ğ
\Mğ%d
ffir'ffi'q&
*.Jğ,i 1qffi -jffi*.*
&?,:' ğ :ş#
M
c.c 3:8lşQ!. ]l ,ğ}.:!lşYĞ Y.{.TÇ!!,np. ÇE?: TF]}{NE!=şFI,
S il srt} RLARİ v fu ğitİ't üİt L U t :lŞi Y tı. İLAK K{r{}i'ft,ifu1"ı' i İ':i
ü
tl.,.'.;
i,,ı'ı;i;
Jgyl.l
vy!ıll!4,
ni-^.,- i,ı.ımaiıımiı*ı
-'.:: ::t
'''.:,'j:::'.-:
377'}u1't7
=-5.vittn'.
Sayt}{
'.ıı!'
tf
ın!qrna ftiirnc.ıın'ı^
-}A
n]
_}n1
İ tarih 1.'o
]
]RR7738-
Yazlılna istiıaden, Aianya i}çesi günülıi;'!ik deil!; turiımi kurulunı-ın 22 t)1.2c14
taı"ihi nde aldlğı ka ra
/:^y-;ii^i^
i:i';
i"y
rılrizrı
!i1ı
. q'
ı'Ia
r
ekte sUnulmuştu!".
.'-^'ı*_-,*,
*Jü*,t!i:!aajiii!
aıtarie
ri_1
!.i-ü
!!It-.!
1n n? _}fil 4
{i
ü:7 L
it
rıİ^--ı
{
r.r* ıinrı
Kooperaiif Başkani
ADRES: Şekerhane Malr. Atatıırk Cad. Fatih Sok. No:2l4 Ü740ü Alaıya/ ANTALYA
Tel :+9ü 24? 512 33 30
ry.ı:]-ıeiksa*ıs9m e-pcsta: ab:ü!kg9pi0gıtl3*ıas1
_:_ _--i E A iLI!,': i: --rı*
,_,*'rır_ji*i.-'
i'
JtiJtıiı
İ-ı.ır iıJçİlbi. tJUl\Ut'Ii{l-lİt tlİrf\rj,'İ-URiZilIi KURULIl<ARARLAzu
(Günübirlik Gezi, Eğüence, Spor, Tur Vb. Tekneleria F'aaliyetlerine İıişkin Kararİar}
Toplantı Yerİ
: Kaymakamhk Makamı.
T+n!*nfı'trta*ikİ
14'
airı
;
Karar No
^^'
!;..j :.iu;
A
n r
:8
r
+
24'Üi"2ÜiÜ ',arih ve 27298 sayıli Resmi Cazetecie yayırnianan Deniz l_uriziıi Yönetmeliğe
ile
28'04.20ı0 tarih ve 27565 sayılı R'esmi Gazetede yayımlanan Deniz 'rurizmi Yöıeımeliği
Uyg-ulama
Tebliğjnin. Günübiriik i)eni, *;.1n-i7r''! Kılru]]arı bel,l:.;il 34 }i: j,jesjni,ı ].F;Lıas,;;.j.i . . ,Ciilıi.ıhir!i,:
L1e,ı:z
Tıırİzııİ Aı'açlarınııı başvuruİarırııiı kebulü, irıceİennıesj, jİzİİ<seİ niteİİkİeri, işieıııe ve hİzmeİ
ka!İresinİıı
s.ürekliğinin sağİanması, seyİr böİgelerİn(İe denİz İuriznİ araçİarının seyir, cİe-mirlenıe.
durnıaİarıncı İİişkin
kura!İarın ve araÇ k'ı1pa-ıİİesİr:İı be!İr!e'"ını-gı, değc-!eıc!:,i!rııısİ ve İşletınecİ|İ!;
faı;İİ;ue:ieyi İ!e g*ıekİi
ıedbirİerİıı aİınınusı anıacıyİo ııaİıaİİinıİe üenİz T'urİzmİ Karuİİsrı oluşiarulur,, htıkmş gereği ilgill
kamu
kurum ve kuruluş temsilciİerinden oluşturulan, "Alarıya İIcesİ Günübirlik D,eniz Turizmi kurıılu,,
Kaymakaml ık topiantı saloıu
ıdıı
22.ü | .2ü 4 tarı!"ı!ı4* t+ı! *ım ıst:
1
ı'-
Bu kapsamda;
Alanya ilcesinde fba!iyet göstereı ve söz koıusı yöıetme!ik ka.p:arn:ı,Ja oian. g.eı-'i,'t*k;-ıe/deniz *r*çiarı
donataı-ı, kapiarı, işletenİeri iİe iigiii kanıu kurum ve kuruiuşları Ve ciiğeı ilgiİiİJ.inc. başıa can ve rnal
emniyetinin sağlanması amacıyla deniz araçlarıyla yapılacak günübirlik tui' gezi, eglenc"' g*." turu (mehtap
turu)-... vb. faalivetlerde uvıı!'nası gerekti usu! ı.'ı esas!ı.":le;'ine l!gil; kur.:mii;;;;apılacak ıJn,.ıçtimier,, iJişiıii:
oiarak 5442 sayılı İi İdaresi Pianunu, 1922 sayıiı Denizde Öun o" Mal Koruma iıaııkınca Kanun, 655 sayılı
Uiaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve cörevleri Hakkında I(-HK, 6l8 sayilı Limanlar
Kanunu, Çevre Kanunu. Beledi1,ş!çç Kanıırlu, Polis ı/aziİe ı'e Salahiyei Karıunu, Kal,aj:aİl*ı K*-**i;, An:aİ1a
ı/a!i!iğinin iİgili gen*Igeleri,
Cemiİerden Atıklarıı"ı Aiııması ve Atıkların Konıroİü Yönetıneİiği, Limaılar
.
Yönetmeiiği iıe iigiıı nıevzşatlar çerçevesinde aşağıda belirtileıı hususlar, Kaymakam Erhan"öZDEMiR
başkanlığında Günübirİik }*nia Tşıı'!znıİ Kııı"ı*!g:clca göriişü}e;'e}l kaı*r* bağlanmlst;r.
Buna göre;
!- Deıiz ?urizmi Araçları İşieirr,e Eeigesi buİunmayan,fazİayoİci.: aian' kapıan ve ılıüreİİebatı olmayan veya
rıevzualında ön görülen yükünılüiükleri yerine getirrnediği halde sefere
çıktığı tespit ediıen gemi/tekne/deniz
araçları hakkında, iigiIi kurum!arıa gerakli vasai işlemler;,apl!aca!.:.İ'r
2_ Liman içeris!ndeki gemiltelııı*ideniz araçlarınin beİgeleri, personeii ve yoİcu kapasiteleri vb. ilgili
kurumlarça veya yetkililerinıjen oluşacak komlsyon marifeti ile denetlenerek görülen eksiklikıerin giderilmesi
sağlanacak, sue İeşkil eden husıısların tespitinde ise her kııruıı k-endisini ilgilendir*ı'ı kcnu!*rdg
!asa! i;ieıı
ııqnıca
i.t, -
i-'T"kn*ı"rd" çalışaııların, iiçe Emniyet Müdürlüğü Saray PoIis Karakolu Arnirıiğince kimlik biIdirimleri
alınacaktır. ilçe Eınniyet Müdüı_lüğü sıııırları ciışlnda kaian yerl*lde ise Jandarma Karako! K*ııutan!ıkları
aiacaktır-
Alanya
!kayitlarının
Belediye Başkan!ığınc4 Balıkçı Barınağıııda sürekli veya geçici barıııaıı tüm deniz araçlarıııın
tutuIması iIe barıneiğın yönetimi için yeterii sayı<ia- teknik ve iriari lıersı-ıne! bu!unrjıırulrıası
sağlanacakrır" l? rİen fazİa ycicu taş:yaı: tek_nş}eı iie Barıııağa gir*:ı tüm geıııi ve deniz araçlarıııın katı Ve sıvı
atıklarının alımı için yeterli kapasitede atık lıabul tesisi faai bir şekiıde bulundurulacaktır. (iesis, Vidanjör, Pis
su tank;, Çöp Konteynırı vb. gibi).
5_ Tekneierden a!ınan atıkİar iıgiii nevzuatlar ıie Çevıe Ve Şei'ıirciiik Eakaırlığı genelgeleri kapsamiııda
elektronik ortamda ver; girişi ııe kontrolü sağlanacak şekilde (Mavi Kaı_t ..vb.l vapılaiaktır. üavi Kaıt
sisteminin (oluşabilecek bir aksa"t<.Iık sebebi iie} uyguianarıaması iiırumunda. Tesis yetkilileriııce L-iemilerdeıı
Aııkİaı_ın Alınması Ve Atıkıarıı Kaııirıİü Yönetmeliğiı:in EK-5 k;srı"ıında yer alaıı "Atık Tıansfeı Fcrmu''
doldurulacaktır. Biı nüshası teknşiere verilecek bu belge Liman Başkanlığı, Sahil Güıvenlik ve ilgili kurumların
denetiminde kaptan ve donatanınca ibraz ediiecektir
(
A
"F,
,y
İ
6- lİgiİi kurumİarca (Belediye, Gıcia Tarım \'e Hayvancıİık İİçe Mücİ., Topİum Sağilğı
Merkezi ve ilgiti diİer
kurum kuruluşlar) atıkların verilip veriiemediği iİe ıek_neierin mutfak, tuvalet vb.
ieılerinin hijyen kuraliarına
olun olmadığı denetlenc.cekf!ı'. A-rric* İi.a;ıi kt.ul,.'!ar İi;l:findı; gelıd;;.
s;giig: Bl."iı:lj.
iiçe
|l$un
i
ç*',,..
Cıda Tarım Ve Hayvancıiık Müd'. Toplum Sağlığı N4erkezi. Saiiil Sağiık Den"tj"n-,* Merkeii vb.) teknelerin
ilaçlama, aşçı portör muayeneleri denetieııerek uygun olınayanlara ilgili ınevzuatınca işlenı yapılacaktır.
1- 2559 sayılı Polis Yazife Vt Selahiyeı- Kanunun ? MCi geıtği Beleii;vedeı-t
jie içj.i ıi:j;;ıii
çaj!ş.I1':g ı'ııjıs'atı
aİnıadaıı servİs yapılmaması sağlanacaktır.
8- 'reknelerin barınakta bağlı buİundukları yerde ı'ıhtım üzerinde masa, sandalye ve reklaıı tabelası gibi
malzemeler bu! ıııdurıılrn ay acak .
9- Köpük makinesi buiunan tçkıelerden {deniz kiriitiğine sebebiyet verdiğinden) bu cihaztarııı kuilanılmaması
ve kaldırılması sağlanacaktır. Ançak aksi be|irlennıedikçe ( Karar, Cenelgi, Tatimat vb.) üniversitelerden
ve-ya
bu hususta yetkili kı;ı'ıı;n '-'e kuruluŞlarcan bu ci!,.az|arda kuilaı:;ian ki;ıı;.a:a! ı:.ai.3,jıjeri;; dgniz +şıal.ıiı**
heıİıaıgi bir zarurı olmadığı husıısuncja bir rapor alınırlibrızçdiİir lse bu madde uyguianmayacaktIr.
l0- Teknelerde köpek, mayrnuİ vb. hayvan bulundurulrnayacaktır"
] l- Rıhtım üzerinde yolculaıı/tıı:-isİieri ı'ahatsız edec;k
ş*ki!-de voiçu alaı ,.,g aldııa:: ı,:k_ıe iş!eteı-: ve cc:.:ata;:igıı
lıakkında Polis ve Salahiyet Kanunu ile Belediye kanunu gereği iştem yapılmak üzere. Eııniyet veya Belediye
yetki l i lerince düzen lenen tutaııak Kaymakaml ık Makam ına arz ed i lecektir.
!2_ Cemilteknç/deı'ıiz araçlar;
A!an3.'a Limaı: Sıı:ı:ia-r: d6!:ilii;cş :-,;j'üak_!ıl kl;,ıdaı:,t;r (l} ııiİ
'arafıı:clan
rııesafede ve İ-iman içerisinde müzik
yayinı yapıimayacak, yapanİar hakkında iıgii; mevzuatınca yasal işlem
yapılacaktır.
l3- Gçm!/tekne/deniz araçı donatan' işleten ve kaptaıları ye:'nek'ıe 3ıüzrııe molası veıileı'ı ver]erde ve jıoJcılara
mağaraları göstermek için yapıian aktiviteieıde ve benzer tüm faaliyetlerde, yolcularııı can ve mal emniyeti ile
ilgiİi her türlü tedbirleri alacaklardır. Fosforlu. Korsanlar ve Aşıklar ınağaralarıııın girişiııoe yüzınek yasai olup,
bu tedbirlşrin alınması ve uygulaıımasındaı: kaptarı- doi:gtan ve işİ*tenIer scrum!u +!aı:ak!ardır.
l4- Turistlere gösterınek aınacıyla Aşıkİar mağarasında yapıİan giriş çıkış faaliyeti, turistİere kesinliklç
yaptırıımayacaktır- Ancak mağaraya giriş ve çıkışlanncİa can Ve mal güvenliğini ;ağlayacak
şekilde uygun
merdiven, platform vb. ile BeIadiye, Kooperatif veya işieteılsrce sorum!u ve }'etki}i bıılııadurçİınak
şartıyla
yalnızca tekne personelindeı bu koı-ıularda eğitim almış bir kişinin (mağara oidıığuııu göstermek amacıyla)
geçiş yapmasına izin verilecektir.
l5- Başta Alanya Balıkçı Barınağı ve Akhan Yaı Limaı"ıı olmak üzere hiç biı liman v,eya kıy; ıesisi iç=risinde,
giriş ve çıkışında seyir kuraJları ile Limanlar Yöııeımeİiğine aykırı demirİenıe' seyir. marıeyra
yapılmayacaktır.
vb-
l6- Cünübirlik turyapan tekneleriıı gündüz tur faaİivetleri gün*şin doğuşçyla tıaş!ııyıp, güaeşin batrrıas: ile
sona eı'ecektir. Bu turlara çıkacak gemiltekneİerin yclcu ve personellerine ait listeierin bildirilmesi mevzüatta
beliıtildiği şekitde velveya Antalya Valiliğinin aİmış olduğu ve/veya alacağı karar. talimat ve genelgeler
kapsam ı nda uygu lanacaktı r.
]7- ceçe veya mehtap tııru y'apmak isteyeı'ı kaptan. doııaİan veya işİeıenİeı' aşağıda beiirtiİen hususlara
uyacakiardır' Buna göre;
a) l2-35 arası kapasitrye sahip şsmi/tekno/deniz araçlarııda: AIS KIas B cihazı. _dprt,yagi jydjğ'qtab $ek
projektör bu lunduraeaktıı.
b) 36 dan fazla kapasiıeye sahip gemiitekneldeniz a:ıaçiarında; Radar, AIS Klas
aydı
ıı
lata biİecek proj ehtö.r bu
l
u
nd
u ru
lacaktır.
B çilrazı, döqt
yanı
ci Yoiçu şe şerş*Teİ sayısıı:ı beİİrferı İİşte geçe gıirüfia çıkmadan önce Sal'ıil Güveniik vtiveya iİgili Belediye
Başkanlığına bildirilnıeden ve lıir nüslıası bağlı bulundukları kocperatife bırakılmadaü seyre çıkılmayacakıır.
Cerek görüldüğünde veya isiendiğinde turda bı.ılunan bir teknenin yolcu ve pşrsoneline ait tiste denetimden
sorumiu kurumiara. iİgiti kooneratif ve diğer ilgiıiteri tarafı:ıdan anında ibraz edilecektiı'. Bu listeİerin
verilmesinden, bilgilerin muhafazasından, lletilmesiırden, iakip ve kontroiünden başta iigili kooperatif olmak
üzere gemiitekne donatan, işleten Ve kaptanıarı sorumiu olacaktır. Bu husus açil bir durrım oiuşluğunda veya
bir kazanın sonuçİarı iit nıücadeİede öııem arz ettiğincerı titizİikİe riayet edilecektir.
d) cece turuna çıkacak teknelerin tur başİangıcı havaııın kararııaasıyla başiayıp en geç saat 0ı: 30 iıibariyle
bitııriş. ve Limana dönülmüş olaçaktır. Bu başlama ve dönüş saatleri, Sahiİ Güvenlik, ilgili Belediye ve
Kooperaıif Başkanİıkiarının 1akip. denetim ve gözetimi altında oİacaktır. iıçe Eınniyet ve Jandarma
Birimlerince de dönüş saatlerinde emniyet tedbirleri arttiüıacakttr.
l8- Uygun olmayan havalarda İura çıkılına.yacaktır. Bu konuda Mateoroloji raporlaıı ile Limaır Başkanİığı ve
Sahii Cüvenİik Bçt Komuıaniığıı'ııı uyırıİarına gCire lıareket edilecektir.
!9- AIs Kİas B cihazı ve R.atİar çihazı Ruıısatnameye (Kıyı Emniyeıi Ceııel Miidüırliiğü Gemi istasyoıu
Ruhsatnaııesi} işlenmiş ve çalışır vaziyette olacaktır.
(-
'.7-
-r '-
1İ
İl /İ
ı|,/l
,L'kT
i "İı' !
20- Ticari Faaliyette bulunan iüı,ı geıılltekneleı'in vergi kayıt}aıı.
-vclcutara kesiİeı'ı makbıızlar vb. takip,
ı!.
ı,
l^-^ıj___
_._
'.
tjeılğIiıll
ve ı.-Koııro'u
Vergı Uaıresı vıuourlügunce yaplıacaİ(ıir. teknelerde' çaiışanlaı-ın SGK kurumrıııa
bildirimleri yapıIacak olup, sigonas ız personel çal ıştırı lmayacaktır.
2I_ Türkleı okurcalar, Avsallaı'lrölgeleriı:de doğai barınak olarak adlaı'ıd;ı'ı!aı: ve g.eçııişıeı: bugüıı* kadar o
r
: ._.t
l
ı
ı
- r
D(Jİgeüe Duıunan ıeKneier tararlüüan ı(uılanııan bı; ;verlerııı' doğai barınak özelİiğini kaybetmesi. söz konusu
yerierin sahil kesimlerinde oıel ve benzar tesislerin yapılması, gan Ve mal güvenliği ile atıkların alınmasl ve
kontrolü konusunda risk c!ustur:TlasI, aı,r!":Ce 1,o!cıı indir'.,e hirciıme ve diğer hu-.ustar eçıs;:ıdan statü!eı-iniı
Kıyı Tesisieri ve iigiii riiger mevzuatıara uygun olmaması nedgniyle buralarda ve bı.iııa benzer diğer yerlerde
Şl.l2.20l3 tarihinden sonra faa-İiyetlqriLe kesİnlilrle izin ve-.rilrneyecek*ir. Bu tarihe kadar buralarda ticari
faali-vet gösıerecek olan yolcuigezi teknelerinin faeli-ı,=tleriııe iıişkin yık*rıca ilgili ııadıieJerde beiiııjleıl
irususiar iİe yoİcuİarln can' mai guveniiği, cienetınni vb. lıususlar Türklir Avsatlar.-okurcalar ve ilgili diğer
belediyeler tarafından titizlikle ,vapılacaktır. BuraIarda sürekli veya geçici barınaı'ı tiim deniz aiaçtarının
kayıtİarın:n tutulması ile t*k!p ve dene€imi için yeterİi sa'ı,ıda tek_ıik v-e idari peıs+ı.ıei bı;!ş;.ıdurı:!rnaş:
sağianacakiır. i2 den fazia yoicu taŞı}arı tekııeier ile buralara giren tüm genıi .ıe deııiz araçlarının katı Ve sıVt
atıklarının alımı mevzuatınca istenen şekilde (Mavi Kart) yeterli i<apasitede atık kabul tesisi faal bir
şekilde
bulundurulacak velveya rfie'JzL;aİınca ııygun atık ıesisl*riııe
götı<İeı-i!**ektir. Adi g*çsİ
-1zöıı!endiıi!ecek-1
,r
n-l- l'
r
5eiğüıytier
tie Duraıarca İaaİıyeİ gosıeren tekne kooperatıtleri tüm bu hususlarda koıırı:ıuııa göre iİgili kurumları
bilgilendirecektir.
22- Tüm gemi/tekneldeniz araçları şamaııd:ıa i!* belirlenmiş -vüzrae atgı!arı;:;:ı d:ş:nda seyir
yap:e*k
zorunıjadır. },'ioiayeri, yüzme yeri ve gösterme yeri<İışırıciakı seyiı'ier, (Bu alanlar dışında kalan yerlerde) 3 ııil
aşılmadan en yakın kıyıdan 200 rnetre mesafeden yapılacaktır.
23-TCSC-92 Sahit Güvenİik Bot Komutanlığının sıı çekimi Ve manevra kabi!i1ıeti ktsıılı olduğundaı: iiman giri,ı
i çıkışında geçiş önceİiği TCSC-92 Sahii cüveniik Bot Komuıaniığıııa verilecektir.
24- Bu usul ve esasların uyguianması. iıgııı kurumlar ile oluşturulacak komisyoıılar ve diğer ilgililerince
sağlanacaktır. Aksi be!irlenmedikçe, ilgi!i rnevzuatlaı'ında değişik!ik olmadıkça yeni kararlar yayınla:'ııncaya
l_
l-^l^l -ı--___- L__
Kaıf,aI aiiilaıl
üu Karatia5
iıgtıılsrçtr aynen üyguıanacaffiır"
iş bu toplantı sonucunda 24 maeldeden oluşan brı kararları betirlenen bu usıı} ,re esaslar çerçevesinde
uyguianmak tızere; Aİanya Turizm Daııışma Bürosu taraİ:nrjan, iigiii kurum ve kuruiuşiar iie tekne cionatan.
işleten, kaptan' kooperatif, acente ve diğer ilgililerine tebliğ edilecektir. 22.ü l.zal4
,-/
,/
/.n/-/./
I(ültür ve Turizm
s.s
328 Nolu Yat.Kcp.tsşk.
,h-z
' 'r^-t:/
.'
/..''
]
,.'
/ reaıdBeLrIKAYA
:'/
Liman Başkanı Y.
j:e.+aı } ffr;İ,*şfrıfrı'u'
i--ı,;
f
'-
3MI P'L
,/
{qyıg7vıu.^
Ye"/-t
u yo
Download

VI- PTTBANK HİZMETLERİ ÜCRETLERİ