T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimM組d軸1時ti
19/02/2015
Say−:24290588/330・01/1862439
Konu:ilkokullarMasaTenisi YarlSmaSl
…‥MUDURLUGUNE
ilgi;a)KaymakamllkMakamlnln18/02/2015Tarihve1839697Sayll10lurlarl;
b)DinarSakirUnverIlkokuluMd−nm11/01/2015Tarihve330/38SaylllyaZISl;
Egitimde∴Kaliteyiiyilestirme Pr函Si kapsamlndailCemiz Merkez Sakir
UnverilkokuluMtid蘭画OrganizasyonundaektekiSamamedebelirtilentarihlerdeIleemiz
Ilkoku13ve4.SlnlfOgrencileriney6nelikilkokullarMasaTenisiYarlSmaSlduzenlenmesine
dairallnanilgiOnaysuretiveyazlekteg6nderilm函ir・
Bilgilerinizl,Okulunuzda duyurulmasI Veilgi Samamede be皿1enl$aklml
eereeVeSindegereglniricaederim・
HasanTAHTAOGLU
I19eMi11iEgitimMtidnm
EKLER:
上Yazl(lSayfa)
2−iamame(ladet)Mudurl蝉mtizwebsay魚slndanallnaCak
DAGITIM:
1_TtimjlkokulMd.
2−MudtirlugumuzwebSayfaslna
曲調鵬曲調郭70銅酬日向IIUh錐鵬ihCe
2−ilTl!a睡imti直れdlgItaSdikoluhur
.胤.佃象./201.岩
戸
TemelEgt Sb
79038795工dariBirimKim撮Kodu
AdllyeMah・AdliyeCadHuk柵etKonag,03400DinarKurumKodu:115605
Tel.02723536020(1204)Faks・02723534577
e・POSta dinarO3@nebgovd・
Buevrakguvenl,elektronlkimZallemZalanml$tlr
VHKI_0.sAdLAM
T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimM組diir1時ti
SayI:24290588n30.01/1839697
18/02/2015
Konu:ilkokullarMasaTenisiYarlSmaSl
KAYMAKAMLIKMAKAMNA
Ilgi;DinarSakirUnverilkokuluMd−nmll/Ol/2015Tarihve330/38SaylllyaZISl;
主19emiz Merkeziakir Unver エlkokulu M批rlqも organizasyonundailgi
yazlekindeallnan SartnamedebelirtilentarihdeI19emizjIkoku13ve4.Slnlf6grencilerine
y6nelik Egitimde KaliteyiIyileStime PrqiesikapsamlndaIlkokullar arasIMasa Tenisi
YarlSmaSl dもzenlemesi;ilgiliis veiSlemlerinin Sakir Unverilkokulu M的tirl嘩tince
ytirtittilmesihususunu;
MakamlnlZCadauygung6rtiltirse,OlmlarlnlZa arZederim.
HasanTAHTAOGLU
IleeMilliEgitimM慣dtm
OLUR
18/02/2015
MustafaSAH工N
Kaymakm
EKLER:
1−YanSmaSartnamesi(ladet)
寄uevrakin507058ylIIkanungereglnCe
E−imiaiIeimzaland蘭tasdikoIu…r
t乱/9㌔/2。1ニ多
く
TemelEgt.Sb
.79038795−IdariBirimKimlikKodu
VHKIO.sAGLAM
SEF− E.OzTURK
AdliyeMah.AdliyeCad.HtlkumetKonaglO3400DinarKurumKodu:115605
Tel.02723536020(1204)Faks.02723534577
e−POSta:dinarO3@meb・gOVtr・
Ⅹ
BuevrakguvenllelektronlklmZnllelmZalanmlitlrh叫〝evraksorgumebgovtradreslnden6521−da23−3eb4−8eb5−5ebdk°dulleteyltedlleblllr
T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
SakirUnverilkokuluMtid甜1噂ii
Sayl:41444356−330/・報・
11/02/2015
Konu:IlkokullarMasaTenisiYanimaSl
ILCEMiLLiEeiTiMMUDURLUeUNE
EkapPrdesikapsamlndaIleemiz主lkokullararasIMasaTenisiYanSmaSlileilgili
iamamenin主lCemizilkokullannaduyurulmaslhususunda;
Bilgilerinizivegereglniarzedehm.
OkulMtidtirti
KorubaSlMahallesi−M.AkifErsoySk.03400DiNAR Tel :0.272.3531249
e−POSta:701311@meb.k12・tr
www.sakirunverilkokulu.meb.k12.tr
EKAP PROJESl
iLKOKULLARARASIMASATENisiYARISMASi
YARISMAYIDUzENLEYENKURUM:DinariSeeMilS†EgitimMud0両gti
YARISMAADl :MasaTenisiYarssmasI
YARISMAKONUSU:OgrencileremasatenisibecerisikazandIrmak・
TORU:MasaTenisiyariSmaSi
AMACi:0grenciieremasatenisisporunusevdirmek.
HEDEFKiTLE:Dinar,daOgrenimg6reniIkoku13ve4.simfOgrenciIeri
PROJE YURUTME EKIBI
DinarIleeMiISiEe的mMuduruHasanTAHTAOGLU
Dinar時eMilliEgitjmSubeMdduruMehmetCEYLAN
DinarSakirgnve川kokuIuMud…ErkanOZCAN
DinarSakirUnver叫okuluMuddrYrd・NefiseOzeELiK
DinarSak車中Veriikok叫QgretTieniSdkruSenerSEVYURT
PROJEYURUTME EKIBININ GOREVTANIM1
1・ProjekapsamlndaddzenlenenmasatenislyarlSmaS刷hazlrlamak.
2・MasaTenisjYariSmaS同e蘭書ionayaSinmaSiVetumOkuiiara duyuruiSierini
yapmak.
3・MasaTenisiYarlSmaSlafisierin主hazlriamak,90∈画tmakvetumokulIaradagltmak.
4−ProjeGaliSmaIar刑nbirduzenIeindeilerIemesinikontroSetmek,g6rulenaksaklikIar
iieiigiiitedbiraimak,
5.ProjeOncesiveproJeSOnraSlistatistik†bngiier面tutmak,SOnUeIarldegeriendirmek,
tumokullariapayiasmak.
6.DereceyegirenOgrenCiIerinbe旧enen6dullereereeVeSinde6d訓endiriImesini
Sa到amak.
OKULMUDORLOKLERiNCEYAPILACAKisLER
l.ProjekapsamlndaduzenienenMasaTenisiYarlSmaSinltumOgrenCiIere
duyurmak.
2.0grencileriMasaTenisiYarlSmaSlnakatIimayatesviketmek.
3.0grenciIerineveGgretmenJerineyarssmaiiengiiirehberlikyapmak.
4.MasaTenisiYariSmaSlnakatlSacak6grenciierinbasvuruiarLnlalmak.
5.MasaTenisiYarlSmaSIPrOJeSininuyguIamatakvimineg6「eiSVelSiemlersyapmak.
OKULMASATENisiYARISMASiKOMisYONUNCAYAPILACAKisLER
l.MasaTenisiYarlSmaSinltumOgrenCilereduyurmak.
2.MasaTenisiYarssmasmakatllacak6grencilerinbaSVurularlnlaimak,basvuru
Sdresibitimindebasvuruyapanogrencisayssln10kulmudurlugunebildirmek.
3.MasaTenisiYarlSmaSLSOnuCUnuOku=daresinebildirmek.
KATiLiMSARTLAR1
1.日kokui3ve4.slnif6grencisio血ak.
2.TumokuIIardanyariSmayakatlimakisteyen3ve4°Sinif6grencilerindenenfazla5
kisikayItiiOlduguokuiabaSVuruyaPtlrmaSldlr.
YARISMASARTLARi
l.Dereceyeglreniu(36grenclyeOdmleri19MaylSGenelikveSporBayraml
tOrenindeveriiecektir.
iLETisiMB中丸ER,i
Adres:SakirUnverlIkokuluMdduri噂ulDinar
Tel:02723531249
AelKLAMALAR
l.MasatenisiyarlSmaSlnda冊31egirenOgrenCiler6d刑endiriiecektir・
2,MasaTenisiyariSmaS∼11MayiS2015PazartesigunuSakirOnveriu(Okulu90k
amaellSalondasaat:10‥00dayap−1acaktlr・
3.Kat1両csokuSSar∼mlZ中dareciSeriOdmt6renineayrICadavetediIecekierdir・
HEDEFGURUPUZERINDEBEKLENENETKILER
l.IIeemiz6grenciIeriaraslndamasatenisineolanllgiyia血mak・
RiSKLER
YetersiztanstImVe6duiaSamaSlndayete出kaynak
ayrllmamasIPrOjen両skieridir・ProjeninaSilamacs90CukIa自
yariStIrmakde色町atIIbirrekabetiCerisindesporadikkateekmektiL
YASALDAYANAK:EgitimdeKaliteyiA而maPrqjesi(EKAP)UygulamaYonergesi
ilkOeegirenOgrencilereeeSitSihediyeier(kitapseti,Saat,baSarSbeigesi)ve
OkuSSarInaPiaketveriiecekti「・
YARISMATAKV叫
YAPILACAKETKiNLIKTARIH
TOmOkulMudur剛erjneDuyuruYapISmasl09Subat2015
YariSmayaKa仙acakOgrencibrinveveliSer面nBaSVuruSarIn
AllnmaSSO9Subat2015−09Mah2015
MasaTenisiYarssmasInlnYap=masIllMay‘S2015PazartesilO:00
DereceyeGirenOgrenciierinTespitive時eMiliiEgitim
Mudu両gtineBild刷mesillMaylS2015
0d馴endirme19MayIS2015
Download

ilgi yazı ve ekleri için tıklayınız