zGecrnis
?ON
1:111 4:1
Ad - Soyad: AV.ERKAN OZCAN
I. KiiseI Bilgiler
Dogum Tarihi :12.04.1976
:ADANA
Dogum Yen
Medeni Hall. :EVLI(2 çocuk)
II. lletiim Adresi
0.422.325 25 01
Tel-Fax:
0.532.586 63 66
Cep Telefonu:
[email protected]
E-posta:
Adiiye Sarayl Yani Miraç Merkezi Kat:2/32 Malatya.
Adresi:
I
I
Ill. Egitim Bilgileri
YUksek Lisans: Erciyes Oniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Ozel Hukuk
Ana Bilim Dali(2010)
Lisans:
On Lisans:
Marmara Universitesi Hukuk Fakultesi(1997)
Anadolu Universitesi Iietme Fakültesi(2009)
Anadolu Universitesi lktisadi y e Idari Biflmler Böiümü Bankacilik ye Sigortacilik
Program (2007)
Anadolu Universitesi Yönetim y e Organizasyon Böiümü
Spor Yönetimi Programi(2014)
IV. Yeterlikler
Yabanci Dii: tngiiizce(Orta)
Bilgisayar : Mesleki kuilanim açisindan yeterli dUzeyde.
V. Mesleki kidem: 1999 yilindan bu yana Malatya Barosu
Bakaniigi nezdinde avukat oiarak gärev
yapmaktayim.
2011 yiiindan bu yana Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde sigorta hakemi
olarak görev yapmaktayim.
Vi. Sertifikalar: Türkiye Bankaiar Birliginden aiinmt (Temel Muhasebe-Degerleme yöntemieniDiger TekiiatlaflmI piyasa y e borsalar-Temel Ekonomi-Yatinim araclari-Muzakere becerileriuluslararasi plyasalar)
Finansal Matematik-KaraPara y e karapara He mücadeie egitimi-UiIJsal ye
egitim sertifikalari-Malatya Barosu Bakanhigindan y e Türkiye Barolar Birilgi Bakanliindafl
alinmi muhtelif sertifikaiar,Anadolu Universitesi Onur y e Yüksek Onur belgeleri
Vll.Üye Olunan KuruIuIar: Malatya Barosu Bakanhii
Avrupa Barolarve Hukuk Dernekleni Konseyi
Anadolu Universitesi Mezunlar Birligi
2013
yilinda Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde tahkim uygulamasi
VlII.Yayinlari: isimli kitabim Malatya Barosu Bakanhii tarafindan yayinianmi olup ayni konudaki kitabim 2014
yiiinda Seçkin Yayinevince uiusai olcekte de yayimlanmitir.
Saygilanimla.
Av. Erka Ozcan
Download

av.erkan - Türkiye Barolar Birliği