T.C.
YENiSEHiR KAYMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
'/4
Say1 : 66436632-00-00/ 15 2
Konu : TEOG Bilgilendirme Semineri
.. ..
.. ..., ..
.................................... MUDURLUGUNE
Yeni~ehir/MERSiN
ilgi:
il Milli Egitim MUdUrlUgUnUn 03/1112014 tarih ve 4978707 sayil1 yaz1s1.
ilgi yaz1 geregi, TEOG Bilgilendirme Seminerine kat1lacak rehber ogretmen ve okul
yoneticilerinin gorevli ve izinli sayilmalan ile ilgili 10/11/2014 tarih ve 15006 sayil1
Kaymakamhk oluru ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
EK
Olur (1 Adet)
DAGITIM
ilgili Okul MUdUrlUklerine
Egri~am Mahallesi G.M.K. Bulvan 12. Cadde No:S YENiSEHiR/ MERSiN
0.324.325 43 25 - 26
0.324.325 43 27
Fax
Temel Egitim
Birim
[email protected]
E-Posta
Web Sitesi : http:/jyenisehir33.meb.gov.tr
Ad res
Telefon
:
:
:
:
:
T.C.
YENi~EHiR KAYMAKAMLIGI
ii~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say• : 66436632-100-01 (5 00 h
Konu : TEOG Bilgilendirme Semineri
1CJ Kas1m 2JH
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
ilgi:
il Milli Egitim MlidtirlUgtiniin 03/11/2014 tarih ve 4978707 say1h yazlSl.
ilgi yaz1 geregi, Temel Egitimden Ortaogretime Ge9i~ Sistemi (TEOG) Bilgilendirme
Seminerine katllacak rehber ogretmenler ve okul yoneticilerinin ekte belirtilen tarihl r arasmda
gorevli izinli sayllmas1 miidtirliigiimiizce uygun goriilmektedir.
Makamlarm1zca da uygun goriildiigii takdirde Olurlarm1z1 arz ederim.
Adres
Telefon
Birim
: Egric;am Mahallesi G.M.K. Bulvan 12. Cadde No:S YENiSEHiR/ MERSiN
: 0.324.325 43 25 - 26
: Temel Egitim
Fax
: 0.324.325 43 27
E-Posta
: [email protected]
T.C.
MERSiN VALiLtCi
i1 MiH1 Egitim Miidiirliigii
,4 c. e. '-E. v (_= c;il N L-.6 nut:...
-
··· =·
.....lit"
Sayt ; 619613() 1/ 101.01.01 /4978707
Konu~ TEOG Bilgilcndinne Toplanulan
.............................. KAYMAI<:AMLIGINA
(ll~e Milli Egitim Mi.idiirlugii)
ilimiztk Temel Egilimden Ortaogrctimc Ge<ri~
Sistemi (TEOG) ~ k ilgili
- 13 . 11.2014 tarihleri arastnda yonctidler, rchb~r ogrctmenl9r, . bran$
ogrcl)llenleri, i:igrenciler vc velilere bilgilendirmc t.oplanttlawyaptlacakttr.
·
06.11..2014
-·
.
.
. . Opl:dikle ll~ie Tcmcl Egitimtkn Sorumlu $ube Miidiirlcri ve Il9clcrden se9i ~ ecek l 't.:r
Rehbcr . Ogretmcnin katllmuyla hat-lattlacak olan bilgilendirme toplant!lan yon(.;ltciler ve
. rehber i.)gretmenlcr icrin ayn ayn yaptlacakttr. Toplantllar ckteki programa gore
gerc,:eklc~tirilecek olup ih;elerde I ct:nel Egitimden Sonunlu ~uhe Mtidi'trlerinin gere kli
planblnayr yapmasl ve toplanltlara kaulacak ogretrncn ve ok·ut yoneticileriylc ilgili g~rek li
izin vc onay i{\lemlcrini yapma.lan g~rekmektcdir.
1-::kte ycr c.\lan programa has~asiyetlc uyulmas1, yap1lacc.\k bi.iti.in toplnnularda katil1m
i111znlarmm ahmp toplanlt tutanaklannm tutulmasr vc il<;.elerin i~ ve i;demleri hassasiy,.;tle
lak ip etmcsi bususu1Hia;
· . Hilgilerinizi VC gr;;regini oncmlc riGa ederim.
Hasan
.I
cur
Valia.
'lli
E
~. .
1\l
'' d uru
.. ..
l 1
gttlm
l. u
i\1
. EKLER: .
1- 'lopl::llltt Programt (2 Sayfa)
DACI't'IM:
• 1:~ Tlc;e Kaymakamligma (ll<;c MEM)
·"
~
~ ... ·;:-:;~-·. · ;::~-~ - -\ ·.( ·.~- -;··~-
i., "'nr
··-~ W' .. ~~f
..... 'f
.r
~UBEMUDURLERi
OKULYONETtCiLERiNI~
TEMEL EGtTlM
VE
YONEttK
1)£0G (ORTAK SlNAVLAR) BiLGILENDlRME PROGRAl\11
I
. T~mel Egitim ~ubc Mudl.irled Vt! Okul Yoneticilerine yonelik yap1lacak olan TLOCJ
{OrtakSmavlar) Bilgikmlinne
Prognum a~a~tdaki takvimt: gore gcr~tklc~t\rilocektir. I
,.
,-. -.
:- .
! Tarih
. -r-I· . - - - - -·
·~- '
1
Kat1hrucd:u·
I
~·--L
.
\ll9e Temcl Egitim Suht:
1 .
1
I
· .
07.1 1.20 14
, .
.
. Mi.ldlirlerl
I
!
10.11._014
'
I!
II
!
·
Ortaokul Mtldi.irleri
?
•
Mehtnet AkirErsoy Sosyal
J3ilimlcr Liscsi
Her il9Nle
-----'---"!-- - - - - - Ortaoknl MUJCir
. \ Yardum:llan
I
I
. !Icmel l::gilim
,
I $ube. Mt!durli
1
verine hirlikte gidilec:~;:ktir
.
i
IT! :\1illi Egitim ·-,I
!
I
I
I
~yn ayn .yapllaca-k--ltlyc t-.1illi L~itin~
olllp tophmt1 yeri ve saati it~c
Milli Egitim Mttdi.irltigilm~e
.
\ TL'mel Egitim
\
1
1
( ~ube
l'l
Udtirt\
1
1
Her Orlaokulcla ayn ayn
-+Onanku! .!YHidt\r(j
yaptlac.:ak olup toplant1 ycri n~
\
saati Okul Mudlirlliglincc
belir!enecektir
l____,..._-.1----,------~---~
-~--
I
\
I
. .L-1_
!
I
I
I
!
I
Egitmr
**Saar 13 :00 'do_!! J\,fi/Li Egitim j
Mr:idzirlilgiinde bulu~ulup ropfantl ·\
belirlenecektir
I 11.11.2014
'\.L...-'
.
..
I
l_.~~I
1
\
I
Toplantl Veri
I
___.___
'/'<'
' , ·'
~ ···
REHBER OGRETMENT .ERE YONF.LiK
TEOG ORTAKSINAVLARBfLGiLF.NDfRME l'ROGRAMl
, . •·: . . . TEO(; O>tak Smavlar B ilgi lendirme
Pro~rmm •!a&>d" k i takvi me gOre yap >I aclkoIup
. 11¢e Milli Egitirn ·Mudurlukleri Temel Egitimden So!um1u ~ubc MOdHrleri ve il9e Temsilcisi ·
ohtrak scr;ilen Rehber ()~rctrnenlcr yaptlan bilgilendinue toplanttlurm1 · v~ ~-ah$maln t1 takip
edecek lerdir.
·
_
__ _,
!Tnrih ·
r---
IKatlhmc>lar
_1Rehher Ogretmcn
06 .11.2014
I!
- -·--r-------- - -- -C _ __ _
1
l
I
E~i+wn ·
i
I Ankara'Ju
____JI'
.1
i cgitii11e kat dan
ilyelerindensc~ilenkehber
\ ~{ch~er
1Ogrcrmenle r
*Mczitli,
..
.--
Bozyaz1, Anamur, GUlnar ve Mut
·.
Ogretmenler Sililke ~ehberlik
Arastuma Jyierkczinde Saat 1O:OO ' da
·
I
"-'
- - ·
Toplanll Veri
----t--o-t~l9-el-cr-de_n____S_Cy-,i-le_n_l_._-e_J_'-+---*-E-rd_c_m_l_i;_S_il_i
_fk·e·,-A_y_d_l_llC-,1-k-,-
! ..
r
- -
Yctli~ehir,
Toroslar,
Akdeniz, <;:amhyuyln ve Tarsus
il~elerindcn
l
seyilcn Rehber · . ... .
Ogretmenler Akdeniz Rehbcrlik ·,d~ . ,.
l------+'-
Ar"§t>m,. Merkezinde Saat!O:OO~. .
_ . -1
I
Her il9cde ayn ayn yapllacak olup
S!lilke. \"~
toplant1 yeri ve saati !lye Milli Egltin"l Akdchiz 'de
1
Mticltirliiguncc belirlenccektir
cgitime kahlan
I
\ l19c t~m!)i lcisi
Rehbcr
I
Q~reth1en lcr _
- -·--+------ -- ~-------:--:-.;...----~ - - + - '
Onaokul
digcr
Rehber
Iler
Ortaokulda
ayn
ayn
yapdacak
Ortaokul
1
\ 10.11 .20 14
6gretmcnleri ve ilgili
olup toplantl yeri w sa.ati Okul
temsilsi Rehhe r
I Ortaokullardan Scyilt'n
I
\ 07 .11 .20 14
1' cr Rehher Ogretmcr'l
I
!
1
I
r.-
L:
Mudur Yard>mcrs>
1.
Ogret']e_n_ _
MUdlirliltUnce belirleneceklir
l Ort~:wk .ul
1
\....-{· 1
,
~ IJ : 1 I .2014..
Ortaokullarda g.suufta
dersc gi ren ogrctti1enler
v_e 8. Stntf ~ubc rehber
i
1
~··
.-.j\~ ~ ~:.:.:.~'.: ;~: .: ;: .: ~e:. ,.:~ )l~:. ;~.: . ~nc--i
i 12.I 1.2014
i
.
- - - - + 8. SnufVcli le;·i
. .;
I
.
13 .ll._OI4 I
I
. :r
Her Orlaokulda ayn ayn yapllacak
olup toplant1 ycri ve ~n~ti Okul
Miidiirliigi.lncc belirknccektir .
l t; msilsi Rehbcr
j Ogrctn H!ll.
d-:-il-r-;-IH-~-t~il-,-c-e-:t-)e:-:-:-lirl enecek ~
~ <! kul
1-e-ri---+-0-k-'l-:-ll_I\_1u-·
I
ve suattc
.
I Okul Mudiirltigi.ince bclirlenecck,yer
ve saaue
·- - - - - - - - - - - - -
1
-R-e-J,1-Je_r_
i ogrcll11Clllen
·•
I
I
.. r
Okul Reh bcr
!
<)g1retmcnlcri
~
I
'-----+~- __ _1
I
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı