*4
T.C.
MILL! EGITIM BAKANLIGI
Yenilik ye Eitim Teknolojileri Genel Mudurlugu
Sap :88013337/821.04/1716586
Konu: Mangala Turnuvasi
30/04/2014
VALILIGINE
(I! Milli Eitim Müdür1iiü)
Ilgi
:Eskiehir Ii Milli Eitim Müdür!üü'niin 25.04.20 14 tarihli ye 88074293/
300/167 1832 sayili yazisi.
Eskiehir Ii Milli Eitim Müdür1üü'nün, "Eskiehir 2013 Turk Dünyasi Kültür
Bakenti Ajansi" faa!iyetleri kapsaminda, Orta Asya Turk Toplulukiarinin zeka ye strateji
oyunu "Manga!a"nin tanitimi ye yaygin!atin!masi amaciy!a, Tiirkiye geneli resmi ye özel
turn ortaokul 6renci1erine acik, "Türkiye Ortaokullar Arasi Mangala Turnuvasi"
düzenlemek istedikierine i1ikin ilgi yazisi ince1enmitir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi, Milli Eitim Temel Kanunu ile Turk Milli
Eitiminin genel amaclarina uygun olarak, ilgili yasal düzen!emelerde belirtilen ilke, esas ye
amaclara aykin!ik teki1 etmeyecek eki!de, denetimi ii milli eitim müdürlükleri tarafindan
gerçek1etiri1mek üzere sbz konusu etkin1iin yapilmasi uygun g6rü1mütür.
Bilgilerinizi ye gereini rica ederim.
Mustafa KOç
Bakan a.
Gene! Müdür
EK : Ilgi yazi ye ekieri (10 sayfa)
DAG1TIM:
Gerei:
B Plani
Bu beige, 5070 sayzii Elektronik Imza Kanununun 5
Konya
.0ku1iarIAKARA
Bilgi:
Teme! Eitim Gene! Müdür!üü
Din Oretimi Gene! Müdür1üü
Ozel Oretim Kurum!ari Gene! MüdürIüü
mci maddesi gereince giivenli eiektronik imza He imzalanmitir
Ayrintih biigiiçin: Yaar SAHIN (Uz. Oretmen)
T.C.
ESKISEHIR VALILIGI
Ii Milli Eitim Müdür1üü
4%
4-
*
25/04/2014
Sap : 88074293/300/1671832
Konu: Mangala Turnuvasi
MILL! EGITIM BAKANLIGI
(Yenilik ye Eitim Teknolojileri Genel Müduru1üü)
Ilgi : TDKB. 18.04.2014 tarih ye 01/654 sayili olur.
Orta Asya Turk toplulukiarinin Zeka ye Strateji oyunu "Mangala" oyununu okullanmizda
yaygin1atiri1masi amaciyla Türkiye geneli ortaokullar arasi turnuva projesi yapt1mitir.
Mangala Turnuvasi Eskiehir 2013 Turk Dünyasi Kültür Bakenti Ajansi yönetim kurulu
tarafindan onaylanmi§ ye yarima1ar 6 -7- 8 Haziran 2014 tarihierinde ilimizde yapilacaktir.
Projenin ilimizde uygulanmasi Va1i1iimizce uygun g6rü1mü olup, turn illerimize duyuru
yapilmasini ye rnüsaadelerinizi takdirlerinize arz ederim.
Günhan YAZAR
Vali a.
Vali Yardimcisi
EKLER:
1- Onay
2- Proje
Bu beIge, 5070 sayili Elektronik lmza Kanununun 5
mci maddesi gereince güvenli elektronik imza He imza1anmitir
l
T.C.
C o$
ESKI$EHIR
v AL I L t 0 l
T.C.
ESKISEHIR VALILIGI
MILLI EGITIM MUDURLUGU
DOGUDAN BA TIYA BUYUK YOLCULUK:
Turk Dun yasi lie 7'd en 77'ye...
TURKIYE
ORTAOKULLAR ARASI
MANGALA T URNUVASI
Mangalaoyunu gecmi ~ in derinlikierinden gelen; yuzyillardir oynanan Orta
AsyaTurk topiuluklari Zeka ve Strateji Oyunudur. Eski5ehir'imizin hem Turk
Dunyasi Kultur Ba5kenti hem de UNESCO Somut Olmayan Kulturel Miras
Ba5kenti olmasi sebebiyie Eskisehir Valiligi, Eskisehir 2013 Turk Dunyasi Kultur
Ba ~ kenti Ajansi ve Eski§ehir II Milli Egitim Mudurlugu i ~ biriigi He Turkiye
Ortaokullar arasi Mangala turnuvasi organize edilecektir.
AMA4':
Orta AsyaTurk topluiuklarizeka ve strateji oyunu olarak tescillenen Mangala
Oyunu'nun gent ku5akiara tanitilmasini ve bu organizasyon He okullarda
yayginla ~ tirilmasini sagiamaktir.
KAPSAM:
Turnuvaya her ili temsilen (1) ortaokul ogrencisi katilacaktir. Turnuva
Eski ~ ehir'de duzenlenecek oiup ogrencilerin turn masraflari Eskisehir 2013 Turk
Dunyasi Kultur Ba ~ kenti Ajansi tarafindan kar ~ rIanacaktir.Ancak
Istanbul,Ankara,Izmir,Adana, Bursa, Konya,Antalya,Eski,ehir-Erzincan /llerimizin yaricmac;
kontenjani (2) ortaokul ogrencisidir.
BA$VURU ESASLARI
• Yari5ma Eskisehir II Milli Egitim Mudurlugu tarafindan resmi yazi ve Eposta iie tun Milli Egitim muduriuklerine bildirilecektir.
• Milli egitim mudurlukleri, EK.1 formunu doidurarak ilini temsil edecek
(1)ortaokul ogrencisinin bilgileri He ogrenciiere refakat edecek bir
ogretmenin veya velisinin biigiierini en gec 02.06.2014 tarihine kadar
[email protected] b.gov.tr
adresine
go n d e rece ki e rd i r. Istanbul,Ankara, Izmir,Adana, Bursa, Konya,A ntalya, Eski,cehirErzin can Illerimizin yari,cmaci kontenjani (2) ortaokul ögrencisi olmakia birlikte
refakatci say/si yine(1) olacaktir.
TURNUVAYA KATILIM SURECI
• Yarima ortaokui örenciIerinden oivan kategoride düzenlenecektir.
o
Ii Milli Eitim Müdüriükieri bunyesinde (1) kiiiik Mangala takimi
ol u t u ru a ca kti r.
Takimiarin oiuturuimasinda ii içi Mangaia Turnuvasi'nin düzeniemesi
zoruniudur ye bu sürecten Ii Milli Egitim Müdüriükleri sorumludur.
TURNUVA SURECI
o
Turnuvada eieecek olan ogrenciier kura usuiü He belirienecektir.
• Eieme sonucu turnuvaya katilmayan ogrenci olmasi haiinde katilan
ogrenci bir üst tura gecmeye hak kazanacaktir.
Turnuvada on elemede kura cekiminde her kategoride turnuvaya kattian
ogrencilerin sayilari tek sayi oimasi halinde (Ornegin 2. kategoride katilan
ogrenci sayisi 23 olursa) bir Ogrencinin rakibi oimayacagindan kurada
sona kalan ogrenci bir üst tura gecmeye hak kazanacaktir.
• Mangaia Oyunu 5 set üzerinden oynanacaktir.
• Turnuvada Kale Kurali uyguianmayacaktir.
• Turnuva aagida belirtilen "Mangaia Oyununun Kurailari" baIigi altinda
yapilan aciklarnaiar dogruitusunda gercekietiriiecektir.
• Oyunu kazanan oyuncu (1) puan, kaybeden (0) puan ye berabere bitiren
oyuncular yarim (0,5) puan alacaktir.
• Her kariIama 1 hakem tarafindan yonetilecektir.
• Yapilacak itiraziarin sonuca baglanmasinda son söz a kariiamanin
hakemine aittir.
MANGALA OYUNUNUN KURALLARI
• Mangala Oyunu iki kii lie oynanir. Oyun tahtasi üzerinde karIikI, 6'ar
adet olmak üzere 12 kuçuk kuyu ye her oyuncunun taiarini toplayacagi
birer buyük hazine kuyusu buiunmaktadir.
• Mangala Oyunu 48 ta ile oynanir. Oyuncular 48 tai her bir kücuk kuyuya
4'er adet olmak üzere dagitirlar. Oyunda her oyuncunun önünde bulunan
yan yana 6 kuçuk kuyu, a oyuncunun boigesidir. Karisinda bulunan 6
kucuk kuyu rakibinin boigesidir. Oyuncular hazineierinde en fazia tai
biriktirmeye çaIiirIar. Oyun sonunda en cok tai toplayan oyuncu a seti
kazanmi olur.
• Oyunda 4 ana temel kural vardir.
1. Temel kural:Kura
neticesinde baiama hakki kazanan oyuncu kendi
boigesinde bulunan istedigi kuyudan 4 adet tai alir. Bir adet tai aldigi kuyuya
birakip saatin tersi yönünde, yani saga dogru her bir kuyuya birer adet ta
birakarak elindeki talar bitene kadar dagitir. Elindeki son ta§ hazinesine denk
gelirse, oyuncu tekrar oynama hakkina sahip olur. Oyuncunun kuyusunda tek
ta varsa, sirasi geldiginde bu tai sagindaki kuyuya taiyabiIir. Hamle sirasi
rakibine gecer. Her seferinde oyuncunun elinde kalan son ta§ oyunun kaderini
belirler.
2. Temel kural:Hamie sirasi gelen oyuncu kendi kuyusundan aldigi taIari
dagitirken elinde ta kaldiysa, rakibinin bolgesindeki kuyulara da ta birakmaya
devam eder. Oyuncunun elindeki son ta, rakibinin bolgesinde denk geidigi
kuyudaki taIarin sayisini çift sayi yaparsa (2, 4, 6, 8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer
alan turn talarin sahibi olur ye onlari kendi hazinesine koyar. Hamle sirasi
rakibine gecer.
3. Temel kural:Oyuncu talan dagitirken elinde kalan son ta, yine kendi
bolgesinde yer alan bo§ bir kuyuya denk gelirse ye eger bo5 kuyusunun
karisindaki kuyuda da rakibine alt ta§ varsa, hem rakibinin kuyusundaki talari
ahr, hem de kendi bo5 kuyusuna biraktii tai alip hazinesine koyar. Hamle sirasi
rakibine gecer.
4. Temel kural:Oyunculardan herhangi birinin bolgesinde yer alan talar
bittiinde oyun seti biter. Oyunda kendi bolgesinde talanni ilk bitiren oyuncu,
rakibinin bolgesinde bulunan turn talari da kazanir. Dolayistyla, oyunun
dinamigi son ana kadar hiç dümez.
4- 4-
=
I
-4P
L
ODULLER:
. 1.11k Odülü: Turk Dunyasina gezi (Oretmeniyle birlikte)ve Fotoraf
Makinesi
2.11k Odülü: Diz Ustü Bilgisayar
. 3.10k Odülü: Tablet Bilgisayar
YARISMA TAKVIM1
Turnuvanin Duyurulmasi
II Milli Müdürlükieri Bunyesinde ii tçí
Turnuvalarinin Düzenienerek jIl temsil
01. Mayis.2014
28. Mayis.2014
edecek örencinin belirlenmesi
Turnuvaya Katilacakiarin KiiseI ye
Okul Bilgilerinin Eskiehir ii Milli
02. Haziran.2014
Egitim Mudurlugune iletilmesi
Turnuvanin GercekIetiriImesi
6-7-8.Haziran.2014
OdüI Täreni
8.Haziran.2014
YARISMA PROGRAM! (TASLAK)
6 HAZ!RAN2014
Eskiehir ogretmenevi 'ne giri,kayit ye yer1eme (Saat 13 .00'den itibaren)
Teknik toplanti ye fikstUr cekimi(Saat 18.00)
7 HAZIRAN 2014
Ikili Yarimalar
2.Tur yarimalar(ikili)
8 HAZIRAN 2014
Yari final/Final
OdUl Toreni,Kapani IYol giderlerinin ödenmesi
Ayrili
Proje KoordinatörU : Rifat GUnday (Sb.Md)
0 222 23972 001210-05064069415
Faks 0 222 2393922
ESKISEH1R 2013 TURK DUNYASI KULTUR BASKENTI TURKIYE
ORTAOKULLAR ARASI MANGALA TURNUVASI
YARISMACI BILGILERI
IL
ORENCiYE REFAKAT EDEN &RETMENIVELIYE AlT BILGILER
AD! SOYADI
D06UM YERI YILI
BRANSI
FOTORAF
yELl ISE
YAKINLIK
DURUMU
OKULU
TELEFONU
YARISMACI 66RENC1LERE Aft BILGILER
AD! SOYADI
DOcIUM YER! YILI
FOTOORAF
SINIFI
OKULU
TELEFONU
YARISMACI O(IItENCILERE AlT BILGILER
AD! SOYADI
DOUM YERI YILI
SINIFI
FOTORAF
OKULU
TELEFONU
NOT: VELIREFAKATETMESIDURUMUNDA ANNESI VEYA BABASI OLMAKKOULUYLA
SADECE (1) KLi REFAKA T EDEBJLIR. OGRENCI SA YISI BIRDEN FAZLA OLAN JLLER/MJZ
YJNE SADECE (1) REFAKA rçj GONDERECEKLERDIR.
ø.
11 Milli Egitim MUdUrü
Download

C o$ l