:CBS, Infaz Burosu ZONGLJLDRK
EYL.
09 2007 11:01
S2
IT, SK£IM KVRUJL'U BA§KANI: HURIYE GlJLEN
24956
: SONGULCOgKUN
35224
{ ABDULLAH OZDEN DOGAN 35967
Dikili/lJttnir il?e Seijim Kurulu Ba^katiligmm 02/09/2014 tarih 41344246-140/542
saylii yazilari ekinde II Se<?im Kmrulumuza gonderileo Dikili Cumhuriyet Savcisi (98030) Kcrem
Kcrim Arslan'm 02/09/2014 havale, tarihli dilck^esi ile, 12/10/2014 tarihindc hakim ve savcilar
tarafindan yapilacak olan HSYK iiye se^imlerindc scnelik iznini kullanacagi Zonguldak ilindo oy
kuilanabilitiesi i$n gerckli iplcmlerin yapilmasmi isfedigini biidirdigi,
Yiiksek Sc$im Kuralunun 04/09/2014 tarih 3871 sayilr- fcararlan dogmltusunda;
YiikKsek SeM?im Kunjlunun 22/08/20 14 ^tarihli, 2014/3830 sayih karan eki "llakimler ve Savcilar
Yiiksek Kurulu UyeHgi iqin Adli ves Idari Yargi Hakim ve Saveilan Arasmdan 12 Ekim 2014
Tarihinde Yapilacak Segimelrde Uygulanaoak Gwelgorrnin, 60S7 sayiii Hakimler ve Savctlalc
Yuksek Kuroiu Kamwtm 23 maddesinin iicjuncii fikrasma gore diizenleiieii. 13, inaddesttiin birinci
fikrasi uyarmca; izinli, gorevli, hastalik veya ayliksiz izlnli ve ben^eri nodonlcrlc gorcv yaptifcian
yerin diginda buhmacak oliiialanna bagJi oJarak, oylanni o yerde kullanmak isteyen hakim vc
savoilarin aski siiresi I9in (6-15 Eyliil 2014) oy fcullamnak istedikleri yer il s^im kurulu
bapkankgma iletilmok tizerc buinndukiari ycrdcki il scQiim kumiu bapkanligma da
bapviirabilecefcleri belirtilmi^ olmakla;
Dikili ^lumliuriyet Savcist (98030) K(?retn Keritn Ai-slan'm talebinin kabuiu ile
kaydimn Zonguldak II Se9im Kuruluna alimnasina, Izmir II Se^im Kurulu Bapkanligma karardan
bir suret gonderilerck sc9mcn Iistesindcn isminin pikartiltnasma karar vcrilmigtir.
^
Dikili Cumliuriyct Savcisi (98030) Kereni Kerira Ai-»Ianfjn TALEBININ
KABULUilo,
«Kaydinin Zongnidak il Sopim Kiinilima yaptirilmasma,
-Izmir il Se<?im Kurulu Bapkanltjgindaki listesinden isminin ^ikartilmasma,
-Karardan bir surctin Hakimler vc Savcilar Yuksak Kurulu
gondcrilmesine,
-Karardan bir suretin itUemot sj[esi www.vsk.gQV.tr adresindQ_jygyinlarmasi ve
ifr-maii yoUiyla turn 11 se<?im kurulu bapkanhklanna iletiltnesi igifl^Segmen
Kutuga~Getie1
"*"" "
"
gondeillfflgsjro
-Karardan bir suretin talep eden Dikili Cuniliuriyet Savcisi (98030) Keren! Kotim
Arslan'atebligine,
Evrak ifczerinde yapilan inc^eme sonucu kesin olarak oy btrligiyle karar
verildi.08/09/2014
SONGUL CO$KUN
Hakim 35224
ABDULLAH OZDEN DOGAN
35967
Download

22 Kalem Kereste, Sunta, Mdf vb Malzeme Alımı