T.C.
Dİ CLE ÜN İ VERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARI
OTURUM TARİHi
OTURUM Nü
KARA R NO
: 2 1.05.20 14
: 31
:2014/31-1 4
.KARAR-20 14/3 1- 14: Üni ve rsitemi z 20 13-20 14 eğ itim- öğre t im y ılın da Üni ve rsitemi zde Yaz
Öğ retimi dönemi aç ılm as ı halin de bir ele rsin aç ıl a bi lm es i için en az kaç öğ re n ci nin başv urm as ı
ge rek ti ğ i y l e il gili Öğ re n c i İ ş l e ri Daire B aş k a nlı ğ ı ' nın 13.05.20 14 tarih ve 328 say ılı ya z ı s ı gö rü ş üldü.
Üni ve rs itenı i z 20 13-20 14 eğitim - öğ ret irn,,)'.,ı l, 1f! a Üni versitem izde Yaz Öğret imi döneminde
bir elersin aç ıl ab ilm es i için en az 1O öğrenciı ::Lı"o a.?. ".§~-1/. · ',;~ oy birli ğ i y l e karar verileli .
.,
. ...
-.ı·, ..
~
.....•-, ...
~ '~
1t
· ~~ '·
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ AKADEMİK TAKVİMİ
AKADEMİK FAALİYET
Yaz öğretiminde açılacak derslerin belirlenmesi, ilgili kurullardan onaylanması ve ilan edilmesi
Başvuruların alınması
06.06.2014
09-30.06.2014
Yaz Öğretimi Başlangıcı
04.08.2014
Yaz Öğretimi Bitişi
29.08.2014
Yaz Öğretimi Sınav Başlangıcı
01.09.2014
Yaz Öğretimi Sınav Bitişi
05.09.2014
Yaz Öğretimi Sonrası Tek Ders Sınavı
Eylül ayı içinde yapılmak üzere
ilgili akademik birim yönetim
kurulunca belirlenecektir.
2013-2014 ECiTiM-ôCRETİM YILI YAZ OKULU ÔGRETlM
-
.
(2014 Yaz Okulu Ücretleri Bir Önceki Yıl Yaz Oku lu Ücretleri % 5
Artın l arak B u l u nm uştur.)
Programın Adı
Fakillte ve
Azami Ders Ücreti (TL)
3, 16
TIP FAKÜLTESi
DIS HEKIMLI Ct FAKÜLTESi
2,56
ECZACILIK FAKÜLTESi
vnERINER FAKÜLTES!
TIBBI BiYOLOJiK BILPROG .
1,76
1,46
FiZiK TEDAVi VE REHA.PROG .
TEKNiK ECITIM FAKÜLTESi
1,46
MUHENDISLIK FAKÜLTESi
MIMARLIK FAKÜLTESi
MÜH .•MİMARLIK FAKÜLTESI
MÜ HENDİSLiK
VE TEKN. FAK
MIMARLIK VE TASARIM FAK.
iNŞAAT
FAKÜLTESi
BiLGiSAYAR BiLiŞİM FAKÜLTESi
MAKI NA FAKÜLTESI
HAVACILIK VE UZAY BiL. FAKÜLTESi
MADEN FAKÜLTESi
2,ü6
ELEKnUK.ELEKTRDNIK FAK.
KiMYA METALURJI FAK.
UÇAK VE L:ZA Y BiL. FAK Cl.TES I
ZiRAAT FAKÜLTESI
TARJM BiL. VE T~KNOLOJILERI FAK.
ZiRA.AT VE 00CA Bil . FAKÜLTESi
MÜH. VE DOCA BiLiMLER! FAK.
TEKNOLOJi FAKÜLTESi
YER BiLiMLERi FAKÜLTESi
ORMAN FAKÜLTESi
GEM!
INŞ .
VE DENiZ BiL. FAK.
DENiZ BiLiMLER! FAKÜLTI:SI
SU ÜRÜNLER! FAKÜLTESi
D~NIZCILIK
n;ıcsnL
FAKÜLTESi
TI:KN VE TASARJM FAK.
1,59
SAt'AT \'E TASARIM FAKÜLTESi
GEMi
I NŞ .
VE DENiZCiLiK FAK..
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES I
GUZEL SANATLAR VE TASARIM FAK
FEN FAKÜLTESi
FEN.EDEBiYAT FAKÜLTESI
1,46
lf<n !'.o«,..,,)
HUKUK FAKÜLTESi
iKTiSAT FAKÜLTESi
iŞLETME
FAKÜLTESI
1,59
SiYASAL BiLGiLER FAKÜLTESI
iKTiSADi VE ID,,RJ BiLiMLER FAK.
Dil TARiH VE COGRAfY., FA K.
llAHIYATFAKOLTESI
ISLAMİ İLlMLER
FAKÜLTESi
EGm~ FA KÜLT~SI
MESLEKi ECiTIM FAKÜLTES i
SACLIK BiLiMLER! FAKÜLTESi
SPOR BiLiMLER! FAKÜLTESi
HEMŞiRELi K
FAKÜLTES i
ENDÜSTRlYEL SAN.EôT. Ft<K.
1,46
TlCARETTURZ.ECT. FAKÜLTESi
TURiZM FAK ÜLTESi
INSt<NI BiLiMLER VE EDEBiYAT FAK
INSANl VE SOSYAL Bil.FAK
iNSAN VE TOPLUM BiLiMLERi FAK.
SOSYA L VE
BEŞERi
BiLiMLER FAK.
EC IT1M BiLiMLERi
EDEBiYAT FAK!JLTESI
FEN·EDEB IYAT FAKÜLTESi
( Edebi~·a ı ve Sm Prng..)
i LET iŞ iM
BiLiMLER! F AKÜLTESİ
iLETiŞİM
FAKÜLTESi
1,46
YÖNETMELİK
Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dicle Üniversitesinde eğitim-öğretim yılı dışında yaz
tatilinde uygulanan yaz eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, enstitü ve
yüksekokullarda uygulanacak yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Amaçları, Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar
Amaçlar
MADDE 4 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır;
a) Öğrencilerin, yaz aylarında da eğitim-öğretim imkânlarından faydalanmalarını sağlayarak,
Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak,
b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya
da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarına imkân
sağlayarak, derslerdeki yığılmaları önlemek,
c) Yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim ve araştırma kurumlarında çalışan, ancak yaz
aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından; ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler
yoluyla yararlanmak,
ç) Üstün başarılı öğrencilerin, üst yarıyıllardan ders alabilmelerini sağlamak,
d) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin, Üniversitedeki eğitim-öğretim
imkânlarından faydalanmalarını sağlamak,
e) Öğrencilere, düşük notla geçtikleri derslerde, notlarını yükseltme imkânı sağlamak,
f) Yan dal ve çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin, programı izlemelerini kolaylaştırmak.
Yaz öğretiminin takvimi
MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin akademik takvimi, her yıl Dicle Üniversitesinin akademik
takvimiyle birlikte, ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, Üniversite Senatosu tarafından
belirlenerek ilan edilir.
Yaz öğretiminde dersler
MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde açılması öngörülen lisans dersleri, bu dersleri veren
birimlerce; lisansüstü dersleri ise, ilgili enstitü anabilim dalları tarafından belirlenir.
(2) Yaz öğretimi programlarında açılması öngörülen dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim
elemanları; ilgili bölüm veya programın teklifi üzerine, fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarınca,
yaz öğretimi başlangıcından en az otuz gün önce belirlenir ve öğrencilere duyurulur.
Yaz öğretiminin süresi
MADDE 7 – (1) (Değişik: RG-02/07/2008-26924) Yaz öğretiminin süresi dört haftadan az,
yedi haftadan fazla olamaz. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında en az dokuz haftadır. Bu
süre yaz öğretimi final sınavlarını da kapsar. Yaz öğretiminde açılan her ders için, güz veya
bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yoğunlaştırılarak yapılır. Yaz
öğretiminde alınan derslerin kredileri; önlisans, lisans veya lisansüstü programlarında
belirtildiği gibidir."
(2) Yaz öğretimi, yarıyıl olarak değerlendirilemez. Yaz öğretiminde geçen süre, normal eğitimöğretim süresinden sayılmaz. Başarı durumları ne olursa olsun, öğrenciler yaz öğretimine katılmak
zorunda değildir. Bahar yarıyılı sonunda yasal öğrenim süresini tamamlayan ve ek süre hakkı
bulunmayan öğrenciler yaz öğretiminden faydalanamazlar.
Yaz öğretimine ilişkin esaslar
MADDE 8 – (1) Yaz öğretimi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı, her yıl Üniversite
Yönetim Kurulunca tespit edilir,
b) İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere, normal ve ikinci öğretim
öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli ve aynı kredi/saatli
derslere, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilirler,
c) Yaz öğretiminde kayıt yaptıran her öğrenci, en fazla oniki kredilik ders alabilir,
ç) Birinci sınıf öğrencisi, üçüncü sınıftan; ikinci sınıf öğrencisi ise dördüncü sınıftan ders
alamaz,
d) Öğrenci, aynı zamanda hem staj yapıp hem de yaz öğretiminde ders alamaz,
e) Yaz öğretiminde kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya çıkarma yapılamaz,
f) Normal eğitim-öğretim süresi içinde açılması gereken dersler, hiçbir şekilde yaz öğretimine
ertelenemez,
g) Yaz öğretiminde öğrenci ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladığı dersleri alabilir,
ğ) Bir öğrenci, yaz öğretiminde;
1) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,
2) Güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri,
3) Çift anadal ve yan dal programına kayıtlı ise yıl içinde alamadığı dersleri,
4) Güz veya bahar yarıyıllarında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış
olması halinde, bir üst yarıyıldan açılan dersleri alabilir.
(2) Yaz öğretimi alabilmek için gerekli şartlar şunlardır;
a) Güz ve bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler, yaz öğretiminden
faydalanamazlar. Eğer, ilişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise bu işlem iptal edilir.
b) (Değişik: RG-10/07/2013-28703) Öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulunun izniyle, Dicle
Üniversitesi yaz öğretiminde açılmayan dersleri içerikleri ve kredilerinin aynı veya daha fazla olması
kaydıyla öğrenimi boyunca mezuniyeti için almakla yükümlü olduğu ulusal veya AKTS kredisi
toplamının en fazla %20’sine kadar yaz öğretimine yer veren diğer üniversitelerden alabilirler. Başka
bir yükseköğretim kurumu yaz öğretiminde bir dersin alınabilmesi için öğrencinin başvurmuş
olmasına rağmen o dersin Dicle Üniversitesi yaz öğretimi döneminde açılmamış olması ve o dersin,
dönemi içerisinde Dicle Üniversitesinde alınmış olup başarılmamış olması ya da haftalık azami ders
saati limitinden dolayı döneminde alınamamış olması gerekir. Öğrencinin, başka üniversiteden
alınacak dersin içerik, dil, kredi ve saati ile yaz okulu akademik takvimini içeren onaylı belgeyi,
önceden kendi fakültesine/yüksekokuluna vermesi gerekir. Bunun ilgili birim yönetim kurulu
tarafından uygun görülmesi halinde başka üniversiteden ders alınabilir. Diğer üniversitelerden alınan
derslerin ve notların öğrenci transkriptlerine işlenmesi, ilgili kurulca onaylandıktan sonra 8/8/2005
tarihli ve 25900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Dicle Üniversitesinde yaz öğretimi açılması
halinde diğer üniversitelerin öğrencileri de kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunun izni ile
Dicle Üniversitesinde açılan yaz öğretimi derslerine kayıt yaptırabilirler.
c) (Değişik: RG-10/07/2013-28703) Diğer üniversitelerin yaz öğretiminde alınacak notların, en
geç Dicle Üniversitesi güz yarıyılı kayıt yenileme tarihi bitimine kadar Dicle Üniversitesi ilgili
birimine ulaştırılması gerekir.
ç) Yaz öğretiminde açılacak dersler, tercihen dersi güz/bahar döneminde vermiş olan öğretim
elemanının isteği, ilgili bölümün uygun görmesi, ilgili birimin yönetim kurulu ve Dicle Üniversitesi
Senatosunun onayı ile belirlenir.
d) Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları, derse devam, ara sınav, proje,
laboratuar gibi çeşitli çalışmalar ve final sonuçları; dersi veren öğretim elemanı tarafından, Dicle
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri dikkate
alınarak uygulanır ve değerlendirilir.
e) Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerden devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz
öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci, final
sınavına giremez. Yaz öğretiminde açılan derslerin dönem sonu sınavına, sadece yaz öğretimine
kayıtlı öğrenciler girer.
f) Yaz öğretiminde, her ders için en az bir ara sınav yapılır. Güz ve bahar yarıyıllarında alınan
ara sınav notları, yaz öğretimi için geçerli değildir. Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan
öğrencilere, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı
kullanma durumunda olan öğrenciler, isterlerse diğer öğrencilerle aynı koşullarda yaz öğretimine
devam edebilirler.
g) (RG-19/06/2008-26911) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin yaz öğretimi
alabilmeleri için; not ortalamalarının, her yıl Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetim Kurulunun belirleyeceği not ortalamasının üstünde olması gerekir."
Yaz öğretiminde notlar
MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında ve not bildirim
formlarında yaz öğretimi adı altında oluşturulan bölümde gösterilir. Yaz öğretiminde alınan derslerin
ders geçme notu, öğrencilerin mezuniyet derecesinin hesabında güz ve bahar yarıyıllarındaki dersler
gibi değerlendirilir.
Ek sürede alınan dersler
MADDE 10 – (1) Lisans programlarının son döneminde olan, Dicle Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamına giren ve azami öğrenim süresini tamamlayan
öğrenciler, ek süre hakkı elde ettikleri ders ya da dersleri yaz öğretiminde alarak mezuniyet için
gerekli şartları sağlayabilirler. Ancak, yaz öğretiminde alınan derslerden dolayı, ayrıca ek süre hakkı
kullanamazlar.
Mezuniyet
MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde başarılı oldukları derslerle mezun olma hakkı kazanan
öğrenciler, ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun olmuş sayılırlar ve diploma ile çıkış
belgeleri buna göre düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ücret
MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak örgün öğretim
öğrencileri; öğrenim ücretlerini, ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre ve kayıt esnasında öderler.
İkinci öğretim öğrencilerinden yaz öğretimine katılanlar ise, örgün öğretim öğrencilerinin yaz öğretimi
öğrenim ücretlerinin iki katını öderler. Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, ilgili
mevzuata göre ek ders ücreti ödenir. (II. ogretim ogrencisinin iki kati odemesi YOK tarafindan iptal edilmistir)
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 8/8/2005 tarihli ve 25900
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2005-2006 öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler de,
bu Yönetmelikte öngörülen gerekli şartları sağlamaları ve istemeleri halinde yaz öğretiminden
yararlandırılırlar.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
Download

Yaz Öğretimi - Dicle Üniversitesi