T.C
BAFRA KA YMAKAMLIGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-19576-t
:
mı mım~·J!O I (t ~c
Konu
28.08.20 ı .ı
Yarışma
MÜDÜRLOGG
E
Bakanlığımız Temel Eğıtım Genel .Ylüdürlüğü tarafından ··Ekmek İsrafının Önlenmesi.israfa
neden olan kayıpların önüne geçılmesi .. amacı) la resim.~iir \ e kompozısyon yarışması düzenlendiği . İl
\1illi Eğitim Müdürlüğünün 20 08 '201-l tarih 'e 3-l56 l 53 sayılı ya/ilan ile bıldırılmiş olup, yarışma
şartnamesi ılışıkte gönderilmı~tır.
Bilgilerinizi ) arı~ma şartnaım:sindc belirtilen huı;uslara dikk.at edilerek eserlerin 18 '09'2014
mesai saatı bitimine kadar 'v1üdürlüğümüze göndcrilmcsinı rica ederim.
il
Sül~)man ERTTTRK
Müdür a
~ube :vlüdürü
EK:Ya7ı(l
sayfa)
Yarışma Şartnamesi( 1 Sa}fa)
DAGITIM:
İlkokul Ortaokul Müdürlüklerınc
TEMEL EGİTİM GENEL MÜDÜRLÜGÜNE BAGLI EGİTİM KURUMLARINDA
DÜZENLENECEK RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASINA İLİŞKİN
İŞ TAKVİMİ
1.
Yarışmanm Alanı:
İl geneli (Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları)
2.
3.
Yarışmanın
Hedef Grubu:
Kurumu
Okul öncesi
İlkokul
Ortaokul
Eğitim
Dalı:
•
•
•
Resim
Resim,
Resim,
Yarışmanın
"Ekmek
4.
Konusu:
önlenmesi, israfa neden olan
israfının
Yarışmanın
2014-2015
Şiir
Şiir
kayıpların
ve Kompozisyon
önüne geçilmesi"
Süresi:
eğitim-öğretim yılı
ISTAKVIMI
SIRA
FAALİYET
1
İl milli eğitim müdürlüklerinde;
• İlkokul (3. ve 4. sınıflar) ile ortaokul öğrencilerine yönelik resim, şiir ve
kompozisyon
dallarında
düzenlenecek
TARİH
yarışmaya
ilişkin
11/08/2014
şartname
hazırlanacaktır.
•
2
3
4
Okul öncesi çocuklar ise yarışmaya katılmadan konuya ilişkin yaptıkları
resimler sergilenecek aynı zamanda fotoğraf çekimleri de yapılacaktır.
İl milli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan yarışmaya ilişkin şartname il 08/09/2014
genelindeki tüm okul müdürlüklerine duyurulacaktır.
il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından; İnceleme Komisyonları 22/09/2014
kurulacaktır (Şube müdürü başkanlığında; Türkçe, görsel sanatlar ve sınıf
öğretmeni olmak üzere toplam 4 kişiden oluşturulması).
İnceleme komisyonları tarafından;
31/10/2014
• Değerlendirme sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye giren
öğrenciler ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.
• Vatandaşlara duyuru yapılarak onların rahatlıkla ulaşabilecekleri merkezi
mekanın
seçilmesi ve eserlerin bir hafta süreyle sergilenmesi
sağlanacaktır.
5
İl milli eğitim müdürlüklerinde;
İlçelerden il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen ilçe birincisi olan
•
•
•
•
•
03/11/2014
eserler ile il merkezindeki okullardan katılan öğrencilerin eserleri birlikte
il inceleme komisyonunca değerlendirilecektir.
Değerlendirme sonucu ilde birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye giren
öğrenciler il milli eğitim müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verilecek ve bu sırada videofotoğraf çekimleri de gerçekleştirilecektir.
İl ve ilçelerdeki derece alan öğrenci bilgileri (Öğrencinin Adı Soyadı,
Okulu, İli, İlçesi, Sınıfı) ve derecesinin yer aldığı liste oluşturulacaktır.
Vatandaşlara duyuru yapılarak onların rahatlıkla ulaşabilecekleri merkezi
mekanın seçilmesi ve eserlerin bir hafta süreyle sergilenmesi
sağlanacaktır.
6
Öğrenci bilgileri ve derecesinin yer aldığı liste ile birlikte sadece ilde çekimi
24/1112014
video ve fotoğraflar il milli eğitim müdürlüğü
tarafından Bakanlığımıza gönderilecektir.
İlkokullarda (3. ve 4. sınıflar) resim, şiir; ortaokullarda resim, ş iir ve kompozisyon 24/11/2014
dallarında sadece il birincisi seçilen eserler Bakanlığa gönderilecektir. Bilgisayar
ortamında bir etiket hazırlanacak ve eserlerin arka yüzüne yapıştırılacaktır.
(Etikette; Öğrencinin Adı Soyadı , Okulu, İli, İlçesi, Sınıfı yer alacaktır).
İllerden gelen il birincisi olan resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki eserler 03/04/2015
Bakanlıkça değerlendirilecektir. Bakanlığımıza gönderilen eserler sahiplerine iade
edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.
yapılan
7
8
CD
ortamındaki
T.C.
MİLLI EGİTİM BAKANLIGI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı
: 10230228/300/2750774
.
.
Konu: Ekmek Israfına Ilişkin
02/07/2014
Yarışma
........ VALILIGINE
(Milll Eğitim Müdürlüğü)
Ilgi
: 02/04/2013 tarihli ve 28606
sayılı
Resmi Gazete' de yayımlanan 2013/3
sayılı
Genelge.
İlgi Genelge ile; ekmek israfının önlenmesi, israfa neden olan kayıpların önüne
geçilmesi, yürütülen faaliyetlerin izlenmesi ve bu konuda alınan tedbirlerin uygulanması
hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla, Genel Müdürlüğümüze verilen görevler içerisinde; "okul öncesi eğitim
kurumlarında resim, ilkokullarda resim ve şiir, ortaokullarda resim, şiir ve
kompozisyon yarışmalarının düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ilçe, il ve ülke
genelinde ödüllendirilmesinin sağlanması" yer almaktadır.
2014-2015 eğitim öğretim yılı başında "Ekmek israfının önlenmesi, israfa neden olan
kayıpların önüne geçilmesi" konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenecek
yarışmaya ilişkin ilişikteki iş takvimi doğrultusunda çalışmaların Valiliğinizce tamamlanması
ve 24/11/2014 tarihine kadar sadece il birincisi olan eserlerin Bakanlığımıza gönderilmesi
hususunda gereğini rica/arz ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakana.
Genel Müdür
EK:
1-Iş
Takvimi (1 sayfa)
DAGITIM:
Gereği:
B
Planı
Bilgi:
Müsteşarlık Makamına
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Atatürk Blv. 06648 Kız ılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: tegm _ kultureletkinl [email protected]
Ayrıntılı bilgi için:R. SELENAY Eğt. Uzm.
Tel: (O 312) 413 15 80
Faks: (O 312)417 71 05
Download

Resim Şiir Yarışması - Ekmek İsrafının Önlenmesi