AD! SOYADI
ILETISiM
TECRIJBE
EGITIM
HAMDI CAN UNSAL
ADRES I
RESIT GALIP CADDESI NO:32/7
G.O.P. ANKAYA ANKARA
TELEFON / FAKS
031244655 70/031244655 71
GSM
0532 261 49 43
EMAIL
hamdicanunsal 'IzmaiI .com
Alternatif UyumazIik çozumlcri Dernegi Bakan Yardimciligi
(2013-2014)
Alternatif UyumazIik cozurnleri Dernegi BakanIigi
(2008-2010)
Alternatif Uyumazlik çozumleri Dernegi Kurucu Uyelik
(2007)
Alternatif Uyumalik ozumIeri Alaninda Aratirmalar
(2007 - Halcii Devarn Etrncktcdir)
Dernekier H ukuku Alaninda Aratirma1ar
(2007 - Halen Dcvam Etmektcdir)
Tip Hukuku Alaninda AratirmaIar
(2006 - Halen devam ctmektedir)
Apartman, Site ye i Merkezi Yônetirni - Danirnanhgi
(1999-2012)
Ankara F'otograf Sanatçilari Dernegi Hukuk Kurulu BakanIigi
(3 Döncni)
Ankara Fotograf Sanatçilari Dernegi Yönetim Kurulu Uyeligi
(2 Döncni)
Serbest Avukatlik
1995 - l-Ialcn dcvam ctmcktcdir
Ankara Barosu Cea Hukukunda UzIama-UzIatirmaci Avukat Eitimi
(2013)
Ankara Barosu Ceza Hukukunda Uzi ama-UzIatirmaci Avukat Egitimi
(2011)
Turk Patent Enstitüsü Alternatif UyurnazIik Cozurnu Semineri
(2011)
Ankara Barosu Kamu Ihale Hukuku Sertifika Prograrni
(2011)
Tiirkiye Barolar BirIii Dünyada Arabuluculuk Uygularnalan Sernineri
(2011)
Aile ArabulucuIuu Egitirni
(2008)
Ticari Arabuluculuk Eitirni
(2008)
Avrupa Insan Hakiari SözIernesi Eitimi
(2007)
Fikri ye Sinai Mülki y ct Hakiannin Hukuki Bovutu Egitimi
(2007)
Mediason I ArabuIucuIua Giri Egitimi
(2007)
Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi
1987— 1994
Samsun Ondokuzmaus Lisesi
1984-1987
Samsun Ilkadirn Ortaokulu
1981 - 1984
Samsun Ondokuzinais Ilkokulu
1976 - 1981
KISISEL
6325 Sayili Hukuk tJyurnazhkIarinda Arabuluculuk Kanunu
uyarinca Tiirkiye Barolar Birligi-Bakent Universitesi Ortak
Protokolti kapsanunda Arabuluculuk Egitnienlii
(2013- Halen devarn etrnektedir)
Ulusal (IV) Tahkim Aratirrna1ari
(2010 - Halen devarn etrnektedir)
Profesyonel Miizakere Eitimi lie Danirnanli,
(2008 - Halen devam etniektedir)
Aiternatif Uyuniazlik çozürnlerinin Tip H ukuku Alaninda
Iiygulanmasitia Dair Caiismalar
(2007 - Halen devarn etmektcdir)
Fotograf Sanati çaIimalari
(1991 - Halen devam etmektedir)
Tarih tJzerine Aratirma ye çalinialar
(1987— Halen devani etrnektedir)
u
="^
Download

av.hamdi can