Dil" kondu deneme
y arly-naslnln diizenlenn~esininuygun goriildiigii ilgi(b) yazrmlz ile bildirilmig olup;
Soz konusu yarqiman~n ekli prtnamede, belirtilen Yarlpma TakvimiVnde yapllan
degiyklikler dogmltusunda hareket edilmesini rica ederirn.
Mustafa B ~ ~ C T
Miidiir a.
Stlbe Miidiirii
Ek: 1-11MEM Yazisi
2-Bakanlik Yaz~si
3-&rtnarne(6 sf.)
4-Bagvuru Fonnu(1 sf.)
5-Afig(1 sf)
-
-
Bu belge, 5070 say111~lcktronik1mza Kilnununun 5 inci rnaddesl gereiince g k c n l l elehonik imza ile irnzaianm~qt~r
Evrak teyidi http:/!ew&sorgu.meb.gov.uadresindcn 860d-8672-38th-9d3 1-af37 kodu ile yap~labilir.
Hiikijn~etKonail Tandogan Mah.2eki U b r Cad.SmcanlANKARA
[email protected]
P-posta: [email protected]
O~aoyetimD.ATCZR
Tel: (0 312)269 5446
F d s : (0312)2711 29 71
T.C.
ANKARA V A L ~ L ~ C ~
Milli Egitim Miidiirliigii
S a y : 6397 15251821.0512052207
Konu: Lise ve Dengi Okullar Arasi
Deneme Y a r ~ ~ , m a s ~
.................................... . ~ L C EMILL[ [email protected]~M& D U R L U ~ ~ E
Ilgi: 22/04/2014 tarih ve 16221 97 say111yazlmlz.
Bakanllg~mlzile Tiirk Dil Kurumu, Tiirkiye Dil ve Edebjy at Dernegi. toplumun diyalog
ve il eti~imindeonemli bir rnecra haliae gelen "Sosya1 Medyaf'yi, diIi tahrip etmeden insanln
ve toplumun yararlna bir ortam haline getirmek vc bu konuda genqlerin duyarllllgin~artimak
amaciyla iilke genelinde lise ve dengi okullar arasl "Sosyal Medya ve Dil" konulu deneme
yarqmasinln diizenlenmesinin uygun gijriildugiine ili~kinilgi yazimrz ila bildiri l m i olup;
~
Sijz konusu yan>manm ekli gartnamede, belirtilen Y anisma Takvimit'nde yapilan
degigiklikler dogmltusunda hareket ediIrnesii~irica ederim.
irf~
YURTDOGAN
Mudiir a.
Mudiir Yardrmcisr
EKLERT: 1- Bakanlk Yaz~sl
2- $artname
(6 Sayfa)
3- Taahhiitname
(1 Adet)
4- Ba~vuruFormu (1 Adet)
5- A f i ~
(1 Adet)
DAGITIM:
B Plant
Bu belgc, 5070 sayill Elektronik ima Katlununun 5 inci maddes~gereiince giivenl~clektronikimza ile ~mwlanrn~gttr
incutas Sokuk 06500 Begevlcrl ANKARA
Elekbomk
http '/ankara.meb gov.tr
e-posta: kul~ur061k&eb.gov.tr
Ayrintl[l bdgt q i n : Urtaobenm Subesl ($ef. Aytcn KACMAZ)
Tel: (0312)2124642-21266401184
Faks (0 3 12) 2 12 78 20
h p :38552587/100! 160 1 106
Konn: Eise ve Wgi Uhllar AWP
Denenle Yanprntw
B a k a n h g ~ mile Tikit Dil K m u , Tiirkiye Dii \pe Edebiyat Desaeki, tapkmun
diyalog ve ii&$imh& iincmli bir mas hiilk g e b "5osyal hfdy8Byl, &$i t d d p etmedcn
i m n ve toplumun yarasxfia bir ortarn hiline getirmek ve bu k~nudagenqlcrin duyarllltgw
rutwnak xumwyla Tkkiye genelindl: lise ve mi ohllar aansl "Sos~ralMedya ve D i f
konulu d a m e ympasx diizwl-x.
S k konusu ywjimanln ilinizdeki lise ve de&
oIiullam cly-I
hufiwundtl
bilgitcrinizi ve: gcrcgiai ria edmm
Dog. Dr. MwLaPa K d BXCERL~
Bakan a.
Geael Mwiir V,
MLER:
X- Yan$mna prtntztrtek (6 sayh)
2- Ympm A fig i (1 sa@)
Emniyci Mah. Ba*Fi
Hkkttorrik:@ m m
Sok. No:23 T & & ~ ~ A N K M A
~ v . t r
e-posu: oystk&@mcb.p.t
A-Lt
hlgi iqm: dmer ~ u a u SEKERC~
f
Tcl: (0 312) 21288 80-41 I ?
FPke:(O 3121 2129958
Dili, nailll bir rnesels V@ bir kulMr-medeniyet tagrylclsr olarak her tljrIu siyasi' ve
idealojik dir$iincminUzerinde Butan TUrkiye Dil ve Edebipt Dernegi(TDED1, dil3uurunun
toplrrrnda yerle~mesive gdi5mesini saglayacak faaliyetlcrda;bulumak, gcnqlerimlz~ndl l
bilinci ve hassasiyetini artrrmak irxere 2008 y h d a htanbul'da kuruldu. TOED dil, kiiltu r
ve rnedeniyet tasawurunda gelewoi d~slarnayan,tasfiyecilik ve kelime uydurma yoluna
gitmeyen, konufulan dili geligirmek ve zmgirrietirmek amaayla gerektiginde kelime
almakan kagnmayan, $62 vadrgr artrnlmq, rengirt ue ifade gCicG gelism& &r dil ile
gelecegin ingas1 fikrini ijnemli bir ilke olarak benimwr. Dil ve edebiyatrmlaa bi;rtbncGI
olarak %hip qrkan w koruyan, kayblmyzi flz t u t m u ~Mltur ve edehyatlmlza ait
wnginliklerin farbnda olan, ideal ve beklentilmini yeniden gbzden geqirerek okurnayazmanr n q s i z giizelliginin bilincine varm q genqleri tegvik etrnek vc destewernek
amac~yla her yl farktt datlardzl y a m a dtiaenleyen TDED, bu yll da hayatlrntzln bir
p8rqas1 hsline gelen medya, soqd M y a ve bu rnecraiada kulian~landile d i M
cekrraek isin bir yarqrna diizenlerni$tir,
Tijrkqe 1971 yihnda lailigm ve bilisim teknolcljileri ile tanlgt~.Uzun ytllara dayall bu
tanrlrkl~Qaragmen rre yazrk ki saglrkh bir "beti$m ve Bili~imKi.iMrijWin$a edilemedi.
SQreq i~indeyerlqik degerlerle uyurnlu, gelensitsel ili~kibiqirnirnizckn bestenen bir
ileti$rn dili kurulamad~.AMaki teamtillere, y e d d4erlere ve ibinder kigtere geregi
Ijlqiisilnde sayg~hbit dil kullanrlarvaadr, rrrodern ~ a g ijftEptigi
~n
ttetisim imkinlan saygin bir
piatforma dij&$tijrijtemedi, 1993, ydlnda "intmiet Eti$iH konusunda yagrlan ~altgma,
gerek yetersiz kalmst gerckse etkin bir biqirnde kullan~lamsrnaasonucu, "Sosyal Medya
Eti4i"ne diinu~turijlemedi.
Tiirkiye bu s Q r e iqinde
~
anemli kurumlan ve teknop;lrklar\yla artrk yijksek teknaloji
yawm kalii~slniyhks&mek iqin kullanabilen, i$ve ileti~irniqin yooun
bit. sekilde kullanan bir ilke kr>~urr)undadxr.Hatta biligirn ve bi#~r"rn
feknolojilerfni
esitimde kullanan ulkelerin b a ~ ~ n dyer
a almaktadlr. Bili~imaeknolojisi, hayatr mczr n her
ajanlnda, har eylern ve anlnda wzgeqilemez anernli bit unsur olarak yerini aldl, Bu
teknoiojw ve snunls uretilen yeni 1 1 ve ileti~irnbiqimini de bilmek, dolay~siylabu
kkfiolujiyi ve etraknda bruntulenen dili kurallar qerqevesinde, ba7asmtn ozgusiiik
alaniarln~i hlal etmeden kuAanmayr ba~armakzomndaylz. Bilisirn teholojilwi nln in$a
ureten, tekndojii
ettigi y ~ ndiyalag
i
w ileti~imalanlartm "5osyal Medya" tanrm~alt~ndaen yaygtn kullanarr
kesi m @ph=iz o m ve yuksek ogretim clutqindeki genglerimizdic ancak toplumern
diher kasimleri de bu platfomlara bigine klarhamaktad~r.Toplumun turn kesimi~rinin
yaygrn olarak yararland~otbu ile8~irnzernininde kuthndan dil, &ensb ve kurafs~rbile
gelmi?, nneakketten yeksun, tahkir w hakareti me~rsrlagt'lranbir noktaya ulagrn~~tar,
Sewis
sa$layc~lztr,TGrfciye'dski kttllan~crhrnnhakare'et, agag~lama,bilgileri d~glndaba$kalar~ntn
isimlep'rni kullanarak hcsa p aqma ve onkr adma iqerik paylava benreri uygutamalanyia
ilgili b$vurulanni degedendirmemekte, l i y g u w x igerikli hesapfar konuscrnda verilrni~
mrohkeme kararlar~n~
uygulamarnakta, bu tijr h e ~ p l a r ~kapatilmas~
n
y&nundeki talepleri
kabul ettmemektedir.
Bu yanyna, toplurnun diyalog ve ileti$minde unemti bir m c r a haline gelen
"bsyal Medya"y1 dili tahrip etmeden, ahlaki vta estetik dewleri g6z ardr etmeden,
toplurnu olugturan en kt&iik birim olan ins an^ insan~ninan5 ve d a e r olarak bildigi
hiqbir kutsal, dqlamdan temd hak ve bzgiirliikleri kendi adrna kullanirken [email protected]
bireylerin ternel hak ve i3zgijaliikterini ihlal etmeden, kimseyi ijtekile~tirmeden,her ya~ta,
her bireyi &[email protected] lnsanlra ve toplerrriun yararina bir ortam hsllne getirmek ve bu
hrzucla genqlew'n dtryarhllgln~art~rrnekarnx~gplad6zenleatmi3Pir.
internetin yaygln kullanlm~ylaiyice kGrmelle2en yeni dunyada, bireyter ve farkf~
kesirnler arasr olumiu itetisimin siirdiiriitebilirligi, ~tekinindiinyastnr anlamaya ve a
dunyan~ndegerlerine saygrlt ofmaya verilen Oneme thggl~d~r.
hanq, dOgGnce, siyasi tercih,
ideolloji benzeri aidiyetlihri internet ve sosydl mdya gibi 6zgiir artarnlardia ortaya
koyan bireykrin liretkenfklerini art~rabilrneleri, d&ilncelerine sln~rlamagetirmeden,
slfylernlerini rahatsrrlrk vermeden, kendisini 'mekiMninyerine koyarak incitrneyen, tahkir
etmeyen bir diijdsiup kullanrnaktan we her konuda yap t Ian yorumlara limn
g&temehn geqiyor. Bu iike ekseninde duyarli kal~narakher tUrlu olumlu fikrin ortap
q~hm
we yayglnlaynaslna irnk3n tanlnmas~Bnernfi bir ilka abnk knirnsenrnelidir.
Bireyferin kendiier'ani geIi5tirici bir ortam slarak sosyal medya ve internetten
yararlanma ihtiyacl duymalar~, bu alanlann uygun kulianlrnln~zomnlu bler. "Sosyal
Medya, Dil ve Etik" iqin yapllacak qaltrjmelar, sosyal payla~irn~
verimli ve &in ktlrnaya
yonelik olduiju kadar, olumsarrtukiarr da &nlqici nitetellkte oirnahdlr. Ancak bu calurnlu
bekientilerin, hreylerin kendi saeduyulan ve kendileaine duyduklarr say91 anninda
[email protected]
Amat insan~nve insanllQln, degigen yenl dijnyadan kapmadan, kendisine va
d$ederine yabancilaynadan, dii$incelerini yeni ddurumlam uyarlayabilmesi, inmni
duygulannf kbruyarak gelr'$kebilmesidir, Bu amacrn ger~ekle~mesinde
dil, etirc, estetik ve
kadim ~eleneainbelirleyisi alacaijrnr varsaymak iqin gbqIU nedenler bulunrnaktadlr.
YkmMAMN KONlJ5U
KQMU:: "SasyaX M d p vs Bitm
KATIUM !$ARTNAME
Si
1. Yar~grnaya, 2013-2014 eeitim-agretirn ylrrnda Tiirkiye'deki orfa w~etim
kurumlann da (&isel@< Fen ve Anudolu lkderiI Meslek Lklerd, Sonat-Teknik ve
§osyql BilimIer Liseierl, &el Fen-Amdalu liseleri, KuieJ'Iesile Amrikon -Almun
Fmnsu-Awstutyo LiselerQ okurnakta alan agrenciler kat~laraktlr.
2 Yan~mayaher lisden en qok us eser kabui dilecektir.
z Nijfusu 100.0Wclen (yiiz bin) faxla ilplsr i l gibi degeriendirilscek ve itgelerde
kuwlan komkyonlardan g ~ e ensr az be$, en fwla on beg eser dogrudan TOrkiye
Di! ve Edebiyat Derneqi'ne eiekt ronik posta ile gdnderilecektit. (To& hlrif.lr r'duresi
dokumu ektedir.1
4. fllerde kwmlan k;ornisyonladan geqm en as bey, en fazla on be5 eser Tiirkiye Dil
ve Mebiyat Derneiji'ne elektrtsnik posta fle gtlnderilecekllr.
5. Eserler, A4 f i g ~ d ~ n1,s
a satlr aral~give 12 puntoyl~~
Times New Woman yazt
b r a k r i y l e yazdacaktlr. Her arjay, en a t iki (2), en krla dart (4) sayfal~ktek blr
esede kattlacakt~r,
6. Eserler Grgiin olup herhangi bir yarlymaya katlfmamrg, bir yerde yajrrrnianrnarn~~
ve BdUl almamq olacaktlr.
7. Yangrnaerlar belirlenen MBlter dlynda herhangi bir hak talep etmeyecektir.
8. Yan~mayag8nderih b W n eserlerin tetif haklar~ninT o r k i p Dil ve Eckbiyat
Derndji 'ile MJE Egitim Bakanlior'na ai? aldugu pe~inerak a h l erf'ilmi~say~lrr,
Dem& bu eserleri yaylmbrnas~ Mlinde yan~rnacrlara ayrrca blr 6demde
bulunmayacakt~r.Tljrkiye genelinde d e r w giren ilk yirz eser ve dereceye
girmese d%hiyay~nlanmayadeger garMen diger qalqmiar bir zrraya gMrilerek bir
sonr~kiyangmanrn Bdiil torminde rdag~tllmakiize~eTDEO tarafindan basllacakrr,
Basllan bu eser yarqmayta katllarr her dtjrencrnin 1kArnet adresine TOED tarahndan
g~nderilecektir
9. Yartgma wenamesine uygun olrnayan veya zamantnda teslirn edilrneyen eseder
deeerlendirmeye allnmayxak ve iade editmeywkti r.
10-Resrnj ba~vurufrmu www.tded.ara.tr internet sitesinden ya da rnilli egitim
[email protected] ilgiii ~ u b e miidQdiikleric9en temin ediiip doldurulacaktirGdnderilmeye deger g d r i i h esederi ise, rl ve ti &atCsunde degerlendirilan ilgder
dogrudan, digar il~eler de bag11 buiundt,rWan il mill7 *itim mijdurlijkler~
vasfta~tylsr
takvime uygtmn olaxak gbndereceklerdir. {Kmiryon,esededuzdtrne ve kambma yapmayae~k,eserlerle iigik degerlendirmerhi eke verikn
qizeige izerinde yap~cakt~r.
Eserierin asdliblri w CDLi i1giIi k m k Wr~~findan
~
konmi edhrek eksiksir TDED gene1 mwkezine ulu~mlucaktrr.Dereceye g imn
eserlen'n asimm ve/vep CD"anin atmodigi tespit ee'llirse, sonu$ ile ilgili kamr MEB
ve TDED tamfmd~n
verilecektk.)
rr. b yangrnayi [email protected] Bakanl~gradrt-m Hayat Boyu %renine Genel Miidljrlutju
yurNece&ir; Tiirkiye Dil ve Edebiyat Dernegi adma Egitim ve Kultiir islerinden
sorurnlu Gene1 [email protected] Yardrmcrsr Nevrat MWAN yiineta'rninde Eyiig Alkan ve
G a m Bayram yhriIteceWa, Gwek gwlmesi h4linde isin sekretaryas~nlyurirtmek
ikre ME8 anay~ve anerisiyle f&anbul fl Milli Eaitirn Mijdijrliigii'nden perronei
destegi al lnacaktlrWRUM
1. Bkullsrr, Bn &meden gegen i i eser
~
in ekteki formu doldurup her eserden bia
kopya qogaltarak ilgili il, I! statQsiindeki ilqe ve it millf eoitim kornisyonlarrna
gendererek yangrnaya hhlacaklard~r.
DE&EREND~R(IE
SeqId 6n Rurul rin YQkUmtUIiiMerr' (Okuo:
1, @renciler tasafrnden yaz~lan esericri teriim alrnak, tasnif a m e k ve
d&erlondirmek.
2. Eseder iqinden ilk irq dweceyi belirlemek
3. Bagvuru formunu doldurup ~artnamedebe11M e n kura llar ~ergevesinde'119111 11.
kumla iletmek
S q l c i en Kurul H'nin Y & ~ m l 8 ~ U ~ e t i :
1, flqe mill'i eoitirn miidijrliikleri kornisyonu olup okulrardan @/en metinleri
be&\e~dirir.
2. Deijsrlendirdigi esederi il mitli egitirn komizyonuna iletir.
hqici
Kurul miin YiSkiimliiliilderi q~rtnomedebemilen id ve U sFutiisiindeki
itp k0mis)~onu):
1. on q i c i kurullardan gelen cserleri degerbndisitmek uzere teslirn allr.
2. Ba5vuru formunu ve CD'Ierr kontrol ederek akiksiz gekilde prtnamede belirrilen
karallar cerqwesinde TDED genel merkezine iietir.
Seqici Cenel K u ~ lI. (Ulniversitelerin
Ymi Tiirk
Edebiph Btil#mi!erinde Qoktora
yapan om$mo g2irevliiei ismnbul il M i l E d i t h MJd&[email protected] gbrevlendirec~gl
ogwtmenler iie Mi ve Edebiyat Uergisi'nden Hiiseyin Altuntas ve Zafer
bzdemir'den te~ekkiiledecektir.)
Seqiei Geftel Kunrl II {thivefiiteleri'n Yeni Trirk Edebyatl Bdliirnlermde Pmf,
Docent ve Dr. Unvanlt ogretim ijyeleri, Ekbijmtglar [Omek: Rorirn O t d e n a r ~ n ~
H i m YUVUZ], MEB adina Hayat Boyu Ogrenmr! Genet Miidurlugli'nun bnerecei
bir ki$, Yunus Emre Enstitusu Baskan1 Prof. DK Hayati Develi, TOED adina N m a t
Bayhan ve Dr,Ahmet Ko~ak,Dil ve Edebiyat dergisi adme k y i r ffbak.)
Y-MA
[email protected]~:
Yangma takvimi agao~dakiqekilde belirlermsi+tir:
a. Okullar en gec 10 Hagran 2ll14'te eeserleri teslim alacakt~r.
b. Teslim alinan cserler 25-20 Haziran 2014 tarihlen' arasrnda
degsrierpdirilecek ve ilk iag eer se~ilecektir.
c. Se~ilenesedsr yukanbki bqvuru standadart na uygun olarak 26 Haxiran
2014 tarihinden itibaren il ve il statiMndeki itqelerds kurulu sqici kurullara
mlim esilecektir,
d. TI ve il statiis8ndeh ilqelerin se~icikuwllart 30 Haziran - 05 Ternmu1 2014
tarihleri aravnda plqmalartn~ tamamlayip skuyup-srraladtklar~ esederi
TBED Genel Mekezine gifnckrwektit.
e. Eserferin TDED'e gijnderilme taaRi 06 fernmua 21114'de ba$ayacak, 15
Temrnuz 2014de tamam!anaca!d~r~Gecikmeden dolay ~ l u p c a koiasi hak
n
d ilgili k ~ m i ~ a n l i kuruldu~u
n
merkezdeki mi113 egitim
midduxlEjU sarumlu olaakbr.
f. V a n p a sonuslan f kim/bs~rn2014 Parihinde ~
d u toreninde
l
aqlklanacahlr.
(Yar~m
bncesi dereceye gimn ikjpncder ve Q ~ U ~ / Qite
R bag'k oldukl~rtmilif
egititn mMihiuk teri biigiiendirilecekir.)
g. Qdijller btanbut'da diizenlenecslk tiirenie sahiplerine verilecektir,
h, t%iillcr sponsor ve TOED taraftndan karqtianacakttr.
ODOLE&
Bkintiye: Dizikt;ii lkilgisayar Q7 i$Iernci, tutan: 2000,- Tk &~tLl)~
ilrinclye: DizJsti) Bilgisayar (i5 iglemci, tutan; 1500,-TL iistii),
&iinc~ye: Diziistii Bilgisayar @3 Iglemci, turn: 1000,-T l ustii).
DiirdSidye: Uijital Kamra (bean: 800,-T t cistG).
BeqiPrciye: Dijital Fatograd Makrnsi [txstart: 50Q,- Tb, cia)
Ayrtca ilk beg
stray1 payla~anborenalere:
I, ijniversite tahsilleri suresince TDED'rn Dil we Edebiyat Deryisi'nde yaxi
yazrnak kayd~ylay6netim kurulunca her yrl iqin klirlenen mikareia burs
2 TDBK T6rkse 56~lLi)cve Yaz~mKtlavuzu, €hem Erdem tamfindan kaleme
allsari "Bizlmki Tiirk- Sevdasr" ve daha bnce yap~tan yarrgrnakarda
dereceye giren b$rencikrimixin eserlerin~np r a l d ~ g"Denemeler,
~
H~kipJ~r
vo Siir" adtl kitaplar ile ayltk yayrnranan Dil ve Edebiyat Dergisi'ne 1 ylllk
abonelik,
3. ilk be5 derecep giren Eigfencilerin dana~rnan iigretmnlerine (980,-Tt'den
ar olmamak bydiyls (Samsurrg, Nokia veya Biackbetry] cep telefond.
A. OkuBlanng onurluk ile MEB, TDK ve TQED i m d t Seref Belgesi,
6. Birinci barenciye, okuluna ve bgretmenisle "Ahn Renkli" $eref Belgesr.
C, 1kinc;i ijgrenciye, okulum ve agretmenine "Giimiiq Renk!iUSeref BelgesI.
D, i j f . 3 dgrenciye,
~ ~
ohlufia ve Mretmenine "BronzRcnkll" $eref
Belgesi,
E. DBrduncij ve be~irrciolan agrencrlme, Garetrnen vs okuliarma "Bej
Renkti" Seref 8elg&.
F. Mansipna hak katanan &grenci\ere, barelme nlerine ve okullanna
"Taprak Renkli" !&ref klgesi
4 nk be$ cfereceye glen [email protected]"n danrgmaxa ogretmenlerine Turk Dil
Kurumu S6zldgii ve Tijk Dil Kurlimu Ymm hbwzu ilt ayhk yaylmtanan
Dil ve Ed&iyiYP Dergisi'ne 1 y~lhkaboneiik
MurrlpnKssnan 25 S ~ i p :
1, Cigrencilee MP4 Galas, &jretmeblerjne 1 adet Ceyrek AItm ile Tiirk Qtl
Kururnu S&zlfigij ve Turk Dil Kurursru Yaz~rnK~lavuzh,aylik yayimlanan DiI
ve Edebiyat Dergisi'nr! 1 yrllrk ab~nelik.
2, Okulanna anurluk ve katl!irn belgesi,
i & n i $B~~ ~ G ~ L R I
kafJtrwl Adwsk F ~ h a h Cad.
e
Ho. 3 {~yi.ipE& Merkez Komhlld khrga3 ~ylpfiaanbtrl.
i1eti5tm: G a m BAYRAM el: o 212 a1 a 72 F J 02x2
~ 581 u w exmail: W m . o r a . t r
web;
[email protected]: Fesham C1& Ma: 3 (EmEski Merkez Kanko1t-nK a q t s ~ ]~yiipbtanbul
ONAY
........A. .....,I
m4-aOrr
Download

Sosyal Medya ve Dil