T.C.
A
İĞDIR VALİLİĞ İ
İl Millî Eğitim M üdürlüğü
S ay ı : 4 9 8 2 9 4 8 4 /2 0 0 /1 3 7 2 9 3 5
09/02/2015
Konu: Seçm eli Dersler
........................................K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe Milli Eğitim M ü dürlüğü )
......................................... M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
İlgi: M .E.B. T em el Eğitim Genel M üdü rlüğ ü nü n 06/02/2015 tarihli ve 10.06/1320756 sayılı
yazısı.
İlgi y azıya istinaden 201 5-2 0 16 eğitim öğretim yılında öğrencilerin o k u m ak istedikleri
seçmeli derslere ait dilekçe örenekleri m ü d ü rlü ğ ü m ü ze ait sitede y ayım lanm ış olup,-herhangi
bir gecikm eye m ahal verilm eden o kulunuz/ilçeniz tarafından öğrencilere gerekli d uy urunun
yapılm ası hususunda,
*"
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.
C ev det P A R L A R
M ü d ü r a.
Şube M üdürü
EK LE R
:
İlgi yazı ve ekleri (8 sayfa)
DAĞITIM
:
3 ilçe K a y m a k am lığ ın a (İlçe M E M )
Özel ve resmi İlk /O rtaO k u l Müd.
G EREĞİ
:
----------:-----------
Bilgi işlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi (sitede y ay ım lam a)
S ö ğ ü tlü M a h allesi İrfan C a d d esi N o :2 6 IG D IR
E le k tro n ik A ğ: h ttp ://.ig d ir.m e b .g o v .tr
e-p o sta: ig d irm e m @ m e b .g o v .tr
*
,
\
U
A y rın tılı bilgi için: B .Y U R D A K U L V .H .K .İ.
T el: (0 4 7 6 ) 227 66 19 d ah ili (1 1 0 )
F aks: (0 4 7 6 ) 2 2 7 66 18
B u e v ra k g ü v e n li e le k tro n ik im z a ile im z a la n m ış tır, h ttp ://e v ra k s o r g u .m e b .g o v .tr a d r e s i n d e n b 9 8 8 - f 2 d a - 3 0 d 9 - b 7 c 8 - b 2 a c k o d u ile te y it e d ile b ilir.
T.C.
M İLLÎ E Ğ İT İM BA K A N L IĞ I
Temel Eğitim Genel M üdürlüğü
Sayı : 4 3 7 6 9 7 9 7 /1 0 .0 6 /1 3 2 0 7 5 6
4
0 6 /0 2 /$ 1 5 ‘
Konu: Seçm eli D ersler
....................................V A L İL İĞ İN E
(İl Millî Eğitim M üdürlüğü)
İlgi: a) Talim ve Terb iye K urulu B aşkanlığının 28/05/2013 tarihli ve 22 sayılı Kurul Kararı
eki İlköğretim K u ru m la n (İlkokul ve Ortaokul) H aftalık Ders Ç izelgesi,
b) 0 4/09/2014 tarihli ve 86 sayılı Talim ve Terbiy e Kurulu Kararı eki İm am Hatip
Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi,
c) D estek Hizmetleri G enel M ü d ü rlüğ ü nü n 12/01/2015 tarihli ve 7 6 1 9 8 6 6 5 /1 1 5 /
30547 6 sayılı (G enelge N o: 2015/1) Genelgesi.
B akan lığ ım ıza bağlı o rtaokullar ve imam hatip ortaokullarında ilgi (a) ve (b)
Ç izelgeler u y g u lanm akta olup, bu Ç izelgelerde zorunlu derslerin y an ın d a seçmeli derslere de
yer verilmiştir.
*
,j • \
İlgi (c) G enelge d oğrultusunda; 2015 -2 0 16 eğitim öğretim yılı için ö ğretm en ve
öğrencilerim izin ders kitabı ihtiyaçları, 02-27 Şubat 2015 tarihleri arasında açılacak “ Kitap
Seçim M o d ü lü ” ne okul m üdürlüklerince girilecektir.
Baskısı, ihalesi ve dağıtımı uzun bir zam an dilimi gerektiren ders kitapları/öğretim
materyallerinin öğretm en ve öğrencilerim ize 2 0 1 5-2 0 16 eğitim öğretim yılı başın d a
sunulabilmesi am acıyla ve okullardaki öğretm en norm kadrolarına yönelik y apılacak
g ü n cellem e çalışmaları da dikkate alındığında
seçmeli derslerin seçim iyle ilgili iş ve
işlemlerin 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci dönem in başında y apılm asının uygun
olacağı değerlendirilm ektedir.
Bu bağlam da;
•2014-2015 eğitim öğretim yılında ilkokul 4 ile ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan
öğrencilerim iz ilgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak 201 5 -20 1 6 eğitim öğretim yılında
o k u m a k istedikleri seçmeli dersleri E k ’de yer alan dilekçe ö rn eklerine göre okul
m ü d ü rlü ğ ün e 20 Şubat 2015 tarihine k adar teslim edeceklerdir.
•Okul m ü d ü rlüğ ü ne yazılı olarak beyan edilen ders seçim leri
k adar e-okul sistem ine okul yönetim leri tarafından işlenecektir.
A ta tü rk B lv.
0 6 6 4 8 K ız ıla y /A N K A R A
20 Şubat 2015 tarihine
A y rın tılı bilgi için: Ş en ay K Ö S E
E le k tro n ik A ğ: w w w .m e b .g o v .tr
T el: ( 0 3 1 2 )4 1 3 1 6 0 8
e-p o sta: te g m _ o g re tim m a te ry a lle ri@ m e b .g o v .tr
F aks: (0 3 1 2 ) 4 2 5 4 0 4 9
B u e v ra k g ü v e n li e le k tro n ik im z a ile im z a la n m ış tır, h ttp ://e v r a k s o r g u .m e b .g o v .tr a d r e s i n d e n f c c 0 - f 7 e 4 - 3 d 6 7 - 8 7 d e - 4 3 c e k o d u ile te y it e d ile b ilir.
• 2 0 1 5 -2 0 1 6 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda o k u y ac ak ö ğ renciler
haftada toplam 6 saat, im am hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sim Harında o k u y ac ak olan
öğrenciler haftada toplam 2 saat, im am hatip ortaokullarının 8. sınıflarında o k u y ac ak olan
öğrenciler ise haftada toplam 1 saat seçmeli ders seçeceklerdir.
•201 5-2 016 eğitim öğretim yılında ortaokul ve im am hatip o rtaokulu 5, i$, 7 ve 8.
sınıflarında o k u y ac ak öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanan dilekçe örnekleri ekte yer
alm aktadır. Ö ğrenciler, kendileriyle ilgili dilekçe örneğini k ullanarak ders seçim lerini
yapabileceklerdir.
•Seçm eli derslerin hangilerinin o lduğu, kaç kez v e kaç saat seçilebileceği gibi
kon ulard a ilgi (a) ve (b) Ç izelge'Ierin açık lam alar b ö lü m ü n d e yer alan hususlar dikkate
alınarak ilkokul 4. s ın ıf öğrencileri ve velileri için s ın ıf öğretm enleri rehberlik edecek, okul
m üdürlükleri seçm eli derslerin am acı, tanıtım ı ve seçim ine y ö n elik yapılac ak işlem ler
k o n u su n d a öğrenci ve velilere y önelik bilgilendirm e yapacaklardır.
• O kullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçm esi d u ru m u n d a ilgili seçm eli ders
okutulabilecektir.
•İlgili alanda ö ğ retm en y o kluğu gerekçesiyle okul y ö netim lerin ce öğre n ciler ve veliler
belli derslere yönlendirilm eyecektir.
•O k uld a ilgili alanda yeterli sayıda öğretm en bu lunm adığı derslerin seçilm esi hâlinde
öncelikle diğer okullardan ınaaş/ek ders karşılığı g örevlend irm eler y o lu y la ö ğ retm en tem in
edilecek, bunun d a m ü m k ü n olm adığı hâllerde ücretli öğretm en tem in e d ilm ek suretiyle bu
dersler aç ılacak ve okutulacaktır.
K o n u y la ilgili öğrenci ve velilerim izin bilgilendirilm esi, dilekçe ö r n e k le rin i^ o k u lla rd a
g örü lebilecek yerlerde bu lun du rulm ası, 20 Şubat 2015 tarihine kadar öğrencilerim izin
seçm eli ders seçim ine ilişkin tüm iş ve işlem lerin y ap ılarak 201 5 -2 0 1 6 eğitim öğretim yılı
için ilgi (c) G enelge do ğru ltu su n d a kitap ihtiyaçlarının belirlenm esi a m ac ıy la gerekli
tedbirlerin V aliliğinizce alınm ası husu su n d a bilgilerinizi ve gereğini rica ederim .
Y u s u f T E K İN
B akan a.
M ü steşar
EK: D ilekçe örnekleri (8 sayfa)
D A Ğ IT IM
Gereği
Bilgi
B Planı
A Planı
A ta tü rk B lv.
0 6 6 4 8 K ız ıla y /A N K A R A
A y rın tılı bilgi için: Ş e n a y K Ö S E
E le k tro n ik A ğ: w w w .m e b .g o v .tr
T el: (0 3 1 2 ) 4 1 3 1 6 0 8
e-p o sta: te g m _ o g re tim m a te ry a lle ri@ m e b .g o v .tr
F aks: (0 3 1 2 ) 4 2 5 4 0 4 9
B u e v ra k g ü v e n li e le k tro n ik im z a ile im z a la n m ış tır, h ttp ://e v ra k s o r g u .m e b .g o v .tr a d r e s i n d e n f c c 0 - f 7 e 4 - 3 d 6 7 - 8 7 d e - 4 3 c e k o d u ile te y it e d ile b ilir.
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İMAM HATİP ORTAOKULU 5. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇM ELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
.İLKO KU LU M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N E
İl
'
V elisi bulunduğum o k u lu n u z ...../ ..... Sınıfı .................................................................... T.C. Kim lik No'lu
....................................................................... isim li öğrencinin 2 0 1 5 -2 0 1 6 eğitim öğretim yılın d a aşağıda
b elirtilen to p lam d a 2 saatlik seçm eli dersleri alm asını istiyorum .
G ereğini bilgilerin ize arz ederim .
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İm za:
Ö ğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve im za:
İMAM HATİP ORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
Haftalık
Ders
Saati
Seçm eli K ur'an-ı Kerim (4)
2/(1)
2
O kum a B ecerileri (1)
2/(1)
3
Y azarlık ve Yazm a B ecerileri (4)
2/(1)
1
4
Yaşayan D iller ve Leh çeler (Adığece)(4)
2/(1)
5
Yaşayan D iller ve Leh çeler (Abazaca)(4)
2/(1)
6
Y aşayan D iller ve Leh çeler (Ku rm an cca)(4)
2/(1)
7
Y aşayan D iller ve Leh çeler (Zazaca)(4)
2/(1)
8
Yaşayan D iller ve Leh çeler (Lazca) (4)
2/(1)
9
Y aşayan D iller ve Leh çeler (G ürcüce) (4)
2/(1)
10
Yab ancı Dil (A lm anca)(4)
2/(1)
11
Yab ancı Dil (A rapça)(4)
2/(1)
12
Yab ancı Dil (Fran sızca)(4)
2/(1)
13
Yab ancı Dil (İn gilizce)(4)
2/(1)
14
Yab ancı Dil (Diğer)(4)
2/(1)
15
Bilim U ygulam aları (4)
2/(1)
16
M atem atik U ygulam aları (4)
2/(1)
17
G örsel S an a tla r (Resim , G elen eksel Sanatlar, Plastik San atlar vb.) (2)
2/(1)
18
M üzik (4)
2/(1)
19
Sp o r ve Fiziki Etkin likler (4)
2/(1)
20
Dram a (2)
2/(1)
Zekâ O yunları (2)
2/(1)
21
Seçilecek
Ders ve Saati
s
,T
‘
|J.\
Se çm e li d e rsle rin o rta o k u l ö ğ re n im i sü re sin ce kaç kez a lın a b ile ce ğ i d e rsin a d ın ın y a n ın d a p a ra n te z için d e
b e lirtilm iştir.
T a b lo d a y e r alan " S e çile ce k d e rs ve sa a ti" b ö lü m ü n e se çile n d ers için X işare ti k o n u la ca k ve d e rsin 1 veya
2 sa a t se çile ce ğ i ilgili sü tu n d a b e lirtile ce k tir.
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İMAM HATİP ORTAOKULU 6. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
il •
u
....................................................O R TA O KU LU M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N E
V elisi bulu n du ğu m okulun uz ...../ .....Sınıfı .................................................................... T.C. Kim lik No'lu
....................................................................... isim li öğrencinin 2 0 1 5 -2 0 1 6 eğitim öğretim yılında aşağıda
belirtilen to plam da 2 saatlik seçm eli dersleri alm asını istiyorum .
G ereğini bilgilerinize arz ederim .
Ö ğrenci:
Adı Soyadı:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve im za:
Tarih ve im za:
İMAM HATİP OORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
Haftalık
Ders
Saati
1
Seçm eli Kur'an-ı Kerim (4)
2/(1)
2
O kum a Becerileri (1)
2/(1)
3
Y azarlık ve Yazm a Becerileri (4)
2/(1)
4
Yaşayan D iller ve Leh çeler (Adığece)(4)
2/(1)
5
Yaşayan D iller ve Leh çeler (Abazaca)(4)
2/(1)
6
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurm ancca)(4)
2/(1)
7
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
2/(1)
8
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Lazca) (4)
2/(1)
9
Yaşayan D iller ve Lehçeler (G ürcüce) (4)
2/(1)
10
Yab ancı Dil (Alm anca)(4)
2/(1)
11
Yab ancı Dil (Arapça)(4)
2/(1)
12
Yabancı Dil (Fransızca)(4)
2/(1)
13
Yabancı Dil (İngilizce)(4)
2/(1)
14
Yab ancı Dil (Diğer)(4)
2/(1)
15
Bilim U ygulam aları (4)
2/(1)
16
M atem atik U ygulam aları (4)
2/(1)
17
G örsel Sanatlar (Resim , G eleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
2/(1)
18
M üzik (4)
2/(1)
19
Spo r ve Fiziki Etkinlikler (4)
2/(1)
20
Dram a (2)
2/(1)
21
Zekâ O yunları (2)
2/(1)
22
Halk Kültürü (1)
2/(1)
23
Hukuk ve A d alet (1)
2/(1)
Seçilecek
Ders ve Saati
s» •
il
tl . ^
üs
•
S eçm e li d e rsle rin o rta o k u l ö ğren im i sü re sin ce kaç kez a lın a b ile ce ğ i d ersin a d ın ın y a n ın d a p a ra n te z için d e
•
T a b lo d a y er alan " S e çile ce k d e rs ve saati" b ö lü m ü n e seçilen d ers için X işare ti k o n u la ca k ve d ersin 1 veya
b elirtilm iştir.
2 saat seçile ce ğ i ilgili sü tu n d a b e lirtilece ktir.
*
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇM ELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
O R TA O KU LU M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N E
V elisi bulu n du ğu m o k u lu n u z ...../ ..... S ın ıf ı.................................................................... T.C. Kim lik No'lu
....................................................................... isim li öğrencinin 2 0 1 5 -2 0 1 6 eğitim öğretim yılımda aşağıda
belirtilen toplam da 2 saatlik seçm eli dersleri alm asını istiyorum .
G ereğini bilgilerinize arz ederim .
Ö ğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve im za:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
İMAM HATİP ORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
Haftalık
Ders
Saati
1
Seçm eli Kur'an-ı Kerim (4)
2
Y azarlık ve Yazm a Becerileri (4)
2/(1)
2/(1)
3
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Adığece)(4)
2/(1)
4
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
2/(1)
5
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Kurm ancca)(4)
2/(1)
6
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
2/(1)
7
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Lazca)(4)
2/(1)
8
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Gürcüce)(4)
2/(1)
9
İletişim ve Sunum Becerileri (1)
2/(1)
10
Yab ancı Dil (Alm anca)(4)
2/(1)
11
Yab ancı Dil (Arapça)(4)
2/(1)
12
Yabancı Dil (Fransızca)(4)
2/(1)
13
Yab ancı Dil (İngilizce)(4)
2/(1)
14
Yab ancı Dil (Diğer)(4)
2/(1)
15
Bilim U ygulam aları (4)
2/(1)
16
M atem atik U ygulam aları (4)
2/(1)
17
Çevre ve Bilim (1)
2/(1)
18
Bilişim Tekn o lo jileri ve Yazılım (2)
2/(1)
19
G örsel Sanatlar (Resim , G eleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
2/(1)
20
M üzik (4)
2/(1)
21
Spo r ve Fiziki Etkinlikler (4)
2/(1)
22
Zekâ O yunları (2)
2/(1)
23
Halk Kültürü (1)
2/(1)
24
M edya O ku ryazarlığı (1)
2/(1)
25
Hukuk ve A d alet (1)
2/(1)
D üşünm e Eğitim i (2)
2/(1)
26
Seçilecek
Ders ve Saati
,i . \
li
l
•
Seçm e li d e rsle rin o rta o k u l ö ğren im i sü re sin ce kaç kez a lın a b ile ce ğ i d ersin a d in in y a n ın d a p a ra n te z içind e
•
Ta b lo d a y er alan " S e çile ce k d e rs ve saati" b ö lü m ü n e seçilen d ers için X işareti ko n u la ca k ve d ersin 1 veya
b e lirtilm iştir.
2 sa a t seçile ce ğ i ilgili sü tu n d a b elirtilece ktir.
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇM ELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
................................................... O R TA O KU LU M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N E
V elisi bulu n du ğu m okulun uz ...../ .....Sınıfı .................................................................... T.C. Kim lik No'lu
....................................................................... isim li ö ğrencinin 2 0 1 5 -2 0 1 6 eğitim ö ğretim yılın d a aşağıda
belirtilen to p lam d a 1 saatlik seçm eli dersi alm asını istiyorum .
G ereğin i bilgilerinize arz ederim .
Ö ğrenci:
Adı Soyadı:
Veli:
Adı Soyadı:
' ‘ %
Tarih ve im za:
Tarih ve İm za!
il’
1
İMAM HATİP ORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
Haftalık
Ders
Saati
1
Seçm eli K ur'an-ı Kerim (4)
1
2
O kum a B e c e rile ri(l)
1
3
Y azarlık ve Yazm a B ecerileri (4)
1
4
Y aşayan D iller ve Leh çeler (A dığece)(4)
1
5
Yaşayan D iller ve Leh çeler (Abazaca)(4)
1
6
Yaşayan D iller ve Leh çeler (Ku rm an cca)(4)
1
7
Y aşayan D iller ve Leh çeler (Zazaca)(4)
1
8
Y aşayan D iller ve Leh çeler (Lazca) (4)
1
Y aşayan D iller ve Leh çeler (G ürcüce) (4)
1
10
iletişim ve Sunum B ecerileri (1)
1
11
Yab ancı Dil (A lm anca)(4)
1
9
12
Y ab ancı Dil (Arapça)(4)
1
13
Y ab ancı Dil (Fransızca)(4)
1
14
Yab ancı Dil (İn gilizce)(4)
1
15
Y ab ancı Dil (Diğer)(4)
1
16
Bilim U ygulam aları (4)
1
17
M atem atik U ygulam aları (4)
1
18
Çevre ve Bilim (1)
1
19
Bilişim T ekn o lo jileri ve Yazılım (2)
1
20
G örsel S an a tla r (Resim , G elen eksel Sanatlar, Plastik San atlar vb.) (2)
1
21
M üzik (4)
1
22
Sp o r ve Fiziki Etkin likler (4)
1
23
Zekâ O yunları (2)
1
24
M edya O ku ryazarlığı (1)
1
25
D üşünm e Eğitim i (2)
1
Seçilecek
Ders ve Saati
,i • X
4»
•
S e çm e li d e rsle rin o rta o k u l ö ğ re n im i sü re sin ce kaç kez a lın a b ile ce ğ i d e rsin a d ın ın y a n ın d a p a ra n te z için d e
•
T a b lo d a y e r alan " S e çile ce k d ers ve sa a ti" b ö lü m ü n e se çile n d ers için X işa re ti k o n u la ca k ve d e rsin 1 veya
b e lirtilm iştir.
2 saat se çile ce ğ i ilgili sü tu n d a b e lirtile ce k tir.
2 015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA
ORTAOKUL 5. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇM ELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ii ‘ '
....................................................İLKO KU LU M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N E
V elisi bulunduğum o k u lu n u z ...../ ..... S ın ıf ı.................................................................... T.C. Kim lik No'lu
....................................................................... isim li öğrencinin 2 0 1 5 -2 0 1 6 eğitim öğretim yılında aşağıda
belirtilen toplam da 6 saatlik seçm eli dersleri alm asını istiyorum .
G ereğini bilgilerinize arz ederim .
Ö ğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve İm za:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve im za:
ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Haftalık
Ders
Saati
Dersin Adı
1
Kur'an-ı Kerim (4)
2
2
Hz. M uh am m ed 'in Hayatı (4)
2
3
Tem el D inî Bilgiler (2)
2
4
O kum a Becerileri (1)
2
5
Y azarlık ve Yazm a Becerileri (4)
2
6
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Adığece)(4)
2
7
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
2
8
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurm ancca)(4)
2
9
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
2
10
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Lazca) (4)
2
11
Yaşayan D iller ve Lehçeler (G ürcüce) (4)
2
12
Yab ancı Dil (Alm anca)(4)
2
13
Yab ancı Dil (Arapça)(4)
2
14
Yabancı Dil (Fransızca)(4)
2
15
Yab ancı Dil (İngilizce)(4)
2
16
Yab ancı Dil (Diğer)(4)
2
17
Bilim U ygulam aları (4)
2
18
M atem atik U ygulam aları (4)
2
19
G örsel Sanatlar (Resim , G eleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)(4)
20
M üzik (4)
2/(4)
21
Spo r ve Fiziki Etkinlikler (4)
22
Dram a (2)
2/(4)
2
23
Zekâ O yunları (4)
,
Seçilecek
Ders ,ve Saati*
U
2/(4)
,
'
'
2
•
S eçm e li d e rsle rin o rta o ku l ö ğre n im i sü re sin ce kaç kez alın a b ile ce ğ i d ersin a d ın ın y a n ın d a p a ra n te z için d e
•
T a b lo d a y er alan "Se çile ce k d ers ve saati" b ö lü m ü n e seçilen d e rs için X işareti k o n u la ca ktır.
•
G ö rsel sa n a tla r, m ü zik, sp o r ve fiziki e tk in lik le r d ersle rin d e n b irinin seçilm e si d u ru m u n d a , d ersin 2 veya 4
b elirtilm iştir.
saat seçild iği ilgili sü tu n d a b elirtilece k tir.
2016-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ORTAOKUL 6. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇM ELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
O R TA O KU LU M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N E
V elisi bulu n du ğu m o k u lu n u z ...../ .....S ın ıf ı .................................................................... T.C. Kim lik No'lu
....................................................................... İsim li öğrencinin 2 0 1 5 -2 0 1 6 eğitim öğretim yılında aşağıda
belirtilen toplam da 6 saatlik seçm eli dersleri alm asını istiyorum .
*
G ereğini bilgilerinize arz ederim .
Ö ğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
) '
**
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
Haftalık
Ders
Saati
1
Kur'an-ı Kerim (4)
2
2
Hz. M uh am m ed 'in Hayatı (4)
2
3
Tem el D inî Bilgiler (2)
2
4
O kum a Becerileri (1)
2
5
Y azarlık ve Yazm a Becerileri (4)
2
6
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4)
2
7
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
2
8
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurm ancca)(4)
2
9
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
2
10
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Lazca) (4)
2
11
Yaşayan D iller ve Lehçeler (G ürcüce) (4)
2
12
Yabancı Dil (Alm anca)(4)
2
13
Yab ancı Dil (Arapça)(4)
2
14
Yab ancı Dil (Fransızca)(4)
2
15
Yab ancı Dil (İngilizce)(4)
2
16
Yab ancı Dil (Diğer)(4)
2
17
Bilim U ygulam aları (4)
2
18
M atem atik U ygulam aları (4)
2
19
G örsel Sanatlar (Resim , G eleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)(4)
20
M üzik (4)
2/(4)
2/(4)
21
Spo r ve Fiziki Etkinlikler (4)
2/(4)
22
Dram a (2)
2
23
Zekâ O yunları (4)
2
24
Halk Kültürü (1)
2
25
Hukuk ve A dalet (1)
2
Seçilecek
Ders ve Saati
,c '
'■
•
Seçm e li d e rsle rin o rta o k u l ö ğre n im i sü re sin ce kaç kez alın a b ile ce ğ i d ersin a d ın ın y a n ın d a p a ra n te z içind e
•
b e lirtilm iştir.
Ta b lo d a y er alan "S eçilece k d ers ve saati" b ö lü m ü n e seçilen d e rs için X işareti k o n u la ca k tır, j i
•
G ö rsel sa n a tla r, m ü zik, sp o r ve fiziki e tk in lik le r d ersle rin d e n b irinin seçilm e si d u ru m u n d a , d ersin 2 veya 4
saat seçild iği ilgili sü tu n d a b elirtilece k tir.
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ORTAOKUL 7. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇM ELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
....................................................O R TA O KU LU M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N E
V elisi bulunduğum o k u lu n u z ...../ ..... Sınıfı .................................................................... T.C. Kim lik No'lu
....................................................................... isim li ö ğrencinin 2 0 1 5 -2 0 1 6 eğitim öğretim yılın d a aşağıda
belirtilen to p lam d a 6 saatlik seçm eli d ersleri alm asını istiyorum .
G ereğini bilgilerinize arz ederim .
Ö ğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve im za:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve im za:
ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
Haftalık
Ders
Saati
1
K ur'an-ı Kerim (4)
2
2
Hz. M uh am m ed 'in Hayatı (4)
2
3
T em e l D inî B ilgiler (2)
2
4
Y azarlık ve Yazm a B ecerileri (4)
2
5
Y aşayan D iller ve Leh çeler (A dığece)(4)
2
6
Y aşayan D iller ve Leh çeler (Abazaca)(4)
2
7
Y aşayan D iller ve Leh çeler (Ku rm an cca)(4)
2
8
Y aşayan D iller ve Leh çeler (Zazaca)(4)
2
9
Y aşayan D iller ve Leh çeler (Lazca) (4)
2
10
Y aşayan D iller ve Leh çeler (G ürcüce) (4)
2
11
iletişim ve Sunum B ecerileri (1)
2
12
Y ab ancı Dil (A lm an ca)(4)
2
13
Y ab ancı Dil (Arapça)(4)
2
14
Y ab ancı Dil (Fran sızca)(4)
2
15
Yab ancı Dil (İn gilizce)(4)
2
16
Yab ancı Dil (D iğer)(4)
2
17
Bilim U ygulam aları (4)
2
18
M atem atik U ygulam aları (4)
2
19
Çevre ve Bilim (1)
2
20
Bilişim T ekn o lo jileri ve Yazılım (2)
2
21
G örsel S an a tla r (Resim , G elen eksel Sanatlar, Plastik San a tla r vb.) (4)
2/(4)
22
M üzik (4)
2/(4)
23
S p o r ve Fiziki Etkin likler (4)
2/(4)
24
Zekâ O yunları (4)
2
25
Halk Kültürü (1)
2
26
M edya O ku ryazarlığı (1)
2
27
Hukuk ve A d ale t (1)
2
28
D üşünm e Eğitim i (2)
2
^/Seçilecek
Ders ve Saati
,
ii
"
•
S e çm e li d e rsle rin o rta o k u l ö ğ re n im i sü re sin ce kaç kez alın a b ile ce ğ i d ersin a d ın ın y a n ın d a p a ra n te z için d e
b e lirtilm iştir.
•
T a b lo d a y e r alan " S e çile ce k d e rs ve saa ti" b ö lü m ü n e se çile n d ers için X işa re ti k o n u la ca k tır.
•
G ö rse l sa n a tla r, m ü zik, sp o r ve fiziki e tk in lik le r d e rsle rin d e n b irin in se çilm e si d u ru m u n d a , d e rsin 2 v eya 4
saat se çild iğ i ilgili sü tu n d a b e lirtile ce k tir.
2 015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ORTAOKUL 8. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇM ELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
O R TA O KU LU M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N E
ü '
V elisi bulu n du ğu m okulun uz ...../ ..... Sınıfı .................................................................... T .C .'K im lik No'lu
....................................................................... isim li öğrencinin 2 0 1 5 -2 0 1 6 eğitim öğretim yılında aşağıda
belirtilen toplam da 6 saatlik seçm eli dersleri alm asını istiyorum .
G ereğini bilgilerinize arz ederim .
Ö ğrenci:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
Adı Soyadı:
Tarih ve im za:
ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
1
Dersin Adı
Haftalık
Ders
Saati
Kur'an-ı Kerim (4)
2
2
Hz. M uh am m ed 'in Hayatı (4)
2
3
Tem el Dinî Bilgiler (2)
2
4
Yazarlık ve Yazm a Becerileri (4)
2
5
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4)
2
6
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
2
7
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Kurm ancca)(4)
2
8
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
2
9
Yaşayan D iller ve Lehçeler (Lazca) (4)
2
10
Yaşayan D iller ve Lehçeler (G ürcüce) (4)
2
11
İletişim ve Sunum Becerileri (1)
2
12
Yab ancı Dil (Alm anca)(4)
2
13
Yab ancı Dil (Arapça)(4)
2
14
Yab ancı Dil (Fransızca)(4)
2
15
Yab ancı Dil (İngilizce)(4)
2
16
Yab ancı Dil (Diğer)(4)
2
17
Bilim U ygulam aları (4)
2
18
M atem atik U ygulam aları (4)
2
19
Çevre ve Bilim (1)
2
20
Bilişim T ekn o lo jileri ve Yazılım (2)
2
21
G örsel Sanatlar (Resim , G eleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4)
2/(4)
22
M üzik (4)
2/(4)
23
Spo r ve Fiziki Etkinlikler (4)
2/(4)
24
Zekâ O yunları (4)
2
25
M edya O kuryazarlığı (1)
2
26
D üşünm e Eğitim i (2)
2
Seçilecek
Ders ve Saati
ıl
*
^
U
•
Seçm e li d e rsle rin o rta o ku l ö ğre n im i sü re sin ce kaç kez a lın a b ile ce ğ i d ersin a d ın ın y a n ın d a p a ra n te z içind e
b elirtilm iştir.
•
Ta b lo d a y e r alan " S e çile ce k d ers ve saati" b ö lü m ü n e seçilen d e rs için X işare ti k o n u la ca k tır.
•
G ö rsel sa n a tla r, m ü zik, sp o r v e fiziki e tk in likle r d ersle rin d e n b irinin seçilm e si d u ru m u n d a , d ersin 2 veya 4
saat seçild iği ilgili sü tu n d a b elirtilece k tir.
*
Download

T.C. İĞDIR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü EKLER