T.C.
AKSARAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 37886519/10/1375563
: Seçmeli Dersler
09/02/2015
........................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
..........................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 06/02/2015 tarihli ve
43769797/ 10.06/1320756 sayılı yazısı.
Bakanlığımızın "Seçmeli Dersler Konulu" ilgi yazısı, yazımız ekinde gönderilmiştir. İlgi yazı gereği
işlemlerin 20/02/2015 tarihine kadar tamamlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
Hacı Ömer KARTAL
Vali a.
İl Millî Eğitim Müdürü
EKLER:
-Yazı (1 Adet)
DAĞITIM:
-6 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milî Eğitim Müdürlüğü)
-Merkez ve Merkeze Bağlı Tüm Ortaokul ve Bünyesinde
Ortaokul Bulunan İlkokul Müdürlüklerine
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 43769797/10.06/1320756
: Seçmeli Dersler
06/02/2015
………………….. VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28/05/2013 tarihli ve 22 sayılı Kurul Kararı
eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi,
b) 04/09/2014 tarihli ve 86 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki İmam Hatip
Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi,
c) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12/01/2015 tarihli ve 76198665/115/
305476 sayılı (Genelge No: 2015/1) Genelgesi.
Bakanlığımıza bağlı ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ilgi (a) ve (b) Çizelgeler
uygulanmakta olup, bu Çizelgelerde zorunlu derslerin yanında seçmeli derslere de yer verilmiştir.
İlgi (c) Genelge doğrultusunda; 2015-2016 eğitim öğretim yılı için öğretmen ve öğrencilerimizin ders
kitabı ihtiyaçları, 02-27 Şubat 2015 tarihleri arasında açılacak “Kitap Seçim Modülü”ne okul
müdürlüklerince girilecektir.
Baskısı, ihalesi ve dağıtımı uzun bir zaman dilimi gerektiren ders kitapları/öğretim materyallerinin
öğretmen ve öğrencilerimize 2015-2016 eğitim öğretim yılı başında sunulabilmesi amacıyla ve
okullardaki öğretmen norm kadrolarına yönelik yapılacak güncelleme çalışmaları da dikkate
alındığında seçmeli derslerin seçimiyle ilgili iş ve işlemlerin 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci
dönemin başında yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda;
•2014-2015 eğitim öğretim yılında ilkokul 4 ile ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan öğrencilerimiz
ilgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak 2015-2016 eğitim öğretim yılında okumak istedikleri seçmeli
dersleri Ek’de yer alan dilekçe örneklerine göre okul müdürlüğüne 20 Şubat 2015 tarihine kadar
teslim edeceklerdir.
•Okul müdürlüğüne yazılı olarak beyan edilen ders seçimleri 20 Şubat 2015 tarihine kadar e-okul
sistemine okul yönetimleri tarafından işlenecektir.
• 2015-2016 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrenciler haftada
toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında okuyacak olan öğrenciler haftada
toplam 2 saat, imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında okuyacak olan öğrenciler ise haftada toplam
1 saat seçmeli ders seçeceklerdir.
•2015-2016 eğitim öğretim yılında ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında
okuyacak öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanan dilekçe örnekleri ekte yer almaktadır. Öğrenciler,
kendileriyle ilgili dilekçe örneğini kullanarak ders seçimlerini yapabileceklerdir.
•Seçmeli derslerin hangilerinin olduğu, kaç kez ve kaç saat seçilebileceği gibi konularda ilgi (a) ve (b)
Çizelge'lerin açıklamalar bölümünde yer alan hususlar dikkate alınarak ilkokul 4. sınıf öğrencileri ve
velileri için sınıf öğretmenleri rehberlik edecek, okul müdürlükleri seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve
seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme yapacaklardır.
•Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir.
•İlgili alanda öğretmen yokluğu gerekçesiyle okul yönetimlerince öğrenciler ve veliler belli derslere
yönlendirilmeyecektir.
•Okulda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmen bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer
okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da
mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen temin edilmek suretiyle bu dersler açılacak ve
okutulacaktır.
Konuyla ilgili öğrenci ve velilerimizin bilgilendirilmesi, dilekçe örneklerinin okullarda görülebilecek
yerlerde bulundurulması, 20 Şubat 2015 tarihine kadar öğrencilerimizin seçmeli ders seçimine ilişkin
tüm iş ve işlemlerin yapılarak 2015-2016 eğitim öğretim yılı için ilgi (c) Genelge doğrultusunda kitap
ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin Valiliğinizce alınması hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
Yusuf TEKİN
Bakan a
Müsteşar
EK: Dilekçe örnekleri (8 sayfa)
DAĞITIM
Gereği
B Planı
Bilgi
A Planı
2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İMAM HATİP ORTAOKULU 5. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
………………………………………..İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu
………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda
belirtilen toplamda 2 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
İMAM HATİP ORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


Dersin Adı
Seçmeli Kur’an-ı Kerim (4)
Okuma Becerileri (1)
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4)
Yabancı Dil (Almanca)(4)
Yabancı Dil (Arapça)(4)
Yabancı Dil (Fransızca)(4)
Yabancı Dil (İngilizce)(4)
Yabancı Dil (Diğer)(4)
Bilim Uygulamaları (4)
Matematik Uygulamaları (4)
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
Müzik (4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
Drama (2)
Zekâ Oyunları (2)
Haftalık
Ders
Saati
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
Seçilecek
Ders ve Saati
Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde
belirtilmiştir.
Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacak ve dersin 1 veya
2 saat seçileceği ilgili sütunda belirtilecektir.
2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İMAM HATİP ORTAOKULU 6. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu
………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda
belirtilen toplamda 2 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
İMAM HATİP OORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
Haftalık
Ders
Saati
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Seçmeli Kur’an-ı Kerim (4)
Okuma Becerileri (1)
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4)
Yabancı Dil (Almanca)(4)
Yabancı Dil (Arapça)(4)
Yabancı Dil (Fransızca)(4)
Yabancı Dil (İngilizce)(4)
Yabancı Dil (Diğer)(4)
Bilim Uygulamaları (4)
Matematik Uygulamaları (4)
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
Müzik (4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
Drama (2)
Zekâ Oyunları (2)
Halk Kültürü (1)
Hukuk ve Adalet (1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)


Seçilecek
Ders ve Saati
Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde
belirtilmiştir.
Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacak ve dersin 1 veya
2 saat seçileceği ilgili sütunda belirtilecektir.
2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu
………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda
belirtilen toplamda 2 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
İMAM HATİP ORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Seçmeli Kur’an-ı Kerim (4)
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce)(4)
İletişim ve Sunum Becerileri (1)
Yabancı Dil (Almanca)(4)
Yabancı Dil (Arapça)(4)
Yabancı Dil (Fransızca)(4)
Yabancı Dil (İngilizce)(4)
Yabancı Dil (Diğer)(4)
Bilim Uygulamaları (4)
Matematik Uygulamaları (4)
Çevre ve Bilim (1)
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2)
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
Müzik (4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
Zekâ Oyunları (2)
Halk Kültürü (1)
Medya Okuryazarlığı (1)
Hukuk ve Adalet (1)
Düşünme Eğitimi (2)


Haftalık
Ders
Saati
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
2/(1)
Seçilecek
Ders ve Saati
Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde
belirtilmiştir.
Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacak ve dersin 1 veya
2 saat seçileceği ilgili sütunda belirtilecektir.
2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu
………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda
belirtilen toplamda 1 saatlik seçmeli dersi almasını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
İMAM HATİP ORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Seçmeli Kur’an-ı Kerim (4)
Okuma Becerileri(1)
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4)
İletişim ve Sunum Becerileri (1)
Yabancı Dil (Almanca)(4)
Yabancı Dil (Arapça)(4)
Yabancı Dil (Fransızca)(4)
Yabancı Dil (İngilizce)(4)
Yabancı Dil (Diğer)(4)
Bilim Uygulamaları (4)
Matematik Uygulamaları (4)
Çevre ve Bilim (1)
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2)
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
Müzik (4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
Zekâ Oyunları (2)
Medya Okuryazarlığı (1)
Düşünme Eğitimi (2)


Haftalık
Ders
Saati
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Seçilecek
Ders ve Saati
Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde
belirtilmiştir.
Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacak ve dersin 1 veya
2 saat seçileceği ilgili sütunda belirtilecektir.
2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA
ORTAOKUL 5. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
………………………………………..İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu
………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda
belirtilen toplamda 6 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Kur’an-ı Kerim (4)
Hz. Muhammed’in Hayatı (4)
Temel Dinî Bilgiler (2)
Okuma Becerileri (1)
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4)
Yabancı Dil (Almanca)(4)
Yabancı Dil (Arapça)(4)
Yabancı Dil (Fransızca)(4)
Yabancı Dil (İngilizce)(4)
Yabancı Dil (Diğer)(4)
Bilim Uygulamaları (4)
Matematik Uygulamaları (4)
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)(4)
Müzik (4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
Drama (2)
Zekâ Oyunları (4)



Haftalık
Ders
Saati
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2
2
Seçilecek
Ders ve Saati
Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde
belirtilmiştir.
Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacaktır.
Görsel sanatlar, müzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden birinin seçilmesi durumunda, dersin 2 veya 4
saat seçildiği ilgili sütunda belirtilecektir.
2016–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ORTAOKUL 6. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu
………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda
belirtilen toplamda 6 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Kur’an-ı Kerim (4)
Hz. Muhammed’in Hayatı (4)
Temel Dinî Bilgiler (2)
Okuma Becerileri (1)
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4)
Yabancı Dil (Almanca)(4)
Yabancı Dil (Arapça)(4)
Yabancı Dil (Fransızca)(4)
Yabancı Dil (İngilizce)(4)
Yabancı Dil (Diğer)(4)
Bilim Uygulamaları (4)
Matematik Uygulamaları (4)
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)(4)
Müzik (4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
Drama (2)
Zekâ Oyunları (4)
Halk Kültürü (1)
Hukuk ve Adalet (1)



Haftalık
Ders
Saati
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2
2
2
2
Seçilecek
Ders ve Saati
Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde
belirtilmiştir.
Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacaktır.
Görsel sanatlar, müzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden birinin seçilmesi durumunda, dersin 2 veya 4
saat seçildiği ilgili sütunda belirtilecektir.
2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ORTAOKUL 7. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu
………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda
belirtilen toplamda 6 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kur’an-ı Kerim (4)
Hz. Muhammed’in Hayatı (4)
Temel Dinî Bilgiler (2)
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4)
İletişim ve Sunum Becerileri (1)
Yabancı Dil (Almanca)(4)
Yabancı Dil (Arapça)(4)
Yabancı Dil (Fransızca)(4)
Yabancı Dil (İngilizce)(4)
Yabancı Dil (Diğer)(4)
Bilim Uygulamaları (4)
Matematik Uygulamaları (4)
Çevre ve Bilim (1)
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2)
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4)
Müzik (4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
Zekâ Oyunları (4)
Halk Kültürü (1)
Medya Okuryazarlığı (1)
Hukuk ve Adalet (1)
Düşünme Eğitimi (2)




Haftalık
Ders
Saati
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2
2
2
2
2
Seçilecek
Ders ve Saati
Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde
belirtilmiştir.
Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacaktır.
Görsel sanatlar, müzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden birinin seçilmesi durumunda, dersin 2 veya 4
saat seçildiği ilgili sütunda belirtilecektir.
2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ORTAOKUL 8. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu
………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda
belirtilen toplamda 6 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU
Sıra
No
Dersin Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Kur’an-ı Kerim (4)
Hz. Muhammed’in Hayatı (4)
Temel Dinî Bilgiler (2)
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4)
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4)
İletişim ve Sunum Becerileri (1)
Yabancı Dil (Almanca)(4)
Yabancı Dil (Arapça)(4)
Yabancı Dil (Fransızca)(4)
Yabancı Dil (İngilizce)(4)
Yabancı Dil (Diğer)(4)
Bilim Uygulamaları (4)
Matematik Uygulamaları (4)
Çevre ve Bilim (1)
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2)
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4)
Müzik (4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
Zekâ Oyunları (4)
Medya Okuryazarlığı (1)
Düşünme Eğitimi (2)



Haftalık
Ders
Saati
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2
2
2
Seçilecek
Ders ve Saati
Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde
belirtilmiştir.
Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacaktır.
Görsel sanatlar, müzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden birinin seçilmesi durumunda, dersin 2 veya 4
saat seçildiği ilgili sütunda belirtilecektir.
Download

Seçmeli Dersler - Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü