FARABi DEGISIM PROGRAMI
PROTOKOLU
Bizler, asagida imzalan bulunan ytiksekilgretim kurumlan olarak, kurumlarimiz
arasmda Farabi Degisim Program' kapsammda isbirligi yapmayi kararlastirmis
bulunmaktayiz.
2547 sayth Yuksekogretim Kanunu ye Yuksekogretim Kurumlan Arasinda Ogrenci ye
Ogretim Uyesi Degisim Programtna Biskin Yonetmelik, Yuksekogretim Kurumlan Arasmda
Yurtici Ogretim Elemam ye Ogrenci Degisim Programlannin Desteklenmesi Amaciyla
Yuksekogretim Kurulunca Yuksekogretim Kurumlanna Aktanlacak Tutarlann Kuilanimi,
Muhasebelestirilmesi, Bu Kapsamda Yapilacak Odemeler tle Diger Hususlara Iliskin Esas ye
Usuller ile konuyla ilgili diger mevzuata uygun bir bicimde, asagida yer alan alanlarda,
belirtilen faaliyetlerde ye kararlastmlan sayilarda, Ogrenci ye Ogretim Uyesi degisiminde
bulumnaya karar veren kurumlar olarak, Farabi Degisim Program' kapsammda yer alan ilke
ye kosullara eksiksiz bir bicimde uymayi ye degisimi gerceklestirmeyi taahhilt ederiz.
Bu Protokol, ...../..../2013 tarihinde iki asil niisha olarak yapilmis olup, 2017 pima
kadar gecerlidir.
Kurum MR
ULUDAO UNiVERSiTESi
Kurum Ache
GIRESUN UNIVERSITESI
RektOr
Prof. Dr. Kamil DILEK
Imza:
Rekttir
Prof. Dr. Aygiin ATTAR
Imza:
\‘) ‘‘ —\\
Tarih:
Tarih:
1
ULUDAt UNIVERSITESI, D16-FARABI-01
Saran YILMAZ SOGUKP1NAR Farabi Kurum KoordinatOra
Uludag Universitesi, ()grand Bleri Daire Baskanlig/
Farabi Kurum KoordinakirlUgit 16059 GOrOkle/BURSA
Tel: 0 224 294 06 00 Faks: 0 224 294 06 29
E-posta: farabiAuludag.eduir
GIRESUN UNIVERSITESI, D28-FARABI-01
Taraf
Kurum Koordinatöra
Taraf
Kurum KoordinatOrn
Prof Dr.Ramazan SEVER,
Giresun Universitesi Merkez Rekterliik Dines!
GIRESUN
Tel : 0454 310 1047 Faks: 0 454 310 1049
E-posta: [email protected]
OD: OCRENCI DEG$IMI
Ad
Kod
VCIKSEKOtRETIM
K URUMU
DERECE
ALAN KODU
On
Lisans
Lisans
YOksek
Li sans
Doktora
Underen
Kabul eden
TOPLAM
Ogrenci
Sepal
Kalacagi Sore
(Ddnem)
2
2
2
2
2
2
EOIT1M FAKULTESI
05.2
SunfOgretmenligi
Giresun
Universitesi
X
05.2
Sinif Ogretmenligi
X
05.2
Sosyal Bilgiler Ogretmenligi.
X
05.2
Sosyal Bilgiler Ogretmenligi.
X
05.2
Okul Oneesi Ogretmenligi
Giresun
Gniyersitesi
Giresun
gniversitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
05.2
Okul Oncesi Ogretmenligi
X
05.2
Fen Bilgisi Ogretmenligi
X
05.2
Fen Bilgisi Ogretmenlig
X
05.9
Turk
Ogretmenligi
X
05.9
Turicce Ogretmenligi
X
052
Rehberlik ye Psikolojik Daniema
X
05.2
Rehberlik ye Psikolojik Daniema
Giresun
Universites
Giresun
Universitesi
2
2
2
2
2
2
2
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
X
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
FEN-EDEBIVAT FAKULTESI
13.1
Biyoloji
X
13.1
Biyoloji
X
13.2
Fizik
X
13.2
Fizik
X
13.3
Kimya
X
13.3
Kimya
X
14.2
Sosyoloji
X
14.2
Sosyoloji
X
08.3
Tarih
X
08.3
Tarih
X
09.0
Turk Dili we Edebiyan
X
09.0
Turk Dili we Edebiyan
X
04.0
Islerme BORinni
X
Giresun
Universitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Gniversitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universites
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Oniversitesi
t4.6
Utustaracast (baiter 1301Um0
X
14.6
Uluslararasi Iliskiler BOlilmu
X
SAtLIK BILIMLERI FA KULTESi
12.6
12.6
X
Hemsirelik
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Oniversitesi
HernsireIik
SEBINKARAIIISAR UYGULAMALI BILIMLER YUKSEKOKULU
03.5
X
Muria Tasanmi
2
2
2
2
1
2
Giresun
Oniversitesi
I
2
Giresun
Universitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
MESLEK YUKSEKOKULU
Giresun
Oniversitesi
06.5
Bilgisayar Programeiligi
X
06.5
Hilgisayar Programciligi
X
04.5
BUro Yonetimi y e Sekreterlik
X
04.5
Barn Yonetimi ye Sekreterlik
X
06.9
Maine
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
ilnivprsitesi
X
06.9
Maine
X
04.2
Muhasebe
X
04.2
Muhasebe
X
Giresun
Universitesi
Pazarlama
X
04.6
Pazarlama
X
Turizm ye Seyahat Hizmetleri
03.5
Grafik Tasanm
03.5
Tekstil Teknolojisi
X
X
03.5
Tekstil Teknolniisi
X
04.00
Isletme Yonetimi
X
04.00
4letrite Yonetimi
04.2
Muhasebe ve Vergi Uygulamalan 1361i1mU
Muhasebe ve Vergi Uygulamalan 13610mil
Giresun
l/nivercitPsi
Giresun
tiniversitesi
X
Isletme Yonetimi HOM O/
X
04.0
Isletme YonetimiBOItma
X
04.9
Bankacilik ye Sigortacilik BOkimri
X
04.9
Hankacilik ve %aortae/11k Boloma
X
04.6
Pazarlama1301UmU
X
04.6
Pazarlaina Wilma
X
04.3
Turizm ye Seyahat Hizmetleri Mama
X
04.3
Turizm ye Seyahat Hizmetleri Bolumu
X
06.5
Bilgisayar Programuligt Bbluma
X
06.5
Bilgisayar Programctligi Mama
X
SEBINKARAIIISAR MESLEK YUKSEKOKULU
06.9
Elektrik
X
06.9
Elektrik
X
01.3
theta Teknolojisi
X
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Onivercitegi
Giresun
Universitesi
X
04.0
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Oniversitesi
X
TIREBOLU MEHMET BA YRAK MESLEK YUKSEKOKULU
042
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
04.6
04.3
Giresun
Universitesi
Giresun
O niversiresi
2
2
2
2
2
Giresun
Oniversitesi
2
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
a
01.3
Gide Teknolojisi
Giresun
Oniversitesi
X
06.9
Makine
X
06.9
Makine
X
06.9
EnchIstriyel Elektronik
X
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Oniversitesi
Endastriyel Elektronik
X
03.5
Tekstil
X
Tekstil
Giresun
Universitesi
Gi
Giresun
Oniversitesi
X
06.5
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
X
06,5
Bilgisayar Teknolojisi ye Programlama
X
Giresun
Universitesi
Mekatronik
X
06.9
Mekatronik
X
01.3
b)
GI& Teknolojisi (1.0)
X
Giresun
Oniversitesi
04.9
Bunke/milk ye Sigortactltk
X
04.9
Bankacihk ye Sigortacilik
X
04.5
Barn YOnetimi ye Sekreterlik
X
04.5
Baru Yonetimi ye Sekreterlik
X
04.0
/*trot YOnetimi
X
04.0
IsletmeYonetimi
X
04.9
Yerel Yönetimler
X
04.2
Muhasebe
X
04.3
Turizm ve Orel islomeciligi
X
04.3
Turizm ye Otel isletmeciligi
X
X
04.6
Pazar/ama
X
04.5
BiroYOnetimi ye Sekreterlik (1.0)
X
04.5
BUro Yttnetimi ye Sekreterlik (kb)
X
04.0
Isletme Yönetimi ((.0)
X
04.0
N letme Yonetimi(/.0)
X
04.2
Muhasebe ((.0)
X
01.9
Organik Tarim
X
01.9
Organik Tanm
X
04.2
Muhasebe (kb)
X
ALUCRA TURAN BULUTCU MESLEK YCKSEKOKULU
04.2
Muhasebe ve Vergi Uygulatnalart
X
Isletme YOnetimi
X
04,0
/rime YOnetimi
X
04.9
Bankacilik ve Sigortacilik
X
Bankacilik Ye Sigortacilik
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
X
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Giresun
Oniversitesi
2
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Universitesi
G iresun
ilnivercitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Giresun
Gi
Universitesi
Giresun
Oniversitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Gi
Oniversitesi
Giresu
Giresun
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
Giresun
Oniversitesi
X
04.0
04.9
2
2
Giresun
Oniversitesi
X
Muhasebe ye Vergi Uygulama/an
2
2
Giresun
Universitesi
Oda Teknolojisi (1.0)
04.2
2
Giresun
Universitesi
01.3
Pazarlama
2
Giresun
Oniversitesi
06.9
04.6
2
Giresun
Universitesi
06.9
03.5
2
Giresun
Universitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Giresun
Universitesi
Giresun
Oniversitesi
2
2
2
Giresun
(Inivercilesi
2
2
04.5
Bilro HizmetIeri ye Sekreterlik
X
04.5
Baro Hizmeileri ye Sekreterlik
X
149
Maliye
149
Maliye
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
X
X
lsletme Program
04.0
Isletme Program]
X
05.9
Gocuk Gelisimi Program,
X
05.9
Cocuk Ge/isimi Program]
D. Ticaret
04,9
Emlak ye Emlak YiSnetimi
X
04.9
Emlak ye Emlak Yenetimi
X
Giresun
Universitesi
NOM
Ad
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Giresun
Universitesi
X
Ozel Ginienlik ye Korumaa Program;
2
Giresu
Universitesi
X
Giresun
Universitesi
Giresun
Universitesi
ESPIVE MESLEK YUKSEKOKULO
16.9
2
Giresun
Oniversitesi
X
04.9
2
Giresun
Universitesi
KE$AP MESLEK YCKSEKOKULU
Dia Ticaret
ret
2
Giresun
Universitesi
X
04,9
2
Giresun
Universitesi
EYNESIL KAMIL NALBANT MESLEK VUKSEKOKULU
04.0
2
Giresun
Universitesi
Giresu
Universitesi
X
2
2
2
2
2
2
2
2
Toplam
Derece
On
Lisans
Lisans
Yksek
Lisans
Doktora
GOnderen
Kabul eden
Ogrenci.
Say's'
Uludag
Universitesi
2
X
Giresun
Universitesi
2
IlIcrYaretim MatematiK
0§retmentdi
Giresun
Universitesi
2
IlkOgredm Matematik
Uludag
Oniversitesi
2
X
Uludag
Universitesi
2
X
Giresun
Oniversitesi
Uludag
Universitesi
Giresun
Oniversitesi
2
Uludag
Universitesi
Giresun
Universitesi
2
Giresun
Oniversitesi
Uludag
Oniversitesi
2
2
x
(Muds*
Oniversitesi
Giresun
Universitesi
2
2
x
Giresun
Universitesi
Uludag
Universitesi
2
2
Universitesi
Uludag
Giresun
Universitesi
2
Giresun
Universitesi
Uludag
Universitesi
2
0§natmenli4i
laatretim Din Marla)
ye AltInk Bilgisi
unenli•I
Ilkagretim Din K0ltür0
y e Ahlak Bilgisi
0•retmenk
Mint
Iktisat (1.0.)
(Velma
(sterna (10.)
Uluslararasi
UluslararasI Iliskiler
(1.0.)
x
2
2
2
2
Download

Giresun Üniversitesi