.,
DiYANET i~LERi B~LIGI I
MUSIIAFLARI tNCELEME VE KlRAAT KURULU BASKANLIGI
I ~
.;
.j
Ulusal DU2'.eyde
:
Kur'in-l Kcrim .IGtlbetil
Hat Mustbakasl ~armam$i
Diyanct ~eri BapanhAm;uz mw:bafyazmaya ~
auzeyde bir haimt1sibikasl dfizenlemi,tir. Yan~
ve hatisana.
~
mabathyla 11,h.$1.
ile ilgili hususlar ~unlardJr:
~si
,
1) MetinJer nes1h hattl. sUre bqlUdan riki'(icaze) bamYla.ylZllacakt:ar.
2) Ymlacak. metiDl~ SU2S1yla: Fitiha SUresi, Ayetl\'I-kum. Bakara sUresiDin son iki
.~~ (Am=e'r-rasUltl), .Yasm SUttsi.lIa3r S6resPniJ son.~ a~eti·tHuva'l-lihWlc:zJ) ve
MUlk S&esidir.
3} Say&.dn2eni e1ae gOstr.rildiii gibi:
~
4)
5)
6)
..
-.
b) Satn UIUIluAu 157 mm,
c) SatLr arahiJ. 19 min
d)
0,9 - 0,8 - O,71:11m.arahtmdaolacaktuL
nFitiha. Ayet1l'l-Korst, Ameae't-rasOlu ve Hiiva'l-l~'1-Iezr'
her: bin ayn sayfalara
ymlabilir. Oiler sftrelc:r Hasan Riza Efendi mllsba~~daki "iyet ber-kenar" tel1ibe
~re yazJ).caldJr .(Yasin suresinin ilk:sayfasma. ilk.iki sallr bo~ bualalthk\an sOJ:ira.
sure bqbAl ile MfI3111cakttt.)
;
Musibalca.ya 1cmlacak
ese:rler
klasik
hat sanab kaldClCrine uygun olacaktu.
.
'
'
I
Y~ya
g6nderiIcneserletiD. iU:crinde imza ve kim~ belirtici his:bir ~t
bulumnaya&:ak:tu-.
Hatlar. siyah i.! mQrekkebi ile ibarh ~
yazda.caktir. ~c veya beazeri beya% ve
Kalan.
I
7)
ibamz kaIrt kollamlmayacalcb.r.
.
8) Metinlcrin yaZ1h,mda. imlA bakJmlDdau ..Aliyy\ll-Km!veya Resm-i 0smAn~l" .ancak
barekdeme olarak Diyanet i$leriB~~
m~
mushatlarda kullamlap
hatebleme sistcmi esas almacakbr.
:
9) imla ha1as1' 01. cserler de~eye
ahnmllyacaktir.
..
'
10) K.zb.bmCllar(daeceye girip 6diil al8lll1I hari~) yan;pnad;m sonra istemeleri haIiDde
escrleriDi geri alabilc:eklerdir:.
:
11) Kahhmctlar kimlik bilvJlcriDi, posta adresleri.ui, telefin? ye. faks bilgil~
~
'&posta 8dresJerici, ~
durumUDtl ve meslclini beli~ ~~krini
fotojnJfIa'
birlikte imzah olarak ~ zarf it;erisinde adrese .(Diyanet t,leri B~n)ltI M'lsbafJan
1nc:eJ.rme ve KJraat K~\l B~hg,. Oniversiteler ~~~
Duml\lplJW' Bul.van
.. No~.147/A)esederiyl~birlikre teslim edt;ccklerdir.::
. . .- .
12)Eserler Diyanet l~ Ba,kanbb Musbaflan !nceIane ~ J.(Jraal KmuIWlaen. gey
4 Ma)'ls 201 S taribine bdar teslim edi1ccektir.
'
I
-'_._.
. I
TOTACP".03
",
.!'
,
,
;
XARISMA OoOLLERJ:
.... __
._-----_ __ ._..... -_ ..
..
"
"
1.15.000 TL.
2.13.000n
""'
J
..
3.10.000 n,
Aynca 4--5-6.'ya ~
M1ll1lolarak 5.000'er TL veri1eeeJcti~
•
'.0
......
__
••••••
_-:.
__
•••
_.
••
YARISMA TAKVtMt:
-Yanpnamo
ilaru.: 3 Kamn 2014
-Eserlerin son kabul tarihi; 4
Ma)'lS
2015
-JUriDin toplanma taribi:12 MaYlS 2015
- SOD~
~auml!J
ve'MOl t6rEDC Huiz1m 2015.
YARISMA JURlSt:
Hafa Osman
~AH1N
Prof.Dr. U~ DERMAN
,
!',
Hasan c;ELEBt
Hiiscyin
;
rqnw
..
I
-_
_
"
Mt;b.met Ol1;A Y
Da\lUt BEKTA~.
,
•••
0
_
•••••
_._
..
_.
__
.~
•••
._
...
'"
TOTAL P.03
-.-.~--""-
•.
-""
--
Download

HAT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ(2)