LT. SACLIK BAKA.'\;UCı - SAGUK H1Z~IETL:ERJ
;JD:£t ~ıı::;DOlUCCt' . SACLIK If1Z.\lFrlERI
PLA"LA.\fADA1RE BAŞKA:-'1.JCr
-
•.•..
T.C SaQlık BakanlıQo
Genel MUdut1uQu
Sayı
Konu
T.C.
SAGLlK BAKANLlGI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
",mm Ifıiil.ll1IlfiıılHi lıiilııı" 1111111
OOOC~:S4')iO
)0005ı8.ıo~o
: 83913885
: Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde
Sağlık Kuruluşu Planlama İlanı
BAKANLıK
MAKAMıNA
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile kurulan "Organize Sanayi
Bölgeleri'.(OSB) bünyesinde "'Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmeliğin"' 9 uncu ve 35 inci maddesi uyarınca sağlık kuruluşları açılması için
planlama ilan metni hazırlanmıştır.
iIişikte yer alan OSB "leri bünyesinde yeni sağlık kuruluşu açılması ile ilgili ilanın
uygun görülmesi halinde yürürlüğe konulması hususunu.
Tensiplerinize arz ederim.
,~
',--.
r. Alaattin DiL
Genel Müdür V.
Ek: İlan Metni ve Ekleri (3 sayfa)
Uygun görüşle arz ederim .
.. ./ .. ./2014
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
steşar
,
Dr.
Saghk Hizmetlerİ Planlama Daire Başkanlığı
TeI:O(312)5X51495
ehmet MÜEZZİNOGLU
Bakan
Miıhatpaşa Cad. No:3 Sıhhiyc/Ankara
faks:O(312)5X51538
T.C.
TC Sağlık Bakanl9'
SAGLlK BAKANLlGI
Sa~lık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SeOhk H.ı:metlwl
GeneO~
ORGANİZE SANA Yİ BÖLGELERİ BÜNYESiNDE YENİ AYAKTA TEŞHis VE
TEDAVİ YAPILAN SACLIK KURULUŞU AÇıLMASı İLE İLGİLİ .'LANLAMA iLANı
Gerekçe;
Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasıııın
56 ncı maddesinin
2 nci fıkrası, 3359
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin i inci fıkrasının (a) ve (c) bendi, 9 uncu
maddesinin (c) bendi ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
2 nci maddesinin (l) bendi kapsamıııda "ülkemizde kamu
ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafıııdan açılacak sağlık kuruluşlarının
ülke sathında
planlanması
ve yaygınlaştırılması
ile ilgili olarak sağlık sisteminin
yönetilmesi
ve politikalarının
belirlenmesi" görevi Bakanlığımıza
vcrilmiştir.
Mezkiır mevzuat kapsamında
yayımlanan
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları
Hakkında
a)
Sağlık
bulundurulınak
Yönetmeliğin
9 uncu maddesine
hizmetlerinin.
suretiyle
demografik
kaliteli.
hakkaniyete
b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının
ve teknolojinin
ülke düzeyinde
c) Koruyucu
olduğu alanlarda
planlamanın
Teşhis
ve Tedavi
"Özel kanunlarına
kamu kurumlarınca
kaydıyla
açılacak
bu Yönetmelikte
ile tıbbi donanım
incelenir.
Ancak,
özel kanununa
yönünde
Yapılan
düzenleme
bendinde
"Organize
çarpık
rasyonel
planlamaya.
dahilinde
tamirat,
ticaret,
şekilde
\'c belirli
hükümlerine
Bölgeleri
Bölgeleri
yetkili
tarafından
(OSB):
sağlık
kamu kurum ve kuruluşları
Hakkında
Yönetmeliğinin
sağlık kuruluşlarını
kaynaklanan
35 inci
açmaya
muafiyetleri
uygunluk
yetkili
saklı kalmak
bina, fizik yapı, tesis
bakımından
Müdürllikçe
belgesi
ve sağlık
çalışanlarına
yapılacak
planlama
kapsamıııda
kuruluşu
açılabileceği
müdürllik
Bakanlıkça
kamu kurumlarınca
Sanayi Bölgeleri
Sanayinin
teknolojilerinden
gerekli
ve sağlık
göre işletilen
mesul
yer verilerek
ve geliştirilmesi
sistemler
Kuruluşları
bu Yönetmeliğe
ve çevre sorunlarını
dahilinde
eğitim
usul ve esaslar
uyar.
açmaya
bilgi ve bilişim
oranlar
gerekli
sağlık
bulunmaktadır.
Sanayi
yerleştirilmesi
planlarındaki
sunumunun
belirtilen
sağlık insan gücü kriterlerine,
tıp merkezleri,
hükmüne
sanayileşme
kullanmak,
aşağıda
kapsamıııdaki
ilgili mevzuattan
tarihli ve 4562 sayılı Organize
sağlamak,
hizmet
karar verilmiştir.
için ön izin, rı,hsatname.
yapılmış
halinde
bünyesinde
Özel Sağlık
tıp merkezleri.
göre sağlık kuruluşu
12/4/2000
sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi bilgi
gibi işbirliği
Bölgeleri
ilan edilmesine
öngörülen
bunlar
önünde
sağlanması.
göre bu Yönetmelik
düzenlenmez,"
göz
yol açılmaması
ve hizmet standartlarıııa
belgesi
de
uygun ve verimli şekilde sunulması,
Sanayi
(2) Birinci fıkrada belirtilen
çalışma
özellikler
oluşturulması,
Organize
yapılan
Ayakta
maddesinde
ve epidemiyolojik
hizmet kapasiteleri.
dengeli dağılımının
uygun kapasitenin
doğrultusunda,
doğrultusunda
yapı
sağlık ve acil sağlık hizmetleri
ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye
amaçları
göre Bakanlığımızca;
amacıyla;
idari. sosyal
alanları,
dahilinde
teknoloji
sanayi
için
uygun
önlemek,
kuruluşu
Sağlık Hizmetleri Planlama Daire Başkanlığı
TcI:lJ(312)5g5
t495
işletilebileceği
görülen
sıııırları
geliştirme
tahsis
hüküm
edilmiş
altyapı
bölgeleri
edilmesiyle
hükmüne
altına
kaynakları
türlerinin
belirli
arazi
parçalarının
alanları
ile küçük
ile donatılıp
oluşturulan
yer verilerek
alınmış
(b)
yapılanmasını
yönlendirmek,
sanayi
tasdik
ve teknik
3 üncü maddesinin
alanlarda
kentleşmeyi
yararlanmak,
mal ve hizmet üretim bölgelerini,"
tarafından
Kanununun
bir plan
imar
imalat
planlı
ve
bir
ve bu Kanun
Organize
bulunmaktadır.
kurulan özel hukuk tüzel kişileridir.
Mithatpaşa Cad. No:3 5ıhhiyc/Ankura
Faks: LJ(3 n) 585 1538
Sanayi
OSB' ler
T.C.
TC.sagl,k BakanlıQı
SAGLlK BAKANLlGI
"""Hzmoöon
GeneL MuduI'ıuoo
Sağlık
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Tanımlar;
Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü.
Yönetim kurulu: İlgili OSB Yönetim Kunılunu,
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayinin uyguu görüleu alaularda yapılaumasını sağlamak,
çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel
kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla: sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki
oranlar dahilinde gerekli idari. sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret,
eğitim ve sağlık alıll/ları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli
sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre
işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini.
OSB Tıp merkezi: Bu planlaına ilan metninde belirlenmiş kriterlere göre açılmış Ayakta Teşhis ve
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinde tanımlanan A veya B tipi tıp
merkezini.
OSB Polikliniği: Bu planlama ilan metninde belirlenmiş kriteriere göre açılmış Ayakta Teşhis ve
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinde tanımlanan A tipi polikliniği,
ifade eder.
Planlama usul ve esasları;
i. Bu ilan kapsamında sadece. bünyesinde kamu veya özel sektöre ait sağlık kuruluşu
bulunmayan OSB'ler bünyesinde yeni OSB tıp merkezi veya OSB polikliniği kurulmasına izin
verilecektir.
2. OSB tıp merkezi veya OSB polikliniğine, OSB bünyesinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunıı hükümlerine göre çalıştırılan her 5.000 kişiye i
klinisyen uzman hekim düşecek şekilde Genel Müdürlükçe klinisyen uzman hekim kadrosu
belirlenecektir. Ancak bu şekilde OSB tıp merkezi verilecek klinisyen uzman hekim sayısı azami i O'u
aşamaz. Azami i O klinisyen hekim sayısına ilave olarak Genel Müdürlükçe anestezi ve reanimasyon
uzmanı. biyokiınya uzmanı. klinik mikrobiyoloji/enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve radyoloji uzmanı
verilebilir.
3. Belirlenen klinisyen uzman hekim kadro sayısına görc~
a. OSB bünyesinde yeni açılacak sağlık kuruluşuna verilebilecek klinisyen uzman hekim kadro
sayısı 4 ve 4'ten fazla olan OSB bünyesinde A veya B tipi tıp merkezi açılmasına izin verilecektir.
b. OSB bünyesinde yeni açılacak sağlık kuruluşuna verilebilecek uzman hekim kadro sayısı 3
olan OSB bünyesinde A tipi poliklinik açılmasına izin verilecektir.
4. OSB bünyesinde açılan OSB tıp merkezleri veya OSB poliklinikler taşınamaz ve
devredilemez.
5. OSB bünyesinde açılacak OSB tıp merkezleri veya OSB polikliniklerden, Ayakta Teşhis ve
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinde A veya B tipi tıp merkezleri ve A
tipi polikliniklerden
istenilen şartlara ilave olarak. Yönetim Kurulunca açılmalarının uygun
görüldüğüne dair belge istenecektir.
6. OSB'ler, sağlık kuruluşunu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde açacaktır. Organize Sanayi
Bölgesi dışında sağlık kuruluşu açılmasına izin verilıneyeeektir.
7. OSB tıp merkezleri veya OSB polikliniklerin klinisyen uzman hekim kadroları aşağıdaki
listeden tercih edilecektir.
Sağlık Ilizını:tlcri Planlama Daire I~a~kanlıgı
'1'<1:0(312)5851495
r\:1iıhatpaşa Cad. No:3 Slhhiyc/Ankara
Faks: O (3 ı2) 585 15 38
T.C.
tC Saglfk Bakanlığı
SACLIK BAKANLıCı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
s.gl,k HIzmetI.,"
Genel MOdOrIOQO
a.
Dahiliye
b.
Genel cerrahi
c. KBB
8.
d.
Kadın Hastalıkları
c.
Ortopedi
f.
Göz Ilastalıkları
g.
Göğüs Hastalıkları
h.
Çocuk Sağlığı Ye Hastalıkları
OSB
hizmetler
bünyesinde
aşağıda
ve Doğum
ve Travmatoloji
açılacak
belirtilmiştir.
sağlık
kuruluşları
OSB tıp merkezleri
bünyesinde
verilebilecek
veya OSB poliklinikler
ve verilemeyecek
bu listeye
uygun
olarak
hizmct sunacaklardır.
Verilebilecek
•
•
•
Ilizmetler
Verilerneyecek
Uizmetler
Ayakıan ıeşhis ve tedavi hizmetleri
•
Yalaklı tedavi hizmetleri
Küçük cerrahi müdahaleler
•
•
•
3. basamak ileri teşhis ve tedavi hizmetleri
Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri
9.
OSB bünyesinde
yeni sağlık kuruluşu
işçi sağlığı ve işyeri hekimliği uygulamaları
Özellikli sağlık hizmetleri
açılmasına
ilişkin başvurular
en geç 3 i. ı2.20 i5
tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.
15.09.2014
İlan metnine göre bünyesinde özel sağlık kuruluşu "çılabilecek OSB' ler
SIRA
NO
ii. A1II
il.ÇE
OSB Allı
ÜIlETiMIlEKi
(FAAL)
PAIlSEI.
SA \'ISI
i
2
3
4
5
6
7
N
9
LO
ii
12
13
14
15
t6
t7
IN
19
20
21
22
ADANA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
BURSA
BURSA
BURSA
DENizLi
ESKişEiliR
GAZIANTEP
iSTANBUL
ISTANBUL
iSTANBUL
iSTANBUL
iZMiR
ıZMIR
KAYSERI
KOCAELI
KONYA
MANISA
TEKİROA(1
TEKiRDAU
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
NILOFER
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
ADANA (l+Il) H.SABANCt
ANKARA SANAYIODASı 1.
ANKARA aSTıM
ANKARA IVEDiK
BURSA OSB
BURSA-DEMIRTAŞ
BURSA-NiLOFER
DENizLI
ESKI~ElIiR SANAyi ODASı
KEMALPAŞA
ıZMiR KEMALPAŞA
KAYSERi
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
GAZiANTEP
iSTANBUL-IlEyIJ KDOZO
iSTANBUL-DERI
ISTANIllJL-IK ITELL!
ISTANBUL-DU DUl .LU
ıZMiR.
Atatürk
KOCAELi.Gcbze
i
KONYA (KOS)
MANiSA
TEKIRIlAG-ÇERKEZKÖY
TEKIRDAG-VI!l.JME~E
Vnilchill'cek
MEVCUT
iSTilıııA~1
(işçi Sa)'ısı)
32.99N
243
3.NN2
6.N66
246
294
251
117
30.000
50.000
102.927
46.IN4
41.455
17.459
24.000
36.J7N
120.000
18.990
30.000
Açılabilecek
Özel Sa*lık
(işçi
Kuruluşu
7
6
Tıp Merkezi
LO
LO
Tıp Merkezi
9
N
3
5
7
Tıp Merkezi
Tıp Merkezi
Tıp Merkeıi
Tıp Merkezi
Poliklinik
Tıp Merkezi
Tıp Merkezi
LO
Tıp Merkezi
4
6
Tıp Merkezi
LO
Tıp Merkezi
Tıp Merkezi
9-t9
2 ı.ıOO
51.000
6
7
4
LO
Tıp Merkezi
145
20.627
4
Tıp Merkezi
45N
25.004
41.000
42.72N
19.400
5
N
9
4
357
19.252
2.310
577
413
lK5
265
17N
154.245
30.466
35.000
Tonlam
Sağlık Ilizmetleri Planlama Daire Başkanlığı
Tel: O (312) 5R5 t4 95
kadro sa)'ısı
Sa\ul!5000\
340
449
N47
239
Uzman Hekim
153
Mithatpaşa Cad. No:3 Slhhiye/Ankara
Faks: O (312) 585 15 3R
Tıp Merkezi
Tıp Merkezi
Tıp Merkezi
Tıp Merke/-i
Tıp Merkczi
Tıp Merkezi
Tıp Mcrkczi
Download

1-OSB Planlama İlanı Onay 2014-09-22